Освітня програма "Міжнародні фінанси та інвестиції"

Магістерська освітня програма 

«МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ» 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти;

Ступінь вищої освіти: магістр;

Галузь знань: 29 – Міжнародні відносини;

Спеціальність: 292 – Міжнародні економічні відносини;

Вибіркові спеціалізовані блоки: (1) Міжнародна інвестиційна справа; (2) Міжнародна фінансова діяльність.

Мова навчання і оцінювання: українська;

Обсяг освітньої програми: 90 кредитів ЄКТС, 1,5 роки;

Тип програми: освітньо-професійна;

Форма навчання: денна.

 

Шановні стейкголдери!

 

Вашій увазі пропонується проєкт оновленого опису освітньо-професійної програми магістерського рівня «Міжнародні фінанси та інвестиції».

 

Будемо вдячні за рекомендації, пропозиції та побажання щодо освітньої програми.

 

Просимо спрямовувати Ваші пропозиції:

  • за електронною адресою кафедри міжнародних фінансів: kmf_348@ukr.net
  • за електронною адресою гаранта програми Дзюби Павла Валерійовича: pavlo_dzyuba@ukr.net
  • за телефоном кафедри міжнародних фінансів: +38 (044) 481 44 89

 

Мета програми:

Підготовка фахівців у сфері міжнародних економічних відносин за напрямом міжнародних фінансів та інвестицій, які здатні вирішувати сучасні комплексні завдання і проблеми практичного характеру, проводити дослідження та здійснювати інновації за невизначеності умов і вимог.

 

Компонентами програми «Міжнародні фінанси та інвестиції» є:

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ:

1. Міжнародний фінансовий менеджмент

Дисципліна спрямована на вивчення відносини, які виникають та розвиваються у процесі фінансового менеджменту багатонаціональних підприємств, зокрема в періоди війн та військових конфліктів; розробки та впровадження ними фінансових стратегій щодо залучення, розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів та управління активами; формування оптимальної глобальної структури капіталу та досягнення максимального позитивного ефекту фінансового левериджу; реалізації корпоративної дивідендної політики. Вона охоплює фундаментальний матеріал у сфері міжнародного фінансового менеджменту, зокрема концепцію вартості грошей у часі, окремі критерії прийняття міжнародних проектів, джерела залучення фінансових ресурсів для багатонаціональних корпорацій на глобальних ринках, механізми перерозподілу ресурсів у глобальних інтернальних мережах, підходи до формування та оптимізації глобальної корпоративної структури капіталу, напрями формування й максимізації транскордонного фінансового левериджу, принципи та напрями реалізації дивідендної політики, окремі емпіричні аспекти міжнародного фінансового менеджменту на прикладі конкретних багатонаціональних корпорацій.

2. Міжнародне кредитування

Дисципліна «Міжнародне кредитування» складається з двох змістових модулів: «Міжнародний кредит як складова міжнародних економічних відносин. Механізм здійснення банківської кредитної діяльності: ціна кредиту, забезпечення, оцінка кредитоспроможності позичальника», та «Міжнародні фінансові та кредитні інститути. Синдикати банків. Банківський моніторинг кредитування ». Перший змістовний модуль присвячений вивченню наступних питань: визначення основних теоретичних засади, на яких базується міжнародне банківське кредитування; аналіз основних принципів формування ціни кредиту; визначення механізмів здійснення міжнародного кредитування; оцінювання кредитоспроможності позичальника при наданні міжнародного кредиту; визначення забезпечення міжнародних банківських кредитів. Другий змістовний модуль присвячений вивченню наступних питань: дослідження організації кредитних операції по міжнародних кредитних лініях; аналіз дії синдикатів банків в сучасних умовах; розкриття питань моніторингу кредитної діяльності та виявлення проблемної кредитної заборгованості; дослідження ризиків в міжнародній кредитній діяльності; вивчення кредитного ринку України. Контент дисципліни передбачає вивчення окресленого кола питань з урахуванням специфіки воєнних дій, зокрема на прикладі України та інших країн.

3. Міжнародне підприємство та прямі інвестиції

Дисципліна «Міжнародне підприємство та прямі інвестиції» складається з двох змістових модулів: «Стратегії розвитку та організація діяльності міжнародних компаній» та «Інструменти регулювання та впливу на міжнародні інвестиції та діяльність міжнародних підприємств». Перший змістовний модуль розкриває питання формування корпоративних стратегій транснаціоналізації фірми; ресурсні стратегії діяльності міжнародного підприємства, зокрема міжнародні продуктово-товарні стратегії; фінансові стратегії міжнародного підприємства та механізми організації внутріфірмових фінансових транзакцій. Другий змістовний модуль присвячений розкриттю таких питань як сучасні інструменти регулювання та впливу на міжнародні інвестиції, зокрема обмежуючого та стимулюючого характеру, значення валютного контролю у мобільності міжнародних фінансових потоків, оподаткування операцій міжнародних підприємств, роль інвестиційного клімату у залученні іноземних інвестицій, механізми та переваги створення вільних економічних зон. Особливу увагу дисципліна зосереджує на функціонуванні багатонаціональних підприємств в умовах війн та військових конфліктів, а також пов’язаних із цим міжнародних санкцій.

4. Науково-практичні дослідження міжнародних економічних відносин

Навчальна дисципліна включає в себе науково-теоретичні та практичні аспекти дослідження міжнародних економічних відносин. Зокрема, розглядаються актуальні теорії, моделі, концепції міжнародної торгівлі, іноземних інвестицій, міжнародної міграції робочої сили, міжнародних фінансів, міжнародної економічної інтеграції та глобалізації господарських процесів. Практична частина спрямована на використання якісних і кількісних методів дослідження МЕВ аналітичного, системного характеру та економіко-математичних моделей, теорії ігор у відповідних підрозділах світового господарства.

5. Страхування міжнародного бізнесу

Навчальна дисципліна «Страхування міжнародного бізнесу» є обов’язковою для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» освітньої програми «Міжнародні фінанси та інвестиції». Предметом її вивчення є страховий механізм фінансування ризиків міжнародних транзакцій. Вивчаються особливості забезпечення страхового захисту від майнових ризиків та ризиків відповідальності, що виникають при здійсненні міжнародних бізнесових проектів.

6. Міжнародні фінансові ринки та банківська діяльність

Дисципліна спрямована на вивчення сутності та напрямів розвитку міжнародних фінансових ринків. Розглядаються основні поняття, терміни та категорії, що характеризують природу міжнародних фінансових ринків та їх роль у світовому господарстві. Вивчаються суб'єкти, об'єкти, складові, інфраструктура, інструментарій та механізми функціонування міжнародних фінансових ринків. Досліджуються основні види, технології та методи проведення міжнародної банківської діяльності, їх еволюція на основі досягнень науково-технічного прогресу та інноваційного розвитку. Аналізуються особливості розвитку банківської діяльності та її ефективність на міжнародних фінансових ринках в умовах посилення інтеграційних процесів у світовий фінансовий простір, а також під впливом воєнних дій та військових конфліктів, зокрема на прикладі війни РФ проти України.

7. Дипломатичний протокол та діловий етикет

Дисципліна присвячена вивченню принципів, норм, прикладних аспектів застосування дипломатичного протоколу та ділового етикету, етикету в міжнародній взаємодії, а також факторів, критеріїв та значення етнокультурних відмінностей в крос-культурній комунікації. Студенти ознайомлюються з протокольними нормами двосторонньої і багатосторонньої дипломатії, регіональними особливостями крос-культурної комунікації. Значна увага приділяється вивченню ділового етикету та етики. Дисципліна продовжує цикл підготовки фахівців у сфері міжнародних економічних відносин і має прикладне спрямування.

8. Іноземна мова

Навчальна дисципліна входить у склад освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо- кваліфікаційним рівнем «магістр». Програма курсу передбачає комплексне вивчення фонетики, лексики і граматики англійської мови згідно з профілем Інституту для здійсненні комунікації англійською мовою в усній та письмовій формі і вирішення задач міжособистісної та міжкультурної взаємодії. Комунікативна спрямованість навчання англійської мови реалізується шляхом формування у студентів мовленнєвих умінь в основних видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, говорінні, читанні і письмі, а також початкових умінь і навичок у перекладі.

9. Міжнародне портфельне інвестування

Дисципліна спрямована на вивчення відносини, які виникають у процесі міжнародного портфельного інвестування, зокрема управління, перегляду, реструктуризації та оцінювання ефективності інвестиційного портфеля, насамперед з позицій інституційного інвестора, у контексті оптимізації інвестиційних характеристик ризику й дохідності. Вона охоплює фундаментальний матеріал у сфері міжнародного портфельного інвестування, зокрема теорію портфеля, теорію ринку капіталу, теорію арбітражного ціноутворення, теорію міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів. Міжнародні портфельні інвестиції розглядаються за новою методологією МВФ – BOPM 6. Серед іншого дисципліна передбачає розгляд нових глобальних та локальних архітектур ризику й дохідності під впливом військових конфліктів.

10. Теорії прямих іноземних інвестицій

Дисципліна спрямована на вивчення еволюції концептуальних основ прямих іноземних інвестицій та міжнародних підприємств. Вивчаються найбільш відомі теорії багатонаціональних підприємств, починаючи від їх зародження в 60–70-роках ХХ ст. до сьогодення. Більшість базових теорій присвячена аналізу причин, сутності та особливостей зарубіжних операцій фірм з позиції промислової організації компанії. Разом із тим частина теорій прямих іноземних інвестицій охоплює і макроекономічний аналіз. Розглядаються теорії, що пояснюють вплив прямих іноземних інвестицій на економіку країн, структурні зрушення в світовому господарстві, формування різноманітних форм виробничо-інвестиційної, фінансової взаємозалежності між країнами. Аналізуються фундаментальні теорії, що обгрунтовують причини виникнення міжнародних фірм, сучасні тенденції їх діяльності, стратегію, організацію та механізм їх функціонування.

11. Теорії міжнародних фінансів

Дисципліна є важливою складовою процесу підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин, зокрема з міжнародних фінансів та інвестицій, сучасні професійні вимоги до яких передбачають розуміння базових теорій міжнародних фінансів. Вона дозволить студентам зрозуміти основні положення теорії паритету купівельної спроможності, теорії паритету відсоткових ставок, теорії очікування, теорії оптимальної валютної зони, зв’язок між процентними ставками та змінами валютних курсів у майбутньому. Дисципліна також спрямована на детальне вивчення значущих макроекономічних моделей: модель Манделла-Флемінга та модель Кругмана AA-DD, та їх застосування для аналізу міжнародних економічних відносин, зокрема для розробки та аналізу моделей розвитку національних економік, визначення їхньої ролі в сучасній світогосподарській системі. Окрема увага приділена розгляду теорій платіжного балансу.

12. Стратегічний менеджмент міжнародного підприємства

Курс стратегічного менеджменту розглядає бачення, місію організації, вивчення принципів, методів та моделей аналізу внутрішнього так зовнішнього середовищ, вивчає теорію та практику формування і реалізації стратегії, такі як корпоративне управління та ділова етика для розвитку ефективного стратегічного лідерства. Окрім ознайомлення студентів з новими концептами та моделями, курс направлений на формування у студента здібності інтегрувати та застосовувати свої знання для прийняття стратегічних рішень під час роботи з кейсами.

13. Переддипломна практика

Загальною метою переддипломної практики є систематизація, узагальнення, закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентами при освоєнні освітньої програми «Міжнародні фінанси та інвестиції», на основі вивчення досвіду роботи організацій різних організаційно-правових форм, в яких вони проходять практику. У процесі практики студенти набувають організаторський і професійний досвід відповідно до вимог до рівня підготовки студента. Цілі навчальної практики студентів, які навчаються за освітньою програмою «Міжнародні фінанси та інвестиції» – розвиток аналітичних здібностей студентів, навичок роботи з науковими виданнями і базами даних, формування цілісного уявлення про розвиток сучасних наукових досліджень і освітніх програм в області світової економіки: міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів та інвестицій. Переддипломна практика проводиться з метою закріплення отриманих в ході навчання знань, набуття навичок професійної роботи, а також збору, систематизації, узагальнення матеріалів для підготовки магістерської роботи. Також проходження навчальної практики сприяє формуванню соціально- особистісних компетенцій, необхідних для майбутньої роботи в професійному середовищі.

14. Виконання магістерської роботи

Сучасна багатоступенева підготовка студентів у вищих навчальних закладах завершується написанням та захистом магістерської роботи. Для здобуття ступеня магістра залучаються найбільш підготовлені студенти, які виявили здібності до творчої наукової роботи і відмінно засвоїли навчальний матеріал. Разом з державними іспитами успішний захист випускної наукової роботи є основною вимогою надання молодому фахівцю відповідного кваліфікаційного рівня. Кваліфікаційна магістерська робота представляє собою самостійне наукове дослідження, що є узагальнюючим підсумком навчально-методичної та наукової роботи студента з обраної спеціальності і його вмінням практично використовувати набуті знання. Саме тому підготовка магістерської роботи та її захист перед екзаменаційною комісією (ЕК) с важливим і відповідальним етапом підготовки економіста-міжнародника.

 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ:

Вибірковий спеціалізований блок «Міжнародна інвестиційна справа»:

1. Глобальні вартісні ланцюги міжнародного підприємства

В рамках курсу розглядаються теоретичні основи, еволюція розвитку, практичні аспекти функціонування та сучасні тенденції реконфігурації глобальних вартісних ланцюгів, а також вивчається залежність ефективності функціонування глобальних вартісних ланцюгів від умов зовнішнього середовища (політичних, економічних, регуляторних, технологічних та ін.). Дисципліна має на меті ознайомити студентів з ключовими концептами функціонування глобальних ланцюгів створення вартості міжнародних підприємств, а також особливостями їх розвитку та реконфігурації (зокрема під впливом військових конфліктів, у тому числі на прикладі війни РФ проти України) в сучасних умовах.

2. Бізнес-етика в міжнародному інвестуванні

Дисципліна спрямована на вивчення основних етичних питань, викликів та проблем, які виникають під час міжнародного інвестиційного процесу. Вона охоплює основні підходи та методи до запобігання, вирішення та врегулювання етичних та соціальних проблем, які можуть виникати як у прямих іноземних, так і міжнародних інвестиціях. Дисципліна також спрямована на вивчення соціально-етичних відносин, які виникають між різними стейкхолдерами інвестиційного процесу, загальноприйнятих на міжнародних фінансових ринках правил етичної поведінки їх учасників та основних методів та стратегій етичного ведення інвестиційних проектів багатонаціональними підприємствами. Дисципліна розглядає низку кейсів щодо етики поведінки міжнародних компаній унаслідок війни РФ проти України, зокрема на прикладі виходу з ринків країни-агресора.

3. Бізнес-план міжнародного підприємства

Дисципліна входить у цикл дисциплін вільного вибору студентів освітньої програми «Міжнародні фінанси та інвестиції» та вивчається на І курсі впродовж другого семестру в обсязі 90 годин і завершується дисципліна заліком. Дисципліна є важливою складовою процесу підготовки фахівців з міжнародних фінансів та інвестицій, сучасні професійні вимоги до яких передбачають вміння складати бізнес-план, а також вміння його презентації. Дисципліна передбачає набуття студентами системи теоретичних знань з бізнес-планування та практичних навичок складання бізнес планів; формування розуміння ролі бізнес планування в умовах мінливого та турбулентного зовнішнього середовища для забезпечення ефективної діяльності національних та міжнародних підприємств; набуття навичок презентації бізнес-плану перед потенційними стейкхолдерами – інвесторами, кредиторами, власниками бізнесу тощо.

4. Міжнародний інвестиційний менеджмент

Дисципліна спрямована на вивчення відносини, які виникають та розвиваються у процесі управління міжнародними інвестиційними портфелями в частині відбору цінних паперів та оцінювання їхніх інвестиційних характеристик, розробки базових інвестиційних стратегій та прийняття оптимальних портфельних рішень, оцінювання ефективності такого управління. Вона охоплює фундаментальний матеріал у сфері міжнародного інвестиційного менеджменту, зокрема основні типи міжнародних інвестиційних стратегій, основні методи оцінювання акцій та підходи щодо формування портфелів акцій, наявні моделі оцінювання боргових цінних паперів та портфелів боргових цінних паперів, окремі методи оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів, концепції оцінювання ефективності міжнародного інвестиційного менеджменту. У рамках окремих тем дисципліна акцентує увагу на трансформації міжнародних інвестиційних стратегій під впливом війн та військових конфліктів, зокрема на прикладі кейсу України.

5. Міжнародні інвестиційні проекти: кейс-стаді

Курс розглядає основи управління інвестиційними проектами, принципи розробки та оптимізації бюджету капіталовкладень, традиційні та модифіковані методи оцінки ефективності проектів, приклади інвестиційних проектів міжнародних компаній. Дисципліна має на меті ознайомити студентів з ключовими етапами реалізації міжнародних інвестиційних проектів, а також методами аналізу ризиків, формами та шляхами залучення проектного фінансування на основі конкретних прикладів – кейсів.

6. Міжнародний аудит і фінансовий аналіз

Мета дисципліни - ознайомити студентів з основним змістом, особливостями та складовими сучасних проблем розвитку міжнародного аудиту, опанування методології проведення досліджень в сфері фінансового аналізу. В освоєнні курсу важливу роль відіграє розвинути у студентів навички професійної діяльності у сфері фінансового аналізу, допомогти набути відповідні знання у емпіричній роботі, пов'язаної з міжнародним аудитом, вмінню роботи в державних органах, господарюючих суб'єктів у сфері здійснення аналізу діяльності господарюючого суб'єкта, його фінансових і кредитних відносин.

7. Податкова політика зарубіжних країн

Студенти знайомляться з методологічними засадами й головними завданнями навчальної дисципліни, а також із проблемними питаннями курсу; вивчають основні принципи і види податковх систем провідних економік світу, особливості становлення податкової політики після Другої Світової війни, принципи податкового адміністрування в зарубіжних країнах, зокрема порядок організації податкових служб та котроль за сплатою податків, співвідношення прямих і непрямих податків. Дисципліна спрямована на розкриття специфічних рис податкових систем провідних ринкових економік світу ( США, Королівства Великобританія, Канади, ФРН, Французької Республіки, Республіки Італія, Королівства Іспанія, Cкандинавських країн), та ключові події розвитку і становлення податкових механізмів цих країн, головні вектори й пріоритети податкової політики для ефективної ринкової економіки, зокрема під впливом війн та військових конфліктів.

8. Злиття і поглинання на глобальних ринках капіталу

Дисципліна сфокусована на теоретичних і прикладних аспектах транскордонних угод зі злиття і поглинання (ЗіП). У рамках курсу вивчаються основні мотиви транскордонних ЗіП, механізми реалізації угод, питання стратегії зростання і розвитку компанії в контексті транснаціональних ЗіП, методи структуризації угод транскордонних ЗіП, юридичні, податкові і бухгалтерські аспекти угод. Курс спирається на стандартні західні підручники зі ЗіП, наукові статті і бізнес-кейси. Прикладні аспекти курсу базуються на нещодавніх реальних угодах на міжнародному і українському ринках. В освоєнні курсу важливу роль відіграє набуття навичок вирішення бізнес-кейсів, а також вивчення відповідних процесів в умовах військових конфліктів, зокрема внаслідок війни РФ проти України та відповідні впливи цієї війни на локальному, регіональному, міжнародному та глобальному рівні.

Вибірковий спеціалізований блок «Міжнародна фінансова діяльність»:

1. Сучасні проблеми міжнародних фінансів

Мета дисципліни - ознайомити студентів з основним змістом, особливостями та складовими сучасних проблем розвитку міжнародних фінансів, опанування методології проведення досліджень в сфері міжнародних фінансів та міжнародних економічних відносин. Опанування дисципліною покликане розвинути у студентів навички професійної діяльності у сфері фінансового аналізу, допомогти набути відповідні знання у емпіричній роботі, пов'язаної з міжнародними фінансами, вмінню роботи в державних органах, господарюючих суб'єктів у сфері здійснення аналізу діяльності господарюючого суб'єкта, його фінансових і кредитних відносин. Особливу увагу в рамках дисципліни приділено розвитку міжнародних фінансових відносин в умовах військових конфліктів, зокрема під впливом військової агресії РФ проти України, а також в умовах санкційного режиму розвитку МЕВ.

2. Міжнародний фінансовий інжиніринг

Дисципліна спрямована на вивчення відносин, які виникають та розвиваються у процесі створення та розвитку фінансових технологій, розуміння їх ролі, цілей та задач. Вона охоплює фундаментальний матеріал у сфері міжнародного фінансового інжинірингу, зокрема сучасні ІT-тенденції на фінансовому ринку, інновації у фінансових ІT-технологіях, фінансові основи управління капіталом корпорацій, основні продукти міжнародного фінансовго інжинірингу. Метою дисципліни є формування у студентів знань та навичок конструювання складних фінансових продуктів для управління ризиком, ліквідністю та прибутковістю, розробки комбінованих інвестиційних стратегій у відповідності до структури попиту з боку клієнтів на різних міжнародних фінансових ринках.

 3. Податковий менеджмент міжнародного підприємства

Дисципліна спрямована на вивчення теоретичних основ та практичних аспектів міжнародного корпоративного податкового менеджменту, принципів, меж, інструментів міжнародного планування; розробки оптимальних податкових стратегій з точки зору балансу зменшення навантаження та можливих податкових ризиків. Вона охоплює фундаментальний матеріал у сфері міжнародного оподаткування, зокрема концепції міжнародного оподаткування, підходи до визначення податкового навантаження БНП, особливості використання офшорних юрисдикцій, холдингових компаній, різних варіантів фінансування проектів, деривативів та ін. з метою оптимізації податкових платежів в умовах імплементації ініціатив плану BEPS. В освоєнні курсу важливу роль відіграє набуття навичок вирішення бізнес-кейсів.

4. Світовий ринок деривативів

Дисципліна „Світовий ринок деривативів” включає вивчення основних напрямків розвитку ринку строкових операцій, механізмів здійснення форвардних, ф’ючерсних, опціонних операцій та своп-операцій, а також основних операцій та стратегій хеджування, що використовуються на даних ринках. Курс складається з двох змістових модулів: Змістовний модуль 1. «Інструменти строкового ринку» та Змістовний модуль 2. «Механізм ціноутворення та операції на світовому ринку деривативів». Перший модуль присвячений вивченню наступних питань: визначення поняття та призначення похідних цінних паперів; визначення основних теоретичних засад, на яких базується функціонування світового ринку деривативів; аналіз механізму дії форвардів та основних операцій з ними (хеджування, арбітраж); визначення механізмів здійснення фючерсних операцій й аналіз основних стратегій на даному ринку; аналіз механізму дії опціонів та основних стратегій торгівлі опціонами; визначення механізму дій інструментів строкового ринку - свопів. Другий модуль присвячений вивченню наступних питань: розкриття та аналіз математичних моделей для операцій з похідними цінними паперами; аналіз ціноутворення на ринку похідних цінних паперів та виявлення основних факторів та змінних; розкриття основних операції ( та стратегій їх здійснення) на ринку похідних цінних паперів (Хеджування. Спекуляція. Арбітраж.); аналіз основних тенденцій розвитку міжнародних ринків похідних цінних паперів та ринку деривативів в Україні.

5. Міжнародна фінансова аналітика

Дисципліна спрямована на вивчення теоретичних принципів формування та особливостей застосування сучасних інноваційних продуктів та новітніх технологій на міжнародних фінансових ринках. Вивчаються чинники, зміст, структура та основні наслідки змін у продуктах і технологіях світових фінансів, види та інструменти світового ринку фінансових технологій, альтернативні методи передачі ризику на міжнародних фінансових ринках. Визначаються тенденції розвитку сек’юритизації фінансових активів і ризиків, мотивація та ефекти створення структурованих продуктів, методи та інструменти управління катастрофічними ризиками, їх місце на міжнародному ринку капіталу тощо. Розглядаються форми і функціональна специфіка нових типів фінансових продуктів, методи їх аналізу, особливості і механізми дії конкретного ринку, взаємозв’язок ризику і доходності нових фінансових продуктів та їх роль в оптимізації структури міжнародного інвестиційного портфеля.

6. Фундаментальний аналіз міжнародних фінансових ринків

Ознайомити студентів з основним змістом, особливостями фундаментального аналізу міжнародних фінансових ринків. Мета курсу полягає в тому, щоб привити студентам навички з питань прийняття інвестиційних рішень як на основі аналізу фундаментальних показників макросередовища, галузевої динаміки і специфічних характеристик публічних компаній (ключових фінансових коефіцієнтів, структури власного капіталу, якості корпоративного управління), що роблять їх привабливими в очах ринкових інвесторів, так і на основі аналізу графічного поведінки цін.

7. Офшорингові фінанси

Курс розглядає питання функціонування та регулювання, пов'язані з офшорною фінансовою діяльністю, а також аналіз пільгового оподаткування та основні стратегії вибору оптимальної офшорної зони для ведення бізнесу. Дисципліна ставить за мету ознайомити студентів з принципами ведення бізнесу застосовуючи податкове планування за допомогою міжнародних фінансових офшорних структур; особливостями офшорної фінансової діяльності, а також проаналізувати масштаби впливу офшорних схем податкової оптимізації на світову економіку.

8. Стратегії оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів

Дисципліна спрямована на вивчення відносини, які виникають та розвиваються у процесі оптимізації міжнародних інвестиційний портфелів, у тому числі з використанням сучасного програмного забезпечення, а також основних методів оцінювання інвестиційних характеристик окремих фінансових активів та розробки на цій основі оптимальних міжнародних портфельних стратегій. Вона охоплює фундаментальний матеріал у сфері портфельної оптимізації, зокрема основні моделі оцінювання опціонів та ф’ючерсів, опціонні та ф’ючерсні стратегії міжнародного портфельного інвестування, підходи до формування портфелів боргових інструментів, основні методи оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів та програмні продукти, які для цього використовуються на практиці.

Придатність до працевлаштування

Робочі місця у сфері фінансового менеджменту міжнародних економічних відносин, у міжнародних фінансових організаціях, на міжнародних та національних підприємствах, в інститутах спільного інвестування, міжнародних банківських установах, в органах центральної та місцевої виконавчої влади, а також дослідницьких та консультаційних організаціях.

 

Акредитація ОП у період з 23.09.2021 по 25.09.2021 р. Відомості про самооцінювання освітньої програми.