Освітня програма "Міжнародні фінанси та інвестиції"

Магістерська освітня програма

«МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ»  (ОР магістр)

 Програма розрахована на випускників бакалаврату всіх економічних спеціальностей.

Студенти програми «Міжнародні фінанси та інвестиції» отримують необхідні знання й практичні навички для роботи в системі міжнародних фінансових ринків та управління ними; в інвестиційних фондах, фінансових компаніях, інвестиційних банках, страхових та пенсійних компаніях, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах усіх форм власності, зокрема у транснаціональних корпораціях та їхніх філіях, спільних підприємствах; у науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами міжнародних фінансів, сучасних валютних, кредитних, фінансових інструментів на світових ринках капіталів і фінансових послуг; в системі підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації тощо.

Навчальний план освітньої програми включає:

Обов’язкові навчальні дисципліни:  Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин, Основи міжнародних фінансів, Міжнародна макроекономіка, Міжнародні фінансові ринки, Міжнародне портфельне інвестування, Міжнародна банківська діяльність, Міжнародне підприємство та прямі інвестиції, Професійна та корпоративна етика, Іноземна мова спеціальності.

Дисципліни вибору Інституту: Теорії прямих іноземних інвестицій, Міжнародні фінансові та інвестиційні ризики, Стратегічний менеджмент міжнародного підприємства, Страхування міжнародного бізнесу, Злиття і поглинання на глобальних ринках капіталу, Міжнародне кредитування, Міжнародний фінансовий менеджмент.

Дисципліни вільного вибору студента:

Спеціалізація «Міжнародна фінансова діяльність» - Міжнародна фінансова аналітика, Валютний курс та валютний ринок, Теорії міжнародного портфельного інвестування, Світовий ринок фінансових деривативів, Міжнародний фінансовий інжиніринг, Міжнародний аудит і фінансовий аналіз.

Спеціалізація «Міжнародна інвестиційна справа» - Міжнародний інвестиційний менеджмент, Міжнародні інвестиційні проекти, Інвестиційна кооперація Україна-ЄС, Глобальні вартісні ланцюги міжнародного підприємства, Податковий менеджмент міжнародного підприємства, Бізнес план міжнародного підприємства.

Професійними компетентністями випускника є: володіння методами аналізу інвестиційних проектів, поведінки економічних агентів та фінансових ринків; практичні навички управління міжнародними інвестиційними портфелями та їх оптимізації; уміння використовувати сучасні методи управління корпоративними фінансами для вирішення стратегічних завдань; здатність управляти організаціями, підрозділами, групами співробітників та проектами; здатність узагальнювати й критично оцінювати результати, отримані вітчизняними та зарубіжними дослідниками, формулювати актуальні наукові проблеми.

 

Працевлаштування випускників:

Випускники можуть займати первинні посади: економіст, економіст з міжнародної торгівлі, економіст з планування, економіст з фінансової роботи, аналітик з кредитування, економіст з податків і зборів, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст із ціноутворення, економетрист, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, економіст з договірних та претензійних робіт, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, член виконавчого органу акціонерного товариства, член правління акціонерного товариства, член ревізійної комісії, член спостережної (наглядової) ради, молодший науковий співробітник, викладач (асистент) вищого навчального закладу, економічний радник, аташе, дипломатичний агент, перекладач з іноземної мови.

Наші випускники працюють:

• на керівних та виконавчих посадах у державних органах і установах України та 90 країн світу;

• у транснаціональних корпораціях, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;

• у міжнародних економічних міжурядових та неурядових організаціях;

• у бізнес-структурах всіх сфер економіки України та зарубіжних країн;

• у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн.

Основний навчальний процес за спеціальністю забезпечують дві кафедри: світового господарства і міжнародних економічних відносин (випускаюча) (завідувач кафедри та кафедри Жана Моне д.е.н., професор ШНИРКОВ О.І.) і міжнародних фінансів (завідувач кафедри д.е.н., професор РОГАЧ О.І.).

Кафедра міжнародних фінансів створена 1999 р. під назвою кафедра міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин; сучасна назва з 2009 р. завідувач кафедри д.е.н., проф. О.І.Рогач.

Науковий потенціал кафедри складають десять викладачів. Серед них: чотири професори, доктори економічних наук; чотири доценти, кандидати економічних наук; і два асистенти.

За роки роботи кафедри склалися такі наукові напрямки: «Транснаціональні корпорації», керівник проф. О.І. Рогач; «Зовнішня торгівля», керівник проф. І.І. Пузанов; «Міжнародна банківська діяльність», керівник проф. С.А. Циганов, «Економіка фінансових систем і теорія грошей, функціонування міжнародних фінансових ринків», керівник проф. О.В. Сніжко.

Кафедра міжнародних фінансів плідно співпрацює з університетами з Норвегії, Іспанії, Польщі, Литви, Китаю, Азербайджану та Туреччини. Також кафедра бере активну участь в міжнародних програмах та співпрацює з: Національним Еразмус+ офісом в Україні; Місією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні; Представництвом ООН в Україні; Центром інформації та документації НАТО в Україні; Німецькою службою академічних обмінів в Україні (DAAD); Програмою розвитку ООН в Україні (UNDP); Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (UNESCO); Норвезько-Українською Торговельною Палатою; Американською торговельною палатою в Україні та іншими міжнародними організаціями. За останні 15 років викладачі кафедри брали участь у 3 багатосторонніх довгострокових масштабних проектах: Проект PRORES (Pro-ecological restructuring for jobs) в рамках 7 Рамкової програми Європейської Комісії (2011-2015); Проект програми TEMPUS «Міжнародні фінанси в університетах України» (2001-2004); Проект програми ІNТАS «Інфраструктурна політика стабільного росту в Росії, Білорусії та Україні» 1997-1998). На кафедрі створено наукові студентські гуртки, зокрема під керівництвом д.е.н. проф. Рогача О.І., к.е.н. доц. Фаренюк Н.В. та к.е.н. ас. Підчоси О.В.

Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин (випускаюча) була створена в 1974 р. на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права у зв’язку з початком підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»; сучасна назва з 1999 р. З 2008 р. кафедру очолює д.е.н., проф. О.І. Шнирков.

Сьогодні у складі кафедри працюють п’ятнадцять викладачів. Серед них: п’ять професорів, докторів економічних наук; один доцент, доктор економічних наук; вісім доцентів, кандидатів економічних наук; один асистент, кандидат економічних наук.

За роки роботи кафедри тут склалися такі наукові напрямки: «Європейський Союз у світовій економіці», керівник проф. О.І. Шнирков; «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», керівник проф. А.С. Філіпенко; «Розвиток світового ринку послуг», керівник проф. Р.О. Заблоцька; «Економічна неозалежність в умовах глобалізації», керівник проф. Н.В. Резнікова; «Міжнародні стандарти ведення бухгалтерського обліку», керівник д.е.н. В.І. Мазуренко. Кафедра підтримує міжнародні наукові зв’язки із спорідненими кафедрами університетів Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Італії, Ірану, Німеччини, Польщі, Росії, США, Франції та інших країн. На кафедрі реалізовано більше 20 міжнародних масштабних довготривалих  наукових проектів ТАСІС, ІНТАС, ТЕМПУС, ЕРАЗМУС+, НАТО, ЮНЕСКО, Оксфорд  економікс, Жана Моне тощо. У 1991р. при кафедрі створено Центр міжнародних економічних досліджень, у 2002р. – Центр досліджень глобалізації світової кон’юнктури, у 2017р. – Центр «Синергія». На кафедрі працюють студентські гуртки «Економіка європейської інтеграції» під керівництвом проф. О.І. Шниркова, «Актуальні тенденції розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин» під керівництвом проф. А.С. Філіпенка.

Навчальний процес також забезпечують викладачі інших кафедр інституту: кафедри країнознавства, кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби, кафедри міжнародного права, кафедри міжнародного приватного права, кафедри порівняльного і європейського права, кафедри міжнародної інформації, кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, кафедри іноземних мов, кафедр інших інститутів та факультетів університету.

Крім того, до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються працівники Міністерства закордонних справ, інших міністерств та відомств України, співробітники Національної академії наук України, міжнародних організацій, українських та закордонних бізнес-структур, зарубіжні викладачі провідних навчальних закладів інших країн тощо.