Навчальні курси

Навчальні курси

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО

КОНКУРЕНЦІЙНЕ ПРАВО ЄС

ТОРГОВЕ І КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО ЄС

EUROPEAN BUSINESS LAW 

Наразі кафедра порівняльного і європейського права здійснює викладання таких навчальних дисциплін:

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

I курс

Теорія держави і права

Вивчення дисципліни має важливе наукове, світоглядне, політичне та практичне значення, є базою для опанування інших юридичних дисциплін, поглиблює загальні юридичні знання студентів, сприяє виробленню юридичного мислення, забезпеченню підготовки юристів-міжнародників високої кваліфікації, формуванню базової освіти юриста, виробленню розуміння суті суспільно-політичних процесів. Навчальна задача дисципліни полягає у засвоєнні положень про визначальні загальні закономірності становлення, оформлення, функціонування права і держави,  відповідні юридичні поняття і категорії, принципи, теоретичні конструкції, через які розкриваються об’єктивні властивості державно-правових явищ і процесів як міжнародних, так і в Україні та їх порівняльні аспекти в інших країнах світу.

Історія держави і права України

Даний навчальний курс є обов’язковою нормативною дисципліною, яка належить до циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих наук та передбачає вивчення загальних закономірностей і характерних особливостей виникнення, функціонування, зміни різних типів та форм держави і права українського народу на всіх етапах його історичного розвитку, а саме: органи влади та управління, органи юстиції, правоохоронні системи, адміністративний устрій та адміністрації, джерела права, кодифікаційні процеси, міжнародні договори, галузі та норми кримінального, цивільного й адміністративного права, процесуальні дії, окремі юридичні категорії: злочини, кара, власність, спадщина, шлюб, арешт, ув’язнення в їхній історичній просторовій та часовій послідовності і конкретності.

Загальна історія держави та права

В рамках курсу формуються основоположні  теоретичні та практичні знання про загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права в різних народів від найдавніших часів до наших днів.  Курс дає основні теоретичні знання конкретних причин і конкретного процесу виникнення й розвитку держави та права, типів і форм державно-правових систем, державних органів і найважливіших інститутів права різних народів світу стосовно до конкретних часових і просторових рамок.

Римське право

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів розвитку римської держави, формуванням основних принципів римського права та проблеми рецепції римського права до правових систем країн континентальної правової сім’ї. Особлива увага  приділяється історичним етапам розвитку римської держави та права.      Курс знайомить студентів з доктриною та практикою державотворення та правотворення, допомагає зрозуміти глибинні зв’язки сучасного права з історичними формами існування права у давньому Римі, дає базові знання латинської юридичної термінології.

Історія політичних та правових вчень

Об’єктом вивчення дисципліни є форми теоретичного пізнання й осмислення держави і права, що в логічно-поняттєвій формі відображають історичний процес пізнання державно-правових явищ. Кожне з них має порівняно сталу структуру, а саме – програмні й оцінні засади. В рамках курсу формуються основоположні  теоретичні та практичні знання про науково обґрунтовані і концептуально оформлені ідеї та погляди мислителів на державу і право, які склалися і розвинулися протягом всієї історії людської цивілізації. 

Порівняльне адміністративне право

Навчальний курс присвячений вивченню правового статусу особи, механізмів публічної адміністрації, елементів контролю за ним, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також механізмів реалізації основних прав людини, взаємодії суб’єктів адміністративного права та правовідносин; порядку формування, взаємодії та компетенції органів державної влади, місцевого самоврядування різних держав. В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання генезису сучасного адміністративного права, зокрема, розвитку основних міжнародних систем адміністративного права на прикладі зарубіжних країн. Особлива увага приділяється порівняльному аспекту функціонування різних інститутів адміністративного права у різних правових системах та вивчається вплив права Європейського Союзу на прикладні аспекти державного управління.

Правничі системи сучасності

В рамках курсу поглиблюються та розширюються знання в сфері права, правових сімей та правових систем окремих країн. Основна увага приділяється характеристиці основних правових сімей, пошуку місця правової системи України на правовій карті світу та визначенню стратегії її розвитку.

IІ курс

Судові системи та порівняльне судове право

Курс знайомить студентів з основними принципами формування судових органів та органів юстиції, із основними поняттями та категоріями судового права в процесі формування судової системи держави, дає базові знання побудови та діяльності судів загальної та спеціальної юрисдикції, першої, апеляційної та касаційної інстанцій в зарубіжних державах.

Порівняльне конституційне право

В рамках курсу поглиблюються та розширюються знання про побудову та функціонування держави, місця в ній індивіда та взаємодію його з державою в країнах, що належать до різних правових систем. Навчальний курс присвячений вивченню правового статусу особи, вищих органів державної влади та їх компетенції, а також конституційному закріпленню основних прав і свобод людини і громадянина, способів набуття та припинення громадянства, форми держав, порядку формування, взаємодії та компетенції вищих органів державної влади України та країн світу.

Порівняльний адміністративний процес

Курс знайомить студентів з основними принципами процесуальної діяльності органів державної влади, поняттями та категоріями процесуального права в ході здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності, дає базові знання класифікації адміністративних проваджень відповідно до національного та зарубіжного законодавства.

Порівняльне муніципальне право

В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання студентів щодо правових засад формування та принципів діяльності муніципальних органів влади зарубіжних країн. Курс передбачає вивчення умов і засобів, які забезпечують самостійність територіальних громад, їх органів і посадових осіб у вирішенні питань місцевого значення, а також відповідальності в системі місцевого самоврядування. Навчальна задача дисципліни полягає у засвоєнні  та ознайомленні з  особливостями муніципального права інших країн, сприяє розумінню специфіки його розвитку, виховує повагу до права кожного народу, набуттю знань про муніципальний устрій цих держав.

Порівняльне трудове і соціальне право

В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання трудового і соціального права у порівняльному аспекті. Особлива увага приділяється розгляду українського трудового і соціального права у контексті необхідності гармонізації даних галузей зі стандартами Європейського Союзу та його країн-членів.

IІІ курс

Порівняльний кримінальний процес

В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання загальної та особливої частин кримінального процесу у порівняльному аспекті. Особлива увага приділяється вивченню положень, понять, що використовуються у процесі розгляду кримінальних справ органами досудового розслідування та судами різних інстанцій.

Вступ до права Європейського Союзу

Курс досліджує питання правового регулювання процесу європейської інтеграції в межах ЄС, висвітлює юридичну природу європейських інтеграційних об’єднань, їх правових систем, діяльності інститутів об’єднань, основних свобод внутрішнього ринку ЄС, правових засад його зовнішніх зносин, аналізує практики органів євроінтеграційних об’єднань, рішень Суду ЄС та національних судових установ держав-членів.

В рамках курсу поглиблюються теоретичні і практичні знання і розширюються методологічні засоби загальних основ права Європейського Союзу. Основна увага приділяється аналізу питань правового регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в рамках ЄС і його правої системи. Курс є базовим курсом для дисциплін спеціалізації «Європейське право».

Право Європейського Союзу

Курс передбачає вивчення договірного та інституційного механізмів правового регулювання європейської інтеграції, джерел права Євросоюзу,  зовнішніх зносин Європейського Союзу. Особлива увага приділяється  правовому регулюванню співробітництва України з Європейським Союзом. В рамках курсу основна увага приділяється застосовуванню отриманих знань для вирішення практичних завдань, пов'язаних з розбудовою відносин України з Євросоюзом, аналізом джерел матеріального права Євросоюзу та оцінці стану відповідності законодавства України з матеріальним правом Євросоюзу. 

IV курс

Основні свободи внутрішнього ринку ЄС

В рамках курсу поглиблюються і розширюються предметні області і методологічні засоби курсу «Вступ до права Європейського союзу». Основна увага приділяється аналізу правових засад функціонування внутрішнього ринку ЄС. Дисципліна знайомить студентів з правовими засадами здійснення інтеграції держав-членів ЄС у економічній сфері, яка посідає основне місце серед напрямків розвитку Союзу.

Право міжнародних організацій

Навчальна дисципліна передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів права міжнародних організацій. Аналізуються установчі документи певних організацій. В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання про основні засади функціонування міжнародних організацій. Особлива увага приділяється Лізі Націй, ООН, НАТО, Європейському Союзу, Раді Європі, ОБСЄ  та ін.

Інституційне право Європейського Союзу

В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання про теоретичних та практичних аспектів діяльності Європейського Союзу.  Особлива увага приділяється інститутам Євросоюзу, а також актам, що ухвалюють органи Євросоюзу. Навчальна задача дисципліни полягає у засвоєнні студентами знань про інституційний механізм Євросоюзу, його особливості, а також основні процедури ухвалення постанов інститутами Євросоюзу та їх правову природу.

Право Євросоюзу в сфері юстиції та внутрішніх справ

В рамках курсу поглиблюються та розширюються теоретичні та практичні знання з права ЄС. Основна увага приділяється вивченню правових механізмів розвитку політики Євросоюзу в сфері юстиції та внутрішніх справ. Дисципліна знайомить студентів з теоретичними та практичними аспектами правового регулювання сфери свободи, безпеки та юстиції в Європейському Союзі. Особлива увага в дисципліні приділяється взаємовідношенню міжнародно-правового регулювання аспектів юстиції та правовому регулюванню в рамках Євросоюзу.

Економічний та валютний союз в ЄС

В рамках курсу поглиблюються і розширюються предметні області і методологічні засоби курсу «Вступ до права Європейського союзу». Основна увага приділяється аналізу правових засад функціонування правових механізмів співробітництва держав-членів ЄС в галузі економічних та валютних відносин, направлених на забезпечення функціонування Євросоюзу та виконання завдань, визначених установчими договорами об’єднання. 

Універсальні та регіональні системи захисту прав людини

В рамках курсу поглиблюються та розширюються теоретичні та практичні знання з міжнародного захисту прав людини. Курс присвячений висвітленню теоретичних та практичних аспектів захисту прав людини, визначенню та аналізу класифікації механізмів та систем прав людини. Особлива увага приділяється  розгляду універсальної системи захисту прав людини, універсальних механізмів захисту прав людини, які функціонують в рамках ООН або створені основними універсальними документами про права людини; розгляду регіональних систем захисту прав людини, перед усім європейської системи захисту прав людини.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

 1 курс

Європейське соціальне та трудове право

В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання основ соціальної політики та політики зайнятості Європейського Союзу. Особлива увага приділяється розгляду та аналізу основних  документів соціальної сфери, сфери зайнятості та трудового права ЄС, а також практики Суду ЄС.

Права людини в Євросоюзі

В рамках курсу поглиблюються та розширюються теоретичні та практичні знання з права Європейського Союзу. Основна увага приділяється висвітленню теоретичних та практичних аспектів забезпечення та захисту прав людини в Європейському Союзі. Навчальна задача дисципліни полягає в розгляді та аналізі системи та принципів захисту прав людини в Європейському Союзі, а також юридичних підстав та еволюції розвитку європейського права прав людини.

Право європейської інтеграції

В рамках курсу поглиблюються та розширюються теоретичні та практичні знання з міжнародного права. Основна увага приділяється вивченню правового регулювання інтеграційних процесів на європейському континенті,  особливостей інституційного механізму Європейського Союзу, а також правових засад співробітництва між ЄС з одного боку та третіми країнами та міжнародними організаціями з іншого.

Правове регулювання державних закупівель в Євросоюзі

В рамках курсу поглиблюються знання студентів щодо правових засад здійснення державних закупівель, що є важливою сферою внутрішнього ринку ЄС, оскільки на задоволення державних потреб спрямовується значна частина економічної діяльності Євросоюзу. Висвітлюються механізм правового регулювання держзакупівель на рівні ЄС та на рівні держав-членів. Особлива увага приділяється практиці імплементації норм права Євросоюзу щодо держзакупівель в окремих державах ЄС, а також стану адаптації законодавства України до положень права ЄС.

Європейське матеріальне право

В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання студентів щодо правових засад здійснення інтеграції держав-членів Євросоюзу у економічній сфері, яка посідає основне місце серед напрямків розвитку Союзу. Курс дає основні теоретичні знання із положень та понять, що використовуються у регулюванні інтеграційних процесів в ЄС, основних джерел права з економічних питань та внутрішнього ринку, а також імплементації законодавства Євросоюзу на рівні держав – членів.

Конкуренційне (антимонопольне) право Євросоюзу

В рамках курсу поглиблюються та розширюються теоретичні та практичні знання з права Європейського Союзу. Основна увага приділяється вивченню правових механізмів регулювання конкуренції на внутрішньому ринку Євросоюзу наднаціональними засобами.

Торговельне право Євросоюзу

Навчальна дисципліна передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів функціонування торговельної сфери Європейського Союзу. Головною метою є підготовка фахівців, здатних виконувати висококваліфіковану дослідницьку та організаційну роботу в галузі торговельного права ЄС. Задача курсу полягає в засвоєнні студентами основних теоретичних проблем торговельного права Європейського Союзу, правових засад діяльності інститутів Європейського Союзу в сфері торгівлі та її правову базу, правого регулювання інструментів спільної торговельної політики, особливостей правового регулювання торгівлі товарами між ЄС та Україною, застосовувати отриманні знання для вирішення практичних завдань, пов‘язаних із здійсненням зовнішньополітичного курсу України, зміцнення її авторитету та позицій на світовій арені в рамках своєї професійної діяльності.

 

Англомовні магістерські програми Інституту - 1 курс

Вирішення спорів у праві Євросоюзу

В рамках курсу поглиблюються та розширюються теоретичні та практичні знання з права Європейського Союзу. Основна увага приділяється вивченню системи правового захисту в рамках ЄС та його судових установ, а також альтернативних (не судових) механізмів вирішення спорів. Дисципліна знайомить студентів з основними засадами вирішення спорів в праві ЄС та полягає у підготовці фахівців, здатних надавати юридичну допомогу фізичним та юридичних особам, які стикаються із правовими колізіями в державах-членах Євросоюзу.

Економічне право Євросоюзу

Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення студентів з правовими засадами здійснення інтеграції держав-членів ЄС у економічній сфері, яка посідає основне місце серед напрямків розвитку Союзу. В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання студентів про основні теоретичні проблеми правового регулювання європейської інтеграції, методи дослідження права Європейського Союзу, загальні принципи та джерела права Європейського Союзу з економічних питань та функціонування єдиного внутрішнього ринку ЄС, специфіку імплементації норм права Євросоюзу у внутрішні правопорядки країн-членів.

Судовий захист прав людини у міжнародному праві

В рамках курсу (на англ. мові) поглиблюються теоретичні та практичні знання основних судових механізмів захисту прав людини у міжнародному праві. Курс дає основні теоретичні знання із основ функціонування міжнародних судових механізмів захисту прав людини, їх юрисдикції та практики міжнародних універсальних та регіональних інституцій. Особлива увага приділяється розгляду Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.

Міжнародна торгівля та конкуренційне (антимонопольне) право

В рамках курсу поглиблюються та розширюються теоретичні та практичні знання щодо правового регулювання конкуренції як складової механізму міжнародної торгівлі. Основна увага приділяється вивченню правових механізмів регулювання конкуренції на внутрішньому ринку ЄС наднаціональними засобами.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

 ІІ курс

Право зовнішніх зносин Євросоюзу

В рамках курсу поглиблюються теоретичні та практичні знання студентів щодо правових засад регулювання відносин Європейського Союзу з країнами не членами і міжнародними організаціями. Особлива увага приділена практиці міжнародно-правового співробітництва України з європейськими інтеграційними об’єднаннями.

Правове регулювання фінансових відносин в Європейському Союзі

В рамках курсу поглиблюються і розширюються предметні області і методологічні засоби курсу «Вступ до права Європейського союзу». Основна увага приділяється аналізу правових засад функціонування правових механізмів співробітництва держав-членів ЄС в галузі фінансових відносин, направлених на забезпечення функціонування Євросоюзу та виконання завдань, визначених установчими договорами об’єднання. 

Податкове право Європейського Союзу

В рамках курсу студенти отримують основні теоретичні знання щодо понять і термінів, які застосовуються у сфері податкового права ЄС та України. Дисципліна знайомить студентів з основами правового регулювання податкової політики в ЄС. В рамках курсу студенти вивчають поняття та етапи становлення податкового права ЄС, цілі податкової політики ЄС, правові засадами гармонізації податкового законодавства держав-членів ЄС. Окремо досліджуються особливості правового регулювання непрямих податків в ЄС та основні тенденції податкової політики ЄС щодо прямих податків. Спеціальна увага приділяється здійсненню порівняльно-аналітичного дослідження податкового законодавства ЄС та України.

Міжнародно-правове регулювання діяльності ЗМІ

В рамках курсу вивчаються основи міжнародно-правового регулювання діяльності засобів масової інформації. Основна увага приділяється аналізу правового регулювання змістового та технічного аспектів діяльності ЗМІ. В рамках дисципліни надаються знання як про універсальні міжнародні стандарти правового регулювання діяльності засобів масової інформації, так і про регіональні та внутрішньодержавні особливості відповідного регулювання. Крім того, велика увага приділяється порівняльному аспекту при вивченні матеріалу, який стосується правового регулювання діяльності ЗМІ в окремих юрисдикціях.

Міжнародно-правовий режим цифрового мовлення

Навчальний курс присвячений вивченню особливостей міжнародно-правового регулювання цифрового мовлення. Курс досліджує становлення та розвиток правового регулювання цифрового мовлення в міжнародному праві, зокрема, універсальні міжнародні стандарти правового регулювання цифрового мовлення, а також регіональні та внутрішньодержавні особливості відповідного регулювання. Навчальна задача курсу полягає у розвитку практичних здібностей студентів для вирішення завдань, пов'язаних з вдосконаленням законодавчого регулювання цифрового мовлення в Україні через імплементацію відповідних міжнародно-правових стандартів.