Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

Бакалаврська освітня програма

Перелік дисциплін

Кредити

 

Обов’язкові навчальні дисципліни

 

Вступ до університетських студій та спеціальності

2

Економічна теорія

4

Країнознавство

3

Міжнародна інформація

3

Основи міжнародної мікроекономіки

4

Основи міжнародної макроекономіки

4

Світова економіка

4

Історія міжнародних економічних відносин

3

Міжнародні відносини та світова політика

6

Теорія міжнародних економічних відносин

7

Регулювання міжнародних економічних відносин

8

Міжнародне публічне право

6

Філософія

4

Міжнародний бізнес

3

Іноземна мова (базовий курс)

18

Іноземна мова (нормативний курс)

18

Друга іноземна мова (базовий курс)

8

Друга іноземна мова (нормативний курс)

8

 

Дисципліни вибору Інституту

 

Математика для економістів

4

Міжнародна статистика

4

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів

4

Міжнародні фінанси

5

Міжнародне приватне право

3

Сучасні інформаційні системи і технології

3

Дипломатична історія України

3

Мова фаху

8

Мова фаху (мова міжнародних документів)

4

Теорія і практика перекладу

12

Теорія і практика перекладу (бізнес-переклад та переклад конференцій)

4

Друга іноземна мова (мова фаху)

4

 

Дисципліни вільного вибору студента

 

 

Спеціалізація "Економіка європейської інтеграції"

 

Економіка країн Європейського Союзу

4

Валютна та фінансова інтеграція в ЄС

4

Конкурентна політика ЄС

4

Соціальна та міграційна політики ЄС

4

Єдина сільськогосподарська політика ЄС

4

Інфраструктурна і регіональна політики в ЄС

4

Спільна комерційна політика ЄС

4

Єдиний внутрішній ринок ЄС

4

 

Спеціалізація "Міжнародна комерція"

 

Організація та техніка міжнародних комерційних операцій

4

Контракти у зовнішньоекономічній діяльності

4

Міжнародний цифровий маркетинг

4

Кон'юнктурні дослідження світових ринків

4

Конкуренція на світових ринках

4

Страхування у міжнародній комерції

4

Кредитування міжнародної торгівлі

4

Розрахунки в міжнародній комерційній діяльності

4

 

Спеціалізація "Міжнародна сервісна економіка"

 

Міжнародна торгівля послугами

4

Інвестиційні послуги в глобальній економіці

4

Регулювання ринків послуг зарубіжних країн

4

Міжнародні транспортні операції

4

Міжнародний ринок страхових послуг

4

Міжнародне банківництво

4

Міжнародні туристичні послуги

4

Управління міжнародними проектами

4

 

Спеціалізація "Міжнародні фінанси"

 

Міжнародний фінансовий менеджмент

4

Стратегії монетарної політики зарубіжних країн

4

Фондові ринки зарубіжних країн

4

Міжнародний податковий менеджмент

4

Міжнародний фінансовий інжиніринг

4

Міжнародні фінансові центри

4

Страхування у зовнішньоекономічній діяльності

4

Міжнародне фінансування стартапів

4

 

Спеціалізація "Світова економічна кон'юнктура"

 

Методологія міжнародних кон’юнктурних досліджень

4

Фактори світової загальноекономічної кон’юнктури

4

Методи кон’юнктурного аналізу світової економіки

4

Інформаційні технології у дослідженні кон’юнктури світових ринків

4

Кон’юнктура економік зарубіжних країн

4

Глобальні маркетингові стратегії

4

Основи прогнозування світової економічної кон’юнктури

4

Практикум з кон’юнктурного моніторингу економіки зарубіжних країн

4

 

Спеціалізація "Міжнародні інвестиції"

 

Теорії прямих іноземних інвестицій

4

Фінанси міжнародних підприємств

4

Соціальна відповідальність міжнародних підприємств

4

Стратегічний менеджмент міжнародного підприємства

4

Міжнародні інституційні інвестори

4

Регулювання міжнародних інвестицій

4

Бізнес план міжнародного інвестиційного проекту

4

Транскордонні операції злиття і поглинання

4

 

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

 

Перелік № 1 - Міжнародні економічні організації; Механізми функціонування СОТ;

3

Перелік № 2 - Міжнародна логістика; Інфраструктура міжнародної комерційної діяльності;

3

Перелік № 3 - Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України; Україна у міжнародних економічних організаціях;

3

Перелік № 4 - Міжнародна ринкова ризикологія; Комерційна діяльність в офшорних зонах;

3

Перелік № 5 - Міжнародний менеджмент і маркетинг; Міжнародна патентно-ліцензійна практика;

4

Перелік № 6 - Облік зовнішньоекономічної діяльності; Фінансова математика і міжнародний фінансовий аналіз;

3

Перелік № 7 - Економічна дипломатія; Логіка;

3

Перелік № 8 - Податковий облік та аналіз у зовнішньоекономічної діяльності; Бухгалтерський облік та експертиза зовнішньоекономічної діяльності;

3

Перелік № 9 - Економічна інтеграція України з ЄС; Фінансова математика в міжнародних економічних відносинах;

3

 

Магістерська освітня програма

 

Нормативні навчальні дисципліни

 

 

1.

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

3

2.

Міжнародна політична економія

4

3.

Міжнародна макроекономіка

4

4.

Міжнародне економічне право

4

5.

Економіка міжнародної інтеграції

4

6.

Практикум перекладу

14

7.

Транснаціоналізація світової економіки

3

8.

Дипломатичний протокол та діловий етикет

3

9.

Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин

3

 

 

Дисципліни за вибором ІМВ

 

 

1.

Міжнародні фінансові ринки

3

2.

Міжнародний інвестиційний менеджмент

3

3.

Зовнішньоекономічна політика України

3

4.

Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин

4

5.

Економічні ризики у міжнародних транзакціях

4

6.

Міжнародна економічна безпека

4

7.

Міжнародні банківські операції

4

 

 

Спеціалізація «Світова економічна кон’юнктура»

 

1.

Міжнародна біржова діяльність

4

2.

Кон'юнктура міжнародного ринку послуг

4

3.

Кон'юнктура міжнародного фінансового ринку

4

4.

Кон'юнктура міжнародного ринку інтелектуальної власності

4

5.

Інформаційні технології у дослідженні кон'юнктури світових ринків

4

6.

Практикум з міжнародного кон'юнктурного моніторингу

5

 

 

Спеціалізація «Міжнародна комерція»

 

1.

Нетарифне регулювання міжнародного підприємництва

4

2.

Митні процедури у міжнародній торгівлі

4

3.

Страхування у міжнародній комерції

4

4.

Розрахунки у міжнародній комерційній діяльності

4

5.

Регулювання спорів у  міжнародній комерційній діяльності

4

6.

Організація та техніка міжнародних комерційних операцій

5

 

 

Спеціалізація «Економіка Європейської інтеграції»

 

1.

Єдина сільськогосподарська політика ЄС (Common Agricultural Policy of the EU)*

4

2.

Валютна інтеграція в ЄС (Monetary Integration in the EU)*

4

3.

Міграційна політика ЄС (EU Migration Policy)*

4

4.

Європейське матеріальне право (European Material Law)*

4

5.

Економічна інтеграція України з ЄС (Economic Integration of Ukraine and the EU)*

4

6.

Спільна комерційна політика ЄС (Common Commercial Policy of the EU)*

5

 

 

Спеціалізація «Міжнародні фінанси»

 

1.

Міжнародна фінансова аналітика

4

2.

Світовий ринок деривативів

4

3.

Міжнародний кредит

4

4.

Міжнародні портфельні інвестиції

4

5.

Міжнародна консолідація у фінансовому секторі

4

6.

Теорія і практика валютного курсу

5

 

 

Спеціалізація «Міжнародні інвестиції»

 

1.

Теорії прямих іноземних інвестицій

4

2.

Податковий менеджмент міжнародного підприємства

4

3.

Міжнародні інвестиційні проекти

4

4.

Стратегії оптимізації міжнародного портфельного інвестування

4

5.

Міжнародний інвестиційний банкінг

4

6.

Неакціонерні форми операцій міжнародних підприємств

5

 

 

 

 

Англомовна магістерська програма «Міжнародне підприємництво»

БУКЛЕТ