Освітні програми

Магістерська програма "Дипломатія і міжнародне співробітництво"

Освітня програма

«Дипломатія і міжнародне співробітництво»

 

Головною метою освітньо-професійної програми «Дипломатія і міжнародне співробітництво» є підготовка фахівців для діяльності в сфері міжнародних відносин і дипломатії та практичного здійснення міжнародного співробітництва.

Презентація програми

 

Гарант програми:

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби Віктор Михайлович Матвієнко.

Кваліфікація, що присвоюється:

Освітня: магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій.

Професійна: експерт з суспільно-політичних питань (дипломатія і міжнародне співробітництво).

Профіль програми: Викладання всіх навчальних дисциплін здійснюватиметься українською мовою.

Цільова аудиторія програми – українські громадяни й іноземці (за умови володіння державною мовою після навчання на підготовчому факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка), котрі мають базову вищу освіту ОР «бакалавр» і «спеціаліст» за спеціальностями галузі знань «Міжнародні відносини», а також допускається прийом на навчання випускників освітнього рівня «бакалавр», здобутого за іншими спеціальностями.

За час навчання студенти опановують:

Нормативні дисципліни:

 • Теорія та практика сучасної дипломатії.
 • Міжнародні організації та глобальні проблеми сучасності.
 • Світова дипломатія.
 • Дипломатична служба та право зовнішніх зносин.
 • Дипломатичний протокол та професійна етика.
 • Іноземна мова.
 • Європейська політика, урядування, дипломатія.
 • Теорія і практика міжнародних переговорів.
 • Національна пам’ять у міжнародних відносинах.
 • Інтеграційні процеси та об’єднання.
 • Багатостороння дипломатія і механізми регулювання міжнародних відносин.
 • Державне управління та прийняття зовнішньополітичних рішень.
 • Недержавні актори та лобістська діяльність в міжнародних відносинах.

Вибірковий блок дисциплін спрямований на розвиток професійних навичок у сфері дипломатичного забезпечення міжнародного співробітництва. Успішне опанування вибіркових курсів (отримання середнього балу не нижче 75 зі 100) є передумовою присвоєння професійної кваліфікації випускникам магістерської програми.

Підготовка студентів здійснюється за двома вибірковими блоками:

 1. Міжнародне співробітництво та міжвідомча співпраця.
 2. Практична дипломатія.

Вибірковий блок «Міжнародне співробітництво та міжвідомча співпраця»:

 • Дипломатія регіонів та транскордонне співробітництво.
 • Міжпарламентська дипломатія та міжвідомча співпраця.
 • Публічна комунікація в державному секторі.
 • Міжнародне співробітництво в сфері освіти, науки та культури.
 • Міжнародне гуманітарне співробітництво.

Вибірковий блок «Практична дипломатія»:

 • Практична психологія в дипломатії.
 • Консульська робота в сучасній дипломатичній практиці.
 • Мова дипломатичних документів (практикум).
 • Публічна і культурна дипломатія.
 • Економічна дипломатія.

Дисципліни вибору з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

Перелік №1.

 • Рада Європи: політико-правовий механізм співробітництва.
 • Міжнародні організації в сфері безпеки.
 • Інституції та програми міжнародного розвитку.

Перелік №2.

 • Стратегічне планування в міжнародних відносинах.
 • М’яка сила в міжнародних відносинах.
 • Процеси реформування та європейська інтеграція України.

Перелік №3.

 • Зовнішньополітичні комунікативні технології.
 • Віртуальна дипломатія.
 • Інформаційна політика та інформаційна безпека держави.

 

Професійні компетенції, що формуються:

 • Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової політики та дипломатії.
 • Розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на міжнародні відносини загалом і дипломатичне забезпечення міжнародного співробітництва зокрема.
 • Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини та дипломатичну взаємодію між міжнародними акторами у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному.
 • Поглиблені знання про теоретичні та прикладні дослідження міжнародних відносин, світової політики та дипломатії у політичній, економічній, юридичній науках, а також у міждисциплінарних дослідженнях.
 • Поглиблені знання про природу та джерела зовнішньої політики та дипломатії держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики та дипломатії, принципи організації системи зовнішньої політики та функціонування інститутів зовнішньої політики та дипломатії.
 • Здатність самостійно організовувати та здійснювати наукові дослідження проблем міжнародних відносин, визначати наукові проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати їх публічну апробацію.
 • Здатність провадити прикладні аналітичні розробки проблем міжнародних відносин та світової політики та дипломатії, професійно готувати аналітичні матеріали та довідки.
 • Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі, дипломатичні переговори, працювати в рамках міжнародних конференцій, організацій, інших форм практичного міжнародного співробітництва, працювати з дипломатичними та міжнародними документами.
 • Поглиблені знання про організацію та функціонування Європейського Союзу, розуміння сучасних європейських інтеграційних процесів та місця в них України.
 • Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних глобальних, регіональних і локальних процесів, та місця в них України.
 • Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у сфері міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки, зовнішньої політики та дипломатії (зокрема, щодо врегулювання міжнародних і внутрішньодержавних конфліктів).
 • Володіння іноземними мовами на професійному рівні, виконання усного та письмового перекладу з фахової тематики міжнародних відносин.

З метою набуття студентами практичних навичок у навчальному плані освітньої програми «Дипломатія і міжнародне співробітництво» освітнього ступеня «магістр» передбачено проходження виробничої практики (переддипломної) без відриву від навчальних занять впродовж другого семестру у територіальних і функціональних підрозділах МЗС України (згідно з Договором про співробітництво між Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Міністерством закордонних справ України від 30 травня 2017 р.).

Наші випускники можуть працювати в наступних установах:

 • центральні органи влади, що здійснюють повноваження в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії (Міністерство закордонних справ України, Адміністрація Президента України, Кабінет міністрів України, департаменти міжнародного співробітництва інших міністерств і відомств України);
 • департаменти міжнародного співробітництва місцевих органів влади;
 • міжнародні міжурядові організації (організації системи ООН, регіональні організації);
 • неурядові міжнародні організації;
 • українські компанії, що здійснюють міжнародну діяльність;
 • представництва транснаціональних компаній;
 • заклади вищої освіти, академічні установи України та зарубіжних країн;
 • громадські організації;
 • українські та міжнародні аналітичні, дослідницькі та консалтингові агентства.

Форма навчання:

Денна

Термін навчання:

1 рік 4 місяці

Студенти освітньої програми «Дипломатія і міжнародне співробітництво» освітнього ступеня «магістр» також користуються можливостями академічної мобільності Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що передбачено угодами з навчальними закладами Азербайджану, Бангладеш, Боснії та Герцеговини, Бельгії, Греції, Грузії, Індії, Іспанії, Італії, Казахстану, Китаю, Кіпру, Литви, Марокко, Німеччини, Польщі, США, Угорщини, Узбекистану, Франції, Хорватії та мають змогу отримати ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ.

Подати свої рекомендації щодо вдосконалення освітньої програми "Дипломатія і міжнародне співробітництво" можна за посиланням.

Опис освітньої програми «Дипломатія і міжнародне співробітництво»

Освітні компоненти освітньої програми «Дипломатія і міжнародне співробітництво»

Впровадження освітньої програми

Меморандуми та договори про співробітництво

Стажування, підвищення кваліфікації та відзнаки викладачів