Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини


Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»

ОР «Бакалавр»

Перелік дисциплін

Кредити

Нормативні навчальні дисципліни

Вступ до університетських студій

 

2

Українська та зарубіжна культура

3

Філософія

4

Політичний розвиток та політичні системи країн світу

2

Порівняльне соціальне та трудове право європейських країн

3

Науковий образ світу

3

Глобальні екологічні проблеми в сучасному світі

3

Економічна теорія

4

Основи міжнародної мікроекономіки

4

Основи міжнародної макроекономіки

4

Світова економіка

4

Історія міжнародних економічних відносин

3

Теорія міжнародних економічних відносин

14

Регулювання міжнародних економічних відносин

16

Країнознавство

4

Міжнародна інформація

4

Міжнародне публічне право

4

Міжнародні відносини та світова політика

4

Міжнародний бізнес

4

Іноземна мова

 

Дисципліни вибору ІМВ

88

 

 

Математика для економістів

4

Міжнародна статистика

3

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів

4

Міжнародні фінанси

5

Міжнародне приватне право

6

Основи дипломатії та міжнародної економічної діяльності

3

Сучасні інформаційні системи і технології

3

Дипломатична історія України

3

Мова фаху

20

Теорія і практика перекладу

26

 

Спеціалізація «Світова економічна кон’юнктура»

Методологія міжнародних кон'юнктурних досліджень

 

 

4

Глобальні маркетингові стратегії

4

Конкуренція на світових ринках

4

Ціноутворення на світових ринках

4

Міжнародна кон'юнктура ринків біржових товарів

4

Система кон'юнктурних досліджень світових товарних ринків

4

Технічний та фундаментальний аналіз міжнародних ринків

5

Основи прогнозування кон'юнктури світових ринків

5

 

Спеціалізація «Міжнародна комерція»

Міжнародна комерційна діяльність

 

 

4

Кон'юнктура світових ринків

4

Комп'ютерні технології у комерційній діяльності

4

Контракти у зовнішньоекономічній діяльності

4

Кредитування міжнародної  торгівлі

4

Регіональні особливості ведення комерційної діяльності

4

Техніка міжнародних комерційних переговорів

5

Міжнародна електронна торгівля

5

 

Спеціалізація «Економіка Європейської інтеграції»

Економіка Європейського Союзу

 

 

4

Соціально-економічна політика в ЄС

4

Фінансові системи європейських країн

4

Єдиний внутрішній ринок ЄС

4

Конкурентна політика ЄС (

4

Розрахунки і платежі в зовнішній торгівлі європейських країн

4

Фондовий ринок ЄС

5

Енергетична та транспортна політика ЄС

5

 

Спеціалізація «Міжнародні фінанси»

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

 

 

4

Податкові системи зарубіжних країн

4

Міжнародний фінансовий менеджмент

4

Страхування у зовнішньоекономічній діяльності

4

Міжнародний аудит та фінансовий аналіз

4

Технологічні продукти міжнародних фінансів

4

Фондовий ринок зарубіжних країн

5

Міжнародний фінансовий інжиніринг

5

 

Спеціалізація «Міжнародні інвестиції»

 

Прямі іноземні інвестиції у світовій економіці

4

Соціальна відповідальність міжнародних підприємств

4

Фінанси міжнародних підприємств

4

Сучасні стратегії прямого іноземного інвестування

4

Міжнародні інституційні інвестори

4

Інвестиційний клімат зарубіжних країн

4

Інвестиційна кооперація України та ЄС

5

Транскордонні злиття і поглинання

5

 

 

ОР «Магістр»

Нормативні навчальні дисципліни

 

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

3

Міжнародна політична економія

4

Міжнародна макроекономіка

4

Міжнародне економічне право

4

Економіка міжнародної інтеграції

4

Практикум перекладу

14

Транснаціоналізація світової економіки

3

Дипломатичний протокол та діловий етикет

3

Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин

3

 

Дисципліни за вибором ІМВ

 

Міжнародні фінансові ринки

3

Міжнародний інвестиційний менеджмент

3

Зовнішньоекономічна політика України

3

Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин

4

Економічні ризики у міжнародних транзакціях

4

Міжнародна економічна безпека

4

Міжнародні банківські операції

4

 

Спеціалізація «Світова економічна кон’юнктура»

 

Міжнародна біржова діяльність

4

Кон'юнктура міжнародного ринку послуг

4

Кон'юнктура міжнародного фінансового ринку

4

Кон'юнктура міжнародного ринку інтелектуальної власності

4

Інформаційні технології у дослідженні кон'юнктури світових ринків

4

Практикум з міжнародного кон'юнктурного моніторингу

5

 

Спеціалізація «Міжнародна комерція»

 

Нетарифне регулювання міжнародного підприємництва

4

Митні процедури у міжнародній торгівлі

4

Страхування у міжнародній комерції

4

Розрахунки у міжнародній комерційній діяльності

4

Регулювання спорів у  міжнародній комерційній діяльності

4

Організація та техніка міжнародних комерційних операцій

5

 

Спеціалізація «Економіка Європейської інтеграції»

 

Єдина сільськогосподарська політика ЄС (Common Agricultural Policy of the EU)*

4

Валютна інтеграція в ЄС (Monetary Integration in the EU)*

4

Міграційна політика ЄС (EU Migration Policy)*

4

Європейське матеріальне право (European Material Law)*

4

Економічна інтеграція України з ЄС (Economic Integration of Ukraine and the EU)*

4

Спільна комерційна політика ЄС (Common Commercial Policy of the EU)*

5

 

Спеціалізація «Міжнародні фінанси»

 

Міжнародна фінансова аналітика

4

Світовий ринок деривативів

4

Міжнародний кредит

4

Міжнародні портфельні інвестиції

4

Міжнародна консолідація у фінансовому секторі

4

Теорія і практика валютного курсу

5

 

Спеціалізація «Міжнародні інвестиції»

 

Теорії прямих іноземних інвестицій

4

Податковий менеджмент міжнародного підприємства

4

Міжнародні інвестиційні проекти

4

Стратегії оптимізації міжнародного портфельного інвестування

4

Міжнародний інвестиційний банкінг

4

Неакціонерні форми операцій міжнародних підприємств

5

 

 

Англомовна магістерська програма «Міжнародне підприємництво»