Міжнародні відносини

Міжнародні відносини

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

1 курс

1. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» (4,0)

Курс присвячений розкриттю природи та сутності міжнародних відносин як явища суспільного життя, історичної і політичної категорії, самостійної науки на основі сучасних теоретико-методологічних підходів.

2. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (3,0)

Курс включає розгляд основних періодів історії міжнародних відносин та дипломатії з найдавніших часів до 1789 року.

3. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (3,0)

Курс присвячено вивченню загальних принципів та підходів до організації наукової роботи та здійснення наукових досліджень. Необхідність викладання такого курсу зумовлено вимогами до університетського освітнього курсу та необхідністю підготовки студентів до самостійного виконання протягом навчання численних наукових робіт.

2 курс

4. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (1789-1917) (3,0)

Даний курс присвячений вивченню історичних форм дипломатії і зовнішньої політики держав в період з 1789 по 1917 роки. 

5. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (1917-1945) (4,0)

Курс присвячений розкриттю основних тенденцій розвитку світової політики  та особливостей нової повоєнної системи міжнародних відносин, створеної на засадах побудови міжнародного суспільства за допомогою універсальної організації з підтримки миру.

6. ОСНОВИ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ (2,0)

Даний курс передбачає висвітлення теоретичних і практичних аспектів світової політики, розкриття змісту специфічних понять і підходів, що використовуються світовою наукою у вивченні політичних взаємодій на міжнародній арені.

3 курс

7. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І СВІТОВА ПОЛІТИКА (1945-1979) (3,0)

Курс присвячений вивченню еволюції світової політики та МВ  в період з 1945 по 1979 рр., основних теорій, доктрин і концепцій світової політики, загальної міжнародної проблематики, регіональної специфіки, положень міжнародно-правових актів, фундаментальних політичних та міжнародно-правових досліджень з питань світової політики та міжнародних відносин.

8. КОНФЛІКТОЛОГІЯ ТА ТЕОРІЯ ПЕРЕГОВОРІВ (3,0)

Курс включає розгляд основних теоретичних підходів до вивчення міжнародних конфліктів; методологія наукових досліджень у конфліктології; проблеми управління конфліктами та теорію перегорів. В рамках курсу розглядаються проблеми поточної конфліктогенної ситуації у світі; типологія сучасних конфліктів та засоби їх попередження.

9. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ(до 1991р.) (5,0)

Курс присвячений ознайомленню студентів з основними етапами української державності та пов’язаними з цим зовнішньополітичними про­блемами.

10. ЕКОЛОГІЧНІ  ПРОБЛЕМИ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ (2,0)

Курс присвячений вивченню особливостей екологічної проблематики в міжнародних відносинах. Особливий акцент здійснено на принципи екологічної безпеки, міжнародний екологічний режим (Кіотський, пост-кіотський тощо) та альтернативи до нього, екологічні конфлікти, боротьба за ресурси та маршрути транспортування, водні ресурси тощо.

11. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І СВІТОВА ПОЛІТИКА (1980-2013) (4,0)

Курс присвячений вивченню еволюції світової політики та МВ в кінці ХХ – на початку ХХІ ст., основних теорій, доктрин і концепцій світової політики, загальної міжнародної проблематики, регіональної специфіки, положень міжнародно-правових актів, фундаментальних політичних та міжнародно-правових досліджень з питань світової політики та МВ.

12. ЗОВНІШНя ПОЛІТИКа УКРАЇНИ (1991-2013) (2,0)

У курсі розглядаються новітні події української зовнішньої політики, дається оцінка останнім тенденціям її формування й розвитку, розкривається зміст її регіональних і змістовних напрямів, робиться прогностична спроба визначення ролі й місця України на світовій арені у ХХІ ст.

13. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА США (4,0)

Курс присвячений ознайомленню студентів з зовнішньополітичними концепціями та доктринами американської зовнішньої політики.

14. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА РОСІЇ (2,0)

Курс присвячений висвітленню основних тенденцій та особливостей формування і реалізації зовнішньої політики держав, що входять до СНД. В його рамках розглядаються основні елементи зовнішньої політики держав, структури  МВ на пострадянському просторі.

15. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ (2,0)

Курс присвячений вивченню природи та закономірностей розвитку міжнародних відносин на пострадянському просторі, особливостей формування міждержавних структур співробітництва нових незалежних держав, місця та ролі регіону СНД в сучасних міжнародних відносинах,  положень міжнародно-правових актів, фундаментальних політичних та міжнародно-правових досліджень з питань світової політики та міжнародних відносин на пострадянському просторі.

4 курс

16. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН ЄВРОПИ (5,0)

Курс присвячено вивченню зовнішньої політики трьох провідних країн – Великобританії, Франції та ФРН. Це обумовлюється особливою роллю цих держав не лише в європейській політиці, а в міжнародних відносинах.

17. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (3,0)

Курс передбачає дослідження і розкриття змісту ключових понять та концептуальних підходів, на яких базується вивчення міжнародних відносин, познайомити студентів з теоретичними напрямами та школами, які існують у світовій науці.

18. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В АФРИЦІ ТА ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ (2,0)

Курс присвячений вивченню природи та закономірностей розвитку міжнародних відносин в Африці на Латинській Америці на сучасному етапі, визначенню місця та впливу даних регіонів на тенденції сучасних міжнародних відносин.

19. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН АЗІЇ (4,5)

Курс присвячено вивченню зовнішньої політики провідних країн Азії (Японії, КНР, Індії, Туреччини та ін.) Необхідність викладання такого курсу зумовлена стрімким зростанням впливу азійських держав в сучасних міжнародних відносинах.

20. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ (3,0)

Навчальна дисципліна спрямована на розкриття наукового значення інтеграційних процесів в Європейському Союзі для дослідження проблем міжнародних відносин та світової політики.

21. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ (2,0)

Курс передбачає вивчення поточної ситуації в МВ, виокремлення закономірностей та тенденцій їхнього розвитку, оцінку і прогнозування можливого перебігу подій на світовій арені протягом осяжного майбутнього.

22. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (2,0)

Даний курс присвячений розкриттю особливостей міжнародних відносин в Центрально-Східній та Південно-Східній Європі на сучасному етапі.

Дисципліни спеціалізації

4 курс

23. НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНІ ПРОБЛЕМИ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ (3,0)

Предметом вивчення курсу є історія розвитку національно-етнічних рухів, теорії, доктрини і концепції сучасної етнополітики та етносоціології, регіональна специфіка прояву етнічного фактору в європейській та американській політиці.

24. РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ (3,0)

Курс присвячений вивченню  теоретичних та практичних аспектів впливу релігійного фактору на міжнародні відносини Особлива увага приділяється компаративному аналізу ролі  окремих релігій в  світовій політиці,  розгляду та аналізу особливостей та основних напрямів впливу ісламського фактору на міжнародні відносини.

25. ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ (2,0)

Предметом навчальної дисципліни є категорія «сили» в міжнародних відносинах, засоби та методи силової політики, воєнно-політичні аспекти міжнародних відносин.

26. ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ (2,0)

Курс має проблемно-хронологічний характер та покликаний дати студенту основні дані про головні тенденції політичних процесів у країнах Європи: зміни у політичних системах, причини таких змін, цілей та засобів політичних сил.

27. СУЧАСНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ТЕОРІЇ (2,0)

Даний курс присвячений роз­криттю змісту ключових понять та концептуальних підходів, на яких базу­ється вивчення міжнародних відносин європейськими дослідниками, ознайомлення студентів з теоретичними надбаннями європейської науки про міжнародні відносини.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

1. УКРАЇНА В СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ (3,0)

Курс передбачає розкриття тенденцій та механізмів формування та реалізації зовнішньої політики України на сучасному етапі, а також визначення місця та ролі України в сучасній світовій політиці, дослідження потенціалу для реалізації зовнішньополітичних завдань в сучасній системі міжнародних відносин.

2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ МВ (3,0)

Даний курс присвячений викладенню основних принципів і прийомів наукових досліджень в сфері соціальних і політичних наук та розкриттю особливостей наукового вивчення міжнародних відносин.

3. МІЖНАРОДНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА БЕЗПЕКА (2,0)

Курс присвячений дослідженню загальних закономірностей, тенденцій, специфічних рис і особливостей формування, функціонування та розвитку систем міжнародної та європейської безпеки у пост-біполярний період.

4. АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ (3,0)

Курс присвячений ознайомленню студентів з базовими методологічними засадами аналізу зовнішньої політики, характерними підходами до її програмування, розроби і втілення тощо, оволодіння студентами понятійно-категоріальним апаратом як інструментом прогнозування й аналізу зовнішньої політики.

5. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (2,0)

Курс вивчається з метою формування у майбутніх фахівців знань про стан і проблеми охорони праці в галузі, що відповідає напряму їх підготовки, вивчення складових забезпечення здорових і безпечних умов праці згідно з діючим законодавством та іншими нормативно-правовими актами.

6. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ (5,0)

Даний курс присвячений вивченню методів, моделей  та шкіл стратегічного планування у сфері міжнародних відносин, огляду основних понять, пов’язаних із процесом стратегічного планування та системою національної безпеки України.

7. ПОЛІТИЧНА ГЛОБАЛІСТИКА  ТА НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ (5,0)

Курс присвячений вивченню глобальному виміру світу політики, політичних структур та відносин, які формуються у глобальному суспільстві,   проблеми глобальної влади, лідерства та управління, а також глобальні проблеми сучасності, зокрема проблему нерозповсюдження зброї масового знищення.

8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (2,0)

Навчальна дисципліна спрямована на розкриття наукового значення європейських інтеграційних процесів в  для дослідження проблем міжнародних відносин та світової політики.

Дисципліни спеціалізації

9. СУЧАСНІ КОНФЛІКТИ ТА ЇХ ВРЕГУЛЮВАННЯ (2,0)

Курс присвячений огляду системи сучасних міжнародних конфліктів, визначенню їх основних типів і форм.

10. АСИМЕТРИЧНІ ВІДНОСИНИ ТА АСИМЕТРИЧНІ СТРАТЕГІЇ (2,0)

Загальним завданням курсу є дати студентам змістовні уявлення про асиметричні відносини як тип міжнародних відносин, концептуально сучасний асиметричний характер міжнародних відносин, ознайомлення з особливостями розробки та принципами застосування асиметричних стратегій в сфері зовнішньої політики.

11. РЕГІОНАЛІЗМ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ (2,0)

Предметом навчальної дисципліни є регіональні системи міжнародних відносин та процес регіоналізації у міждержавних відносинах.

12. ПРОБЛЕМИ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (2,0)

Предметом курсу є міждержавні відносини у воєнно-політичній сфері та форми їх інституціалізації.

13. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ (1,0)

Курс присвячений поглибленому вивченню місця і ролі України в європейському міжнародно-політичному просторі, політики держави на європейському, євроатлантичному та євразійському напрямі.

14. НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ЄВРОПІ (2,0)

Предметом вивчення курсу є історія розвитку європейських національно-етнічних рухів, теорії, доктрини і концепції сучасної етнополітики та етносоціології, специфіка прояву етнічного фактору в європейській політиці.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

1 курс магістратури

1. ГЕОПОЛІТИКА ТА ГЕОСТРАТЕГІЯ (2,0)

Даний курс присвячений розкриттю наукового значення геополітичного  та цивілізаційного підходу в дослідженні проблем міжнародних відносин та світової політики. В його рамках розглядають основні геополітичні концепції та традиції, етапи і принципи формування геостратегії. 

2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ МВ (3,0)

Даний курс присвячений викладенню основних принципів і прийомів наукових досліджень в сфері соціальних і політичних наук та розкриттю особливостей наукового вивчення міжнародних відносин.

3. МІЖНАРОДНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА БЕЗПЕКА (2,0)

Курс присвячений дослідженню загальних закономірностей, тенденцій, специфічних рис і особливостей формування, функціонування та розвитку систем міжнародної та європейської безпеки у пост-біполярний період.

4. АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ (3,0)

Курс присвячений ознайомленню студентів з базовими методологічними засадами аналізу зовнішньої політики, характерними підходами до її програмування, розроби і втілення тощо, оволодіння студентами понятійно-категоріальним апаратом як інструментом прогнозування й аналізу зовнішньої політики.

5. ПРОБЛЕМИ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ (3,0)

Курс спрямований на ознайомлення з основними історичними проблемами в галузі нерозповсюдження зброї  масового знищення. 

6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (2,0)

Навчальна дисципліна спрямована на розкриття наукового значення європейських інтеграційних процесів в  для дослідження проблем міжнародних відносин та світової політики.

7. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В БАЛКАНО-ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ (3,0)

Курс присвячений вивченню особливостей міжнародних відносин в Балкано-Чорноморському регіоні на сучасному етапі. В рамках курсу розглядаються основні тенденції та проблеми міжнародних відносин в зазначеному регіоні. Особлива увага приділяється безпековим проблемам та проблемам самовизначення в Балкансько-чорноморському регіоні.

2 курс магістратури

8. МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ РОЗВИТОК (5,0)

Курс присвячений дослідженню міжнародних систем, їхньої структури, функцій, історичних форм та сучасного пост біполярного устрою. Розгляд основних тенденцій глобального розвитку, світової політики та взаємодії цивілізацій.

9. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ (2,0)

Предметом навчальної дисципліни комплекс аспектів та чинників забезпечення національної безпеки України, особливості безпекової стратегії України та її концептуальні засади, практична діяльність України у безпековій галузі.

10. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ (2,5)

Курс присвячений розробці навичок стратегічного планування міжнародних процесів; для опанування чого студенти вивчатимуть ключові концепції, методи планування та розробки стратегії; а також розв’язуватимуть на прикладах типові проблеми, що виникають в цьому процесі.

11. МІЖНАРОДНІ КОНФЛІКТИ (2,0)

Предметом навчальної дисципліни є поняття, зміст та концепції політичної конфліктології, тенденції розвитку та методологія розв’язання сучасних міжнародних конфліктів, прогнозування їх перебігу.

12. МІГРАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ (2,0)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є еволюція, витоки, причини, рушійні сили та напрями міжнародної міграції у ХХ-ХХІ ст., вплив міграційних потоків на міжнародну і регіональну безпеку, діяльність міжнародних організацій у сфері міграції.

Дисципліни спеціалізації

1 курс магістратури

13. СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА АСИМЕТРИЧНІ ВІДНОСИНИ (2,0)

Загальним завданням курсу є дати студентам змістовні уявлення про асиметричні відносини як тип міжнародних відносин, концептуально сучасний асиметричних характер міжнародних відносин, ознайомлення з особливостями розробки та принципами застосування асиметричних стратегій в сфері зовнішньої політики.

14. ЯДЕРНИЙ ФАКТОР У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ (2,0)

Предметом навчальної дисципліни є ядерний чинник та його вплив на міжнародну політику, його місце та роль в системі МВ, вплив ядерної зброї на формування біполярної та однополярної структури світу, поняття ядерної політики, формування та еволюція  ядерних стратегій.

15. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ СТРАТЕГІЇ ТА ДОКТРИНИ (2,0)

Предметом навчальної дисципліни є особливості формування та реалізації зовнішньополітичних стратегії та доктрин, зміст сучасних наукових поглядів на  характер зовнішньополітичних стратегії та доктрин, їх відповідність національним інтересам держав, вплив на них міжнародного становища та процесів, що відбуваються в різних країнах та регіонах.

16. СУЧАСНІ КОНФЛІКТИ ТА ЇХ ВРЕГУЛЮВАННЯ (2,0)

Курс присвячений огляду системи сучасних міжнародних конфліктів, визначенню їх основних типів і форм.

17. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ АКТОРИ В СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ (3,0)

Курс присвячений вивченню світової політики крізь призму діяльності транснаціональних акторів. Аналізується діяльність  конкретних транснаціональних акторів: ТНК, діаспор, терористичних організацій тощо. Аналізуються фундаментальні  міжнародно-політичні дослідження з питань  світової політики та  транснаціональних відносин.

18. РЕГІОНАЛІЗМ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ (2,0)

Предметом навчальної дисципліни є регіональні системи міжнародних відносин та процес регіоналізації у міждержавних відносинах.

19. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА США (2,0)

Курс присвячений ознайомленню студентів з зовнішньополітичними концепціями та доктринами американської зовнішньої політики.

20. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА РОСІЇ (2,0)

Даний курс присвячений вивченню характеру та складових зовнішньої політики Росії на європейському напрямі, принципів її формування.

21. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ЄС (2,0)

Курс спрямований на вивчення спільної зовнішньої політики та спільної без пекової політики ЄС, визначення її значення для розвитку інтеграційних процесів в Європейському Союзі.

2 курс магістратури

22. СВІТОВИЙ РИНОК ОЗБРОЄНЬ ТА КОНВЕРСІЯ В МВ (2,0)

Курс спрямований на висвітлення основних теоретичних та практичних аспектів ролі та місця проблем демілітаризації та конверсії в міжнародних відносинах, багатосторонності проблем демілітаризації та конверсії  в залежності від політико-системної еволюції міжнародних відносин та поточної внутрішньополітичної ситуації, закономірності цих явищ  у конкретних міжнародно-політичних системах.   

23. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ (2,0)

Курс присвячений поглибленому вивченню місця і ролі України в європейському міжнародно-політичному просторі, політики держави на європейському, євроатлантичному та євразійському напрямі.

24. НАЦІОНАЛІЗМ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ (2,5)

Даний курс присвячений вивченню феномену націоналізму: його витоків, еволюції, форм та проявів; а також ознайомленню із теоретичними підходами в дослідження націоналізму, зокрема в контексті його впливу на міжнародні відносини.