Публікації

Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини. - К.: Наша культура і наука, 2002. - 452 с.

В книзі представлено аналіз внутрішньої структури, тенденцій еволюції і перспектив розвитку міжнародної інформаційної політики як нового наукового напряму міжнародної взаємодії, відображено основоположні ідеї провідних інформаційних парадигм дослідження сучасних процесів міжнародної інформаційної політики, проаналізовано нормативні моделі інформаційного суспільства західного і незахідного світу, розглянуто особливості системного характеру міжнародних відносин у сфері інформації і комунікації.

Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. – К.: Наша культура і наука, 2000. – 368 с.

В монографії розглянуто еволюцію глобальних комунікаційних процесів та їхній вплив на європейську інформаційну політику, висвітлено роль європейських міжурядових організацій у реалізації програм становлення інформаційного суспільства, проаналізовано інформаційну політику України в контексті трансформації міжнародних відносин, розкрито прикладні (суспільні, економічні, правові) аспекти глобалізації комунікації.

Макаренко Є.А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО. - К.: Наша культура і наука, 2001. – 384 с.

В монографії досліджується політика і практика діяльності спеціалізованої установи ООН з питань освіти, науки, культури і комунікації - ЮНЕСКО у галузі міжнародних інформаційних відносин, аналізується трансформація міжнародної інформаційної політики організації в останній чверті XX - початку XXI століття, розглядаються правові, соціокультурні, етичні та технологічні аспекти програм та проектів міжнародної організації.

Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія / Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 614 c.

 

В монографії представлено наукові праці, які відображають стан і тенденції інформаційно-аналітичних досліджень у сфері зовнішньої та  внутрішньої політики, розглядають стратегії міжнародної інформаційної безпеки та проблеми маніпулятивного впливу на суспільство, визначають  перспективи європейської інтеграції, з'ясовують специфіку технологій паблік рілейшнз у системі міжнародних відносин.

Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози /Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Центр вільної преси, 2006.

Книга присвячена проблемам теорії і практики міжнародної інформаційної безпеки та протидії маніпулятивним технологіям у сфері зовнішньої політики. У книзі представлено наукові дослідження, в яких висвітлюються стан і тенденції розвитку міжнародної системи підтримання миру в інформаційну добу, планування і здійснення спеціальних інформаційних операцій, сутність і методи протидії маніпулятивним технологіям, прикладні аспекти інформаційної безпеки у різних сферах суспільного життя.

 

Рижков М.М. "Grand Strategies": актуалізація американського досвіду стратегічного планування. – К.: Видавництво „Алькор”, 2006. – 247 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні особливості головних політичних стратегій США після Другої світової війни та їхній вплив на світову і європейську політику; розглянуто засади інституційного, організаційного і концептуального забезпечення зовнішньої політики США.

 

Запорожець О.Ю. Кризовий комунікативний менеджмент у міжнародних відносинах: Монографія. - К.: ІМВ, 2006. - 102 с.

Монографія присвячена проблемі управління кризовими комунікаціями як фактору формування іміджу і репутації держав на міжнародній арені. У монографії розкрито теоретичні підходи до сутності і класифікації криз і кризових комунікативних стратегій; висвітлено особливості кризових комунікацій політичного керівництва Росії та України (2000-2004 рр.) та їхній вплив на міжнародну репутацію країн.

ЗМІСТ

Кучмій О.П. Міжкультурне співробітництво у системі міжнародних відносин: Монографія. – К.: ІМВ, 2006. – 154 с.

Монографія присвячена політичному аналізу міжкультурного співробітництва на глобальному, регіональному та національному рівнях; визначенню ефективності зовнішньої та внутрішньої політики держав в контексті міжкультурної взаємодії; з’ясуванню ідеологічної специфіки культурного середовища провідних країн світу та виокремленню чинників культурного впливу на прикладі культурної експансії США, політики спрямованої Франкофонії Французької Республіки та мультикультуралізму як політичної ідеології Канади.

 

 

Рижков М.М., Бєлоусова Н.Б. Інформаційне забезпечення прогнозно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах: Підручник. - К.: Центр вільної преси, 2009. – 204 с.

 

У підручнику розглянуто прикладні аспекти інформаційного забезпечення прогнозно-аналітичної діяльності, висвітлено сучасні методи прикладного аналізу даних політичного, соціального та економічного характеру у сфері зовнішніх й внутрішніх відносин та прийоми професійної обробки інформації в галузі міжнародних відносин з використанням прикладних пакетів статистичного аналізу даних.

 

Вступ до спеціальності «Міжнародна інформація»: підручник / В.П. Гондюл, М.М.Рижков, О.М. Андрєєва . К.: ВПЦ Київський ун-т, 2009. – 383 с.

В підручнику розкрито структуру системи вищої освіти України, галузеві стандарти підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародна інформація», висвітлено методологічні засади та зміст інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах, джерела і канали отримання міжнародної інформації, методи аналізу документів тощо.

 

 

Андрєєва О.М. Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 360 с.

У монографії розглянуто питання методології системи національної безпеки України; висвітлено шляхи формування української національної ідентичності з точки зору взаємовідносин з Росією.

 

Макаренко Є.А., Піпченко Н.О. Віртуальна дипломатія. Підручник. – К.: Центр вільної преси, 2010. – 302 с.

В підручнику розкрито концепції та методологію віртуальної дипломатії, базові засади, типологію та практику віртуальних представництв у системі міжнародних відносин провідних акторів - США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Ізраїлю, Російської Федерації, Польщі, Японії та України.

ЗМІСТ

 

Європейські комунікації. Підручник.  /Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Тихомирова Є.Б., Рижков М.М. та ін. – К., 2010.

 

У підручнику представлено концептуальні і теоретичні засади формування інформаційного суспільства в Європі, проаналізовано політику європейських міжурядових організацій в сфері інформації і комунікації, показано інституційне забезпечення інформаційної діяльності, розглянуто прикладні аспекти європейських комунікацій у сфері безпеки, економіки, зовнішньої політики та мас-медіа.

 

Запорожець О.Ю. Кризові комунікації у міжнародних відносинах. Навчальний посібник. - К.: ІМВ, 2009. –  75 с.

 

Навчальний посібник присвячено теорії і практиці кризових комунікацій у міжнародних відносинах. У посібнику розкрито сутність і класифікацію криз і кризових комунікацій, структуру і функції кризової команди, а також принципи і правила ефективного управління комунікаціями за кризових умов. На конкретних прикладах представлено ефективні та неефективні підходи до комунікативного управління  кризовими ситуаціями.

          

Рижков М.М., Добржанська О.Л., Литвиненко Н.П., Панченко Ж.О. Інформаційні ресурси державної ідентичності. Навчальний посібник. – К., 2012. – 399 с.

У посібнику подано методологічні підходи до оцінки та виміру різних видів колективної ідентичності; розглянуто особливості трансформації ідентичності на пострадянському просторі; розкрито особливості базових підходів до забезпечення спільної політичної ідентичності як складової європейського інтеграційного проекту; визначено чинники та механізми впливу на концептуальне забезпечення та політико-системну еволюцію ідентичності України.

ЗМІСТ

Інноваційний потенціал України в міжнародних відносинах. Монографія. – К.: Центр вільної преси, 2014. – 284 с.

Авторський колектив: Рижков Микола Миколайович, Макаренко Євгенія Анатоліївна, Піскорська Галина Андріївна, Бєлоусова Наталія Борисівна, Кучмій Олена Петрівна, Фролова Оксана Миколаївна, Кост Ірина Анатоліївна, Піпченко Наталія Олександрівна.

Книгу присвячено дослідженню інноваційних аспектів міжнародної інтеграції України у сфері інформації і комунікації. У науковій праці представлено міжнародне співробітництво України на глобальному, регіональному та національному рівнях у контексті інноваційного розвитку держави, проаналізовано прикладні аспекти інтеграції України у глобальному інформаційному середовищі та інновації позиціонування держави у міжнародних відносинах.

ЗМІСТ

Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях. Монографія . – К. : Центр вільної преси, 2014. – 472 с.

Авторський колектив: Макаренко Є.А., Погорська І.І., Рижков М.М., Чекаленко Л.Д., Шергін С.О., Бєлоусова Н.Б., Васильєва М.О., Врадій О.С., Ковальова О.І., Лакішик Д.М., Мітрофанова О.О., Мовчан В.М., Піпченко Н.О., Сушко О.В., Фесенко М.В., Хорольський Р.Б.

Монографію присвячено дослідженню глобальних тенденцій сучасного міжнародного розвитку, системних трансформацій засад зовнішньої і безпекової політики провідних міжнародних акторів, проблематиці стратегічного партнерства у контексті впливу сучасних трансформаційних процесів. У науковій праці представлено особливості політики США, ЄС та держав Латиноамериканського регіону на глобальному, регіональному і національному рівнях, проаналізовано стратегії інтеграції України у простір міжнародних взаємодій.

ЗМІСТ

Піпченко Н. О. Соціальні медіа у структурі зовнішньої політики провідних міжнародних акторів : Монографія . – К. : Центр вільної преси, 2014. – 334 с.

Монографію присвячено дослідженню теоретичних і прикладних проблем міжнародної інтернет-комунікації як складової зовнішньополітичної діяльності провідних міжнародних акторів, компаративному аналізу міжнародної практики використання соціальних медіа як інструменту забезпечення геополітичних інтересів США, ЄС, РФ та Китаю. Проаналізовано вплив інтернет-технологій на систему міжнародних відносин, розглянуто особливості здійснення зовнішньополітичної комунікації дипломатичних представництв та урядових інституцій України у соціальних мережах.

ЗМІСТ

Міжнародна інформація: терміни і коментарі. Навчальний посібник / Макаренко Є.А., Рижков М.М., Кучмій О.П., Фролова О.М. – К.: Центр вільної преси, 2014. – 480 с.

Навчальний посібник «Міжнародна інформація: терміни і коментарі» присвячено теоретичним та прикладним питанням міжнародної інформації як складової сучасних міжнародних відносин. У посібнику подано тлумачення основних понять міжнародної інформації та розширений коментар до них, проаналізовано сучасні теорії та практику міжнародних інформаційних відносин, представлено тематичну антологію. Посібник розрахований на студентів, які навчаються за напрямами підготовки «міжнародна інформація», «міжнародні відносини», «міжнародне право», «міжнародні економічні відносини», «міжнародний бізнес», «країнознавство», науковців, викладачів, аспірантів, фахівців.

ЗМІСТ

Міжнародна інформація: терміни і коментарі. Навчальний посібник / Макаренко Є.А., Рижков М.М., Кучмій О.П., Фролова О.М. – Вид. 2-ге, доповн. та переробл. – К.: Центр вільної преси, 2016. – 518 с.

ЗМІСТ

Навчальний посібник присвячено теоретичним та прикладним питанням міжнародної інформації як складової сучасних міжнародних відносин. У посібнику подано тлумачення основних понять міжнародної інформації та розширений коментар до них, проаналізовано сучасні теорії та практику міжнародних інформаційних відносин, представлено тематичну антологію. Посібник розрахований на студентів, які навчаються за напрямами підготовки «міжнародна інформація», «міжнародні відносини», «міжнародне право», «міжнародні економічні відносини», «міжнародний бізнес», «країнознавство», науковців, викладачів, аспірантів, фахівців. 

Міжнародна інформаційна безпека: теорія і практика. Підручник.  Макаренко Є.А.,Ожеван М.М., Рижков М.М., Кучмій О.П., Фролова О.М. – К. : Центр вільної преси, 2016. – 418 с.

Підручник присвячено теоретичним та прикладним дослідженням міжнародної інформаційної та кібербезпеки як складової міжнародної системи підтримання миру і стабільності. У підручнику подано тлумачення основних понять міжнародної інформаційної безпеки, охарактеризовано сучасні теорії інформаційної безпеки та інформаційного протиборства, розглянуто класифікацію інформаційних та кіберзагроз для системи міжнародної безпеки, проаналізовано стратегії і практику міжнародних організацій та національних держав у сфері інформаційної безпеки, представлено правові засади міжнародної інформаційної безпеки.

 

     

Рижков М.М., Зайцева М.В. Взаємодія країн БРІКС у постбіполярному світі. Монографія. – К.: Центр вільної преси, 2017. – 234 с.

Монографія «Взаємодія країн БРІКС у постбіполярному світі» присвячена цілісному дослідженню взаємодії та потенціалу країн неформального об’єднання БРІКС у сучасній системі міжнародних відносин, визначенню їх роль у глобальному управлінні, а також аналізу політичних, економічних та безпекових чинників структуризації БРІКС.

Монографія розрахована на науковців, дослідників міжнародних комунікацій, фахівців з міжнародних відносин, парламентарів, урядовців, співробітників дипломатичних установ, аналітиків, а також студентів, які навчаються за спеціальностями: «Міжнародна інформація», «Міжнародні відносини», «Країнознавство», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право».

Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір. Монографія.– К. : Центр вільної преси, 2016. – 528 с.

Авторський колектив: Головченко В. І., Копійка В. В., Макаренко Є. А., Ожеван М. А., Піпченко Н. О., Погорська І. І., Ржевська Н. Ф., Рижков М. М., Тихомирова Є. Б., Федуняк С. Г., Чекаленко Л. Д., Шевчук О. В., Ціватий В. Г., Добржанська О. Л., Бєлоусова Н. Б.,Кучмій О. П., Мінгазутдінов І. О., Сербіна Н. Ф., Сербіна К. Ю.

Монографія присвячена дослідженню зовнішньополітичних і безпекових аспектів регіональних стратегій США і Європи, аналізу багатостороннього співробітництва США і Європи з ключовими акторами міжнародної взаємодії, з’ясуванню особливостей зовнішньої і безпекової політики у сучасній системі міжнародних відносин. Монографія розрахована на фахівців з міжнародних відносин, науковців–американістів, дипломатичних представників, парламентарів.

 

Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження. Монографія / Макаренко Є. А., Рижков М. М., Погорська І. І., Піпченко Н. О. – К. : Центр вільної преси, 2016. – 456 с.

Монографія присвячена дослідженню концептуальних і прикладних аспектів сучасної зовнішньої і безпекової політики США, еволюції стратегій американського глобального лідерства президентських адміністрацій Б. Клінтона, Дж. Буша–молодшого, Б. Обами, аналізу напрямів двостороннього та багатостороннього співробітництва США з ключовими акторами світової глобальної взаємодії у нестаціонарній системі міжнародних відносин, з’ясуванню особливостей формування і розвитку американської стратегічної культури, її впливу на формування зовнішніх та безпекових стратегій Америки, розгляду сучасного комунікативного інструментарію у зовнішньополітичній діяльності американської держави. Монографія розрахована на фахівців з міжнародних відносин, науковців–американістів, дипломатичних представників, парламентарів та читачів, які цікавляться зовнішньополітичною діяльністю США та розвитком сучасної американістики.

Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах. Монографія – К. : Вадекс, 2018. – 542 с.

Авторський колектив: Брусиловська О. І., Бурдяк В. І., Зайцева М. В., Копійка В. В., Кучмій О. П., Мазурець Ю. О., Макаренко Є. А., Мінгазутдінов І. О., Мінгазутдінова Г. І., Ожеван М. А., Остап’як В. І., Піпченко Н. О., Погорська І. І., Рижков М. М., Тихомирова Є. Б., Федуняк С. Г., Фролова О. М., Шевченко О. В., Шевчук О. В.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних і прикладних аспектів стратегічного партнерства, з’ясуванню геостратегічних інтересів провідних міжнародних акторів, аналізу співробітництва ключових суб’єктів у різних сферах міжнародної взаємодії, а також визначенню особливостей зовнішньої і безпекової політики країн у сучасній системі міжнародних відносин. Монографія розрахована на науковців, дослідників міжнародних відносин, парламентарів, урядовців, співробітників дипломатичних установ, експертів–аналітиків та фахівців–практиків.

Зміст

 

Комунікативні тренди міжнародних відносин. Монографія – К. : Центр вільної преси, 2016. – 614 с.

Авторський колектив: Макаренко Є. А., Рижков М. М., Піпченко Н. О., Москаленко Т. В., Погорська І. І., Бєлоусова Н.Б., Кучмій О. П., Сербіна Н. Ф., Сербіна К. Ю., Фролова О. М., Шевченко О.В.

Монографію присвячено дослідженню, інформаційної парадигми зовнішньої політики, визначенню та аналізу комунікативних трендів міжнародних відносин, представленню типології зовнішньополітичних комунікативних технологій, з’ясуванню ролі інноваційного інструментарію у практиці дипломатичної діяльності провідних міжнародних акторів та України. Монографія розрахована на науковців, дослідників міжнародних комунікацій, фахівців з міжнародних відносин, парламентарів, урядовців, співробітників дипломатичних установ, аналітиків, а також студентів, які навчаються за спеціальностями: «Міжнародна інформація», «Міжнародні відносини», «Країнознавство», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право».

Зовнішньополітичні комунікативні технології. Підручник. – К. : Центр вільної преси, 2016. – 416 с.

Авторський колектив: Макаренко Є. А., Рижков М. М., Піпченко Н. О., Москаленко Т. В., Кучмій О. П., Сербіна Н. Ф., Сербіна К. Ю., Фролова О. М., Шевченко О.В.

Підручник присвячено дослідженню теоретичних та практичних проблем зовнішньополітичних комунікативних технологій як складової дипломатичної діяльності акторів міжнародних відносин. У підручнику представлено класифікацію зовнішньополітичних комунікативних технологій, проаналізовано використання інноваційних інструментів у міжнародних відносинах, розглянуто практику впровадження зовнішньополітичних комунікативних технологій у дипломатичній діяльності України. Підручник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів «Міжнародна інформація», «Міжнародні відносини», «Країнознавство», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право», науковців, фахівців з міжнародних відносин, дослідників міжнародних комунікацій, парламентарів, урядовців, аналітиків.

Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах. Монографія. – К. : Вадекс, 2019. – 442 с.

Авторський колектив: Бебик В.М., Даниленко С.І., Копійка В.В., Макаренко Є.А., Мінгазутдінов І.О., Мінгазутдінова Г.І., Ожеван М.А., Піпченко Н.О., Петров В.В., Погорська І.І., Тихомирова Є.Б., Шевченко О.В.

Монографія присвячена дослідженню концептуальних і прикладних аспектів стратегічних комунікацій як інноваційного інструментарію у сфері міжнародних відносин, аналізу ролі стратегічних комунікацій у практиці дипломатичної діяльності провідних міжнародних акторів та України. Монографія розрахована на науковців, дослідників стратегічних комунікацій, фахівців з міжнародних відносин, парламентарів, урядовців, співробітників дипломатичних установ, аналітиків, а також студентів, які навчаються за спеціальностями «Міжнародні комунікації», «Міжнародні відносини», «Країнознавство», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право».

Зміст

Zagadki chińskiego sukcesu / redaktor naukowy: prof. dr hab. Wojciech Pomykało ; Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. – Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Wydawnictwo im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, 2019. – 224 p.

У колективній монографії «Загадки китайського успіху» систематизовано погляд польських та українських дослідників на теоретичні основи китайської політичної системи та її конституційні засади; американський і польський підходи до сучасної політики Китаю; економічні успіхи Китаю у межах процесів глобалізації; трансформації інструментів зовнішньополітичної комунікації; критичному аналізі китайської культури, освіти та демографічної системи, а також позиції Китаю щодо світової політики та економічних проблем.

Pipchenko, N. Transformation of China’s foreign policy communication tools. Zagadki chinskiego sukcesu. Redaktor naukowy: prof, dr hab. Wojciech Pomykalo; Warszawa: Wyzsza Szkoła Menedzerska w Warszawie, Europejsko-Chinski Instytut Naukowo-Edukacyjny, p. 81-93

Піпченко Н., Макаренко Є., Рижков М. Цифрова дипломатія. Підручник. – К. : ВАДЕКС, 2019. – 318 с.

 

Підручник присвячено дослідженню теоретичних і прикладних проблем міжнародної інтернет-комунікації, визначенню основних понять цифрової дипломатії, аналізу практичного досвіду цифрової дипломатії як інструменту міжнародної взаємодії  у сучасному світі, з’ясуванню потенціалу й ефективності цифрової дипломатії у забезпеченні геополітичних і національних інтересів міжнародних акторів. У підручнику представлено типологію інтернет-представництв у системі міжнародних відносин, розглянуто практику цифрової дипломатії України та дипломатичних представництв української держави в соціальних мережах. Підручник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», та науковців, викладачів, аспірантів, урядовців, дипломатичних працівників.

Глобальні тренди міжнародних відносин. Монографія. – К. : Вадекс, 2020. – 524 с.

Авторський колектив: Брусиловська О. І., Даниленко С.І., Добржанська О.Л.,  КопійкаВ.В., Коппель О.А., Кучмій О. П., Макаренко Є. А., Мінгазутдінов І. О., Мінгазутдінова Г.І. Пархомчук О. С., Піпченко Н. О., Погорська І. І., Рижков М. М., Сергійчук В. І., ТатаренкоН. О., Тихомирова Є. Б., Федуняк С. Г., Фесенко М.В., Фролова О. М., Чекаленко  Л. Д., Шевченко О. В.

Монографія присвячена дослідженню концептуальних і прикладних аспектів глобальних трендів міжнародних відносин у ретроспективному і проспективному форматі, аналізу впливу глобальних процесів на основні сфери міжнародної взаємодії, зокрема на політичну, економічну, безпекову, технологічну, енергетичну, гуманітарну, суспільну, кліматичну, з’ясуванню стратегічних ризиків потужності міжнародних акторів, розгляду прогностичних трендів міжнародних відносин. Монографія розрахована на науковців, дослідників міжнародних відносин, фахівців з глобального розвитку, парламентарів, урядовців, співробітників дипломатичних установ, аналітиків, а також студентів, які навчаються за спеціальностями «Міжнародні відносини», «Країнознавство», «Міжнародні комунікації», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право».

Зміст

Піпченко Н.О. Європейські комунікації. К. : ВАДЕКС, 2021. 136 с.

Навчальний посібник присвячено дослідженню теоретичних і прикладних проблем комунікації ЄС з країнами-партнерами, визначенню основних понять європейської публічної діяльності, аналізу практичного досвіду ЄС у сфері публічної, культурної та цифрової дипломатії, з’ясуванню потенціалу й ефективності комунікацій ЄС у забезпеченні власних геополітичних інтересів. У посібнику розглянуто практику регіональної інформаційно-комунікативної діяльності ЄС та особливості позиціонування об’єднання в Україні.

Книгу розміщено у Базі даних навчальної і наукової інформації про ЄС Центру досконалості Жана Моне.

Реалізація проекту «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід» (№611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE).