Міжнародне регіонознавство

Міжнародне регіонознавство

Дорошко Микола Савович

Завідувач кафедри міжнародного регіонознавства - професор, доктор історичних наук.

Спеціальність «Країнознавство» є новим напрямом освітньо-професійної підготовки в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підготовка фахівців з країнознавства здійснюється на базі кафедри міжнародного регфонознавства, створеної 1995 року. До 2003 року кафедра мала назву кафедри порівняльної політології та регіонознавства. У 2003 році кафедра була перейменована на кафедру країнознавства. З 13 квітня 2018 року кафедра отримала сучасну назву – кафедра міжнародного регіонознавства.

2012 р. в Інституті міжнародних відносин розпочалася під­готовка фахівців за спеціальністю «Країнознавство», відповідно, кафедра набула статусу випускної. А з 1 вересня 2016 р. розпочато навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

  

Про освітні програми

Головною метою  освітньої програми «Країнознавство (американістика, європеїстика та сходознавство)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-наукової програми  «Регіональні студії» та освітньо-професійної програми «Міжнародно-політична регіоналістика» другого (магістерського) рівня вищої освіти є підготовка висококваліфікованих фахівців-міжнародників, які вивчають країнознавчий та регіональний вибірковий спеціалізований блок дисциплін, отримуючи спеціалізовані знання з особливостей історичного, політичного, економічного розвитку країни та регіону. Студенти вивчають іноземні мови, що визначатиме їх регіональний вибірковий спеціалізований блок (англійська або іспанська – для вибіркових спеціалізованих блоків американістика та європеїстика, китайська або арабська – для вибіркового спеціалізованого блоку сходознавство; як  друга іноземна вивчаються – англійська, французька, німецька, іспанська, польська, арабська, китайська).

Навчальний процес за освітніми програмами здійснюється в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі кафедри міжнародного регіонознавства. Історія кафедри бере початок із 1960 року, коли  у складі підготовчого факультету для іноземних громадян Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка було створено кафедру гуманітарних дисциплін. У 1995 році кафедру перейменовано на кафедру порівняльної політології і регіонознавства. У 2003 р. кафедра була перейменована на кафедру країнознавства. З 13 квітня 2018 року кафедра отримала свою сучасну назву – кафедра міжнародного регіонознавства.

Випускники бакалаврату отримують:
- освітню кваліфікацію:
бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
- професійну кваліфікацію:
фахівець з країнознавства
фахівець з перекладу

 

Випускники бакалаврату мають академічне право вступу на одну з 2 магістерських освітніх програм:

  1. Регіональні студії

Її випускники отримують:
- освітню кваліфікацію:
магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
- професійну кваліфікацію:
політолог-міжнародник, експерт з суспільно-політичних питань країн (регіонів)
перекладач з іноземної мови, молодший науковий співробітник із регіональних студій

  1. Міжнародно-політична регіоналістика

Її випускники отримують:
- освітню кваліфікацію:
магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
- професійну кваліфікацію:
політолог-міжнародник, експерт з суспільно-політичних питань країн (регіонів)

Підготовка фахівців-міжнародників за рівнем вищої освіти бакалавр здійснюється за такими вибірковими спеціалізованими блоками:
1.     Країни пострадянського простору;
2.     Країни Європи і Північної Америки;
3.     Країни Азії, Африки та Океанії;
4.     Країни Латинської Америки;
5.     Сходознавство;
6.     Американістика.

Підготовка фахівців-міжнародників за рівнем вищої освіти магістр освітньо-наукової програми Регіональні студії здійснюється за такими вибірковими спеціалізованими блоками:


1.     Азіатські та африканські студії;
2.     Європейські та американські студії;
3.     Країни/регіони світу в умовах глобалізації
4.     Регіональні студії країн Балтійсько-Чорноморського простору.

Підготовка фахівців-міжнародників за рівнем вищої освіти магістр освітньо-професійної програми Міжнародно-політична регіоналістика здійснюється за такими вибірковими спеціалізованими блоками:


1.     Регіональні студії країн пострадянського простору;
2.     Європейські та американські студії;
3.     Азіатські та африканські студії;
4.     Латиноамериканські студії.

 Навчальний процес забезпечують викладачі, перш за все, кафедри міжнародного регіонознавства, а також інших кафедр інституту міжнародних відносин: кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби, кафедри міжнародного права, кафедри міжнародного приватного права, кафедри порівняльного та європейського права, кафедри міжнародної інформації, кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, кафедри міжнародних фінансів, кафедри міжнародного бізнесу, кафедри іноземних мов.

Крім того, до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються видатні вітчизняні та закордонні вчені, працівники Міністерства закордонних справ, інших міністерств та відомств України, співробітники Національної академії наук України, міжнародних організацій, українських та закордонних бізнес-структур, викладачі з провідних закордонних навчальних закладів тощо.

Сьогодні у складі кафедри міжнародного регіонознавства працює 11 викладачів, зокрема, 2 доктори наук, професори; 5 кандидатів наук, доцентів;  3 кандидати наук, асистенти; 1 асистент без наукового ступеню.

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом передбачено проведення таких видів практики:
- Виробнича практика (професійний переклад) (РВО «бакалавр»),
- Виробнича практика (переддипломна) (РВО «бакалавр»),
- Науково-виробнича (переддипломна) практика (РВО «магістр»).

 

Базами практик для наших студентів є Міністерство закордонних справ України (територіальні та функціональні департаменти), Верховна Рада України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Навчально-науковий інститут міжнародних відносин), Національна Академія наук України, міжнародні організації, національні та зарубіжні бізнес-структури.

Випускники освітніх програм можуть займати первинні посади: у Міністерстві закордонних справ України, у департаментах міжнародного співробітництва та європейської інтеграції міністерств та відомств, у органах центральної та регіональної виконавчої влади, викладача (асистента) вищого навчального закладу, експерта-аналітика з дослідження політичних, суспільних питань розвитку країни/регіону, перекладача, аташе, дипломатичного агента, дипломатичного кур’єра.

Наші випускники працюють:

- у центральних і регіональних органах влади й управління України та інших країн світу;

- у представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;

- у міжнародних  міжурядових та неурядових організаціях;

- у бізнес-структурах різних сфер економіки України та зарубіжних країн;

- у закладах вищої освіти, академічних установах України та зарубіжних країн.

 

СТУДЕНТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПРОХОДИТИ СТАЖУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ-ПАРТНЕРАХ

Детальніша інформація про спеціальність

БУКЛЕТ КАФЕДРИ

БУКЛЕТ КАФЕДРИ 2 

За наступним посиланням можна ознайомитись із презентацією результатів роботи викладачів Кафедри зі студентами у віддаленому доступі під час карантину, пов'язаного з пандемією COVID-19. 

Контакти

Старший лаборант кафедри –  Бондар Артур Олександрович

Методист спеціальності – Однолько Лариса Вікторівна

Телефон кафедри: (044) 481-45-32

e-mail: c.studies345@gmail.com 

завідувач кафедри – (044) 481-44-02

e-mail: doroshko7@ukr.net