Про спеціальність

Расшивалов Дмитро Петрович

Завідувач випускової кафедри міжнародного бізнесу, завідувач відділенням

доцент, кандидат економічних наук

Контактна інформація: тел. 481-45-02, kafedra_mbiz@ukr.net

Відділення «Міжнародний бізнес» створено в ІМВ у 2000 році з метою підготовки фахівців  зі спеціальності «Міжнародний бізнес» як окремого напрямку підготовки. Фахова складова навчального процесу забезпечується випусковою кафедрою Міжнародного бізнесу  у взаємодії  з двома кафедрами економічного блоку ІМВ – кафедрами Міжнародних економічних відносин та Міжнародних фінансів.

Відповідно до ПОСТАНОВИ КМ України № 266 від 29 квітня 2015 року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», з 1 вересня  2015 року підготовка  економістів-міжнародників всіх напрямів здійснюється у рамках спеціальності Міжнародні економічні відносини. Здобувачі вищої освіти, які вступили ІМВ до набрання чинності цієї постанови, (включно тих, хто  буде зарахований до Інституту у літку 2015 року) продовжуватимуть навчання відповідно до обраного напряму підготовки та спеціальності Міжнародний бізнес.

За спеціальністю  міжнародний бізнес в Інституті готують економістів-міжнародників, які в межах набутих знань та вмінь здатні:

 • виконувати аналітичні та управлінські функції відповідного рівня в діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у царині міжнародного ділового співробітництва;
 • приймати самостійні, сумлінні та відповідальні рішення у сфері управління міжнародними бізнес-процесами в діяльності українських та іноземних компаній;
 • займатися  дослідницькою та   консультаційною діяльністю в сфері міжнародного бізнесу.

Фахові відмінності спеціальностей  Міжнародний бізнес та Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес та Міжнародні економічні відносини – це дві споріднені спеціальності, що мають загальний об’єкт викладання, а саме – зовнішні для національного господарства економічні процеси, чинники та явища. Головна відмінність двох  спеціальностей – це різні предметні сфери  викладання та відповідно знання і вміння випускників:

 • Для спеціальності Міжнародні економічні відносини предметна царина викладання – це макрорівень зовнішніх для національного господарства економічних процесів, чинників та явищ, які визначаються такими засадничими поняттями як: світова економіка, міждержавні економічні відносини, зовнішньоторгівельний баланс країни, конкурентоспроможність  країни у світовому господарстві, кон’юнктура світових товарних ринків, вплив прямих іноземних інвестицій на національну економіку, участь країни у глобальних та регіональних інтеграційних процесах, взаємини з міжнародними економічними організаціями, зовнішньоторгівельна політика і державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності тощо.
 • Для спеціальності Міжнародний бізнес предметна царина викладання – це мікрорівень (корпоративний) зовнішніх для національного господарства  економічних процесів, чинників  та явищ, які визначаються такими засадничими поняттями як: зовнішньоекономічна діяльність підприємства, організація та техніка зовнішньоторговельних операцій компанії, маркетингова та конкурента стратегія корпорації на зовнішньому ринку, корпоративний менеджмент у міжнародних компаніях: стратегічний, фінансовий, ризик-менеджмент, менеджмент персоналу, крос-культурний, креативний, менеджмент змін тощо; техніко-економічне обґрунтування  (бізнес-планування) міжнародного інвестиційного проекту, галузеві особливості міжнародних бізнес проектів тощо. 

Отже, навчання за спеціальністю Міжнародний бізнес передбачає набуття відповідних знань та прикладних умінь у сфері міжнародних бізнес-процесів на корпоративному рівні. Різна предметна царина двох спеціальностей обумовлює різний набір навчальних дисциплін (або різний обсяг годин у дисциплінах) та відповідно різні знання та вміння випускників бакалаврських і магістерських програм.У рамках спеціальності Міжнародний бізнес студенти здобувають знання і професійну кваліфікацію за такими спеціалізаціями (у подальшому – спеціалізованими програмами):

 • Про освітню програму «Міжнародний бізнес»

  Головною метою підготовки фахівців за освітньою програмою «Міжнародний бізнес» є отримання студентами фундаментальних знань з теорії та практики функціонування світового господарства на корпоративному рівні, міжнародного менеджменту та маркетингу, управління людськими ресурсами та персоналом, прикладних аспектів міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів, управління зовнішньоекономічною діяльністю фірми.

  Навчальний процес за програмою здійснюється в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі кафедри міжнародного бізнесу.

  Підготовка фахівців за напрямом «Міжнародний бізнес» в ІМВ Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється з 1990 року.

Випускники-бакалаври отримують:

– освітню кваліфікацію:

бакалавр міжнародних економічних відносин

– професійну кваліфікацію:

фахівець з міжнародного бізнесу

фахівець з перекладу

Випускники магістратури отримують:

– освітню кваліфікацію:

магістр міжнародних економічних відносин

– професійну кваліфікацію:

економіст-міжнародник

перекладач

Підготовка фахівця за освітньою програмою  «Міжнародний бізнес» освітнього рівня (ОР) бакалавр здійснюється за такими спеціалізаціями:

1. Міжнародний бізнес та ділове адміністрування;

2. Міжнародний менеджмент і маркетинг;

3. Фінанси міжнародного бізнесу.

Підготовка фахівця за освітньою програмою  «Міжнародний бізнес» (ОР) магістр здійснюється за такими спеціалізаціями:

1. Міжнародний бізнес та ділове адміністрування;

2. Міжнародний менеджмент і маркетинг;

3. Фінанси міжнародного бізнесу;

4. GR-менеджмент та лобіювання міжнародних бізнес-проектів;

5. Соціальне підприємництво та відповідальність в міжнародному бізнесі.

В рамках освітньої програми з 2014 року запроваджено англомовну магістерську програму «International management and marketing» («Міжнародний менеджмент і маркетинг»). Англомовна магістерська програма є півторарічною програмою для студентів денної форми навчання з викладанням дисциплін англійською мовою. Наповнення програми включає курси, в рамках яких студенти вивчають глобальні бізнес-процеси та управління компанією в умовах ринкової конкуренції. Після закінчення навчання за магістерською програмою  іноземні студенти отримують професійну кваліфікацію економіст-міжнародник, а українські студенти – кваліфікацію економіст-міжнародник та перекладач з англійської мови.

Навчальний процес забезпечують викладачі, перш за все, кафедри міжнародного бізнесу, світового господарства і міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів, кафедри іноземних мов, інших кафедр інституту міжнародних відносин та факультетів і інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Крім того, до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються працівники Міністерства закордонних справ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, інших урядових відомств України, співробітники Національної академії наук України, міжнародних організацій, українських та закордонних бізнес-структур, зарубіжні викладачі провідних навчальних закладів інших країн тощо.

Сьогодні у складі кафедри міжнародного бізнесу працюють  19 викладачів. Серед них 5 докторів економічних наук та професорів, 13 кандидатів економічних наук, доцентів та асистентів.

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом передбачено проведення таких видів практики:

- Науково-виробнича практика (ОР «магістр»).

Базами практик для наших студентів є  Міністерство закордонних справ України (територіальні та функціональні департаменти), Міністерство фінансів України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (департамент економіки безпеки та оборони, департамент зовнішньоекономічної діяльності та торговельного захисту, департамент взаємодії з експортерами та просування експорту, департамент міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства, департамент багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод), Верховна Рада України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин), Національна академія наук України, міжнародні організації, Асоціація економістів-міжнародників, національні та зарубіжні бізнес-структури.

Випускники освітньої програми можуть займати посади: менеджер зовнішньоекономічної діяльності, менеджер з управління активами міжнародних компаній, менеджер міжнародних інвестиційних проектів, економіст-маркетолог, економіст з планування зовнішньоекономічної діяльності, економіст з фінансової роботи на міжнародних ринках, оглядач з зовнішньоекономічних питань, економіст з договірних та претензійних робіт, викладач (асистент) вищого навчального закладу, фахівець-аналітик з дослідження міжнародних товарних ринків, консультант з зовнішньоекономічних питань, економічний радник, перекладач, аташе, дипломатичний агент, перекладач з іноземної мови.

Наші випускники працюють:

- у представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;

- у міжнародних економічних організаціях;

-  у вітчизняних та зарубіжних корпораціях, що здійснюють міжнародні бізнес-проекти;

- у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн;

- у профільних міністерствах та інших відомчих структурах.

СТУДЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС» СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАТИСЯ ПАРАЛЕЛЬНО В УНІВЕРСИТЕТАХ-ПАРТНЕРАХ ТА ОТРИМАТИ ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ.