Навчальні курси

Країнознавство

У курсі вивчаються географічне розташування, природно-кліматичні умови, мінерально-сировинні ресурси, етноконфесійний склад населення, особливості культурно-історичного розвитку, політико-правових систем, державного устрою, народногосподарських комплексів, зовнішньої політики країн світу.

Політична історія країн світу

Опанування курсу політичної історії країн світу сприяє глибшому осмисленню актуальних політичних проблем минулого й сучасності, підвищує теоретичний рівень та розширює світогляд студентів.

Країнознавче районування світу

Курс розкриває загальні засади районування світу та характеризує його різні регіони. Мета курсу полягає у ознайомленні студентів із базовими принципами районування світу, які стануть у пригоді у подальших країнознавчих дослідженнях.

Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці

Курс спрямований на формування у студентів комплексного підходу до вивчення геополітичної орієнтації та геоекономічних інтересів країн світу, розуміння тенденцій світового розвитку, закономірностей утворення сучасної політичної карти світу та геополітичного простору.

Вступ до університетських студій

Навчальна дисципліна формує у студентів знання про основи країнознавства як науки. Вона знайомить їх з об'єктом та предметом країнознавства у системі освітньо-професійної підготовки фахівців-міжнародників, методологією країнознавчого дослідження, характерними проявами впливу регіональних чинників на зовнішню політику держав і міжнародні відносини.

Українська та зарубіжна культура

У курсі вивчаються пам’ятки духовної та матеріальної культури, створені впродовж століть і зафіксовані в тих чи інших формах. Вони розглядаються по історичній вертикалі як цілісне явище, а також за регіональними ознаками, враховуються взаємозв’язки з культурними досягненнями інших народів, оскільки жодний етнос, народ, нація не можуть розвиватися в ізоляції, поза загальним історичним процесом.

Туристичне країнознавство

Дисципліна вивчає основні теоретико-методологічні основи туристичного країнознавства та розглядає основні регіони, країни та окремі туристичні центри світу з точки зору їх туристичного потенціалу та існуючої туристичної інфраструктури, місця окремих країн і регіонів на світовому туристичному ринку.

Спортивне країнознавство

У курсі розглядаються історія світового спорту, вивчаються основні регіони світу з точки зору розвитку їхньої спортивної інфраструктури, державної політики у галузі спорту, популярності видів спорту. Вивчається географія найбільш важливих міжнародних та національних змагань, діяльність міжнародних спортивних організацій, принципи трансфертної політики.

Політичний розвиток та політичні системи країн світу

Курс спрямований на вивчення тенденцій політичного розвитку та особливостей політичних систем країн світу в порівняльному контексті і за регіональним принципом − на основі виділення провідних факторів в рамках політичних процесів у тому чи іншому регіоні.

Цивілізації світу

У курсі розглядаються основні етапи формування світових цивілізацій; досягнення вітчизняної та зарубіжної науки в їх вивченні; особлива увага приділяється динаміці та проблемі взаємодії цивілізацій, характеру їх впливу на сучасні міжнародні відносини; розкриваються різноманітні моделі світу в концепціях провідних вітчизняних та зарубіжних цивіліологів; студентам надається розуміння принципів і меж цивілізаційної компаративістики.

Туристичний бізнес у світовій політиці

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення впливу туристичного бізнесу на світову політику, ролі і місця країн в світовому туризмі та боротьби держав за туристичні потоки й доходи, впливу туристів на внутрішню та зовнішню політику приймаючої країни.

Історичний розвиток країн регіону (пострадянський простір, Європа і Північна Америка, Азія, Африка і Океанія, Латинська Америка)

Курс сприяє формуванню у студентів цілісного уявлення про особливості історії країн їх спеціалізації, формування їх зовнішньополітичної орієнтації, виникнення і врегулювання етнічних конфліктів, спроби інтеграційних починань.

Політичний розвиток  країн регіону (пострадянський простір, Європа і Північна Америка, Азія, Африка і Океанія, Латинська Америка)

Курс сприяє формуванню цілісного уявлення у студентів про особливості політичних процесів у країнах регіону, що обрав студент.

Розміщення продуктивних сил та економічний розвиток країн регіону (пострадянський простір, Європа і Північна Америка, Азія, Африка і Океанія, Латинська Америка)

Метою дисципліни є поглиблене вивчення характеру і особливостей розміщення продуктивних сил, економічного розвитку країн спеціалізації і впливу цих чинників на зовнішньоекономічну діяльність.

Цивілізаційний розвиток та гуманітарні відносини країн регіону (пострадянський простір, Європа і Північна Америка, Азія, Африка і Океанія, Латинська Америка)  

Дисципліна забезпечує поглиблене вивчення характеру й особливостей культурно-цивілізаційного розвитку країн відповідного регіону та їхнього впливу на місце гуманітарної та культурно-освітньої складової у їхній внутрішній і зовнішній політиці держав, їхні відносини в гуманітарній сфері. Дисципліна покликана сприяти виробленню навичок аналізу політичних аспектів гуманітарної та культурно-освітньої міждержавної співпраці.

Етнонаціональний розвиток країн регіону (пострадянський простір, Європа і Північна Америка, Азія, Африка і Океанія, Латинська Америка)  

Курс сприяє розумінню студентами базових понять етнонаціональної політики, зокрема, мовної, характерних етнокультурних рис різних регіонів, особливостей територіальної локалізації етнічних меншин і забезпечення їх прав країнами регіону, що обрав студент.

Культурно-духовні традиції народів регіону (пострадянський простір, Європа і Північна Америка, Азія, Африка і Океанія, Латинська Америка)

Курс сприяє розумінню студентами звичаїв і традицій народів, культуротворчої ролі релігій, специфіки художньо-прикладної творчості в країнах регіону, що обрав студент.

Основи наукових досліджень

Дисципліна знайомить студентів з базовими теоретичними поняттями, що стосуються розуміння науки і наукового дослідження, його методології і інформаційного забезпечення, логікою організаційної та дослідної стадій наукового пошуку.

Історія політичних вчень

Курс спрямований на пізнання та усвідомлення змісту й закономірностей еволюції світової політичної думки, що сприяє глибшому осмисленню актуальних політичних проблем минулого й сучасності. Опанування курсу підвищує теоретичний рівень та розширює світогляд студентів, допомагає їм оволодіти культурою й методикою політичного аналізу, прищеплює навич­ки творчого осмислення складних суспільно-політичних проблем.