Міжнародне право

Міжнародне право

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

I курс

Вступ до спеціальності (2,0)

Курс спрямований на професійну орієнтацію і ознайомлення студентів I курсу спеціальності «Міжнародне право», майбутніх юристів-міжнародників, з базовими основами майбутньої професії, основами теорії та практики міжнародного права. Крім того, курс присвячений вивченню таких загальнотеоретичних питань, як предмет та система міжнародного права, його відмінність від національного права і т.п.

Теорія міжнародних відносин (2,0)

Курс спрямований на вивчення поняття та сутності міжнародних відносин, закономірностей розвитку міжнародних відносин, системи та типів міжнародних відносин. Крім того, курс присвячений вивченню таких загальнотеоретичних питань, як предмет та система теорії міжнародних відносин, а також методологічні основи сучасної теорії міжнародних відносин.

Теорія держави та права (4,0)

Вивчення дисципліни має важливе наукове, світоглядне, політичне та практичне значення, є базою для опанування інших юридичних дисциплін, поглиблює загальні юридичні знання студентів, сприяє виробленню юридичного мислення, забезпеченню підготовки юристів-міжнародників високої кваліфікації, формуванню базової освіти юриста, виробленню розуміння суті суспільно-політичних процесів.  

Загальна історія держави та права (3,0)

Предметом навчальної дисципліни є вивчення процесів, загальних закономірностей, специфічних особливостей виникнення й розвитку держави та права в певних країнах світу – в історичних умовах і в хронологічній послідовності.

Римське право (2,0)

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів розвитку римської держави, формуванням основних принципів римського права та проблеми рецепції римського права до правових систем країн континентальної правової сім’ї. Особлива увага  приділяється історичним етапам розвитку римської держави та права.       

Історія політичних та правових вчень (2,0)

Об’єктом вивчення дисципліни є форми теоретичного пізнання й осмислення держави і права, що в логічно-поняттєвій формі відображають історичний процес пізнання державно-правових явищ. Кожне з них має порівняно сталу структуру, а саме – програмні й оцінні засади. Предметом історії політичних і правових вчень є теоретично обґрунтовані знання людства про державу і право в їхньому історичному розвиткові.

Порівняльне конституційне право (4,0)

Навчальний курс присвячений вивченню правового статусу особи, вищих органів державної влади та їх компетенції, а також конституційного закріплення основних прав і свобод людини і громадянина, способів набуття та припинення громадянства, форми держав, порядку формування, взаємодії та компетенції вищих органів державної влади України та країн світу.

ІІ курс

Історія міжнародного права (2,0)

Курс передбачає вивчення категоріально-понятійного апарату історії міжнародного права, основних етапів становлення його предмету, формування концептуально-теоретичних уявлень, структури історії міжнародного права та навичок її вивчення й засвоєння.

Міжнародне публічне право (основи теорії міжнародного права) (4,0)

Курс спрямований на вивчення традиційних тем: поняття і характерні риси міжнародного права, джерела, система, принципи і норми міжнародного права. Для професійного розвитку студентів розглядаються теми, які дозволяють перейти до аналізу конкретних міжнародно-правових проблем: взаємодія міжнародного права з внутрішньодержавним правом, інститут міжнародної правосуб’єктності, визнання в міжнародному праві, правонаступництво держав тощо.

Порівняльне цивільне право (5,0)

Предметом навчального курсу є теоретичні та практичні питання регулювання системи цивільних правовідносин в Україні і в державах континентального та загального права. Основною задачею навчальної дисципліни є надання студентам теоретичних знань та відпрацювання практичних навичок щодо джерел, суб’єктів відповідних правовідносин, особистого немайнового права, речового права, права інтелектуальної власності, зобов’язального права, спадкового і сімейного права, а також відпрацювання вмінь та певних практичних навичок вирішення цивільно-правових спорів за правом різних держав.

Правничі системи сучасності (5,0)

Курс розраховано на висвітлення основ порівняльного правознавства, класифікації правових систем у правові сім’ї та покликаний розкрити особливості певних груп правових систем, об’єднаних за визначеними ознаками. Основна увага приділяється характеристиці основних правових сімей, визначенню місця правової системи України на правовій карті світу.

Порівняльне адміністративне право (3,0)

Навчальний курс присвячений вивченню правового статусу особи, механізмів публічної адміністрації, елементів контролю за ним, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також механізмів реалізації основних прав людини, взаємодії суб’єктів адміністративного права та правовідносин; порядку формування, взаємодії та компетенції органів державної влади, місцевого самоврядування різних держав.

Порівняльне кримінальне право (3,0)

Курс передбачає висвітлення перш за все теоретичних аспектів загальної та частково особливої частин кримінального права України, Франції, Російської Федерації як репрезентантів континентальної сімї права, а також Англії та США як репрезентантів сімї загального права в порівняльному плані.

Порівняльне трудове і соціальне право (3,0)

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів трудового і соціального права, вивчення понять і основних інститутів трудового і соціального права, порівняння національних систем трудового і соціального права різних країн, а також аналіз міжнародних і європейських стандартів у сфері трудового і соціального права.

ІІІ курс

Міжнародне публічне право (основи теорії міжнародного права) (продовження) (5,0)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правові процеси у сфері міждержавних відносин, зміст доктрини, основних теорій і концепцій міжнародного права, міжнародно-правові поняття та визначення, принципи та норми міжнародного права, теоретичні основи правотворчої і правозастосовчої діяльність суб’єктів міжнародного права.

Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути) (4,0)

Курс спрямований на вивчення  системи міжнародного права, правотворчої і правозастосовчої діяльності суб’єктів міжнародного права, а також таких міжнародно-правових галузей, як територія в міжнародному праві, міжнародне морське право, міжнародне повітряне право, міжнародне космічне право, міжнародне кримінальне право, право розв’язання міжнародних спорів, міжнародне право навколишнього середовища тощо.

Порівняльне цивільне право (6,0)

Предметом навчального курсу є теоретичні та практичні питання регулювання системи цивільних правовідносин в Україні і в державах континентального та загального права. Основною задачею навчальної дисципліни є надання студентам теоретичних знань та відпрацювання практичних навиків щодо джерел, суб’єктів відповідних правовідносин, особистого немайнового права, речового права, права інтелектуальної власності, зобов’язального права, спадкового і сімейного права, а також відпрацювання вмінь та певних практичних навичок вирішення цивільно-правових спорів за правом різних держав.

Міжнародне екологічне право (2,0)

Курс спрямовано на ознайомлення студентів із особливостями міжнародно-правового регулювання співробітництва держав у галузі охорони навколишнього середовища; вироблення у студентів уявлення про місце міжнародно-правових актів в сфері захисту довкілля в системі міжнародного права та їх практичне застосування в рішеннях міжнародних судових та квазісудових органів.

Вступ до права ЄС (3,0)

Курс досліджує питання правового регулювання процесу європейської інтеграції в межах ЄС; висвітлює юридичну природу європейських інтеграційних об’єднань, їх правових систем, діяльності інститутів об’єднань, основних свобод внутрішнього ринку ЄС, правових засад його зовнішніх зносин; аналізує практики органів євроінтеграційних об’єднань, рішень Суду ЄС та національних судових установ держав-членів.

Порівняльний кримінальний процес (2,0)

Курс дає основні теоретичні знання із положень, понять, що використовуються у процесі розгляду кримінальних справ органами досудового розслідування та судами різних інстанцій як країн континентальної правової сім’ї, так і представників англо-саксонської правової системи, зокрема, дається порівняльна характеристика основних понять кримінального процесу України, а також Франції, Німеччини, Великобританії та США.

IV курс

Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути) (продовження) (8,0)

Курс спрямовано на ознайомлення студентів з основними галузями та інститутами сучасного міжнародного публічного права, вироблення навичок розуміння особливостей міжнародно-правових явищ, розкриття основних напрямків розвитку міжнародного права.

Міжнародне приватне право (6,0)

Предметом навчального курсу є теоретичні та практичні питання регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом, зокрема: колізії законів, уніфікації матеріальних норм приватного права, міжнародного цивільного процесу. Основною задачею навчальної дисципліни є розвиток практичних здібностей використання теоретичних знань щодо джерел, суб’єктів відповідних правовідносин міжнародного речового права, міжнародного права інтелектуальної власності, міжнародного зобов’язального права, міжнародного сімейного і трудового права, вирішення приватноправових спорів з іноземним елементом.

Право зовнішніх зносин (4,0)

Курс спрямований на професійну орієнтацію і ознайомлення студентів із становленням, історією розвитку, сучасними проблемами та правовим регулюванням зовнішніх зносин в сфері дипломатичного і консульського права, права спеціальних місій та дипломатичного права міжнародних організацій.

Право міжнародних договорів

Курс передбачає успішне опанування студентами теоретичного і нормативного матеріалу, розвиток вміння логічно та професійно обґрунтовувати та висловлювати свою точку зору з проблематики права міжнародних договорів, створення навичок розуміння та укладання міжнародно-правового договорів.

Право міжнародних організацій (2,0)

Навчальна дисципліна передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів права міжнародних організацій та аналіз установчих документів певних міжнародних організацій.

Порівняльний цивільний процес (3,0)

Навчальний курс спрямований на ознайомлення студентів із цивільним процесуальним правом України, практикою його застосування, а також із порядком здійснення цивільного судочинства в деяких іноземних державах. Завдання навчальної дисципліни полягає у наданні знань про фундаментальні інститути цивільного процесуального права України та іноземних держав і в  розвиткові практичних навичок студентів з аналізу і вирішення цивільних процесуальних питань.


Дисципліни спеціалізації IV курс

Міжнародне публічне право

Міжнародне повітряне право (2,0)

Курс передбачає вивчення становлення і розвитку системи сучасного міжнародного повітряного права, міжнародно-правових стандартів у галузі міжнародних повітряних перевезень, правових процесів у сфері використання суб’єктами міжнародного права повітряного простору, особливостей міжнародно-правового співробітництва держав у галузі повітряних перевезень.

Міжнародне космічне право (2,0)

Курс передбачає вивчення особливостей міжнародно-правового регулювання відносин держав, що виникають в ході дослідження і використання космічного простору, особливостей правового режиму космічного простору та небесних тіл, правового статусу космічних об’єктів та їх екіпажів, інституту відповідальності в міжнародному космічному праві, сучасного інституційного механізму регулювання космічної діяльності.

Міжнародне морське право (2,0)

Курс спрямований на професійну орієнтацію і ознайомлення студентів 4 курсу спеціальності «міжнародне право» із становленням, історією розвитку, сучасними проблемами та міжнародно-правовим регулюванням інститутів міжнародного морського права.

Право міжнародної безпеки (2,0)

Дисципліна передбачає вивчення норм міжнародного права, які регулюють відносини суб’єктів міжнародного публічного права у сфері підтримання і відновлення міжнародного миру й безпеки.

Міжнародно-правові механізми захисту прав людини (2,0)

Курс спрямований на вивчення історичних процесів становлення галузі міжнародного права прав людини та її сучасного стану, правотворчої та правозастосовчої діяльності суб’єктів міжнародного права в цій сфері правовідносин. Особлива увага приділяється  розгляду універсальних механізмів захисту прав людини, які функціонують в рамках ООН або створені основними універсальними документами про права людини.

Міжнародне приватне право

Міжнародне право цінних паперів (2,0)

Головним завданням цієї навчальної дисципліни є викласти основні положення чинного законодавства України та існуючі стандарти регулювання обігу цінних паперів в Європі і світі. Навчальна дисципліна складається із двох модулів: перший присвячений огляду цінних паперів та інших фінансових інструментів як правових категорій, а протягом другого модулю студенти вивчають особливості обігу оборотних документів на фондовому ринку.

Приватна юридична практика (2,0)

Навчальний курс спрямований на ознайомлення студентів із особливостями роботи незалежним юристом на користь клієнта. Основною задачею навчальної дисципліни є розвиток практичних здібностей, необхідних для роботи незалежним юристом або під час створення та функціонування приватної юридичної фірми.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2,0)

Навчальний курс передбачає ознайомлення студентів із навичками розробки проектів різних видів зовнішньоекономічних контрактів. Задача навчальної дисципліни полягає у розвитку практичних здібностей студентів-юристів для подальшої роботи на підприємстві або в юридичній фірмі з подальшою спеціалізацією в галузі правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Європейське право

Універсальні та регіональні системи захисту прав людини (2,0)

Курс висвітлює теоретичні та практичні аспекти захисту прав людини, визначає та аналізує класифікації механізмів та систем прав людини. Особлива увага приділяється  розгляду універсальних механізмів захисту прав людини, регіональних систем захисту прав людини та європейської системи захисту прав людини,  у відповідність до стандартів  якої  повинно бути приведено українське законодавство.

Право Євросоюзу в сфері юстиції та внутрішніх справ (2,0)

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів права Євросоюзу у сфері юстиції та внутрішніх справ. Особлива увага  приділяється перспективам співробітництва України з Євросоюзом в цій сфері.

Інституційне право Євросоюзу (2,0)

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів діяльності ЄС. Особлива увага приділяється інститутам ЄС. Вивчення інституційного права ЄС дозволяє зрозуміти особливості здійснення інтеграції в рамках цього об’єднання, адже саме завдяки своєму інституційному механізмові ЄС забезпечує досягнення поставлених перед ним цілей і реалізацію своїх повноважень в різних напрямках інтеграції.

Основні свободи внутрішнього ринку ЄС (2,0)

Курс спрямовано на ознайомлення студентів з правовими засадами здійснення інтеграції держав-членів ЄС у економічній сфері, яка посідає основне місце серед напрямків розвитку Союзу. Предметом вивчення є правові засади функціонування внутрішнього ринку ЄС.

Економічний та валютний союз в ЄС (2,0)

Курс передбачає ознайомлення студентів з правовими засадами здійснення інтеграції держав-членів ЄС у економічній сфері, яка посідає основне місце серед напрямків розвитку Євросоюзу. Спеціальна увага приділена передумовам формування, процесу створення і функціонуванню економічного та валютного союзу в ЄС.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

V курс

Право Світової організації торгівлі (4,0)

Курс спрямований на вивчення історичних процесів виникнення, становлення і розвитку багатосторонньої торговельної системи, функцій, системи угод СОТ, процедури вступу, правотворчої і правозастосовчої діяльності Світової організації торгівлі та її членів.

Міжнародне гуманітарне право (4,0)

Курс спрямований на вивчення поняття та історичного розвитку міжнародного гуманітарного права, його джерел та принципів, особливостей міжнародно-правового регулювання захисту поранених, хворих та осіб, що зазнали корабельної аварії, правового захисту військовополонених, цивільного населення та цивільних об’єктів під час збройних конфліктів, а також співвідношення міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини.

Право та економіка (в т.ч. інтелектуальна власність) (4,0)

Курс спрямований на вивчення процесів функціонування правових норм в інституційному середовищі, практичного застосування теоретичних постулатів теорії права та економіки.

Міжнародне торговельне право (3,0)

Курс спрямований на ознайомлення студентів із поняттям договору міжнародної купівлі-продажу товарів, обов’язками та відповідальністю сторін у договорі міжнародної купівлі-продажу, поняттям зовнішньоекономічної діяльності, публічного порядку у сфері міжнародної торгівлі, порядком розгляду зовнішньоекономічних спорів судовими органами.

Правові аспекти діяльності Ради Європи (2,0)

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів  діяльності Ради Європи. Особлива увага приділяється  розгляду інституційної системи Ради Європи та її основних документів, механізмам захисту прав людини. Ретельному аналізу підлягає Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 року, а також основи функціонування її контрольного механізму.

Адвокатура в Україні (3,0)

Навчальний курс спрямований на ознайомлення студентів із особливостями інституту адвокатури в Україні, США, Англії, Франції, Німеччини та інших країнах. Задачею навчальної дисципліни є розвиток практичних навичок  юристів з метою підготовки до вступу в адвокатуру та практичної діяльності в якості адвоката.

Міжнародне митне право (3,0)

Курс спрямований на професійну орієнтацію і ознайомлення студентів 1 курсу магістратури спеціальності «міжнародне право» із становленням, історією розвитку, сучасними проблемами та міжнародно-правовим регулюванням митних відносин.

Міжнародне кримінальне право (4,0)

Курс спрямований на вивчення міжнародного кримінального права як галузі міжнародного права та навчальної дисципліни, процесів становлення та сучасного стану міжнародного кримінального правосуддя, характеристик і складу міжнародних злочинів, засад міжнародної кримінальної відповідальності індивідів, правових засад співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю.

Міжнародне інвестиційне право (3,0)

Курс спрямований на вивчення системи міжнародних угод спрямованих на створення міжнародних стандартів регулювання інвестиційної діяльності, процесів внесення міжнародних інвестицій, процедур судового та позасудового захисту прав інвесторів, проблем становлення та розвитку інвестиційного середовища.

Міжнародний цивільний процес (4,0)

Навчальний курс присвячений наданню студентам базових теоретичних знань про фундаментальні інститути міжнародного цивільного процесу, а також практичних навичок роботи із внутрішнім законодавством України, двосторонніми та багатосторонніми міжнародними договорами з питань цивільного процесу. 

Міжнародний комерційний арбітраж (4,0)

Курс присвячений ознайомленню студентів з поняттями арбітражна угода та арбітражне застереження, з порядком вирішення спорів третейськими судами, видами арбітражів – інституціональними та ad hoc, процедурами арбітражного розгляду та порядком визнання та виконання рішень арбітражів.

Банківське право (2,0)

Курс передбачає вивчення студентами загальних положень банківського права, правового положення Національного банку України, правового регулювання реєстрації та діяльності комерційних банків, інших фінансово-кредитних установ, питань банківського кредиту та розрахункових правовідносин.

Дисципліни спеціалізації

Міжнародне публічне право

Історія міжнародно-правових вчень (3,0)

Курс спрямований на вивчення історичних передумов виникнення і становлення науки міжнародного права, періодизацію її розвитку, основних наукових шкіл, концепцій провідних мислителів Стародавнього Світу, епохи Середньовіччя, епохи капіталізму та Нового часу, а також особливостей розвитку науки в Росії та Україні. 

Право міжнародної відповідальності (2,0)

Дисципліна «Право міжнародної відповідальності» передбачає вивчення змісту Статей про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння, а також вивчення засад відповідальності інших суб’єктів у міжнародному публічному праві.

Міжнародне правосуддя (2,0)

Дисципліна «Міжнародне правосуддя» передбачає вивчення студентами засад діяльності Міжнародного суду ООН та інших судових установ.

Міжнародне податкове право (2,0)

Курс передбачає вивчення податкових систем різних держав, правовідносин держав, пов’язаних з регламентацією міжнародного співробітництва держав в податковій галузі, основних напрямків боротьби держав як з ухилянням від сплати податків, так з відмиванням «брудних грошей».

Міжнародне транспортне право (2,0)

Курс передбачає вивчення становлення і розвиток системи сучасного міжнародного транспортного права, міжнародний інституційний механізм у сфері транспорту та особливості міжнародного співробітництва держав у транспортній галузі, правовідносини у сфері міжнародних перевезень.

Міжнародне приватне право

Міжнародне фінансове право (3,0)

Курс розрахований на надання студентам базових теоретичних знань в області міжнародного фінансового права. Основною задачею навчальної дисципліни є розвиток практичних навичок аналізу відповідних правових інститутів міжнародного фінансового права, засвоєння базових понять у сфері правового регулювання міжнародних фінансових правочинів, оволодіння нормативним матеріалом – нормами міжнародних договорів, рекомендаційних актів, правового інструментарію Європейського Союзу у цій галузі.

Правове регулювання неспроможності (банкрутства) (2,0)

Головним завданням цієї навчальної дисципліни є навчити студентів застосовувати відповідну сферу законодавства і підготувати їх до практичної роботи. Цей курс природно поділений на дві частини, які складають відповідні модулі: матеріально-правові норми та процесуальні правила і процедури. Важливим для викладача є те, щоб студенти розумілися на принципових положеннях законодавства про неспроможність/банкрутство, тому вони будуть знати, які мають регулюватися правові відносини із неспроможності особи виконати свої майнові зобов’язання незалежно від країни.

Міжнародне право промислової власності (2,0)

Навчальний курс розрахований на поглиблене вивчення міжнародно-правової охорони промислової власності. Особлива увага приділяється дослідженню захисту немайнових та майнових прав винахідників, володільців товарного знаку, авторів промислових зразків в базових міжнародних договорах. 

Історія міжнародного приватного права (2,0)

Курс розрахований на надання студентам знань в області історії виникнення та розвитку міжнародного приватного права, еволюції науки міжнародного приватного права, її шкіл та напрямів. Основною задачею навчальної дисципліни є розвиток аналітичних здібностей, що дозволять зрозуміти еволюцію науки міжнародного приватного права, її шкіл та напрямів.

Конкуренційне (антимонопольне) право (2,0)

Навчальний курс спрямований на ознайомлення студентів із особливостями cучасного конкуренційного законодавства України та інших країн, а також на застосування даного законодавства для розвитку підприємницької діяльності та міжнародної торгівлі. Основною задачею навчальної дисципліни є розвиток практичних здібностей майбутніх юристів з використання конкуренційного законодавства в практичній роботі підприємства та наданні юридичних послуг приватною юридичною фірмою.

Європейське право

Торговельне право Євросоюзу (3,0)

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів функціонування торговельної сфери Європейського Союзу. В рамках курсу вивчається правова природа спільної торговельної політики ЄС, договірний механізм та спільні політики ЄС та правове регулювання співробітництва України з СОТ та ЄС.

Конкуренційне (антимонопольне) право Євросоюзу (2,0)

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів правового регулювання політики конкуренції Євросоюзу. В рамках курсу розглядаються  правові аспекти антиконкурентних угод, картельної практики, зловживання домінуючим становищем, надання державної допомоги. Курс ґрунтується на вивченні норм установчих договорів, вторинного законодавства ЄС та судової практики.

Європейське транспортне право (2,0)

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів функціонування транспортної сфери Європейського Союзу. Особлива увага  приділяється співвідношенню міжнародно-правовому регулюванню транспортного сектору та регулюванню на рівні Євросоюзу.

Права людини в Євросоюзі (2,0)

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів забезпечення та захисту прав людини в Європейському Союзі. Особлива увага приділяється розгляду та аналізу системи та принципів захисту прав людини в Європейському Союзі. Аналізуються юридичні підстави та історія розвитку європейського права прав людини.

Європейське трудове і соціальне право (2,0)

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів правового регулювання соціальної політики Європейського Союзу. Особлива увага приділяється  розгляду та аналізу основних  документів соціальної сфери, сфери зайнятості та трудового права ЄС, а також практика Суду ЄС.

VІ курс     

Методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права (6,0)

Метою навчального курсу є ознайомлення студентів відділення «міжнародне право» з актуальними проблемами створення та застосування норм міжнародного права, його взаємодією з національними правовими системами, правом Європейського Союзу, міжнародним приватним правом; створення у студентів уявлення про особливості функціонування міжнародного права на сучасному етапі, значення міжнародного права для забезпечення верховенства права у міжнародному співтоваристві, характерні риси регіональних підсистем міжнародного права, значення міжнародного права для розвитку національної правової системи України.

Основи профорієнтації (1,0)

Курс спрямований на ознайомлення з умовами і особливостями працевлаштування випускників магістратури на публічну державну службу, ведення приватної юридичної практики, науково-педагогічну діяльність та службу в міжнародних організаціях і установах.

Міжнародне валютне право (3,0)

Навчальний курс спрямований на розкриття поняття міжнародного валютного права, його функцій, принципів, особливостей та характерних рис. Особлива увага приділяється правовому регулюванню міжнародних валютних відносин, а саме дослідженню міжнародно-правових актів та практики застосування їх державами, міжнародними організаціями.

Міжнародне право навколишнього середовища (3,0)

Курс спрямований на вивчення поняття, предмету та джерел міжнародного екологічного права, становлення та розвитку цієї галузі, особливостей інституційного механізму міжнародного екологічного права.

Права людини у міжнародному праві (3,0)

Курс спрямований на вивчення історичних процесів становлення галузі міжнародного права прав людини та її сучасного стану, правотворчої та правозастосовчої діяльності суб’єктів міжнародного права в цій сфері правовідносин. Особлива увага приділяється  розгляду універсальних механізмів захисту прав людини, які функціонують в рамках ООН або створені основними універсальними документами про права людини.

Охорона праці в галузі (1,5)

Курс спрямований на формування у майбутніх фахівців умінь для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також усвідомлення нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці.

Дисципліни спеціалізації

Міжнародне публічне право

Право розв’язання міжнародних спорів (3,0)

Курс спрямований на вивчення механізмів розв’язання міжнародних спорів у системі сучасного міжнародного права, а саме: переговорів, посередництва, міжнародної слідчої процедури, міжнародної погоджувальної процедури (примирення), класичного, комерційного та змішаного міжнародного арбітражу, Міжнародного Суду ООН, діяльності Організації Об’єднаних Націй та регіональних міжнародних організацій з врегулювання міжнародних спорів.

Актуальні проблеми теорії та практики міжнародного права (3,0)

Курс спрямований на вивчення актуальних проблем міжнародного права: міжнародно-правової регламентації застосування сили в постбіполярній системі міжнародних відносин, захисту прав людини в умовах «глобальної війни з тероризмом», верховенства права у міжнародних відносинах, унілатералізму та мультилатералізму в міжнародному праві, проблем створення та застосування норм міжнародного права, міжнародно-правової герменевтики і т.п.

Міжнародне енергетичне право (3,0)

Метою навчальної дисципліни є розуміння студентами міжнародно-правового боку сучасних міжнародних відносин у сфері енергетики. Основними завданнями є ознайомлення студентів із ключовими міжнародно-правовими документами та механізмами в цій сфері, що (спеціально чи випадково) слугують захисту міжнародних постачань енергії від різного роду ризиків.

Міжнародне приватне право

Міжнародне авторське право (3,0)

Курс спрямований на вивчення поняття, принципів міжнародного авторського права та суміжних прав, історії становлення міжнародної охорони авторського права та суміжних прав в розвинених країнах та країнах, що розвиваються. Крім того детально аналізуються основні джерела цієї охорони (найбільш важливі міжнародні договори про авторське право та суміжні права).

Європейське право

Право зовнішніх зносин Євросоюзу (3,0)

Навчальний курс передбачає ознайомлення студентів з правовими засадами регулювання відносин Європейського Союзу з країнами не членами і міжнародними організаціями. Спеціальна увага приділена практиці міжнародно-правового співробітництва України з європейськими інтеграційними об'єднаннями.

Право зовнішніх зносин Євросоюзу (3,0)

Навчальний курс передбачає ознайомлення студентів з правовими засадами регулювання відносин Європейського Союзу з країнами не членами і міжнародними організаціями. Спеціальна увага приділена практиці міжнародно-правового співробітництва України з європейськими інтеграційними об'єднаннями.

Економічне право Євросоюзу (3,0)

Курс передбачає ознайомлення студентів з правовими засадами здійснення інтеграції держав-членів ЄС у економічній сфері. В рамках курсу вивчаються поняття економічного права Євросоюзу та гармонізація економічного законодавства в ЄС, правові засади функціонування економічного і валютного союзу, правові основи митного права ЄС та права інтелектуальної власності, правові основи корпоративного права та захисту прав споживачів в Євросоюзі.