Навчальні курси

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

I курс

Вступ до спеціальності «міжнародне право»

Курс спрямований на професійну орієнтацію і ознайомлення студентів I курсу спеціальності «міжнародне право», майбутніх юристів міжнародників, з базовими основами майбутньої професії, основами теорії та практики міжнародного права. Крім того, курс присвячений вивченню таких загальнотеоретичних питань, як предмет та система міжнародного права, його відмінність від національного права і т.п.

Теорія міжнародних відносин

Курс спрямований на вивчення поняття та сутності міжнародних відносин, закономірностей розвитку міжнародних відносин, системи та типів міжнародних відносин. Крім того, курс присвячений вивченню таких загальнотеоретичних питань, як предмет та система теорії міжнародних відносин, а також методологічні основи сучасної теорії міжнародних відносин.

ІІ курс

Історія міжнародного права

«Історія міжнародного права» передбачає вивчення категоріально-понятійного апарату історії міжнародного права, основних етапів становлення його предмету, формування концептуально-теоретичних уявлень, структури історії міжнародного права та навичок її вивчення і засвоєння.

Міжнародне публічне право (основи теорії міжнародного права)

Курс спрямований на вивчення традиційних тем: поняття і характерні риси міжнародного права; джерела, система, принципи і норми міжнародного права. Для професійного розвитку студентів розглядаються теми, які дозволяють перейти до аналізу конкретних міжнародно-правових проблем: взаємодія міжнародного права з внутрішньодержавним правом; інститут міжнародної правосуб’єктності, визнання в міжнародному праві, правонаступництво держав тощо.

ІІІ курс

Міжнародне публічне право (основи теорії міжнародного права) (продовження)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правові процеси у сфері міждержавних відносин, зміст доктрини, основних теорій і концепцій міжнародного права, міжнародно-правові поняття та визначення, принципи та норми міжнародного права, теоретичні основи правотворчої і правозастосовчої діяльність суб’єктів міжнародного права.

Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути)

Курс спрямований на вивчення  системи міжнародного права, правотворчої і правозастосовчої діяльності суб’єктів міжнародного права, а також таких міжнародно-правових галузей, як територія в міжнародному праві, міжнародне морське право, міжнародне повітряне право, міжнародне космічне право, міжнародне кримінальне право, право розв’язання міжнародних спорів, міжнародне право навколишнього середовища тощо.

Міжнародне екологічне право

Курс спрямовано на ознайомлення студентів із особливостями міжнародно-правового регулювання співробітництва держав у галузі охорони навколишнього середовища; вироблення у студентів уявлення про місце міжнародно-правових актів в сфері захисту довкілля в системі міжнародного права та їх практичне застосування в рішеннях міжнародних судових та квазісудових органів.

IV курс

Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути) (продовження)

Курс спрямовано на ознайомлення студентів 4 курсу відділення «міжнародне право» з основними галузями та інститутами сучасного міжнародного публічного права, вироблення навичок розуміння особливостей міжнародно-правових явищ, розкриття основних напрямків розвитку міжнародного права.

Право зовнішніх зносин

Курс спрямований на професійну орієнтацію і ознайомлення студентів 4 курсу спеціальності «міжнародне право» із становленням, історією розвитку, сучасними проблемами та правовим регулюванням зовнішніх зносин в сфері дипломатичного і консульського права, права спеціальних місій та дипломатичного права міжнародних організацій.

Право міжнародних договорів

«Право міжнародних договорів» передбачає успішне опанування студентами теоретичним і нормативним матеріалом, розвиток вміння логічно та професійно обґрунтовувати та висловлювати свою точку зору з проблематики права міжнародних договорів, створення навичок розуміння та укладання міжнародно-правового договорів.

Дисципліни спеціалізації IV курс

Міжнародне повітряне право

Курс передбачає вивчення становлення і розвитку системи сучасного міжнародного повітряного права, міжнародно-правових стандартів у галузі міжнародних повітряних перевезень, правових процесів у сфері використання суб’єктами міжнародного права повітряного простору, особливостей міжнародно-правового співробітництва держав у галузі повітряних перевезень.

Міжнародне космічне право

Курс передбачає вивчення особливостей міжнародно-правового регулювання відносин держав, що виникають в ході дослідження і використання космічного простору, особливостей правового режиму космічного простору та небесних тіл, правового статусу космічних об’єктів та їх екіпажів, інституту відповідальності в міжнародному космічному праві, сучасного інституційного механізму регулювання космічної діяльності.

Міжнародне морське право

Курс спрямований на професійну орієнтацію і ознайомлення студентів 4 курсу спеціальності «міжнародне право» із становленням, історією розвитку, сучасними проблемами та міжнародно-правовим регулюванням інститутів міжнародного морського права.

Право міжнародної безпеки

Дисципліна передбачає вивчення норм міжнародного права, які регулюють відносини суб’єктів міжнародного публічного права у сфері підтримання і відновлення міжнародного миру й безпеки.

Міжнародно-правові механізми захисту прав людини

Курс спрямований на вивчення історичних процесів становлення галузі міжнародного права прав людини та її сучасного стану, правотворчої та правозастосовчої діяльності суб’єктів міжнародного права в цій сфері правовідносин. Особлива увага приділяється  розгляду універсальних механізмів захисту прав людини, які функціонують в рамках ООН або створені основними універсальними документами про права людини.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

V курс

Право Світової організації торгівлі

Курс спрямований на вивчення історичних процесів виникнення, становлення і розвитку багатосторонньої торговельної системи, функцій, системи угод СОТ, процедури вступу, правотворчої і правозастосовчої діяльності Світової організації торгівлі та її членів.

Міжнародне гуманітарне право

Курс спрямований на вивчення поняття та історичного розвитку міжнародного гуманітарного права, його джерел та принципів, особливостей міжнародно-правового регулювання захисту поранених, хворих та осіб, що зазнали корабельної аварії, правового захисту військовополонених, цивільного населення та цивільних об’єктів під час збройних конфліктів, а також співвідношення міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини.

Право та економіка (в т.ч. інтелектуальна власність)

Курс спрямований на вивчення процесів функціонування правових норм в інституційному середовищі, практичного застосування теоретичних постулатів теорії права та економіки.

Міжнародне митне право

Курс спрямований на професійну орієнтацію і ознайомлення студентів 1 курсу магістратури спеціальності «міжнародне право» із становленням, історією розвитку, сучасними проблемами та міжнародно-правовим регулюванням митних відносин.

Міжнародне кримінальне право

Курс спрямований на вивчення міжнародного кримінального права як галузі міжнародного права та навчальної дисципліни, процесів становлення та сучасного стану міжнародного кримінального правосуддя, характеристик і складу міжнародних злочинів, засад міжнародної кримінальної відповідальності індивідів, правових засад співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю.

Міжнародне інвестиційне право

Курс спрямований на вивчення системи міжнародних угод спрямованих на створення міжнародних стандартів регулювання інвестиційної діяльності, процесів внесення міжнародних інвестицій, процедур судового та позасудового захисту прав інвесторів, проблем становлення та розвитку інвестиційного середовища.

Дисципліни спеціалізації V курс (магістри)

Історія міжнародно-правових вчень

Курс спрямований на вивчення історичних передумов виникнення і становлення науки міжнародного права, періодизацію її розвитку, основних наукових шкіл, концепцій провідних мислителів Стародавнього Світу, епохи Середньовіччя, епохи капіталізму та Нового часу, а також особливостей розвитку науки в Росії та Україні. 

Право міжнародної відповідальності

Дисципліна «Право міжнародної відповідальності» передбачає вивчення змісту Статей про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння, а також вивчення засад відповідальності інших суб’єктів у міжнародному публічному праві.

Міжнародне правосуддя

Дисципліна «Міжнародне правосуддя» передбачає вивчення студентами засад діяльності Міжнародного суду ООН та інших судових установ.

Міжнародне податкове право

Курс передбачає вивчення податкових систем різних держав, правовідносин держав, пов’язаних з регламентацією міжнародного співробітництва держав в податковій галузі, основних напрямків боротьби держав як з ухилянням від сплати податків, так з відмиванням "брудних грошей".

Міжнародне транспортне право

Курс передбачає вивчення становлення і розвиток системи сучасного міжнародного транспортного права, міжнародний інституційний механізм у сфері транспорту та особливості міжнародного співробітництва держав у транспортній галузі, правовідносини у сфері міжнародних перевезень.

VI курс

Методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права

Метою навчального курсу є ознайомлення студентів відділення «міжнародне право» з актуальними проблемами створення та застосування норм міжнародного права, його взаємодією з національними правовими системами, правом Європейського Союзу, міжнародним приватним правом; створення у студентів уявлення про особливості функціонування міжнародного права на сучасному етапі, значення міжнародного права для забезпечення верховенства права у міжнародному співтоваристві, характерні риси регіональних підсистем міжнародного права, значення міжнародного права для розвитку національної правової системи України.

Основи профорієнтації

Курс спрямований на ознайомлення з умовами і особливостями працевлаштування випускників магістратури на публічну державну службу, ведення приватної юридичної практики, науково-педагогічну діяльність та службу в міжнародних організаціях і установах.

Міжнародне право навколишнього середовища

Курс спрямований на вивчення поняття, предмету та джерел міжнародного екологічного права, становлення та розвитку цієї галузі, особливостей інституційного механізму міжнародного екологічного права.

Права людини у міжнародному праві

Курс спрямований на вивчення історичних процесів становлення галузі міжнародного права прав людини та її сучасного стану, правотворчої та правозастосовчої діяльності суб’єктів міжнародного права в цій сфері правовідносин. Особлива увага приділяється  розгляду універсальних механізмів захисту прав людини, які функціонують в рамках ООН або створені основними універсальними документами про права людини.

Охорона праці в галузі

Курс спрямований на формування у майбутніх фахівців умінь для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також усвідомлення нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці.

Дисципліни спеціалізації VI курс

Право розв’язання міжнародних спорів

Курс спрямований на вивчення механізмів розв’язання міжнародних спорів у системі сучасного міжнародного права, а саме: переговорів, посередництва, міжнародної слідчої процедури, міжнародної погоджувальної процедури (примирення), класичного, комерційного та змішаного міжнародного арбітражу, Міжнародного Суду ООН, діяльності Організації Об’єднаних Націй та регіональних міжнародних організацій з врегулювання міжнародних спорів.

Актуальні проблеми теорії та практики міжнародного права

Курс спрямований на вивчення актуальних проблем міжнародного права: міжнародно-правової регламентації застосування сили в постбіполярній системі міжнародних відносин, захисту прав людини в умовах «глобальної війни з тероризмом», верховенства права у міжнародних відносинах, унілатералізму та мультилатералізму в міжнародному праві, проблем створення та застосування норм міжнародного права, міжнародно-правової герменевтики і т.п.

Міжнародне енергетичне право

Метою навчальної дисципліни є розуміння студентами міжнародно-правового боку сучасних міжнародних відносин у сфері енергетики. Основними завданнями є ознайомлення студентів із ключовими міжнародно-правовими документами та механізмами в цій сфері, що (спеціально чи випадково) слугують захисту міжнародних постачань енергії від різного роду ризиків.