Про спеціальність

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Вступ до університетських студій  (3,0)

Формує у студентів знання про основи країнознавства як науки. Дисципліна знайомить їх з об'єктом та предметом країнознавства у системі освітньо-професійної підготовки фахівців-міжнародників, методологією країнознавчого дослідження, характерними проявами впливу регіональних чинників на зовнішню політику держав і міжнародні відносини.

Сучасні інформаційні системи і технології (2,0)

Курс передбачає вивчення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які можуть використовувати майбутні фахівці в галузі країнознавства.

Безпека життєдіяльності (2,0)

Курс необхідний для формування цілісного уявлення у студентів стосовно особливостей зв’язку людини з оточуючим її середовищем і правил, за допомогою яких він регулюється.

Іноземна мова (40,0)

Програма нормативного курсу іноземної  мови передбачає комплексне вивчення іноземної мови згідно з профілем Інституту і з урахуванням майбутньої практичної діяльності випускників.

Країнознавче районування світу (3,0)

Курс розкриває загальні засади районування світу та характеризує його різні регіони. Мета курсу полягає у ознайомленні студентів із базовими принципами районування світу, які стануть у пригоді у подальших країнознавчих дослідженнях.

Політична історія країн світу (4,0)

Опанування курсу політичної історії країн світу сприяє глибшому осмисленню актуальних політичних проблем минулого й сучасності, підвищує теоретичний рівень та розширює світогляд студентів.

Українська мова (за професійним спрямуванням) (3,0)

Курс вивчає офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови; вдосконалює культуру письма й усного спілкування; забезпечує засвоєння принципів мовленнєвого етикету; сприяє виробленню практичних умінь і навичок до складання ділових паперів; жанрових різновидів документів дипломатичної комунікації, типів, характеру та призначення документів дипломатичного листування.

Історія України (3,0)

Курс «Історія України» адаптовано до програми підготовки фахівців-міжнародників з акцентом на вивчення дипломатичної історії України. Об’єктом пропонованої дисципліни «Історія України (Дипломатична історія України)» є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих умов всебічного розвитку національної держави та аналіз діяльності інститутів дипломатичної служби в різних ситуаціях і в різні часи.

Міжнародна інформація (4,0)

Дисципліна включає вивчення системи міжнародних відносин в умовах глобалізації комунікації специфіки, тенденцій та перспектив міжнародної інформаційної політики; аналіз впливу інформаційно-комп’ютерних технологій на світову економіку та глобальний розвиток;

Основи наукових досліджень (2,0)

Дисципліна знайомить студентів з базовими теоретичними поняттями, що стосуються розуміння науки і наукового дослідження, його методології і інформаційного забезпечення, логікою організаційної та дослідної стадій наукового пошуку, методологією та методикою наукових досліджень у галузі країнознавства.

Глобальні та регіональні екологічні проблеми в сучасному світі (2,0)

Курс передбачає вивчення глобальних та регіональних екологічних проблем сучасного світу. Студенти-країнознавці отримують уявлення про антропогенні змінам геоекологічного простору і його складові, антропогенез у природних системах, міжнародну співпрацю в екологічній сфері на глобальному й регіональному рівні.

Економічна історія світу (2,0)

Мета курсу полягає в тому, щоб на основі цивілізаційного підходу до історії становлення та розвитку людської цивілізації розкрити основні явища та процеси, тенденції і закономірності економічного розвитку провідних держав світу.

Фізична географія світу (3,0)

Курс передбачає вивчення та аналіз загальних закономірностей просторової диференціації географічної оболонки, особливостей їх прояву в межах океанів, материків і окремих фізико-географічних регіонів; вивчення природних особливостей материків та фізико-географічних регіонів у їх межах за окремими природними компонентами.

Історія політичних вчень (3,0)

Курс адаптовано до програми підготовки фахівців-міжнародників з акцентом на вивчення впливу політичних доктрин на формування основних засад зовнішньої політики держави і міжнародні відносини.  Дисципліну спрямовано на пізнання та усвідомлення змісту й закономірностей еволюції світової політичної думки, що сприяє глибшому осмисленню актуальних політичних проблем минулого й сучасності.

Міжнародні організації (4,0)

Курс забезпечує вивчення основних понять, термінів і категорій, що складають суть теорії міжнародних організацій, принципів та механізму функціонування міжнародних організацій, статутних засад і практичної діяльності універсальних і регіональних міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних відносин.

Політологія (2,0)

Мета викладання навчальної дисципліни «Політологія» – дати студентам глибокі наукові знання про місце та роль політики як засобу управління сучасним суспільством, навчити їх вірно орієнтуватись у політичному житті, впливати на формування їх національної свідомості та громадянської позиції як чинників активізації майбутньої участі в процесах вдосконалення політичної системи України.

Філософія (3,0)

Предмет навчальної дисципліни «Філософія» включає: розгляд філософії як соціокультурного феномену; аналіз структури, методів та функцій філософії; визначення категорій філософії, їх змісту і функцій; означення основних етапів розвитку філософської думки; основні питання онтології, антропології, гносеології, феноменології, аксіології тощо; осмислення основ практичної філософії.

Міжнародний бізнес (4,0)

Курс передбачає вивчення видів і форм сучасної міжнародної підприємницької діяльності. Особлива увага приділяється питанням організації та управління у міжнародному бізнесі, технологічній політиці транснаціональних компаній, механізму дипломатичного забезпечення інтересів українського бізнесу на зовнішніх ринках.

Фінансові ситеми країн світу (3,0)

Навчальна дисципліна вивчає систему теоретичних концепцій і сукупність фактологічних процесів, які характеризують розвиток сучасних фінансових систем. В курсі розглядаються сутність фінансів, фінансових інститутів і фінансових ринків, вивчаються основні елементи і структура фінансової системи, даються основи корпоративного фінансування.

Теорія міжнародних відносин (4,0)

Курс передбачає дослідження і розкриття змісту ключових понять, методологічних основ та концептуальних підходів, на яких базується вивчення міжнародних відносин, познайомити студентів з теоретичними напрямами та школами, які існують у світовій науці.

Неурядові організації та лобістська діяльність у міжнародних відносинах (4,0)

Навчальна дисципліна «Міжнародні неурядові організації і лобізм» забезпечує вивчення теоретичних засад та практичних аспектів діяльності міжнародних неурядових організацій; еволюції їхньої ролі у міжнародних відносинах.

Зовнішня політика України (2,0)

Дисципліна знайомить з основними етапами української державності та пов’язаними з цим зовнішньополітичними про­блемами; аналізуються доктринальні нормативно-правові документи, що визначають основні напрями та інструменти зовнішньої політики України; вивчаються основні засади, принципи та процедури формування зовнішньої політики України, інструменти та механізми її реалізації, ключові зовнішньополітичні проблеми України та шляхи їх вирішення.

Україна в світовій політиці (2,0)

Дисципліна знайомить із міжнародно-політичним середовищем, у якому Україна формує та здійснює свою зовнішню політику, її місцем та роллю у світових та регіональних політичних процесах, в т.ч. інтеграційних, розглядає взаємодію України на міждержавному рівні із провідними світовими акторами та об'єднаннями країн; аналізує механізми і шляхи реалізації та захисту інтересів України у двосторонніх та багатосторонніх відносинах.

Культурологія (3,0)

Курс передбачає вивчення закономірностей історичного розвитку світової культури, з’ясування її місця і значення у світовому культурно-історичному процесі, ознайомлення з теоретичними принципами осмислення культури як явища та методологічні підходи до її дослідження, загальноприйняті наукові концепції її вивчення, основні методологічні принципи її дослідження.

Логіка (3,0)

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із основними законами та категоріями логіки, формами та правилами логічного мислення; набуття практичних навичок логічного мислення, рефлексивного аналізу, структурування власних думок з точки зору їх відповідності вимогам логічної форми, побудови аргументації з метою доказу та спростування тих чи інших думок у ході дискусії.

Міжнародне публічне право (4,0)

Курс спрямований на вивчення системи міжнародного права, правотворчої і правозастосовчої діяльності суб’єктів міжнародного права, а також таких міжнародно-правових галузей, як територія в міжнародному праві, міжнародне морське право, міжнародне повітряне право, міжнародне космічне право, міжнародне кримінальне право, способи розв’язання міжнародних спорів, міжнародне екологічне право тощо.

Міжнародні економічні відносини (4,0)

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів розвитку сучасних міжнародних економічних відносин, методів дослідження нею свого об’єкту; особлива увага приділяється розгляду та аналізу теорій міжнародної торгівлі та сучасних форм світо господарських зв’язків між країнами в умовах економічної глобалізації.

Теорія та пратктика переговорів (3,0)

Дисципліна передбачає ознайомлення студентів з основними науковими підходами до переговорного процесу, базовими стратегіями та тактичними прийомами ведення переговорів.

Українська та зарубіжна культура (4,0)

У курсі розглядаються пам’ятки духовної та матеріальної культури, створені впродовж століть і зафіксовані в тих чи інших формах. Вони розглядаються по історичній вертикалі як цілісне явище, а також за регіональними ознаками, враховуються взаємозв’язки з культурними досягненнями інших народів, оскільки жодний етнос, народ, нація не можуть розвиватися в ізоляції, поза загальним історичним процесом.

Етнологія (3,0)

Курс передбачає ознайомлення студентів-країнознавців з етносами-народами країн світу, їхньою культурою й побутом, функціонуванням і взаємодією етнічних спільнот, етнічними  стереотипи та процесами їхнього виникнення.

Психологія (3,0)

Завданням курсу є ознайомлення студентів з основними поняттями та методами загальної психології; представити різні точки зору на сутність, природу і механізми розвитку психологічних феноменів і утворень; сформувати систему уявлень про основні сучасні психологічні школи і напрями; розширити уявлення студентів про особливості та можливості власної психіки.

Релігії світу (2,0)

Курс забезпечує вивчення причин появи світових релігій та їх характерних рис. Засвоєння навчального матеріалу дисципліни дозволить студенту отримати знання про найбільш поширені релігії і допоможе сформувати уявлення про вплив релігійного чинника на політичні, економічні та культурні процеси, що відбуваються у країнах світу.

Релігієзнавство (2,0)

Метою курсу є вивчення основних проблем філософії, соціології та історії релігій, змісту та функціонування найбільших світових релігійних систем, роль релігії у суспільно-політичних процесах та міжнародних відносинах. Досліджуються етапи розвитку релігій та релігійного мислення, зміст, положення і традиції основних світових та місцевих релігій, вивчаються правила релігійного етикету. Увага приділяється питанням міжконфесійного діалогу та толерантності.

Політична географія світу (4,0)

Курс передбачає ознайомлення студентів з основами теорії політичної географії та її загальними уявленнями, будовою політосфери як багатогранного суспільного явища та особливостями її функціонування.

Туристичне країнознавство (4,0)

Дисципліна вивчає основні теоретико-методологічні основи туристичного країнознавства та розглядає основні регіони, країни та окремі туристичні центри світу з точки зору їх туристичного потенціалу та існуючої туристичної інфраструктури, місця окремих країн і регіонів на світовому туристичному ринку.

Спортивне країнознавство (2,0)

У курсі розглядаються історія світового спорту, вивчаються основні регіони світу з точки зору розвитку їхньої спортивної інфраструктури, державної політики у галузі спорту, популярності видів спорту. Вивчається географія найбільш важливих міжнародних та національних змагань, діяльність міжнародних спортивних організацій, принципи трансфертної політики.

Іноземна мова спеціальності (12,0)

Курс спрямований на підготовку студентів з урахуванням комунікативних потреб у їх майбутній професійній діяльності. Мета курсу – формування і розвиток навичок спілкування у професійно значущих комунікативних сферах; перш за все у фаховій, а також удосконалення мовної компетенції у суспільно-політичній сфері.

Теорія і практика перекладу (12,0)

Курс передбачає сприяння розвитку у студентів навичок професійного перекладу, реферування та анотування текстів за фахом на основі поняття перекладу як повноцінної передачі засобами однієї мови інформації, сформульованої за допомогою іншої мови, з урахуванням особливостей спеціальності студентів - майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин.

Правничі системи сучасності (4,0)

Мета курсу полягає в засвоєнні студентами базових знань про правову карту світу, розміщення на ній правових сімей і тим самим полегшенні сприйняття правової системи конкретно взятої країни з урахуванням її належності до певної правової сім’ї.

Основи міжнародного туризму (4,0)

Завдання курсу полягає у розкритті сутності та системного характеру міжнародного туризму, визначенні зв’язків з іншими формами міжнародних відносин, аналізі його структурних характеристик, визначенні сучасних проблем та тенденцій розвитку.

Теорія держави і права (2,0)

Мета дисципліни – засвоєння фундаментальних основ правової науки, оволодіння базовою юридичною термінологією і понятійним апаратом. Дисципліна розкриває загальні теоретичні положення про право і державу, дозволяє ознайомитись з основами сучасного праворозуміння, отримати систематизовані знання про функціонування і розвиток правових явищ та інститутів.

Соціологія (2,0)

Навчальний курс «Соціологія» дає можливість познайомитися з основними закономірностями і формами регуляції соціальної поведінки, навчитися виділяти і аналізувати особливості соціальних груп і спільнот, опанувати основи соціологічного дослідження, набути навички соціологічного мислення. Вивчення соціології дозволить студентам аналізувати своє життя в контексті суспільних явищ і подій, побачити індивідуальні проблеми як частину загальносоціальних процесів.

Економічний розвиток країн світу (2,0)

В межах навчального курсу студенти знайомляться із класифікацією країн за рівнем їхнього економічного розвитку, розміщенням природних ресурсів та продуктивних сил, місцем країн і регіонів у світовому розподілі праці та міжнародній торгівлі товарами і послугами. Розглядаються підходи ключових країн світу до здійснення макроекономічної політики, розвитку міжнародної торгівлі, інвестицій, регіональної інтеграції, кооперації тощо; аналізуються основні макроекономічні показники та тенденції економічного розвитку на сучасному етапі та у історичній ретроспективі.

Світова економіка (2,0)

Курс передбачає вивчення історії світової економічної системи, економічний розвиток у світовому контексті, ринкову основу, галузеву структуру, головні суб’єкти, глобальні проблеми світової економіки, а також економічну політику.  Курс знайомить з функціональною структурою світової економіки, основними тенденціями розвитку, такими проблемами як світова економічна рівновага, сучасна економічна глобалізація, сутність і фактори економічного розвитку, транснаціоналізації тощо.

Історія науки і техніки (2,0)

Метою курсу є вивчення основних історичних етапів розвитку науки і техніки для формування у студентів наукового світогляду, отримання ними цілісного уявлення про розвиток науки і техніки як історико-культурного явища і розширення їх загальної ерудиції. Знання історії розвитку науки і техніки підказує студенту історичні аналогії, дозволяючи правильно оцінити напрямки технічного прогресу. Опанування курсу дозволяє виявити загальні прийоми наукового пізнання та закономірності творчого мислення.

Міжнародні відносини та світова політика (5,0)

Дисципліна знайомить студентів з еволюцією світової політики та міжнародних відносин у період з 1945 р. до початку ХХІ ст., основними теоріями, доктринами й концепціями світової політики, загальною міжнародною проблематикою, положеннями міжнародно-правових актів, фундаментальними політичними та міжнародно-правовими дослідженнями з питань світової політики та міжнародних відносин; забезпечує набуття майбутніми країнознавцями знань основних тенденцій та проблем міжнародних відносин, вироблення навичок аналізу закономірностей та особливостей розвитку світової політики.

Економічна географія світу (2,0)

Курс передбачає ознайомлення студентів з основами регіональної економічної і соціальної географії країн світу, суспільно-географічною термінологією, суспільно-географічними комплексами зарубіжних територій, особливостями та закономірностями територіальної організації суспільства і його складових на рівні регіонів світу.

Політичний розвиток та політичні системи країн світу (4,0)

Курс спрямований на вивчення тенденцій політичного розвитку та особливостей політичних систем країн світу в порівняльному контексті і за регіональним принципом − на основі виділення провідних факторів в рамках політичних процесів у тому чи іншому регіоні.

Цивілізації світу (2,0)

У курсі розглядаються основні етапи формування світових цивілізацій; досягнення вітчизняної та зарубіжної науки в їх вивченні; особлива увага приділяється динаміці та проблемі взаємодії цивілізацій, характеру їх впливу на сучасні міжнародні відносини; розкриваються різноманітні моделі світу в концепціях провідних вітчизняних та зарубіжних цивіліологів; студентам надається розуміння принципів і меж цивілізаційної компаративістики.

Міжнародне приватне право (4,0)

Курс спрямований на вивчення інститутів та понять загальної частини Міжнародного приватного права, а також надання студентам знань, вмінь та певних практичних навичок роботи з документами в міжнародній приватноправовій сфері.

Основи охорони праці (2,0)

Курс передбачає ознайомлення студентів із національною і міжнародною законодавчою базою з управління охороною праці, особливостями гігієни праці, заходами з дотримання положень техніки безпеки.

Туристичний бізнес у світовій політиці (3,0)

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення впливу туристичного бізнесу на світову політику, ролі і місця країн в світовому туризмі та боротьби держав за туристичні потоки й доходи, впливу туристів на внутрішню та зовнішню політику приймаючої країни.

Практикум країнознавчих досліджень (3,0)

Дисципліна має за мету навчити студентів застосовувати раніше набуті країнознавчі знання в практичній діяльності, збирати й аналізувати інформацію, готувати доповіді, аналітичні записки, експертні висновки; принципам й методиці проведення країнознавчих досліджень в різних сферах практичної діяльності.

Історичний розвиток країн регіону (пострадянський простір, Європа і Північна Америка, Азія, Африка і Океанія, Латинська Америка) (3,0)

Курс необхідний для формування у студентів цілісного уявлення про особливості історії країн їх спеціалізації, формування їх зовнішньополітичної орієнтації, виникнення і врегулювання етнічних конфліктів, спроби інтеграційних починань.

Політичний розвиток країн регіону (пострадянський простір, Європа і Північна Америка, Азія, Африка і Океанія, Латинська Америка) (2,0)

Курс необхідний для формування цілісного уявлення у студентів про особливості політичних процесів у країнах регіону, що обрав студент.

Розміщення продуктивних сил та економічний розвиток країн регіону (пострадянський простір, Європа і Північна Америка, Азія, Африка і Океанія, Латинська Америка) (2,0)

Вивчення навчальної дисципліни передбачає індивідуальну роботу викладача зі студентом залежно від його регіональної спеціалізації. Метою дисципліни є поглиблене вивчення характеру і особливостей розміщення продуктивних сил, економічного розвитку країн спеціалізації і впливу цих чинників на зовнішньоекономічну діяльність.

Дипломатичний протокол та етикет (2,0)

Курс передбачає вивчення нормативно-правової бази, що регулює питання дипломатичного протоколу та етикету, принципів дипломатичного протоколу і церемоніалу; особливостей протокольного забезпечення дипломатичної діяльності та зовнішньополітичних заходів держави, основних правил і норм етикету; специфіки окремих країн з точки зору протоколу і етикету.

Професійна етика (2,0)

Курс розглядає такі категорії як етика, мораль та моральність у професійній сфері; поведінка як моральна категорія; поняття професійної етики та її види; правові основи та принципи службової поведінки і етики у діловому та на державній службі; адміністративна етика як вид професійної підготовки; конфлікт інтересів та механізми його попередження і врегулювання; проблеми етико-професійного розвитку державних службовців та співробітників приватних компаній.

Етика і естетика (2,0)

Метою навчального курсу є посилення у студентів інтересу до проблем етики та естетики, потреби у моральній оцінці оточуючих подій і процесів, формування власних моральних принципів, професійної культури спілкування, естетичного смаку. В межах курсу вивчаються історія моральних звичаїв різних епох та народів як складової світової культури; основні досягнення світової художньої культури.

Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці (5,0)

Курс спрямований на теоретичний і прикладний аналіз впливу геополітичних та геоекономічних чинників на політику держав світу, що сприяє глибшому країнознавчому осмисленню актуальних політичних та економічних проблем минулого й сучасності у різних географічних регіонах.

Гуманітарний чинник у світовій політиці (3,0)

Курс передбачає ознайомлення студентів з тим комплексом проблем, політичних процесів та міжнародних режимів, які пов’язані з т.зв. «людським виміром» політичних відносин на внутрішньодержавному та міжнародному рівні.

Теорія і практика перекладу (бізнес переклад та переклад конференцій) (4,0)

Викладання курсу передбачає формування у студентів мовної компетенції відповідно до їх фаху. Програма спрямована на підготовку майбутніх фахівців із урахуванням комунікативних потреб у їх  діяльності стосовно перекладу ділових текстів для суб’єктів господарювання і залучення до перекладацької діяльності на міжнародних конференціях.

Основи дипломатії та дипломатичної роботи (3,0)

В курсі вивчається сукупність політичних, соціально-управлінських, організаційних і правових відносин, які складаються в процесі формування, функціонування і розвитку апарату органів державної влади, що регулюють міжнародні відносини; закономірностей, природу і тенденції розвитку дипломатичної та консульської служби як особливого соціально-правового механізму, основні інструменти й засоби її діяльності.

Цивілізаційний розвиток та гуманітарні відносини країн регіону (пострадянський простір, Європа і Північна Америка, Азія, Африка і Океанія, Латинська Америка) (2,0)

Дисципліна забезпечує поглиблене вивчення характеру й особливостей культурно-цивілізаційного розвитку країн відповідного регіону та їхнього впливу на місце гуманітарної та культурно-освітньої складової у їхній внутрішній і зовнішній політиці держав, їхні відносини в гуманітарній сфері. Дисципліна покликана сприяти виробленню навичок аналізу політичних аспектів гуманітарної та культурно-освітньої міждержавної співпраці.

Етнонаціональний розвиток країн регіону (пострадянський простір, Європа і Північна Америка, Азія, Африка і Океанія, Латинська Америка) (2,0)

Курс необхідний для розуміння студентами базових понять етнонаціональної політики, зокрема, мовної, характерних етнокультурних рис різних регіонів, особливостей територіальної локалізації етнічних меншин і забезпечення їх прав країнами регіону, що обрав студент.

Культурно-духовні традиції народів регіону (пострадянський простір, Європа і Північна Америка, Азія, Африка і Океанія, Латинська Америка) (2,0)

Курс необхідний для розуміння студентами звичаїв і традицій народів, культуротворчої ролі релігій, специфіки художньо-прикладної творчості в країнах регіону, що обрав студент.