Освітні програми

Головною метою підготовки фахівців за напрямком «Міжнародні відносини» є отримання студентам поглиблених знань теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, отримання кваліфікації для політичного аналізу міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, фахове знання іноземної мови. Студенти вивчають іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська, арабська, китайська та ін.).

Навчальний процес на відділенні здійснюється в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики та кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби. За напрямом «міжнародні відносини» підготовка фахівців в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється з 1944 року.

Навчання проводиться за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр».

Випускники бакалаврату отримують:

 • освітню кваліфікацію - Бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією міжнародні відносини
 • професійну кваліфікацію - фахівець з міжнародних відносин, фахівець з перекладу

Випускники магістратури, в залежності від освітньої програми отримають:

 • освітню кваліфікацію - Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
 • професійну кваліфікацію - політолог-міжнародник, молодший науковий співробітник з міжнародних відносин або експерт з суспільно-політичних питань

перекладач

Підготовка фахівців освітнього рівня (ОР) бакалавр здійснюється за такими спеціалізаціями:

 1. Міжнародно-політичний аналіз;
 2. Міжнародне недержавне співробітництво;
 3. Регіональні проблеми міжнародних відносин;
 4. Дипломатія та дипломатична служба;
 5. Міжнародні організації та багатостороння дипломатія.

Підготовка фахівців-міжнародників та експертів з суспільно-політичних питань освітнього рівня (ОР) магістр здійснюється за такими спеціалізаціями:

Освітня програма «Міжнародні відносини»

 1. Стратегічні та безпекові дослідження;
 2. Європейські дослідження;
 3. Міжнародно-політична експертиза;
 4. Дипломатія та дипломатична служба;
 5. Міжнародні організації та інтеграційні процеси.

Освітня програма «Міжнародна політика»

 1. Гуманітарний вимір в міжнародній політиці;
 2. Міжнародний розвиток та допомога;
 3. Прикладний аналіз міжнародної політики;

Освітня програма «Зовнішня політика»

 1. Дипломатична служба та міждержавне співробітництво;
 2. Міжнародне співробітництво в державному та муніципальному секторах;
 3. Міжнародні організації та багатостороння дипломатія;
 4. Прикладні дослідження зовнішньої політики;
 5. Регіональні системи міжнародних відносин (регіони за вибором).

Освітня програма «Східноєвропейські дослідження/East European Studies»

 1. Східноєвропейські дослідження (East European Studies) (Перелік питань для комплексного кваліфікаційного іспиту освітньої програми «Східноєвропейські дослідження (англомовна програма)»  на 2018-2019  навчальний рік,  спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»)
   

Освітня програма «Енергетична та екологічна безпека (Environment and Energy Security)»

 1. Енергетична та екологічна безпека (Environment and Energy Security)

Освітня програма «Європейські студії»

 1. Європейські студії  (Перелік питань для комплексного кваліфікаційного іспиту освітньої програми «Європейські студії»  на 2018-2019 навчальний рік,  спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»)

Освітня програма «Дипломатія і міжнародне співробітництво»

 1. Дипломатія і міжнародне співробітництво

Навчальний процес забезпечують викладачі, перш за все, кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики та кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби, а також інших кафедр інституту міжнародних відносин: кафедри країнознавства, кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів, міжнародного бізнесу,, кафедри міжнародного права, кафедри міжнародного приватного права, кафедри порівняльного та європейського права, кафедри міжнародної інформації, кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, кафедри іноземних мов.

Крім того, до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються працівники Міністерства закордонних справ, інших міністерств та відомств України, співробітники Національної академії наук України, міжнародних організацій, українських та закордонних структур, зарубіжні викладачі провідних навчальних закладів інших країн тощо.

Сьогодні у складі кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики працюють  19 викладачів. Серед них 6 докторів наук, професорів; 1 доктор наук, доцент; 7 кандидатів наук, доцентів; 2 кандидат наук, асистенти.

Науковий потенціал кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби складають 9 викладачів. Серед них: 3 професори, доктори наук; 4 доценти, кандидати наук; і 2 асистенти, кандидати наук.

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом передбачено проведення таких видів практики:

 • Виробнича практика (професійний переклад) (ОР «бакалавр»),
 • Виробнича практика (переддипломна) (ОР «бакалавр»),
 • Науково-виробнича практика (ОР «магістр»).

Базами практик для наших студентів є  Міністерство закордонних справ України (територіальні та функціональні департаменти), Інші міністерства та центральні органи влади України, Верховна Рада України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин), Національна Академія наук України, Представництва міжнародні організації в Україні (агентства системи ООН), національні та зарубіжні аналітичні центри.

Випускники освітньої програми можуть займати первинні посади: міжнародник-аналітик, аташе, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, викладач вищого навчального закладу, асистент, викладач професійного навчального закладу, фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, рекламіст, експерт із зовнішньоекономічних питань, спеціаліст державної служби, науковий співробітник (політологія і міжнародні відносини), експерт із суспільно-політичних питань (в політичних партіях та інших громадських організаціях), політичний оглядач, політолог, перекладач, коментатор, оглядач політичний.

Наші випускники працюють:

 • на керівних і виконавських посадах у центральних органах влади України та 90 країн світу;
 • в центральному апараті на спеціалізованих установах ООН;
 • в міжурядових та неурядових міжнародних організаціях;
 • в провідних аналітичних центрах;
 • в міжнародних та українських громадських та гуманітарних організаціях;
 • у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн.
 • в міжнародних та вітчизняних підприємствах приватного сектору.

СТУДЕНТИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА НАПРЯМКОМ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» КОРИСТУЮТЬСЯ МОЖЛИВОСТЯМИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНО УГОДАМИ З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ БАГАТЬОХ КРАЇН СВІТУ ТА МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ