Про освітню програму

За освітньою програмою  «Міжнародний бізнес» в Інституті готують економістів-міжнародників з професійним знанням  двох іноземних мов, які в межах набутих знань та вмінь здатні:

 • виконувати аналітичні та управлінські функції відповідного рівня в діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у царині міжнародного ділового співробітництва;
 • приймати самостійні, сумлінні та відповідальні рішення у сфері управління міжнародними бізнес-процесами в діяльності українських та іноземних компаній;
 • займатися  дослідницькою та  консультаційною діяльністю в сфері міжнародного бізнесу.

Потребу у фахівцях в області міжнародного бізнесу мають компанії, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, державні структури, посольства і торговельні представництва України за кордоном, засоби масової інформації, що висвітлюють проблематику міжнародної економічної діяльності. У процесі навчання за фахом особлива роль належить формуванню у студентів креативного стилю підприємницького мислення, вихованню якостей лідерства, які здатні активно діяти у сфері міжнародного бізнесу. Такий фахівець має вміти приймати ефективні й фахові рішення щодо міжнародного підприємництва, банківської справи, ризик менеджменту та страхування, оподатковування, міжнародних інвестицій, прав інтелектуальної власності тощо.

 

Фахові відмінності освітніх програм Міжнародні економічні відносини та Міжнародний бізнес

Міжнародний бізнес та Міжнародні економічні відносини – це дві споріднені освітні програми, що мають загальний об’єкт викладання, а саме – зовнішні для національного господарства економічні процеси, чинники та явища.

Головна відмінність двох  освітніх програм – це різний предмет викладання та відповідно різні компетенції (знання і вміння)  випускників:

 • Для спеціальності і відповідно освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» предметна царина викладання - це макро рівень зовнішніх економічних процесів, чинників та явищ, який визначається такими засадничими поняттями як: світова економіка, міждержавні економічні відносини, зовнішньоторговельний баланс країни, конкурентоспроможність  країни у світовому господарстві, кон’юнктура світових товарних ринків, вплив на національну економіку прямих іноземних інвестицій,  участь  країни у глобальних та регіональних інтеграційних процесах, взаємини з міжнародними економічними організаціями, зовнішньоторговельна політика і державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, тощо.
 • Для освітньої програми  «Міжнародний бізнес»   предметна  царина   викладання - це мікро (корпоративний) рівень зовнішніх економічних процесів, чинників  та явищ, який визначається такими засадничими поняттями як: зовнішньоекономічна діяльність підприємства, компанії (фірми),  організація та техніка зовнішньоторговельних операцій компанії, маркетингова та конкурента стратегія корпорації на зовнішньому ринку, корпоративний менеджмент у міжнародних компаніях: стратегічний, фінансовий, ризик-менеджмент, персоналу, крос-культурний, креативний, менеджмент змін,  тощо; техніко-економічне обґрунтування  (бізнес-планування) міжнародного інвестиційного проекту, галузеві особливості міжнародних бізнес проектів, тощо.

Отже компетенції випускників освітньої програми «Міжнародний бізнес»  передбачають різний набір навчальних дисциплін, набуття відповідних знань та прикладних вмінь у сфері міжнародного  бізнесу на  корпоративному рівні.

Різна предметна царина двох освітніх програм обумовлює  різний набір навчальних дисциплін (або різний обсяг годин у дисциплінах) та відповідно різні компетенції випускників бакалаврських та магістерських програм.

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

Навчальний план бакалаврської програми включає:

Обов’язкові навчальні дисципліни: Економікс, Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України, Міжнародний бізнес, Міжнародні відносини та світова політика, Вступ до спеціальності,  Країнознавство, Українська та зарубіжна культура,  Глобальні екологічні проблеми в міжнародному бізнесі,  Міжнародні економічні відносини, Філософія, Міжнародна інформація, Міжнародний менеджмент, Міжнародний маркетинг,  Міжнародне приватне право, Міжнародне публічне право, Менеджмент ЗЕД підприємств,  Іноземна мова (базовий курс), Іноземна мова (нормативний курс),  Друга іноземна мова (базовий курс),  Друга іноземна мова (нормативний курс),  Дипломатична історія України, Математика в економіці, Сучасні інформаційні системи і технології, Історія економічних вчень та економічного розвитку, Економіка фірми, Мікро- та макроекономічні основи міжнародного бізнесу, Теорія статистики, Розрахунки та платежі у міжнародному бізнесі, Маркетингові дослідження та бенчмаркінг у міжнародному бізнесі (практикум), Мова фаху,   Мова фаху (мова міжнародних документів), Теорія і практика перекладу,   Теорія і практика перекладу  (бізнес-переклад та переклад конференцій),  Друга іноземна мова (мова фаху),  Виробнича практика  (професійний переклад), Виробнича практика (переддипломна)

Дисципліни вільного вибору студента за блоками:

Блок 1. «Міжнародний бізнес та ділове адміністрування»

Ділові переговори в міжнародному бізнесі, Кроскультурний менеджмент, Міжнародний корпоративний менеджмент, Бізнес-комунікації в міжнародному бізнесі, Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу

Блок 2. «Міжнародний менеджмент і маркетинг»

Бренд-менеджмент у міжнародному бізнесі, Нейромаркетинг у міжнародному бізнесі

Маркетинг-менеджмент, Digital та соціальний медіа-маркетинг, Міжнародний менеджмент неприбуткових організацій

Блок 3. «Фінанси міжнародного бізнесу»

Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності, Методи прийняття управлінських рішень в міжнародному бізнесі, Фінансові технології міжнародних банків, Міжнародна статистика, Інституційні інвестори у міжнародному бізнесі

Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

 • Ціноутворення на світових товарних ринках / Цінові стратегії в міжнародному бізнесі
 • Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Біржова торгівля
 • Міжнародний менеджмент кар'єри / Міжнародний логістичний менеджмент
 • Основи дипломатії та дипломатичної роботи / Дипломатична та консульська служба
 • Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі / Економічна безпека фірми
 • Кон'юнктура світових товарних ринків / Бізнес-планування
 • Конфліктологія в міжнародному бізнесі / Менеджмент Інтернет-ресурсів у міжнародному бізнесі
 • Страхування у міжнародному бізнесі / Фінансовий менеджмент у міжнародних компаніях
 • Міжнародні фінанси / Світова економіка
 • Технічний аналіз міжнародних фінансових ринків / Фінансовий аналіз у корпораціях
 • Інформаційні інструменти моделювання в міжнародному бізнесі / Економетричні методи та моделі в міжнародному бізнесі
 • Порівняльне соціальне та трудове право європейських країн / Захист прав людини в міжнародному бізнесі
 • Зовнішня політика України / Логіка

 

Випускники бакалаврату отримують:

 • освітню кваліфікацію - Бакалавр міжнародних економічних відносин за спеціалізацією міжнародний бізнес,
 • професійні кваліфікації (за умови виконання певних вимог) -  Фахівець з міжнародного бізнесу, Фахівець з перекладу.

Умови присвоєння професійної кваліфікації «фахівець з міжнародного бізнесу»:

 • проходження всіх видів практики, які передбачені навчальним планом, з оцінкою не менше 75 балів;
 • обрання спеціалізованого блоку дисциплін із навчального плану та отримання середнього балу не нижче “75” за підсумками складання всіх дисциплін, які до нього включені;
 • отримання на кваліфікаційному іспиті оцінки не нижче 75 балів.

Умови присвоєння професійної кваліфікації «фахівець з перекладу»:

 • проходження виробничої (перекладацької) практики, що передбачена навчальним планом, з оцінкою не менше 75 балів;
 • отримання на кваліфікаційному іспиті з перекладу оцінки не нижче 75 балів.

 

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

Навчальний план освітньої програми «Міжнародний бізнес» включає:

Обов’язкові навчальні дисципліни: Філософія бізнесу, Контролінг у міжнародному бізнесі, Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти МБ, Макроекономічна політика й моделювання у МБ, Методологія та організація наукових досліджень в міжнародному бізнесі, Менеджмент міжнародних бізнес-проектів, Інноваційно-інвестиційний менеджмент в міжнародному бізнесі, Дипломатичний протокол та етикет, Галузеві аспекти МБ, Системні методи менеджменту в МБ, Міжнародний податковий менеджмент, Міжнародна логістика та менеджмент ланцюгів постачань, Міжнародний бізнес-консалтинг

Дисципліни вільного вибору студента за блоками:

Блок 1. «Міжнародний бізнес та ділове адміністрування»: Глобальні корпорації на міжнародних ринках, Міжнародний операційний менеджмент, Реінжиніринг в міжнародних компаніях, Кризовий менеджмент у міжнародному бізнесі

Блок 2. «Міжнародний менеджмент і маркетинг»:  Міжнародні бізнес-комунікації, Маркетингові технології міжнародного ринку послуг, Інноваційний маркетинг міжнародних компаній, Кроскультурний маркетинг та етика бізнесу

Блок 3. «Фінанси міжнародного бізнесу» : Новітні фінансові інструменти та технології в міжнародному бізнесі, Фінансова математика у міжнародному бізнесі, Управління вартістю бізнесу , Blockchain-технології в міжнародному бізнесі

Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

 • Бізнес-моделювання у сфері соціального підприємництва/ Поведінкова економіка;
 • Менеджмент людських ресурсів в міжнародному бізнесі / Похідні фінансові інструменти в міжнародному бізнесі;
 • Міжнародний стратегічний менеджмент та маркетинг / Фінансова стійкість соціальних проектів

 

 

В рамках освітньої програми з 2014 року за­проваджено англомовну магістерську програму «International management and marketing» (Міжнародний менеджмент і маркетинг). Англомовна магістерська програма є півторарічною програмою для студентів денної форми навчання з викладан­ням дисциплін англійською мовою. Наповнення програми включає курси, в рамках яких студенти вивчають глобальні бізнес процеси та управління компанією в умовах ринкової конкуренції.

Навчальний план освітньої програми «International management and marketing» включає:

Обов’язкові навчальні дисципліни: Міжнародний корпоративний менеджмент / International corporate management; Методологія наукових досліджень в галузі міжнародного бізнесу / International Business Research; Бізнес-економікс / Business Economics; Міжнародний менеджмент людських ресурсів та бізнес-етика / Human Resource Management and Business Ethics; Практикум перекладу / Practice of Translation) / Українська мова (Ukrainian Language);  Організаційна поведінка і кроскультурний менеджмент / Organizational Behavior and Cross Cultural Management; Міжнародне право бізнесу / International Business Law.

Дисципліни «International management and marketing»:

Міжнародна комерційна логістика / Operations and Supply Chain Management; Міжнародний фінансовий менеджмент і міжнародні корпоративні фінанси / International Financial Management and Corporate Finance; Облік та оподаткування у міжнародному бізнесі / Accounting Taxation and Reporting in International Business

Дисципліни вільного вибору студента  (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

 • Перелік№1: -Стратегічний маркетинг-менеджмент / Strategic Marketing Management; -Міжнародне управління маркетингом / International Marketing Management.
 • Перелік№2: -Стратегічне управління міжнародними компаніями / International Business Strategy; -Міжнародне стратегічне планування / International Strategic Planning.

 

Випускники магістратури отримують:

 • освітню кваліфікацію - Магістр міжнародних економічних відносин за спеціалізацією міжнародний бізнес
 • професійні кваліфікації (за умови виконання певних вимог) -  Економіст-міжнародник,  Перекладач

Умови присвоєння професійної кваліфікації «економіст-міжнародник»:

 • проходження виробничої (переддипломної) практики;
 • обрання спеціалізованого блоку дисциплін із навчального плану та отримання середнього балу не нижче “75” за підсумками складання всіх дисциплін, які до нього включені;
 • отримання на кваліфікаційному іспиті оцінки не нижче 75 балів.

Умови присвоєння професійної кваліфікації «перекладач»:

 • наявність кваліфікації «Фахівець з перекладу»;
 • отримання на кваліфікаційному іспиті «Теорія та практика перекладу» оцінки не нижче 75 балів.

 

 

 

Навчальний процес забезпечують викладачі, перш за все, кафедри міжнародного бізнесу, світового господарства і міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів, кафедри іноземних мов, інших кафедр Інституту міжнародних відносин та факультетів і інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Крім того, до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються працівники Міністерства закордонних справ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, інших урядових відомств України, міжнародних організацій, українських та закордонних бізнес-структур, зарубіжні викладачі провідних навчальних  закладів  інших  країн  тощо.

Сьогодні у складі кафедри міжнародного бізнесу працюють  16 викладачів. Серед них 5 докторів економічних наук, професорів;  11 кандидатів економічних наук, доцентів та асистентів.

 

Випускники освітньої програми можуть займати первинні посади: менеджер зовнішньоекономічної діяльності, менеджер з управління активами міжнародних компаній, менеджер міжнародних інвестиційних проектів, економіст-маркетолог, економіст з планування зовнішньоекономічної діяльності,  економіст з фінансової роботи на міжнародних ринках , оглядач з зовнішньоекономічних питань, економіст з договірних та претензійних робіт, викладач (асистент) вищого навчального закладу, фахівець-аналітик з дослідження міжнародних товарних ринків, консультант з зовнішньоекономічних питань, економічний радник, перекладач, аташе, дипломатичний агент, перекладач з іноземної мови.

 

Наші випускники працюють:

- у представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;

- у міжнародних економічних організаціях;

- у вітчизняних та зарубіжних корпораціях, що здійснюють міжнародні бізнес-проекти;

- у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн;

- у профільних міністерствах та інших відомчих структурах.

 

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом передбачено проведення таких видів  практики:

 • Виробнича практика (професійний переклад) (ОС «бакалавр»),
 • Виробнича практика (переддипломна) (ОС «бакалавр»),
 • Виробнича практика (переддипломна) (ОС «магістр»).

Базами практик для наших студентів є Міністерство закордонних справ України (територіальні та функціональні департаменти), Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент економіки оборони та безпеки, департамент державної політики у сфері зовнішньої політики, департамент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, департамент двостороннього торговельно- економічного співробітництва, департамент співробітництва з Європейським Союзом, департамент торговельних переговорів та співробітництва з СОТ), Верховна Рада України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин), Національна Академія наук України, міжнародні організації, Асоціація економістів-міжнародників,  національні та зарубіжні бізнес-структури.