Наукова діяльність

Основними науковими напрямками досліджень кафедри є: «Країнознавчий аналіз у сфері міжнародних відносин», «Геополітика і геостратегія країн світу», «Зовнішня політика країн (регіонів)». Результатами фундаментальних досліджень науково-педагогічних працівників кафедри стали дисертаційні роботи та монографії та статті, в яких аналізуються:

  • процеси здобуття державою регіонального лідерства й геополітичного впливу (на прикладі КНР, Республіки Індія та ФРН);
  • особливості реалізації безпекових інтересів у зовнішній політиці держави (на прикладі Арабської Республіки Єгипет);
  • характер впливу міграційних проблем на формування та здійснення зовнішньої політики України;
  • роль особистісного чинника у виробленні зовнішньої політики держави (на прикладі країн Латинської Америки);
  • причини сучасних регіональних конфліктів та оптимальні моделі їхнього урегулювання (на прикладі країн пострадянського простору).

За напрямами досліджень кафедри захищено 2 докторських та понад 20 кандидатських дисертацій. В Україні та за кордоном видано десятки монографій та сотні наукових статей. Регулярно проводяться міжнародні наукові конференції з актуальних проблем країнознавчих досліджень.

На базі кафедри країнознавства діють:

«Африканський семінар», започаткований 2008 року. В рамках семінару проводяться лекції, круглі столи, конференції, зустрічі з актуальних проблем африканістики та політичного й соціально-економічного розвитку країн Північної, Тропічної та Південної Африки. Заходи семінару проводяться з залученням дипломатичних представницт африканських держав акредитованих в Україні, міністерства закордонних справ України та неурядових організацій.

Керівник семінару:

Бовсунівський Павло Васильович, к. політ. наук, доцент кафедри країнознавства

+38 044 481 45 32

sommax@yandex.ua

 

Центр індології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відкритий 2012 року. Керівником Центру є професор кафедри країнознавства, доктор політичних наук Ігнатьєв Павло Миколайович. Діяльність організації відбувається за сприяння Посольства Республіки Індія в Україні на базі кафедри країнознавства ІМВ. Завдяки роботі Центру студенти та аспіранти Київського національного університету імені Тараса Шевченка мають можливість слухати лекції викладачів провідних ВНЗ Індії та брати участь у спільних заходах організованих дипломатичним представництвом Індії та ІМВ.

Керівник Центру:

Ігнатьєв Павло Миколайович, д. політ. наук., професор кафедри країнознавства

+38 044 481 45 32

 

Наукові монографії викладачів кафедри

Україна в міжнародних інтеграційних процесах. Монографія / В.В.Копійка, М.С.Дорошко, В.І.Головченко та ін.  -  К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – 575 с.

Дорошко М.С. Компартійно-державна номенклатура  УСРР у 20-30-ті роки ХХ століття: соціоісторичний аналіз. Монографія. -  К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 154 с.

Дорошко М.С. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917-1938 рр.): Монографія. – 2-ге вид., доп. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 368 с.

Кривонос Р.А. Німеччина у структурі європейської співпраці: Монографія. – К.: К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 166 с.

 

Підручники і навчальні посібники викладачів кафедри

Регіонознавство: підручник / В.В.Копійка, В.П. Крижанівський, М.С. Дорошко, та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 642 с.

Країнознавство: підручник / В.І.Головченко, М.С.Дорошко, П.М.Ігнатьєв та ін.; за ред. В.П.Крижанівського, В.І.Головченка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 509 с.

Країнознавство: підручник / В.П. Крижанівський, М.С. Дорошко, В.І. Головченко та ін. ; за ред. М.С. Дорошка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 439 с. + 16 с. (карти). – (Вища освіта ХХІ ст.).

Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: Навчальний посібник  / М.С. Дорошко, Р.А.Кривонос, В.П.Крижанівський, Н.Ф.Сербіна. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 312 с.

Країнознавство: країни пострадянського простору, Європи і Північної Америки: навчальний посібник / М.С.Дорошко, Р.А.Кривонос, В.П.Крижанівський, Н.Ф.Сербіна. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 335 с.

Вступ до університетських студій: Країнознавство: Навчальний посібник; за ред. проф. М.С.Дорошка. – К.: ІМВ, 2016. – 250 с.

Демократичне врядування і культура миру: Навчально-методичний комплекс / Крижанівський В.П. та ін. –  К.: ІМВ, 2006. – 327 с.

Страноведение: учебник / Н.С.Дорошко, Е.М.Есдаулетова, В.П.Крыжановский и др.; под. ред. Н.С.Дорошко. – Астана – К.: Евразийский нац. университет им. Л.Н.Гумилева, 2012. – 504 с.

Бовсунівський П. Політичний розвиток та політичні системи країн арабського світу. Навчальний посібник, – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 207 с.

Головченко В., Кравчук О. Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка, Австралія і Океанія: Навчальний посібник. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2006. – 335 с.

Дорошко М.С. Країнознавство. Країни СНД і Балтії: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 312 с.

Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД. Навчально-методичний комплекс. – К.: ІМВ, 2008. – 248 с.

Дорошко М.С. Проблеми національної та глобальної безпеки країн СНД.

Навчально-методичний комплекс. – К.: ІМВ, 2009. – 216 с.

Дорошко М.С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика країн пострадянського простору: Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 228 с.

Дорошко М.С. Геополітичне середовище і геополітична орієнтація країн СНД: Навч. посіб. / М.С.Дорошко, Н.В.Шпакова. - К.: Центр навчальної книги, 2011. –  204 с.

Ігнатьєв П.М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці: Підручник. – К. – Чернівці: Книги-ХХІ. - 363 с.

Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 423 с.

Кривонос Р.А. Інтеграційні процеси у Європі та Північній Америці: Навч. посіб. – К.: ІМВ, 2007. – 44 с.

Міжнародні відносини та світова політика: підручник / кер авт. кол. В.Ю.Крушинський; за ред. В.А.Манжоли. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 863 с.

Міжнародні системи і глобальний розвиток: підручник / Кер. авт. колективу О.А.Коппель; за ред.. Л.В.Губерського, В.А.Манжоли. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 606 с.

Сербіна Н.Ф., Кривонос Р.А. Малі країни Європи: Навч. посіб. – К.: ІМВ, 2007. – 75 с.