Міжнародний бізнес

Міжнародний бізнес

Освітньо-кваліфікаційний рівень – БАКАЛАВР

Навчальні дисципліни (кредити)

1. Економікс (3,0)

Метою курсу «Економікс» є формування у студентів компетенцій у економічній галузі знань; розвиток уміння застосовувати отримані знання в професійній діяльності в умовах глобалізації світової економіки, навичок аналізу й оцінки швидко мінливої кон'юнктури ринків з метою прийняття оптимальних управлінських рішень; набуття практики економічного мислення і орієнтації у світі ринкових відносин. Цей курс є теоретичною основою вивчення галузевих економік, формування позиції студентів у питаннях економічної політики.

2. Міжнародний бізнес (4,0)

Курс передбачає поглиблене вивчення студентами видів і форм сучасної міжнародної підприємницької діяльності. Особлива увага приділяється питанням організації та управління в міжнародному бізнесі, технологічній політиці транснаціональних корпорацій, механізму дипломатичного забезпечення інтересів українського бізнесу на зовнішніх ринках.

3. Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України (4,0)

Дисципліна «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України» передбачає вивчення основних особливостей та соціально-економічних умов господарювання в перехідний період на межі двадцятого та двадцять першого століть в Україні. Особлива увагу приділена в рамках курсу формуванню сучасної економічної системи в Україні: об’єктивна необхідність, зміст, умови, системні перетворення, суперечності та антагонізми.

4. Міжнародні економічні відносини (4,0)

Даний курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів розвитку сучасних міжнародних економічних відносин, методів дослідження ним свого об’єкту; особлива увага приділяється розгляду та аналізу теорій міжнародної торгівлі та сучасних форм світогосподарських зв’язків між країнами в умовах економічної глобалізації.

5. Міжнародне публічне право (4,0)

Курс спрямований на вивчення традиційних тем: поняття і характерних рис міжнародного права; джерел, системи, принципів і норм міжнародного права. Для професійного розвитку студентів розглядаються теми, які дозволяють перейти до аналізу конкретних міжнародно-правових проблем: взаємодії міжнародного права з внутрішньодержавним правом; інституту міжнародної правосуб’єктності, визнання в міжнародному праві, правонаступництва держав тощо.

6. Міжнародні відносини та світова політика (4,0)

Курс присвячений вивченню еволюції світової політики та міжнародних відносин у період з 1945 по 1979 рр., кінця ХХ – початку ХХІ ст., вивченню основних теорій, доктрин і концепцій світової політики, загальної міжнародної проблематики, регіональної специфіки, положень міжнародно-правових актів, фундаментальних політичних та міжнародно-правових досліджень з питань світової політики та міжнародних відносин.

7. Українська та зарубіжна культура (3,0)

Курс розглядає пам’ятки духовної та матеріальної культури, створені впродовж століть і зафіксовані в тих чи інших формах. Вони розглядаються по історичній вертикалі як цілісне явище, а також за регіональними ознаками, враховуються взаємозв’язки з культурними досягненнями інших народів, оскільки жодний етнос, народ, нація не можуть розвиватися в ізоляції, поза загальним історичним процесом.

8. Даний курс розглядає географічне розташування, природно-кліматичні умови, мінерально-сировинні ресурси, етноконфесійний склад населення, особливості культурно-історичного розвитку, політико-правових систем, державного устрою, народногосподарських комплексів, зовнішньої політики країн Азії, Африки та Латинської Америки, країн СНД, Європи та Північної Америки, а також відносини України з ними.

10. Вступ до університетських студій (2,0)

Навчальна дисципліна передбачає виконання таких завдань: на основі сучасних теоретико-методологічних підходів розкрити природу, сутність сучасного міжнародного бізнесу як явища суспільного життя та сфери господарської діяльності, економічної категорії та самостійної науки, показати етапи його історичного розвитку, середовище, види і типи, проаналізувати функціональну та інституціональну структуру міжнародного бізнесу, закономірності, тенденції і проблеми розвитку в умовах глобалізаційних процесів. При цьому стратегічним завданням є формування у студентів чіткої, логічно послідовної та структурованої системи знань і уявлень щодо своєї майбутньої професійної підготовки.

11. Філософія (4,0)

Навчальна дисципліна спрямована на надання знань з філософії як світогляду людини, або сукупності поглядів на світ у цілому та ставлення людини до цього світу, в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття.

12. Міжнародна інформація (4,0)

Дисципліна «Міжнародна інформація» включає в себе знання про систему міжнародних відносин в умовах глобалізації комунікації; специфіку, тенденції та перспективи міжнародної інформаційної політики, аналіз впливу ІКТ на міжнародні системи та глобальний розвиток, дослідження та прогнозування проблем міжнародного співтовариства в галузі інформації і комунікації, з’ясування впливу інформаційного розвитку України на політичні та економічні аспекти інтеграції країни в світовий інформаційний простір.

13. Глобальні екологічні проблеми в міжнародному бізнесі (2,0)

Під впливом сучасних глобалізаційних процесів, науково-технічного прогресу збільшується вплив людини на навколишнє середовище, що призводить до виникнення глобальних екологічних проблем. Даний курс передбачає вивчення основних особливостей, принципів, методів, інструментів та підходів до планування та організації еколого-орієнтованого управління розвитком підприємства.

14. Міжнародний менеджмент (8,0)

Дисципліна включає в себе основні теоретичні знання про формування та взаємодію організацій у транскордонній діяльності, передбачає вивчення форм, видів і типів підприємницької діяльності, ускладненої іноземним елементом, відображає об’єктивні процеси ведення бізнесу на рівні оптимізації використання ресурсів організації.

15. Міжнародний маркетинг (8,0)

Навчальний курс передбачає набуття студентами теоретичних і практичних знань з основ міжнародного маркетингу, ознайомлення з маркетинговими інструментами, які використовуються при розв’язанні маркетингових задач в процесі ведення міжнародної діяльності, основами дослідження ринку з використанням маркетингових комунікацій на національному та міжнародному ринках.

16. Політичний розвиток та політичні системи країн світу (2,0)

Даний курс розглядає політико-правові системи азійських держав та з’ясовує особливості їхньої еволюції, розглядає особливості та тенденції сучасних політичних процесів, специфіку суспільно-політичних рухів у країнах Латинської Америки, розвиток політико-правових систем Європи та інших регіонів світу.

17. Порівняльне соціальне та трудове право європейських країн (3,0)

18. Менеджмент ЗЕД підприємств (5,0)

Дисципліна передбачає вивчення та розгляд таких важливих аспектів роботи підприємства, як розробка стратегічних напрямків зовнішньоекономічної політики та поведінки фірми на зарубіжних ринках, складання планів зовнішньої торгівлі та формування оптимальної структури органів управління зовнішньоекономічною діяльністю, її координація з іншими видами робіт на фірмі, облік і контроль ефективності операцій на зовнішніх ринках.

19. Іноземна мова (44,0)

20. Дипломатична історія України (3,0)

Науковий курс адаптовано до програми підготовки фахівців-міжнародників з акцентом на вивчення дипломатичного аспекту історії України. Об’єктом пропонованої дисципліни є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих умов всебічного розвитку національної держави та аналіз діяльності інститутів дипломатичної служби в різних ситуаціях і в різні часи.

21. Математика в економіці (4,0)

Дисципліна включає основні методи та моделі лінійної та векторної алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу, диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегрального числення, диференціальних рівнянь та їх практичні застосування в міжнародній економіці, фінансах, управлінні, менеджменті та бізнесі.

22. Сучасні інформаційні системи і технології (3,0)

Курс передбачає вивчення сучасних інформаційних систем та технологій, які можуть використовувати майбутні фахівці в галузі міжнародних відносин. В курсі викладаються концептуальні, інформаційні, апаратні та програмні основи роботи на сучасних персональних комп’ютерах з використанням необхідних засобів подання, обробки і пошуку даних, що застосовуються при підготовці фахівців у сфері сучасних міжнародних відносин.

23. Економіка фірми (2,0)

Головними завданнями дисципліни є вивчення сучасної кадрової політики, відтворення і використання основних фондів, формування і визначення ефективності фінансових і виробничих інвестицій, особливостей розвитку підприємства на базі науково-технічного і організаційного прогресу, визначення мотивації праці, якості і конкурентоспроможності виробів, напрямків ефективної діяльності в умовах ринкової економіки; вироблення творчого підходу до обґрунтування і прийняття управлінських рі­шень, характеристики структури і напрямків діяльності підприємства, розробки і реалізації плану його розвитку, аналізу і узагальнення результатів виробничо-господарської і комерційно-фінансової діяльності, опрацювання пропозицій щодо підвищення ефективності заходів господарювання і контролю за їх здійсненням при зміні ситуації у ринковому середовищі.

24. Історія економічних вчень та економічного розвитку (5,0)

Пізнання та усвідомлення змісту й закономірностей еволюції світової економічної думки сприяє глибшому осмисленню актуальних економічних проблем минулого й сучасності. Опанування курсу підвищує теоретичний рівень та розширює світогляд студентів, допомагає їм оволодіти культурою й технікою економічного мислення, прищеплює навички творчого осмислення складних соціально-економічних проблем.

25. Мікро- та макроекономічні основи міжнародного бізнесу (4,0)

Курс передбачає вивчення принципів поведінки економічних суб’єктів – домашніх господарств і фірм – в різних ринкових умовах, вивчення базових макроекономічних моделей, основних сучасних макроекономічних підходів до аналізу економіки, макроекономічної політики (бюджетно-податкової, грошово-кредитної), інструментарію аналізу мікро- та макроекономічних зв’язків.

26. Теорія статистики (4,0)

Дисципліна передбачає системне вивчення статистичних методів дослідження закономірностей розвитку соціально-економічних явищ та процесів, формування теоретико-методологічних засад статистичного забезпечення управління та розробки управлінських рішень за результатами статистичного аналізу.

27. Ціноутворення на  світових товарних ринках (3,0)

Дана дисципліна досліджує сучасну теорію та практику ціноутворення, аналіз закономірностей формування структур внутрішніх та зовнішньоторговельних цін у межах світової торгівлі. Увага концентрується на дослідженні закономірностей і методів ціноутворення на мікро- та макроекономічному рівнях, особливостях побудови найважливіших економічних індексів, що переважно застосовуються у сучасній світовій практиці.

28. Основи дипломатії та дипломатичної роботи (3,0)

Навчальна дисципліна передбачає вивчення нормативно-правової міжнародної та національної бази, принципів дипломатії та дипломатичної роботи, особливостей протокольного забезпечення дипломатичної діяльності та зовнішньополітичних заходів держави.

29. Міжнародне приватне право (3,0)

Дана дисципліна розкриває поняття міжнародного приватного права, його функцій, принципів, особливостей, характерних рис, проблемні та актуальні питання міжнародного приватного права, які мають риси, що є загальними для всіх інститутів сучасного міжнародного приватного права.

30. Мова фаху (10,0)

Курс передбачає формування у студентів мовної компетенції відповідно до їх фаху, спрямований на підготовку студентів з урахуванням комунікативних потреб у їх майбутній професійній діяльності.

31. Теорія і практика перекладу (15,0)

Навчальна дисципліна передбачає розвиток у студентів навичок професійного перекладу, реферування та анотування текстів за фахом.

32. Виробнича (перекладацька) практика (3,0)

33. Виробнича практика (переддипломна) (3,0)

34. Комплексний державний екзамен за напрямом «Міжнародний бізнес»

 

Дисципліни вільного вибору студента за блоками:

Блок 1. Спеціалізація «Менеджмент міжнародного бізнесу»

Блок 2. Спеціалізація «Міжнародний маркетинг»

Блок 3. Спеціалізація «Фінанси міжнародного бізнесу»

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Блок 1. Спеціалізація «Менеджмент міжнародного бізнесу»

1.1. Конкуренція у міжнародному бізнесі (3,0)

Даний курс передбачає вивчення понятійно-термінологічного апарату, що характеризує конкурентоспроможність товару, фірми та національної економіки на зовнішніх ринках.

1.2. Управління міжнародними компаніями (3,0)

Дисципліна включає теоретичні знання про економічні форми, види й типи, організацію й управління міжнародними комерційними операціями та компаніями. Вона відображає об’єктивну, конкретну економічну діяльність та сукупність відносин між господарськими суб’єктами з приводу тієї чи іншої форми реалізації міжнародної підприємницької, бізнесової діяльності.

1.3. Кроскультурний менеджмент (5,0)

Курс передбачає розширення професійних горизонтів мислення та підвищення рівня професійної культури фахівця; використання особливостей кроскультурних комунікацій у професійній діяльності, вивчення проблематики міжнародного діалогу в контексті розвитку професійної культури фахівця, аналіз національної специфіки ділової культури, в її зв'язку з організаційною культурою; формування критеріїв оцінки та шляхів досягнення успіху в бізнес сфері та вивчення особливостей техніки кроскультурної взаємодії, формування практичних навичок щодо ділових культур і ділової  комунікації з урахуванням національних традицій та ментальності.

1.4. Управління світовими інформаційними бізнес-ресурсами (5,0)

1.5. Мiжнароднi банкiвськi операцiї (3,0)

У структурі курсу розглядаються особливості комерційного банку як фінансового інституту, основні види банківських операцій. Важливе місце відведено питанням міжнародної практики регулювання банківської діяльності та забезпечення надійності банківської системи.

1.6. Міжнародна бізнес-логістика (3,0)

Курс висвітлює основні напрями використання логістики в ринкових умовах при управлінні матеріальними інформаційними, грошовими та трудовими потоками. Основним завданням даної дисципліни є навчання студентів методів та прийомів використання логістики в сучасному міжнародному бізнесі. Методологічною основою курсу є сучасні концепції логістичної діяльності при виконанні ділових операцій.

1.7. Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу (3,0)

Курс передбачає вивчення основ дипломатичного забезпечення міжнародного бізнесу в контексті реалізації зовнішньоторговельної політики держави; впливу системи дипломатичного забезпечення міжнародного бізнесу на інформаційно-аналітичну діяльність, фінансово-кредитну та інвестиційну сфери; забезпечення національної економічної безпеки із застосуванням методів дипломатичної підтримки міжнародного бізнесу.

Блок 2. Спеціалізація «Міжнародний маркетинг»

2.1. Бренд-менеджмент у міжнародному бізнесі (3,0)

Метою навчальної дисципліни є вивчення інструментів і механізмів розвитку та управління брендами у сучасних умовах міжнародного бізнесу, формування знань щодо процесів розробки та позиціонування брендів, дослідження сучасних тенденцій розвитку брендів на міжнародних та українському ринках, формування у студентів знань щодо принципів, технологій та інструментів бренд-комунікацій. Головними завданнями вивчення дисципліни  є дослідження економічної сутності і ролі бренда у міжнародному бізнесі; вивчення основних методів оцінки вартості бренда на основі аналізу елементів його капіталу; аналіз різних підходів до розробки, позиціонування бренда; дослідження основних підходів до управління брендами; розгляд особливостей управління брендами у різних сферах діяльності економічних суб’єктів; виокремлення закономірностей і внутрішніх тенденцій розвитку національних та міжнародних брендів.

2.2. Інформаційно-телекомунікаційні технології в маркетингу (3,0)

Навчальна дисципліна передбачає вивчення студентами особливостей та принципів побудови ефективних маркетингових систем з використанням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій з метою вирішення актуальних маркетингових задач різного типу.

2.3. Маркетингові дослідження та аналіз інформації (5,0)

Курс присвячений теоретико-методологічним, методичним, технологічним і змістовним аспектам планування, організації і проведення маркетингових досліджень, якісного аналізу й прогнозу ринкової ситуації підприємства чи організації та подальшого використання результатів дослідження в процесі маркетингової діяльності.

2.4. Маркетинг-менеджмент (5,0)

Навчальний курс передбачає набуття студентами теоретичних і практичних знань з основ маркетинг-менеджменту, необхідні для розв’язання основних маркетингових задач, що постають в процесі ведення міжнародної діяльності.

2.5. Маркетинг послуг на міжнародних ринках (3,0)

У навчальному курсі розглядаються сучасні тенденції, інструменти та механізми реалізації маркетингу на міжнародних ринках в умовах інтернаціоналізації світогосподарських зв’язків та формування ринку послуг як лідера світової торгівлі. Ринок послуг значною мірою є динамізатором світового виробництва, науково-технічного прогресу та всієї системи міжнародних економічних відносин, які формуються під впливом сучасних інформаційно-технологічних та глобалізаційних тенденцій. В результаті маркетинг світової торгівлі послугами розвивається більш швидкими темпами, ніж зовнішня торгівля загалом, під впливом розвитку комп’ютеризації, інформаційних технологій, лібералізації ринку фінансових і страхових послуг тощо, що потребує постійного моніторингу світового ринку послуг.

2.6. Соціальний маркетинг (3,0)

2.7. Міжнародна маркетингова логістика (3,0)

Дисципліна охоплює вивчення попиту і прогнозування продажів; планування виробництва на основі інформації про ринок; обробку замовлень; складування і зберігання готової продукції; транспортування готової продукції. Основним напрямкам управління підприємствами в контексті маркетингової логістики є перехід від ієрархічної функціональної структури управління до управління процесами на міжфункціональній основі; використання підходів управління, орієнтованих на ринок та споживача, а не на товар; використання ефективності процесів, а не прибутку, як основного показника, що характеризує діяльність міжнародної компанії, в тому числі при оцінці та управлінні ланцюгом постачання.

Блок 3. Спеціалізація «Фінанси міжнародного бізнесу»

3.1. Рекламний та GR-менеджмент у міжнародному бізнесі (3,0)

У навчальній дисципліні досліджуються та розкриваються питання теорії реклами та GR-менеджменту. Аналізується побудова рекламних кампаній, визначаються їх активні і пасивні елементи, методи пристосування виробництва до споживацького попиту та комплексна організація ринку для товарів або послуг. Аналізуються короткострокова та довгострокова стратегії фірми у сфері реклами в залежності від сегментації ринку та вибору маркетингової політики.

3.2. Теорія та методи прийняття управлінських рішень (3,0)

Навчальна дисципліна присвячена вивченню методів аналізу сучасних міжнародних економічних відносин, передбачає вивчення правил застосовування методології, методики та інструментарію економіко-математичного моделювання в теоретичних дослідженнях. В рамках курсу маємо мету надати студентам основні відомості про сучасний стан і логіку теорії прийняття рішень. Особливістю навчальної дисципліни є системне викладення різноманітних математичних, економічних, статистичних методів, методу експертних оцінок і надання інформації щодо їх застосування в практиці прийняття управлінських рішень.

3.3. Міжнародний корпоративний менеджмент (5,0)

Дана дисципліна передбачає дослідження процесу управління великими функціонуючими підприємницькими структурами в різних галузях економіки на міжнародному рівні.

3.4. Міжнародні бізнес-комунікації (5,0)

Предметом навчальної дисципліни є взаємовідносини між учасниками бізнес-комунікацій, а також система чинників, які впливають на їх ефективність.

3.5. Міжнародні фондові ринки (3,0)

Курс передбачає вивчення основних різновидів похідних фінансових інструментів (ф’ючерсних, форвардних, опціонних угод і свопів) і особливостей їх застосування (управління ризиком, прогнозування цін, операційні переваги, ринкова ефективність та спекуляція) на міжнародних фондових ринках.

3.6. Ділові переговори у міжнародному бізнесі (3,0)

Навчальна дисципліна присвячена дослідженню практики переговорного процесу. Ситуаційні методики об’єднані з діалоговими вправами. Практична орієнтація дисципліни базується на поєднанні теоретичних концепцій переговорного процесу з конструктивними реальними прикладами переговорів комерційних двосторонніх, багатосторонніх та міжнародних.

3.7. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності (3,0)

Курс передбачає вивчення сутності бухгалтерського обліку, організації його на підприємствах; обліку активів, пасивів, доходів і витрат; особливості обліку валютних, експортно-імпортних та інших видів зовнішньоекономічних операцій; методів аналізу зовнішньоекономічної діяльності.

 

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

Перелік № 1:

1.1. Розрахунки та платежі у міжнародному бізнесі (3,0)

Курс передбачається викладення теорії та практики методів платежів та розрахунків. Особливу увагу приділено характеристиці інструментів забезпечення платежів та інструментів забезпечення виконання договірних зобов’язань. Важливе місце відведено питанням  гарантій при здійсненні міжнародних торгівельних контрактів.  Дається огляд основних методів фінансування експортно-імпортних операцій в сучасних умовах.

1.2. Фінансовий механізм міжнародних бізнес-контрактів (3,0)

Курс передбачає викладення теорії та практики міжнародних розрахунків, включаючи способи та методи платежу, загальні вимоги до засобів платежу та їх класифікацію.

Перелік № 2:

2.1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (4,0)

Програмою курсу «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку» передбачено вивчення теоретичних засад бухгалтерського обліку згідно з міжнародними стандартами та порядку його ведення, методів, форм і принципів; збір та аналіз інформації про майно підприємства, його капітал і господарські процеси; отримання практичних навичок складання фінансової звітності. У курсі розглядаються особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності як в Україні, так і в усьому світі та перспективи їхнього розвитку на пострадянському просторі.

2.2. Облік комерційної та виробничої діяльності на міжнародних підприємствах (4,0)

Курс  спрямований і на викладення основних теорій міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та порядок подання фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Перелік № 3:

3.1. Основи наукових досліджень (3,0)

Мета та завдання дисципліни полягає у розкритті основних тенденцій розвитку світової та вітчизняної науки, засвоєнні студентами теоретичного підґрунтя для написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт. Студент повинен знати особливості міжнародного бізнесу як науки, основні методи збирання та аналізу економічної інформації, володіти понятійно-категоріальний апаратом основ наукових досліджень, визначати, обраховувати та аналізувати основні параметри та кількісні й якісні характеристики наукових досліджень.

3.2. Методологія наукового пізнання світу (3,0)

Мета  навчальної дисципліни полягає у здобутті студентами знань з методології наукового пізнання розробленої в межах філософії науки як самостійного напряму досліджень.  

Перелік № 4:

4.1. Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі (3,0)

Курс  передбачає вивчення концептуальних  та  методологічних  засад  ризик-менеджменту у міжнародному бізнесі. Вивчається сутність та  класифікації економічних ризиків взагалі та ризиків міжнародного  бізнесу, зокрема, здійснення аналізу   особливостей  ризикового середовища міжнародного бізнесу,  а також передбачає вивчення прикладних кількісних та якісних методів ідентифікації та оцінки  ризиків міжнародного бізнесу,  специфічних  методів  і  механізмів  поводження з ризиками у міжнародному бізнесі,    практики  захисту від різних типів ризиків у цій сфері.

4.2. Ризикологія у міжнародному бізнесі (3,0)

Адаптація в Україні світового досвіду ризик-менеджменту та ризикології в міжнародному бізнесі є передумовою долучення України до міжнародної практики цивілізованого захисту від економічних ризиків у сфері міжнародного бізнесу. З огляду на це доцільним є викладання найбільш придатного до впровадження досвіду зарубіжних країн на різних етапах становлення ринку послуг ризик-менеджменту з урахуванням сучасної національної специфіки української економіки.

Перелік № 5:

5.1. Кон’юнктура світових товарних ринків (3,0)

Мета навчальної дисципліни полягає у ознайомленні з методами аналізу та прогнозування кон’юнктури міжнародних товарних ринків; механізмів і факторів формування кон’юнктури міжнародних товарних ринків; інститутів та інструментів регулювання кон’юнктури міжнародних товарних ринків; принципів побудови прогнозних моделей кон’юнктури міжнародних товарних ринків; а також з методами та формами презентації кон’юнктурного аналізу та інформації. В результаті студент повинен вміти використовувати основні методи дослідження економічної кон'юнктури міжнародних товарних ринків; аналізувати й виокремлювати найважливіші фактори, що впливають на макроекономічну кон'юнктуру і виявляти їх взаємозв’язок з кон'юнктурою окремих товарних ринків; формувати систему кон’юнктурних показників для оцінювання динаміки галузевих сегментів світового товарного ринку; будувати тренди, розуміти біржові графіки і котирування; складати прогнози, з використанням методів технічного аналізу; розробляти науково-обґрунтовані стратегію і тактику роботи на конкретному товарному ринку.

5.2. Кон’юнктурний аналіз системи міжнародного бізнесу (3,0)

У навчальній дисципліні передбачено вивчення сучасних методів оперативного дослідження товарних, фондових і валютних ринків; складання алгоритму кон’юнктурних та прикладних досліджень.

Перелік № 6:

6.1. Економетрика (3,0)

Дисципліна формує у фахівця економіста-міжнародника сучасне економічне мислення та спеціальні знання для аналізу економічних систем, що функціонують в реальних умовах. Знайомить студентів та надає їм уміння і навички використання сучасних методів економетричного аналізу. Самостійно аналізувати та прогнозувати економічну реальність як на рівні економіки країн в цілому, так і на рівні їх окремих регіонів, галузей, підприємств. Економетричні методи та моделі широко використовуються в менеджменті, маркетингу, фінансах і т. ін.

6.2. Економічні виміри міжнародного бізнесу (3,0)

Дисципліна формує у фахівця економіста-міжнародника сучасне економічне мислення та спеціальні знання для аналізу економічних систем, що функціонують в реальних умовах.

Перелік № 7:

7.1. Страхування у міжнародному бізнесі (4,0)

Метою вивчення курсу «Страхування  у  міжнародному бізнесі»  є опанування студентами основами економіки страхування, методами регулювання страхових відносин в України й у закордонних країнах, технікою проведення страхування при здійсненні зовнішньоекономічних контрактів, знайомство з регуляторною базою,  перспективами розвитку і  інтернаціоналізації  українського  страхового ринку

7.2. Убезпечення у міжнародному бізнесі (4,0)

Інтегрування України до світової економічної системи вимагає від господарських суб’єктів, що здійснюють експортні-імпортні операції, реалізують кредитні або інвестиційні угоди, застосовувати визнані в міжнародній практиці інструменти страхового убезпечення від ризиків, які існують у сфері міжнародного бізнесу.

Перелік № 8:

8.1. Міжнародні фінанси (3,0)

8.2. Світова економіка (3,0)

Курси передбачають вивчення історії світової економічної системи, економічного розвитку в світовому контексті, ринкову основу, галузеву структуру, головних суб’єктів, глобальних проблем світової економіки, а також економічну політику.

Перелік № 9:

9.1. Фінансовий менеджмент у міжнародних компаніях (3,0)

Навчальна дисципліна передбачає виконання наступних завдань: розкриття сутності і загальноприйнятих підходів до сфери завдань, які виконує фінансовий менеджер в умовах глобального ведення бізнесу; ознайомити студентів із світовими тенденціями виходу міжнародних компаній на фондові ринки; визначити кількісні показники оцінки ефективності фінансового менеджменту на міжнародних фінансових ринках, для кола інвесторів і аудиторів; розуміння місця і ролі фінансового менеджера з точки зору виконання ним функціональних обовязків через зміцнення позицій фірми у глобальному конкурентному середовищі.

9.2. Міжнародний фінансовий менеджмент (3,0)

Навчальна дисципліна передбачає виконання таких завдань: формування у студентів логічної структури знань, яка об`єднується у науковій дисципліні; розуміння масштабів потенціальних наслідків від рішень, які знаходяться в сфері компетенції фінансового керівника; вміння самостійно аналізувати усі види фінансової звітності, комбінувати результати з метою підвищення добробуту акціонерів компанії; вивчення загальноприйнятих кількісних і якісних оцінок фінансових результатів; міжнародні стандарти звітності і тенденції висвітлення результатів господарчої діяльності. Головна мета- виокремити практичний аспект даної галузі знань для майбутнього професійного застосування.

Перелік № 10:

ДВС.3.10.01       Конфліктологія в міжнародному бізнесі (3,0)

ДВС.3.10.02       Глобальні конфлікти в міжнародному бізнесі (3,0)

Курси включають розгляд основних теоретичних підходів до вивчення міжнародних конфліктів, методології наукових досліджень у конфліктології, проблем управління конфліктами та теорії перегорів. В рамках курсів розглядаються проблеми поточної конфліктогенної ситуації у світі, типологія сучасних конфліктів і засобів їх попередження.

Перелік № 11:

11.1. Зовнішня політика України (3,0)

11.2. Україна в світовій політиці (3,0)

Курси присвячені ознайомленню студентів з основними етапами української державності та пов’язаними з цим зовнішньополітичними проблемами. У курсах розглядаються новітні події української зовнішньої політики, дається оцінка останнім тенденціям її формування й розвитку, розкривається зміст її регіональних і змістовних напрямів, робиться прогностична спроба визначення ролі й місця України на світовій арені у ХХІ ст.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – МАГІСТР

Навчальні дисципліни (кредити)

1. Філософія бізнесу (4,0)

Навчальна дисципліна передбачає вивчення реалій ведення бізнесу в Україні, усвідомлення місця підприємця та його ролі в розвитку країни.

2. Контролінг у міжнародному бізнесі (4,0)

Дисципліна включає основні засади ведення внутрішнього аудиту на підприємствах, теоретичне обґрунтування методології проведення аудиторських перевірок, досвід застосування нормативних та ринкових регуляторів аудиторської діяльності. Всі положення аудиту, що вивчаються, ілюструються практичною реалізацією на конкретних прикладах діяльності окремих компаній.

3. Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти міжнародного бізнесу (4,0)

Дисципліна передбачає вивчення та розгляд теорії сталого розвитку, соціальних, правових, політичних, економічних, етичних та екологічних проблем, з якими стикається бізнес сьогодні.

4. Макроекономічна політика й моделювання у міжнародному бізнесі (4,0)

Курс зорієнтований на вивчення питань державного регулювання з практичним застосуванням сучасних макроекономічних моделей, що є актуальними для розвитку міжнародного бізнесу.

5. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (3,0)

Дисципліна передбачає  поглиблене, всебічне вивчення і дослідження найбільш актуальних проблем сучасного міжнародного бізнесу як сфери господарської діяльності та окремої галузі наукових знань, вироблення студентами навичок самостійної науково-дослідної роботи, збір, систематизація матеріалів для написання магістерських робіт. Завдання – набуття дослідницьких навичок, усвідомлення цілей наукового дослідження, формування навичок правильного виконання кваліфікаційних і наукових робіт (магістерської роботи, статті, дисертації).

6. Дипломатичний протокол та діловий етикет (3,0)

Наукова дисципліна передбачає вивчення нормативно-правової міжнародної та національної бази, принципів дипломатичного протоколу і церемоніалу; особливостей протокольного забезпечення дипломатичної діяльності та зовнішньополітичних заходів держави, основних правил і норм етикету як складових іміджу сучасного дипломата, політика, ділової людини.

7. Практикум перекладу (14,0)

Курс передбачає досягнення майбутніми спеціалістами такого рівня перекладацької компетенції, який забезпечить їм можливість професійного здійснення перекладацької діяльності в різних видах перекладу в усній і письмовій формах.

8. Інноваційно-інвестиційний менеджмент в міжнародному бізнесі (4,0)

В рамках дисципліни розглядається суть міжнародного інноваційно-інвестиційного менеджменту, сфери і напрямки діяльності корпорацій на ринку інтелектуального продукту, розкриваються особливості корпоративної стратегії, менеджмент та маркетингова діяльність компаній на ринку інтелектуального продукту. Особлива увага приділяється проблемам комерційних операцій інвестиційних фондів на ринках інвестиційного і інтелектуального продуктів, регулювання діяльності корпорацій, можливостям  використання міжнародного досвіду для підприємств України.

9. Менеджмент міжнародних проектів (3,0)

Дисципліна знайомить студентів із сутністю та інструментами проектного менеджменту на міжнародному рівні, що дозволяє кваліфіковано ухвалювати рішення щодо координування людей, устаткування, матеріалів, фінансових коштів і графіків для виконання певного проекту в заданий час, у межах бюджету та до задоволення замовника (споживача).

10. Галузеві аспекти міжнародного бізнесу (3,0)

11. Економічна дипломатія (3,0)

Навчальна дисципліна передбачає вивчення основ економічної дипломатії в контексті реалізації зовнішньоторговельної політики держави; впливу системи дипломатичного забезпечення міжнародного бізнесу на інформаційно-аналітичну діяльність, фінансово-кредитну та інвестиційну сфери; забезпечення національної економічної безпеки із застосуванням методів дипломатичної підтримки міжнародного бізнесу.

12. Інтелектуальна власність в міжнародному бізнесі (3,0)

Основними цілями та завданнями дисципліни є поглиблення знань у галузі сучасного розуміння класичної теорії інтелектуальної власності, вивчення зарубіжного досвіду класифікації форм інтелектуальної власності, визначення інструментів забезпечення охорони прав інтелектуальної власності у міжнародному бізнесі, використання міжнародних угод та конвенцій в галузі інтелектуальної власності у контексті управління ризиками;  використання особливостей та практики менеджменту інтелектуальної власності.  Об’єктом вивчення навчальної дисципліни   є основні підходи та методи захисту інтелектуальної власності, а також економіко - правові засади регулювання в системі інтелектуальної оборони. Предметом вивчення навчальної дисципліни  є форми та методи аналізу практики захисту інтелектуальної власності в сучасній глобальній системі інноваційного розвитку.

13. Системні методи менеджменту в міжнародному бізнесі (3,0)

Системні методи управління  - це організація управління підприємницькими структурами на основі системних методів та систем менеджменту. Метою вивченні дисципліни є набуття студентами знань та умінь використання системних методів управління організаціями різних сфер діяльності, зокрема, в створенні на цієї основі корпоративних систем управління, які об'єднують всі елементі управлінської діяльності, а саме адміністративне, фінансове, виробниче, управління якістю, безпекою праці, інформаційною безпекою, управління персоналом, маркетингом тощо та забезпеченні ефективного їх функціонування.

14. Міжнародний стратегічний менеджмент та маркетинг (7,0)

15. Міжнародний податковий менеджмент (3,0)

Метою навчальної дисципліни є засвоєння необхідного понятійного апарату та питань теорії і практики оподаткування, організації і методики сплати податків та податкових платежів у контексті нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес; вивчення зарубіжного досвіду організації податкових систем як найважливіших важелів державного регулювання господарства країн. Студент повинен знати особливості податкової системи як науки, понятійно-категоріальний апарат та основи оподаткування, фіскальні інструменти регулювання податкового менеджменту. Студент повинен вміти самостійно працювати з науковою літературою, писати аналітичні письмові роботи з курсу, готувати та представляти презентації, вести дискусію.

16. Менеджмент знань в міжнародних компаніях (3,0)

Навчальна дисципліна є складовою дисципліни менеджменту персоналу і розкриває як традиційні, так і інноваційні методи формування системи навчання персоналу у міжнародних компаніях. Дисципліна передбачає виконання таких завдань: розкриття ключових аспектів культури, цінностей, корпоративних стандартів, етики, адаптації персоналу у міжнародних компаніях; розгляд міжнародної практиці у формуванні структури, організації, компонентів системи підвищення професійного рівня персоналу; демонстрація прикладів тренінгів та інших форм поточного навчання для різних сфер спеціалістів; проведення «тестів знань» та оцінку набутих навичок (напр. підготовлених презентацій, фінансових планів, тощо); ознайомлення з технічними ресурсами IEEE ACM IHS Safari Springer Бизнес виданнями Books 24x7 Corporate Executive Board WallStreetJournal Business Book Review, а також маркетинговими ресурсами IDC Gartner Forrester. Дисципліна дозволяє оцінити нові можливості до професійного навчання, якими володіють міжнародні компанії, розкрити власний потенціал для удосконалення і почати на практиці вирішувати нагальні проблеми і завдання.

17. Комплексний державний іспит «Теорія і практика перекладу (іноземна мова)» (2,0)

18. Науково-виробнича практика (9,0)

19. Комплексний державний іспит за напрямом «Міжнародний бізнес»

20. Виконання магістерської роботи (12,0)

 

Дисципліни вільного вибору студента за блоками:          

Блок 1. Спеціалізація «Менеджмент міжнародного бізнесу»

1.1. Сучасні транснаціональні корпорації (3,0)

Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення з теоретичними та концептуальними основами вивозу капіталу у формі прямих іноземних інвестицій, а також мікро- і макроекономічними аспектами функціонування сучасних транснаціональних корпорацій. Вищезазначеному сприяє вивчення: теоретичних засад функціонування та закономірності розвитку і становлення ТНК; основних положень про внутрішнє середовище сучасних ТНК; основних рушійних сил та мотивів здійснення транскордонних злиттів та поглинань; стратегій транснаціональних фірм;. особливостей організаційно-управлінської структури ТНК та глобальних моделей управління бізнесом; особливостей фінансової системи ТНК; питання взаємовідносин ТНК та країн, що приймають; широкого кола аспектів регулювання діяльності ТНК.

1.2. Фінансова математика у міжнародному бізнесі (3,0)

Мета дисципліни полягає у  ознайомленні із особливостями застосуванню базових основ фінансової математики у практиці міжнародного бізнесу, зокрема простих та складних процентів, методам їх нарахування, економічній суті операцій нарощення і дисконтування, методиці оцінки грошових потоків та методів оцінки ефективності інвестиційних проектів; практиці погашення заборгованості частинами та ломбардного кредитування, особливостям нарахування та погашення (повернення) споживчого кредиту, валютного та позитивного процентного арбітражу, операціям переоцінки відкритих позицій, операцій валютного ринку та ринку капіталів (фінансові ф’ючерси, опціони та розрахунок премій опціонів і т.д.), методам диверсифікації ризиків у зовнішній торгівлі.

1.3. Креативний менеджмент у міжнародному бізнесі (3,0)

Навчальна дисципліна зосереджена на теоретичних і практичних аспектах технології формування системно-креативного мислення в тому числі і колективного щодо прийняття управлінських рішень у міжнародному бізнесі.

1.4. Кризовий менеджмент в міжнародному бізнесі (3,0)

Дисципліна передбачає вивчення основних особливостей і соціально-економічних заходів господарювання підприємства в специфічних умовах ведення бізнесу. Увага приділена вивченню концептуальних положень механізму розгортання кризи на рівні окремого підприємства, розглянута типологія фаз розгортання кризи, розкрито основні фактори виникнення кризових явищ і загрози банкрутства підприємства.

1.5. Новітні форми міжнародного бізнесу (3,0)

Основна увага в даній дисципліні концентрується на дослідженні новітніх форм міжнародного бізнесу, поглибленні знань сучасних проблем світового господарства, особливостей транснаціоналізації в міжнародних економічних відносинах, механізмів їх регулювання на національному, регіональному та глобальному рівнях.

Блок 2. Спеціалізація «Міжнародний маркетинг»

2.1. Інноваційний маркетинг (3,0)

Завданням курсу є формування системи маркетингового управління, що відповідає специфіці галузі та етапу становлення компанії, яка впроваджує інновацію; виявлення існуючих та потенційних запитів споживачів, пошук можливостей створення цінності для споживача з урахуванням життєвого циклу технології та ключових компетенцій компанії; сегментування ринків, вибір цільових сегментів та чітке позиціонування інноваційного продукту та послуги; розробка та обґрунтування стратегічних і тактичних маркетингових планів, що забезпечують розвиток та просування інновації; формування цінової політики на високотехнологічних ринках; вибір каналів збуту інноваційних товарів та послуг, а також методів роботи у відповідних каналах; формування збалансованої комунікаційної стратегії, спрямованої на завоювання цільових ринків; планування, організація, контроль та мотивація маркетингової діяльності в компаніях високотехнологічних секторів.

2.2. Бізнес-комунікації та паблік рілейшнз у міжнародному бізнесі (3,0)

Завдання навчальної дисципліни полягають у наступному довести, що комунікативна компетентність є сутнісною складовою ефективності управлінської стратегії; розкрити зв’язок між результативною діловою комунікацією та дотриманням моральних норм; показати, що врахування психологічних й соціокультурних особливостей співрозмовників є умовою ефективного ділового спілкування; проаналізувати вербальні та невербальні засоби ділової комунікації; розглянути специфіку бесіди як індивідуальної форми ділового спілкування та форми колективного обговорення ділових проблем; визначити особливості ділового етикету; формувати розуміння природи і необхідності зв'язків з громадськістю, процесів, що відбуваються в комунікативному просторі і в організації — як елемента цього простору;  освоїти підходи до проектування і визначення ефективності PR-діяльності.

2.3. Комерційна логістика у міжнародному бізнесі (3,0)

Мета та завдання дисципліни полягає у  розкритті суті комерційної логістики, виявленні її важливості у системі сучасних економічних знань та системі професійної бізнес-діяльності. В рамках курсу  розглядаються основні етапи розвитку, концепції, види та типи логістики; проблеми побудови логістичних систем збуту та налагодження систем матеріальних потоків. Особлива увага приділена аналізу логістичного сервісу та ефективності логістичних систем.

2.4. Корпоративний менеджмент в міжнародних корпораціях (3,0)

Метою вивченні дисципліни є набуття студентами знань та умінь в різних сферах діяльності корпорації, зокрема, в координації зусиль різних юридичних осіб в об'єднанні фінансових ресурсів акціонерів для формування капіталу, для розв'язання виробничих проблем управління, виконання поточних завдань діяльності корпоративних структур та забезпечення ефективного їх функціонування з урахуванням специфіки діяльності міжнародних компаній.  В зв'язку з визначеною метою, завдання курсу - дати знання про багаторівневі багатопотокові системи управління, що утворюють складні організації, такі як корпорація, з урахуванням української законодавчої специфіки і зарубіжного корпоративного досвіду.

2.5. Глобальні маркетингові стратегії (3,0)

Блок 3. Спеціалізація «Ділове адміністрування»

3.1. Персональні фінанси (3,0)

Предмет навчальної дисципліни  включає теоретичні знання про реальні економічні процеси, структуру й організацію фінансового ринку, основи функціонування фінансових інститутів. Він відображає певний бік об’єктивної, конкретної економічної діяльності та сукупність відносин між суб’єктами з приводу тієї чи іншої форми реалізації діяльності в сфері управління особистими фінансами.    Студент повинен використовувати у своїй подальшій діяльності раціональну технологію, еврістичний та кількісний інструментарій обґрунтування та прийняття рішень в сфері управління персональними фінансами, методологію побудови власного фінансового плану, здійснювати постійний контроль над видатками і доходами в  умовах складного та динамічного ринкового середовища.

3.2. Стратегічний менеджмент міжнародної конкурентоспроможності (3,0)

Навчальна дисципліна передбачає вивчення теоретичних засад стратегічного менеджменту в їх глобалізаційному вимірі, окреслення міжнародних підходів його загальної характеристики, типів стратегій розвитку бізнесу міжнародних транснаціональних корпорацій, функціональні стратегії та процес розробки і впровадження стратегій наднаціонального рівня.  Розглядає проблеми впровадження інструменту стратегічного управління в практику реалізації міжнародної конкурентоспроможності фірми, галузі або країни, підвищення її конкурентних переваг в сучасних умовах поширення хвиль глобалізації на всі країни світу.

3.3. Фінанси міжнародних корпорацій (3,0)

Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення з основними концептуальними засадами організації фінансів зарубіжних транснаціональних корпорацій, інструментами залучення та перерозподілу фінансових ресурсів у ТНК, теоретичними та практичними аспектами формування структури капіталу ТНК, основними напрямами оптимізації вартості фінансування, методів аналізу фінансової звітності міжнародних корпорацій. Стратегічним завданням є набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань щодо основних принципів та специфіки організації фінансів міжнародних корпорацій, базових аспектів формування структури капіталу ТНК та практичних навичок застосування існуючих у світі методів аналізу фінансової звітності компаній, поточного та стратегічного міжнародного корпоративного фінансового планування, методів оптимізації вартості фінансування ТНК, головних форм фінансової звітності компаній та принципів її будови на основі міжнародних стандартів, інструментів перерозподілу фінансових ресурсів у рамках ТНК та специфіки їх застосування різними компаніями в сучасних умовах.

3.4. Операційний менеджмент (3,0)

3.5. Управління організаційними змінами (3,0)

 

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

Перелік № 1:

1.1. Менеджмент людських ресурсів та кар’єри в міжнародному бізнесі (4,0)

Дисципліна охоплює питання управління людськими ресурсами на рівні підприємств, зокрема організація процесів добору, відбору, найму, професійної орієнтації, виробничої та поза виробничої адаптації, оцінки, винагороди, плинності кадрів та вирішення трудових конфліктів; окрім того розглядається діяльність Міжнародної організації праці та інших профільних міжнародних установ в сфері управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі; світовий досвід менеджменту людських ресурсів з врахуванням крос культурних особливостей тощо.

1.2. Управління персоналом в міжнародних компаніях (4,0)

Мета і завданням навчальної дисципліни "Управління персоналом в міжнародних компаніях" – надати студентам знання теорії управління персоналом в рамках загальнодержавної економічної політики та економічної діяльності суб’єктів господарювання різноманітних форм власності та сформувати практичні навички кадрового менеджменту з метою забезпечення ефективної діяльності організації.

Перелік № 2:

2.1. Фінансовий інжиніринг в міжнародному бізнесі (4,0)

Мета навчальної дисципліни – опанування основами економіки фінансових інструментів, технікою проведення хеджування зовнішньоекономічних контрактів. Курс забезпечує  знання термінологічного апарату фінансового інжинірингу та економічної природи фінансових  інструментів,  знання  з  конструювання  фінансових інструментів, знання  із застосування структурованих  фінансових інструментів.

2.2. Похідні фінансові інструменти в міжнародному бізнесі (4,0)

Дисципліни передбачають вивчення основних різновидів похідних фінансових інструментів (ф’ючерсних, форвардних, опціонних угод і свопів) і особливостей їх застосування (управління ризиком, прогнозування цін, операційні переваги, ринкова ефективність та спекуляція) в міжнародному бізнесі.

Перелік № 3:

3.1. Інститути міжнародного бізнесу (3,0)

Програма навчальної дисципліни включає детальний аналіз основних інституціональних форм організації міжнародного бізнесу та їх еволюцію, вивчення сучасних організаційно-правових форм міжнародної банківської, страхової та фінансової діяльності. Увага приділяється дослідженню інституційних засад забезпечення міжнародної конкурентоспроможності бізнесу в умовах глобалізації, вивчається роль інституту оподаткування у міжнародному бізнесі, аналізується інституційне середовище офшорних зон, окрема увага приділяється інституту страхування на фінансових ринках та інституційній структурі міжнародного банківського бізнесу, включаючи інститути офшорного банківського бізнесу та особливості функціонування інститутів ісламського банкінгу. Окремо аналізуються державні корпорації як особливий інститут у сфері регулювання міжнародного бізнесу. 

3.2. Інституційне регулювання міжнародного бізнесу (3,0)

Навчальна дисципліна передбачає виконання таких завдань, як поглиблення знань щодо видів та інструментів міждержавного регулювання міжнародного бізнесу, розширення уявлень щодо сучасної системи регулювання міжнародного бізнесу; розкриття функцій та особливостей роботи ключових регулюючих інституцій міжнародного бізнесу глобального та регіонального рівня, аналізу місця та ролі міжнародних організацій у регулюванні міжнародного бізнесу, дослідженні відмінностей характеру регулювання міжнародного бізнесу у більшості країн, що розвиваються порівняно з державами - членами ОЕСР.

Перелік № 4:

4.1. Бізнес-консультування в міжнародних відносинах (3,0)

Метою дисципліни є набуття студентами знань у сфері консультування у широкому спектрі економічної діяльності, оскільки вона є засобом формування аналітичних навичок студентів при виявленні проблем організації, встановленні їх причин, розробки рекомендацій щодо їх коригування. Важливим є те, що дисципліна компілює раніше отримані знання та навички студентів і дозволяє їх застосовувати на етапі виходу на виробничу практику, озброївшись знаннями і технологіями по бізнес консультуванню в різних сферах діяльності.

4.2. Консалтинг на міжнародному ринку послуг (3,0)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є комплекс знань, пов'язаних з науковим пошуком, проведенням досліджень, постановкою експериментів з метою розширення наявних та отримання нових знань, провірки наукових гіпотез, встановлення закономірностей, наукових узагальнень, наукового обгрунтування проектів для успішного розвитку організації

Перелік № 5:

5.1. Міжнародний менеджмент кар’єри (2,0)

Підготовка студентів та випускників до успішної адаптації на міжнародному ринку праці, до ефективної реалізації професійної міжнародної кар'єри, формування навичок впевненої поведінки у мінливих соціально-економічних умовах є метою навчальної дисципліни.   Дисципліна покликана  допомогти студентам та випускникам засвоїти на практиці ефективну методику пошуку роботи та реального працевлаштування за бажаним місцем роботи у сфері міжнародного бізнесу, психологічно підготувати їх до спілкування з представниками міжнародних компаній-, організацій- та установ-роботодавців. Завданнями вивчення дисципліни є засвоєння студентами методів збирання, обробки та аналізу інформації стосовно пошуку роботи, формування у них здатності долати невдачі на цьому етапі, вміння використовувати як загальні, випробувані методи пошуку роботи так і конкретні ситуації, що виникають на співбесіді з роботодавцями та за умов конкуренції, а також під час проходження випробувального строку на конкретному робочому місці.

5.2. Професійна орієнтація та адаптація в міжнародному бізнесі (2,0)

Вивчення навчального матеріалу дисципліни «Професійна орієнтація та адаптація в міжнародному бізнесі» передбачає спрямування знань студентів на самореалізацію у процесі працевлаштування, та у сфері зайнятості молоді, на подолання певних страхів у випускників на початку пошуку роботи.