Міжнародне регіонознавство

Міжнародне регіонознавство

Дорошко Микола Савович

Завідувач випускової кафедри - професор, доктор історичних наук.

Спеціальність «Країнознавство» є новим напрямом освітньо-професійної підготовки в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підготовка фахівців з країнознавства здійснюється на базі однойменної кафедри, створеної 1995 року (до 2003 року мала назву кафедри порівняльної політології та регіонознавства).  У 2003 році кафедра була перейменована на кафедру країнознавства. З 13.04.2018р. кафедра отримала сучасну назву - кафедра міжнародного регіонознавства.

2012 р. в Інституті міжнародних відносин розпочалася під­готовка фахівців за спеціальністю «Країнознавство», відповідно, кафедра набула статусу випускної. А з 1 вересня 2016 р. розпочато навчання за освітньо-професійною програмою «магістр». 

 

Про освітню програму

Головною метою  освітньої програми «Країнознавство (американістика, європеїстика та сходознавство)» освітнього рівня бакалавр та освітніх програм  «Регіональні студії» та «Міжнародно-політична регіоналістика» освітнього рівня магістр   є підготовка висококваліфікованих фахівців-міжнародників з країнознавчою та регіональною спеціалізацією, що отримують спеціалізовані знання з особливостей історичного, політичного, економічного розвитку країни та регіону. Студенти вивчають іноземні мови, що визначатиме їх регіональну спеціалізацію (англійська або іспанська – для спеціалізацій американістика та європеїстика, китайська або арабська для спеціалізації сходознавство, як  друга іноземна вивчаються – англійська, французька, німецька, іспанська, польська, арабська, китайська).

Навчальний процес за освітньою програмою здійснюється в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі кафедри країнознавства. Історія кафедри бере початок 1960 року, коли  у складі підготовчого факультету для іноземних громадян Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка було створено кафедру гуманітарних дисциплін. У 1995 році кафедру перейменовано у кафедру порівняльної політології і регіонознавства. У 2003 р. кафедра отримала свою сучасну назву – кафедра країнознавства.

 

Випускники бакалаврату отримують:
- освітню кваліфікацію:
бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
- професійну кваліфікацію:
фахівець з країнознавства
фахівець з перекладу

Випускники  бакалаврату мають академічне право вступу на одну з 2 магістерських освітніх програм:

 1. Регіональні студії отримують
  - освітню кваліфікацію:
  магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
  - професійну кваліфікацію:
  політолог-міжнародник, експерт з суспільно-політичних питань країн (регіонів)
  перекладач з іноземної мови
 1. Міжнародно-політична регіоналістика отримують
  - освітню кваліфікацію:
  магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
  - професійну кваліфікацію:
  політолог-міжнародник, експерт з суспільно-політичних питань країн (регіонів)

Підготовка фахівців – міжнародників освітнього рівня (ОР) бакалавр здійснюється за такими спеціалізаціями:
1.     Країни пострадянського простору;
2.     Країни Європи і Північної Америки;
3.     Країни Азії, Африки та Океанії;
4.     Країни Латинської Америки;
5.     Сходознавство;
6.     Американістика.

Підготовка фахівців – міжнародників освітнього рівня (ОР) магістр освітньої програми Регіональні студії здійснюється за такими спеціалізаціями:
1.     Азіатські та африканські студії;
2.     Євроатлантичні студії;
3.     Європейські та американські студії;
4.     Латиноамериканські студії;
5.     Орієнталістика;
6.     Регіональні студії країн пострадянського простору.

Підготовка фахівців – міжнародників освітнього рівня (ОР) магістр освітньої програми Міжнародно-політична регіоналістика здійснюється за такими спеціалізаціями:
1.     Регіональні студії країн пострадянського простору;
2.     Європейські та американські студії;
3.     Азіатські та африканські студії;
4.     Латиноамериканські студії.

 Навчальний процес забезпечують викладачі, перш за все, кафедри країнознавства, а також інших кафедр інституту міжнародних відносин: кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби, кафедри міжнародного права, кафедри міжнародного приватного права, кафедри порівняльного та європейського права, кафедри міжнародної інформації, кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів, міжнародного бізнесу, кафедри іноземних мов.

Крім того, до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються видатні вітчизняні та закордонні вчені, працівники Міністерства закордонних справ, інших міністерств та відомств України, співробітники Національної академії наук України, міжнародних організацій, українських та закордонних бізнес-структур, викладачі з провідних закордонних навчальних закладів тощо.

Сьогодні у складі кафедри країнознавства працює  9 викладачів: 2 доктори наук, професори; 4 кандидати наук, доценти;  3 кандидати наук, асистенти.

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом передбачено проведення таких видів практики:
- Виробнича практика (професійний переклад) (ОР «бакалавр»),
- Виробнича практика (переддипломна) (ОР «бакалавр»),
- Науково-виробнича практика (ОР «магістр»).

 

Базами практик для наших студентів є  Міністерство закордонних справ України (територіальні та функціональні департаменти), Верховна Рада України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин), Національна Академія наук України, міжнародні організації, національні та зарубіжні бізнес-структури.

Випускники освітньої програми можуть займати первинні посади:  у Міністерстві закордонних справ України, у департаментах міжнародного співробітництва та європейської інтеграції міністерств та відомств, у органах центральної та регіональної виконавчої влади,  викладача (асистента) вищого навчального закладу, експерта-аналітика з дослідження політичних, суспільних питань розвитку країни/регіону, перекладача, аташе, дипломатичного агента, дипломатичного кур’єра.

Наші випускники працюють:

- у центральних і регіональних органах влади і управління України та 90 країн світу;

- у представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;

- у міжнародних  міжурядових та неурядових організаціях;

- у бізнес-структурах всіх сфер економіки України та зарубіжних країн;

- у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн.

 

СТУДЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «КРАЇНОЗНАВСТВО» МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПРОХОДИТИ СТАЖУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ-ПАРТНЕРАХ

 

Детальніша інформація про спеціальність

БУКЛЕТ КАФЕДРИ

БУКЛЕТ КАФЕДРИ 2 

За наступним посиланням можна ознайомитись із презентацією результатів роботи викладачів Кафедри зі студентами у віддаленому доступі під час карантину, пов'язаного з пандемією COVID-19. 

Контакти

Старший лаборант кафедри –  Бондар Артур Олександрович

Методист спеціальності – Однолько Лариса Вікторівна

Телефон кафедри: (044) 481-45-32

c.studies345@gmail.com 

завідувач кафедри – (044) 481-44-02
doroshko7@ukr.net