Публікації

Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози/Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Центр вільної преси, 2006.

Анотація: Книга присвячена проблемам теорії і практики міжнародної інформаційної безпеки та протидії маніпулятивним технологіям у сфері зовнішньої політики. У книзі представлено наукові дослідження, в яких висвітлюються стан і тенденції розвитку міжнародної системи підтримання миру в інформаційну добу, планування і здійснення спеціальних інформаційних операцій, сутність і методи протидії маніпулятивним технологіям, прикладні аспекти інформаційної безпеки у різних сферах суспільного життя.

Європейські комунікації. Підручник /Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Тихомирова Є.Б., Рижков М.М. та ін. – К., 2010.

Анотація: У підручнику представлено концептуальні і теоретичні засади формування інформаційного суспільства в Європі, проаналізовано політику європейських міжурядових організацій в сфері інформації і комунікації, показано інституційне забезпечення інформаційної діяльності, розглянуто прикладні аспекти європейських комунікацій у сфері безпеки, економіки, зовнішньої політики та мас-медіа.

Рижков М.М., Добржанська О.Л., Литвиненко Н.П., Панченко Ж.О. Інформаційні ресурси державної ідентичності. Навчальний посібник. – К., 2012. – 399 с.

Анотація: У посібнику подано методологічні підходи до оцінки та виміру різних видів колективної ідентичності; розглянуто особливості трансформації ідентичності на пострадянському просторі; розкрито особливості базових підходів до забезпечення спільної політичної ідентичності як складової європейського інтеграційного проекту; визначено чинники та механізми впливу на концептуальне забезпечення та політико-системну еволюцію ідентичності України.

Даниленко С.І. Громадянський вимір комунікаційної революції:Модернізація суспільних комунікацій від друкарського верстата до соціальних мереж – К.2010.

Анотація: У роботі досліджується роль комунікації у процесі формування громадянського суспільства, вплив змін у інформаційно-комунікаційній сфері на перебіг та стан соціальної і політичної системи, як окремих країн, так і у масштабі світу.

Шевченко О.В. PR-технології в міжнародних відносинах (європейський досвід та перспективи України): Монографія – К.: Центр вільної преси, 2003р. – 187с.

Анотація: У монографії комплексно розкрито і систематизовано теоретичні і прикладні проблеми технологій паблік рілейшнз в сфері міжнародних відносин; подано авторську концепцію програми для формування іміджу України на міжнародній арені; визначено моделі і пріоритети зовнішньополітичних комунікацій на основі PR-технологій

Шевченко О.В. Європейська PR-практика: Посібник – К.: ІМВ, 2006. – 162 с.

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються сучасні тенденції та практика зв’язків з громадськістю в європейських країнах, лобіювання національних та корпоративних інтересів як PR-технологія в міжнародних відносинах, аналізуються PR-чинники, що супроводжують процес європейської інтеграції, а також PR-політика України в процесі входження в об’єднану Європу.

Шевченко О.В. Основи PR-практики (прикладний аспект): Посібник – К.: Центр вільної преси, 2007. – 157 с.

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються основні етапи впровадження PR-проекту: від підготовки та написання стратегії, до організації спеціальних заходів. Видання містить кейси успішних PR-стратегій, що були впроваджені в Україні

Шевченко О.В., Шевченко Г.В. Оцінка ефективності PR-діяльності: Антологія - К.: Центр вільної преси, 2007. – 234 с.

Анотація: У антології розглядаються західні та вітчизняні підходи щодо визначення ефективності кампаній зі зв’язків з громадськістю. Подано базові принципи і стандарти оцінки PR-діяльності, а також критерії і методи зв’язків з громадськістю. Видання містить огляд найуспішніших PR-кампаній в світовій практиці.

Шевченко О.В. Державний брендінг в міжнародних відносинах – Навчальний посібник. - К., ІМВ., 2011. - 152 с.

Анотація: Посібник присвячено теоретичним та прикладним питанням державного брендінгу як сучасної зовнішньополітичної комунікативної технології. У підручнику подано тлумачення основних понять державного брендінгу, проаналізовано сучасну наукову думку з питань державного брендінгу в міжнародних відносинах, охарактеризовано брендінгові стратегії та практики держав світу та окремих міст, представлено організаційно-правові аспекти державного брендінгу різних країн світу.

Шевченко О.В. GR- та лобі технології в міжнародних відносинах – Навчальний посібник. - К., ІМВ. 2011. - 185 с.

Анотація: Посібник присвячено теоретичним та прикладним питанням government relations (GR) та лобізму як комунікативних складових взаємодії бізнесових кіл, громадянського суспільства та органів влади. У підручнику подано тлумачення основних понять GR та лобізму, проаналізовано сучасні теорії інформаційного супроводження взаємодії влади і бізнесу, розглянуто типологію GR-технологій та лобізму у системі взаємодії владних інституцій і ділових кіл, охарактеризовано стратегії та практику транснаціональних корпорацій, національних бізнесових кіл, національних органів влади та наднаціональних інституцій у сфері лобізму та GR-взаємодії, проаналізовано правові засади застосування лобі і GR-технологій в Україні і світі.

Шевченко О.В., Яковець А.В. PR: теорія і практика. Підручник - К.: Бізнесполіграф, 2011. - 464с.

Анотація: Підручник ставить за мету розкрити концептуально-теоретичні засади та практичну-прикладу діяльність функціонування PR. Також розкриваються методи, прийоми, канали та форми комунікації у демократичному суспільстві.

Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах. 2019

Анотація:  Монографія присвячена дослідженню концептуальних і прикладних аспектів стратегічних комунікацій як інноваційного інструментарію у сфері міжнародних відносин, аналізу ролі стратегічних комунікацій у практиці дипломатичної діяльності провідних міжнародних акторів та України.

Стратегічні комунікації. Підручник. – К. : Вадекс, 2019. – 446 с.

Авторський колектив:Бебик В.М., Даниленко С.І., Копійка В.В., Макаренко Є.А., Мінгазутдінов І.О., Мінгазутдінова Г.І., Ожеван М.А., Піпченко Н.О., Рижков М.М., Петров В.В., Погорська І.І., Тихомирова Є.Б., Шевченко О.В.

Підручник присвячено теорії і практиці стратегічних комунікацій як складової зовнішньої політики міжнародних акторів і системи міжнародної взаємодії. У підручнику подано тлумачення основних понять стратегічних комунікацій, охарактеризовано сучасні теорії стратегічного наративу, розглянуто складові стратегічних комунікацій, проаналізовано практику використання стратегічних комунікацій міжнародних організацій та національних держав, представлено зарубіжні і вітчизняні освітні програми зі стратегічних комунікацій у сфері міжнародних відносин, безпеки, урядових комунікацій, медіа та соціальних мереж. Підручник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», науковців, викладачів, фахівців та аспірантів.