Навчальні курси

Навчальні курси

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО

КОНКУРЕНЦІЙНЕ ПРАВОАНГЛІЙСЬКА ВЕРСІЯ

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ "EUROPEAN UNION IN GLOBAL CHALLENGES'' 

EUROPEAN BUSINESS LAW

 

Наразі кафедра порівняльного і європейського права здійснює викладання таких навчальних дисциплін:

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

I курс

Теорія держави і права

Вивчення дисципліни має важливе наукове, світоглядне, політичне та практичне значення, є базою для опанування інших юридичних дисциплін, поглиблює загальні юридичні знання студентів, сприяє виробленню юридичного мислення, забезпеченню підготовки юристів-міжнародників високої кваліфікації, формуванню базової освіти юриста, виробленню розуміння суті суспільно-політичних процесів. Навчальна задача дисципліни полягає у засвоєнні положень про визначальні загальні закономірності становлення, оформлення, функціонування права і держави,  відповідні юридичні поняття і категорії, принципи, теоретичні конструкції, через які розкриваються об’єктивні властивості державно-правових явищ і процесів як міжнародних, так і в Україні та їх порівняльні аспекти в інших країнах світу.

Історія держави і права України та країн світу

Даний навчальний курс є обов’язковою нормативною дисципліною, яка належить до циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих наук та передбачає вивчення загальних закономірностей і характерних особливостей виникнення, функціонування, зміни різних типів та форм держави і права українського народу на всіх етапах його історичного розвитку, а також в різних народів від найдавніших часів до наших днів. Курс дає основні теоретичні знання конкретних причин і конкретного процесу виникнення й розвитку держави та права в Україні та інших країнах світу, типів і форм державно-правових систем, державних органів і найважливіших інститутів права українського та інших народів світу стосовно до конкретних часових і просторових рамок.

Римське право

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів розвитку римської держави, формуванням основних принципів римського права та проблеми рецепції римського права до правових систем країн континентальної правової сім’ї. Особлива увага  приділяється історичним етапам розвитку римської держави та права.      Курс знайомить студентів з доктриною та практикою державотворення та правотворення, допомагає зрозуміти глибинні зв’язки сучасного права з історичними формами існування права у давньому Римі, дає базові знання латинської юридичної термінології.

Історія політичних та правових вчень

Об’єктом вивчення дисципліни є форми теоретичного пізнання й осмислення держави і права, що в логічно-поняттєвій формі відображають історичний процес пізнання державно-правових явищ. Кожне з них має порівняно сталу структуру, а саме – програмні й оцінні засади. В рамках курсу формуються основоположні  теоретичні та практичні знання про науково обґрунтовані і концептуально оформлені ідеї та погляди мислителів на державу і право, які склалися і розвинулися протягом всієї історії людської цивілізації. 

Порівняльне конституційне право

В рамках курсу поглиблюються та розширюються знання про побудову та функціонування держави, місця в ній індивіда та взаємодію його з державою в країнах, що належать до різних правових систем. Навчальний курс присвячений вивченню правового статусу особи, вищих органів державної влади та їх компетенції, а також конституційному закріпленню основних прав і свобод людини і громадянина, способів набуття та припинення громадянства, форми держав, порядку формування, взаємодії та компетенції вищих органів державної влади України та країн світу.

Правова карта світу

В рамках курсу поглиблюються та розширюються знання в сфері права, правових сімей та правових систем окремих країн. Основна увага приділяється характеристиці основних правових сімей, пошуку місця правової системи України на правовій карті світу та визначенню стратегії її розвитку.

 

IІ курс

Порівняльне адміністративне право

Навчальний курс присвячений вивченню правового статусу особи, механізмів публічної адміністрації, елементів контролю за ним, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також механізмів реалізації основних прав людини, взаємодії суб’єктів адміністративного права та правовідносин; порядку формування, взаємодії та компетенції органів державної влади, місцевого самоврядування різних держав. В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання генезису сучасного адміністративного права, зокрема, розвитку основних міжнародних систем адміністративного права на прикладі зарубіжних країн. Особлива увага приділяється порівняльному аспекту функціонування різних інститутів адміністративного права у різних правових системах та вивчається вплив права Європейського Союзу на прикладні аспекти державного управління.

Порівняльний адміністративний процес

Курс знайомить студентів з основними принципами процесуальної діяльності органів державної влади, поняттями та категоріями процесуального права в ході здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності, дає базові знання класифікації адміністративних проваджень відповідно до національного та зарубіжного законодавства.

Судові системи та порівняльне судове право

Курс знайомить студентів з основними принципами формування судових органів та органів юстиції, із основними поняттями та категоріями судового права в процесі формування судової системи держави, дає базові знання побудови та діяльності судів загальної та спеціальної юрисдикції, першої, апеляційної та касаційної інстанцій в зарубіжних державах.

Порівняльне муніципальне право

В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання студентів щодо правових засад формування та принципів діяльності муніципальних органів влади зарубіжних країн. Курс передбачає вивчення умов і засобів, які забезпечують самостійність територіальних громад, їх органів і посадових осіб у вирішенні питань місцевого значення, а також відповідальності в системі місцевого самоврядування. Навчальна задача дисципліни полягає у засвоєнні  та ознайомленні з  особливостями муніципального права інших країн, сприяє розумінню специфіки його розвитку, виховує повагу до права кожного народу, набуттю знань про муніципальний устрій цих держав.

Порівняльне кримінальне право

Метою дисципліни є ознайомлення майбутніх юристів із системою кримінального права України та зарубіжних країн (Англії, США, Франції, ФРН, Італії та ін.), принципів їх побудови, основних кримінально-правових інститутів цих країн, акцентування уваги на зближенню кримінального законодавства різних держав; на основі матеріалу порівняльного характеру сприяти виробленню навиків аналітичного мислення у студентів; формування практичних умінь і навичок правильного тлумачення та застосування нормативно-правових актів.

Порівняльне трудове і соціальне право

В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання трудового і соціального права у порівняльному аспекті. Особлива увага приділяється розгляду українського трудового і соціального права у контексті необхідності гармонізації даних галузей зі стандартами Європейського Союзу та його країн-членів.

Право Європейського Союзу

Курс передбачає вивчення договірного та інституційного механізмів правового регулювання європейської інтеграції, джерел права Євросоюзу,  зовнішніх зносин Європейського Союзу. Особлива увага приділяється  правовому регулюванню співробітництва України з Європейським Союзом. В рамках курсу основна увага приділяється застосовуванню отриманих знань для вирішення практичних завдань, пов'язаних з розбудовою відносин України з Євросоюзом, аналізом джерел матеріального права Євросоюзу та оцінці стану відповідності законодавства України з матеріальним правом Євросоюзу. 

 

IІІ курс

Порівняльний кримінальний процес

В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання загальної та особливої частин кримінального процесу у порівняльному аспекті. Особлива увага приділяється вивченню положень, понять, що використовуються у процесі розгляду кримінальних справ органами досудового розслідування та судами різних інстанцій.

Право Європейського Союзу

Курс передбачає вивчення договірного та інституційного механізмів правового регулювання європейської інтеграції, джерел права Євросоюзу,  зовнішніх зносин Європейського Союзу. Особлива увага приділяється  правовому регулюванню співробітництва України з Європейським Союзом. В рамках курсу основна увага приділяється застосовуванню отриманих знань для вирішення практичних завдань, пов'язаних з розбудовою відносин України з Євросоюзом, аналізом джерел матеріального права Євросоюзу та оцінці стану відповідності законодавства України з матеріальним правом Євросоюзу. 

 

IV курс

Право міжнародних організацій

Навчальна дисципліна передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів права міжнародних організацій. Аналізуються установчі документи певних організацій. В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання про основні засади функціонування міжнародних організацій. Особлива увага приділяється Лізі Націй, ООН, НАТО, Європейському Союзу, Раді Європі, ОБСЄ  та ін.

Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС

В рамках курсу поглиблюються і розширюються предметні області і методологічні засоби курсу «Право Європейського союзу». Основна увага приділяється аналізу правових засад функціонування внутрішнього ринку ЄС. Дисципліна знайомить студентів з правовими засадами здійснення інтеграції держав-членів ЄС у економічній сфері, яка посідає основне місце серед напрямків розвитку Союзу.

Право зовнішніх зносин ЄС

Дисципліна передбачає ознайомлення студентів з правовими засадами регулювання відносин Європейського Союзу з третіми країнами та міжнародними організаціями. Спеціальна увага приділена практиці міжнародно-правового співробітництва України з європейським інтеграційним об’єднанням.

Європейська система захисту прав людини

В рамках курсу поглиблюються та розширюються теоретичні та практичні знання з європейської системи захисту прав людини. Курс присвячений висвітленню теоретичних та практичних аспектів захисту прав людини в Європі, визначенню та аналізу класифікації механізмів та систем прав людини. Особлива увага приділяється  розгляду системи захисту прав людини в Раді Європи, механізмів захисту прав людини, які функціонують в рамках ЄС; розгляду системи захисту прав людини в ОБСЄ.

Транспортне право ЄС

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів функціонування транспортної сфери Європейського Союзу. Особлива увага  приділяється співвідношенню міжнародно-правовому регулюванню транспортного сектору та регулюванню на рівні Євросоюзу.   

Актуальні питання теорії і практики  європейського права

В рамках курсу поглиблюються та розширюються теоретичні та практичні знання з правового права ЄС. Дисципліна передбачає аналіз теоретичних положень функціонування європейського права, а також проблеми, які гостро наразі стоять на порядку денному і потребує регулювання на рівні ЄС.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

ОНП «Міжнародне право»

 1 курс

Правове регулювання державних закупівель в Євросоюзі

В рамках курсу поглиблюються знання студентів щодо правових засад здійснення державних закупівель, що є важливою сферою внутрішнього ринку ЄС, оскільки на задоволення державних потреб спрямовується значна частина економічної діяльності Євросоюзу. Висвітлюються механізм правового регулювання держзакупівель на рівні ЄС та на рівні держав-членів. Особлива увага приділяється практиці імплементації норм права Євросоюзу щодо держзакупівель в окремих державах ЄС, а також стану адаптації законодавства України до положень права ЄС.

Конкуренційне (антимонопольне) право Євросоюзу

Дисципліна присвячена вивченню базових знань з права конкуренції ЄС, а також конкуренційного законодавства України у порівняльному аспекті. Антимонопольне регулювання забезпечує добросовісну конкуренцію, яку може бути підірвано антиконкурентними діями як з боку приватних підприємств у формі обмежувальних угод та узгодженої практики або у формі викривлення умов конкуренції в результаті зловживання домінуючим становищем, так і з боку національних органів влади у формі державної допомоги. Екстериторіальність права конкуренції Євросоюзу зумовлює поширення дії його норм на правопорядки третіх країн, і можна спостерігати процеси «європеїзації» права конкуренції у світі за рахунок запозичення норм права ЄС. У зв’язку з посиленням глобалізації, лібералізації торгівлі та відкриття національних ринків забезпечення добросовісної конкуренції в умовах ринкової економіки стає першочерговим завданням не тільки для внутрішньонаціонального, а й для міжнародно-правового регулювання.

Торговельне право Євросоюзу

Навчальна дисципліна передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів функціонування торговельної сфери Європейського Союзу. Головною метою є підготовка фахівців, здатних виконувати висококваліфіковану дослідницьку та організаційну роботу в галузі торговельного права ЄС. Задача курсу полягає в засвоєнні студентами основних теоретичних проблем торговельного права Європейського Союзу, правових засад діяльності інститутів Європейського Союзу в сфері торгівлі та її правову базу, правого регулювання інструментів спільної торговельної політики, особливостей правового регулювання торгівлі товарами між ЄС та Україною, застосовувати отриманні знання для вирішення практичних завдань, пов‘язаних із здійсненням зовнішньополітичного курсу України, зміцнення її авторитету та позицій на світовій арені в рамках своєї професійної діяльності.

Приватне право ЄС

В рамках курсу поглиблюються та розширюються теоретичні та практичні знання з права Європейського Союзу. Основна увага приділяється вивченню правових механізмів регулювання відносин між різними приватно-правовими суб’єктами в державах-членах ЄС.

 ІІ курс

Правові аспекти діяльності Ради Європи

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів діяльності Ради Європи. Особлива увага приділяється  розгляду інституційної системи Ради Європи та її основних документів, механізмам захисту прав людини. Ретельному аналізу підлягає Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 року, а також основи функціонування її контрольного механізму.

Міграційне право ЄС

Дисципліна спрямована на поглиблення теоретичних та практичних знань з права Європейського Союзу. Курс присвячений висвітленню теоретичних та практичних аспектів забезпечення міграційних процесів в Європейському Союзі. Особлива увага приділяється розгляду та аналізу системи Шенгенського aquis Європейському Союзі; візової політики та політики притулку в ЄС.

Європейське судочинство

Дисципліна спрямована на поглиблення теоретичних та практичних знання практики Суду ЄС. Курс передбачає висвітлення основних принципів функціонування Суду ЄС, його практики та правових позицій, аналіз рішень та механізмів вирішення спорів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

 

ОПП «Європейське конкуренційне право»

Практикум з контролю за концентраціями

Дисципліна має на меті визначити роль структурних змін на ринку, що проявляється у формі об’єднань підприємств або реорганізації їх, досліджено відмінні риси між поглинаннями та злиттями. Студентами вивчаються процедурні аспекти контролю з боку Комісії ЄС за концентраціями. Із використанням порівняльно-правового методу відзначаються процедури надання дозволу на концентрації відповідно до українського законодавства. У рамках дисциплін студентам пропонуються казуативні ситуації із активним використанням case studies та механізми їх вирішення.

EU Competition Law (main basics & procedures) / Право конкуренції ЄС (основи та процедури) 

Дисципліна має на меті визначення практичних аспектів вивчення процедур застосування конкуренціійних норм відповідними відомствами країн Європи, Європейською комісією. Дисципліна вивчається студентами англійською мовою з метою вироблення практичних навичків застосування специфічної юридичної термінології. Вивчаються практичні аспекти початку розслідувань Європейською комісією та коло її повноважень. У цьому зв’язку із застосуванням методу казуалістичних ситуацій (case studies) вивчаються практичні аспекти застосування Регламенту ЄС 1/2003 та практичні наслідки імплементації Директиви ЄС 2019/1.

Право державної допомоги суб’єктам господарювання

Дисципліна присвячена вивченню теоретичних та практичних аспектів державного втручання у ринкові процеси. Проводиться порівняльний аналіз механізмів СОТ та правового регулювання державної допомоги в ЄС.  Студентами опановується стан та тенденції розвитку інституту державної допомоги в праві ЄС, принципи та особливості правозастосовної практики інститутів ЄС щодо визначення несумісності державної допомоги із внутрішнім ринком ЄС. Окрема увага присвячується висвітленню запровадження механізми контролю та моніторингу за державною допомогою суб’єктам господарювання відповідно до українського законодавства та повноваження Антимонопольного комітету України у цій сфері.

Практикум застосування правових процедур у конкуренційному праві ЄС та України (case studies)

Дисципліна має на меті навчити практичним навичкам застосування знань про основи права конкуренції ЄС та України. Дисципліна складається із системи фабул практичних завдань, які охоплюють питання узгоджених дій, укладання угод, зловживання домінуючим становищем, контролю за концентраціями, моніторингу надання державної допомоги. Аналізуються й вивчаються як прийняті Європейською комісією рішення та рішення Суду ЄС (й рішення АМКУ та судова практика оскарження таких рішень), так й надаються гіпотетичні фабули для практичного застосування.

 

Англомовні магістерські програми Інституту

ОПП “European Business Law’

EU Economic Law (Економічне право Європейського Союзу)

Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення студентів з правовими засадами здійснення інтеграції держав-членів ЄС у економічній сфері, яка посідає основне місце серед напрямків розвитку Союзу. В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання студентів про основні теоретичні проблеми правового регулювання європейської інтеграції, методи дослідження права Європейського Союзу, загальні принципи та джерела права Європейського Союзу з економічних питань та функціонування єдиного внутрішнього ринку ЄС, специфіку імплементації норм права Євросоюзу у внутрішні правопорядки країн-членів.

Comparative and International Tax Law (Порівняльне та міжнародне податкове право)

Курс вивчає положення законодавства ЄС про оподаткування з міжнародних та порівняльних перспектив. Цей курс окреслює широкі особливості ПДВ та акцизних зборів та здійснює порівняння їхньої реалізації на рівні держав-членів ЄС. Деякі аспекти податкових режимів деяких інших країн також набувають коротко огляду. Обговорюються та аналізуються спільні та відмінні риси між різними податковими режимами. Крім того, особлива увага приділяється аналізу деяких важливих справ Суду ЄС, що стосуються податків, а також короткому огляду деяких угод про уникнення подвійного оподаткування.

Settlement of International Disputes (Міжнародні механізми вирішення спорів)

Курс забезпечує комплексний, критичний аналіз міжнародно-правових механізмів вирішення спорів. Зокрема, він забезпечує огляд основних принципів системи мирного врегулювання спорів в рамках ООН, включаючи правовий захист у Міжнародному суді ООН, способи вирішення спорів, визначені в Конвенції з  морського права, структуру, юрисдикцію та окремі процедури Суду ЄС, а також функції, цілі та основні особливості системи врегулювання суперечок в рамках СОТ.

EU Labour & Social Law (Трудове та соціальне право ЄС)

В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання основ соціальної політики та політики зайнятості Європейського Союзу. Особлива увага приділяється розгляду та аналізу основних  документів соціальної сфери, сфери зайнятості та трудового права ЄС, а також практики Суду ЄС.

EU Competition Law (Антимонопольне право ЄС)

Дисципліна присвячена вивченню базових знань з права конкуренції ЄС, а також конкуренційного законодавства України у порівняльному аспекті. Антимонопольне регулювання забезпечує добросовісну конкуренцію, яку може бути підірвано антиконкурентними діями як з боку приватних підприємств у формі обмежувальних угод та узгодженої практики або у формі викривлення умов конкуренції в результаті зловживання домінуючим становищем, так і з боку національних органів влади у формі державної допомоги. Екстериторіальність права конкуренції Євросоюзу зумовлює поширення дії його норм на правопорядки третіх країн, і можна спостерігати процеси «європеїзації» права конкуренції у світі за рахунок запозичення норм права ЄС. У зв’язку з посиленням глобалізації, лібералізації торгівлі та відкриття національних ринків забезпечення добросовісної конкуренції в умовах ринкової економіки стає першочерговим завданням не тільки для внутрішньонаціонального, а й для міжнародно-правового регулювання.

Business Transactions and International Sale of Goods (Правове регулювання трансакцій та міжнародна торгівля товарами)

Метою даного курсу є вивчення правових засаж міжнародного продажу товарів з урахуванням основних економічних принципів та ширшого кола питань. Курс зосереджується на засадах системи норм lex mercatoria, правового режиму Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG) та судової практики щодо неї. Курс пропонує економічний погляд на ці правові норми. Він також пропонує порівняльну аспект, часто звертаючись на підходи цивільного та загального права стосовно подібних проблем.

European Company Law (Європейське право компаній)

Цей курс поглиблено розглядає два основні питання: 1) що таке законодавство про товариство та 2) яке регулювання застосовується до компанії в рамках права ЄС. Студенти ознайомлюються із окремою правосуб'єктністю та про те, яким чином це впливає на підприємницьку діяльність, вони знайомляться з основними корпоративними утвореннями та виявляють основні конфлікти, які пом'якшує корпоративне право. Вони також персоналізуються із законом компаній Європейського Союзу, бачать, як компанії використовують європейське законодавство на свою користь, а також вивчають механізм злиття та поглинання в межах ЄС.

EU Banking & Financial Instruments (Фінансові інструменти та банківське регулювання в ЄС)

Цей курс слугує ознайомленням із світом фінансів та його регулюванням. Студенти зможуть вивчити основи фінансового права та інструментів, дізнатись, як способи фінансування угоди чи залучення бюджетного фінансування є найкращими та як держава повинна регулювати фінансові ринки. Хоча курс призначений для юристів, він дасть уявлення про основні економічні концепції та визначає основні конфлікти, які можуть виникнути між учасниками ринку та державним регулятором.

Methodology of European Law Research (Методологія наукових досліджень в галузі європейського права)

Цей курс має на меті забезпечити сучасне розуміння методів правових досліджень у сучасному світі, огляд поділу "джерел закону" в різних галузях, порівняння підходів загального права та цивільного права.

Курс розгляне не лише історичний розвиток правової доктрини як герменевтичної та емпіричної дисципліни; також як логічної та нормативної дисципліна; а також вивчить емпіричні дані, які використовуються в юридичній доктрині, формулюванні та перевірці дослідницьких гіпотез, теорії побудови юридичної доктрини. Процес навчання включає основні цілі порівняльно-правових досліджень, базовий робочий план методу порівняльного права та методу цивільного права.

 

IІ курс

Public Procurement & State Aid Regulation in the EU (Правове регулювання державних закупівель та державної допомоги в ЄС)

Цей курс має на меті забезпечити сучасне розуміння режиму закупівель ЄС у державному секторі та різних інших спеціальних режимах закупівель відповідно до законодавства ЄС. У курсі розглядається вплив цих режимів та їх основної політики в більш широкому контексті. Цей курс розроблений для розширення знань та розуміння законодавства ЄС про закупівлі та регулювання державної допомоги, підходить для студентів приватної практики або в державному секторі, штатних юрисконсультів та посадових осіб, які займаються практикою чи політикою у сфері закупівель.

Legal Case Studies on Current Issues of EU Law (Юридичний практикум з актуальних питань права ЄС)

Дисципліна забезпечує поглиблення знань студентів з європейського права та підвищення кваліфікації щодо практичного вирішення справ. Основна увага приділяється тим елементам і структурам права Європейського Союзу, які є основоположними для розуміння Союзу та роботи юриста. Зокрема, мова йде про основні поняття, імплементацію та виконання законодавства Європейського Союзу, компетенції та інститутів Союзу, захисту основних прав людини у праві Союзу та основних економічних свобод громадян Союзу. Кейси-задачі зосереджені на застосуванні права ЄС у державах-членах, екстериторіальному застосуванні права ЄС та санкційним положенням права ЄС.

Legal Regulation of the EU Common Commercial Policy (Правове регулювання спільної торгівельної політики ЄС)

Курс знайомить студентів з доктриною, а також з процесом прийняття актів та рішень в рамках європейської спільної торгівельної політики, допомагає зрозуміти глибокі зв’язки між сучасними правовими інструментами та історичним розвитком правових норм спільної торгівельної політики ЄС. Спільна торгівельна політика розглядається як одна із спільних політик ЄС, спрямована на регулювання її міжнародної торгівлі (товарами, послугами та комерційними аспектами інтелектуальної власності) шляхом укладення міжнародних угод та застосування єдиного митного тарифу та інших заходів захисту торгівлі.

 

ОПП “International Trade Regulation”

EU Economic Law (Економічне право Євросоюзу)

Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення студентів з правовими засадами здійснення інтеграції держав-членів ЄС у економічній сфері, яка посідає основне місце серед напрямків розвитку Союзу. В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання студентів про основні теоретичні проблеми правового регулювання європейської інтеграції, методи дослідження права Європейського Союзу, загальні принципи та джерела права Європейського Союзу з економічних питань та функціонування єдиного внутрішнього ринку ЄС, специфіку імплементації норм права Євросоюзу у внутрішні правопорядки країн-членів.

Competition Law & International Trade (Міжнародна торгівля та конкуренційне (антимонопольне) право

В рамках курсу поглиблюються та розширюються теоретичні та практичні знання щодо правового регулювання конкуренції як складової механізму міжнародної торгівлі. Основна увага приділяється вивченню правових механізмів регулювання конкуренції на внутрішньому ринку ЄС наднаціональними засобами.