Наукова робота

Цвєтков Гліб Миколайович (1922 – 1996 рр.)

Цвєтков Гліб МиколайовичГ.М. Цвєтков народився 27 червня 1922 р. у м. Тирасполі (Молдова), пройшов усю Велику Вітчизняну війну і брав участь в урочистому Параді Перемоги на Красній площі 24 червня 1945 року.У 1952 р. Г.М. Цвєтков закінчив факультет міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. В 1955 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук та розпочав викладацьку діяльність. В 1960-62 рр. Гліб Миколайович був деканом факультету для іноземних громадян, протягом 1962-1973 рр. - проректором університету з міжнародних зв'язків. Г.М.Цвєтков став ініціатором відновлення факультету міжнародних відносин, який він очолював у 1972 - 1978 рр. та 1980 – 1984 рр. У 1972 р. захистив докторську дисертацію на тему «Політика США щодо СРСР у 1930-х роках». Г.М.Цвєтков заснував національну школу міжнародників. В активі вченого близько 300 публікацій, виданих у Києві, Лейпцигу, Братиславі, Едмонтоні та Празі. Серед них: «Шестнадцать лет непризнания. Политика США в отношении Советского государства в 1917-1933 гг.», «СРСР і США: 40 років дипломатичних відносин», «СССР и США: отношения, влияющие на судьбы мира», «Міжнародні відносини і зовнішня політика в 1917 – 1945 рр.: Навч. посіб». Багатогранність таланту Г.М. Цвєткова блискуче проявилася на дипломатичній роботі. Протягом 1981-1985 рр. був членом Виконавчого комітету ЮНЕСКО від України, був нагороджений Срібною медаллю ЮНЕСКО. Г.М.Цвєтков – кавалер орденів Трудового червоного прапора, Червоної зірки (1944 р.) та «Знак пошани». Він нагороджений 18 медалями СРСР, а також медалями Болгарії, Гани, Монголії. У 1982 р. його нагороджено премією АН УРСР ім. Д.З.Мануїльського і присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки УРСР. Майже 50 років Гліб Миколайович Цвєтков присвятив Київському національному університету ім. Тараса Шевченка, в якому він невтомно і плідно працював до останнього дня свого життя. В день своєї смерті - 2 грудня 1996 р. - Г.М.Цвєтков працював і закінчив, як усе, за що він брався, написання статті про зовнішньополітичні пріоритети незалежної України.Як відомо, історію творять люди. Г.М.Цвєтков був і назавжди залишиться одним з головних творців історії факультету–Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукова школа

Наукова була започаткована видатним українським вченим і дипломатом проф. Г.М. Цвєтковим. Сьогодні її очолює професор В.А. Манжола. 
Основними науковими напрямками досліджень є: «Міжнародні процеси та світова політика», «Міжнародна безпека та зовнішньополітичні стратегії», «Європейська політика та європейська інтеграція», «Україна у постбіполярній системі міжнародних відносин». Результатами фундаментальних досліджень представників наукової школи стали інноваційні розробки моделей інтеграційного процесу та процесу розширення ЄС в умовах пост-біполярної Європи, вивчення феномену «Великої Європи» в контексті безпекових та політичних процесів на континенті, комплексний аналіз ролі великих держав в європейській інтеграції. Значний внесок було зроблено у дослідження проблем регіональної безпеки в трансатлантичному просторі, Східній Європі, на Близькому та Середньому Сході, у аналіз новітніх тенденцій у царині ядерної політики великих держав та нерозповсюдження ядерної зброї. Значні наукові здобутки досягнуті дослідниками у розробці та вдосконаленні методологічних підходів до аналізу та прогнозування міжнародних конфліктів, а також місця і ролі України в постбіполярній системі міжнародних відносин. 
За напрямами досліджень наук. школи захищено 12 докторських та понад 130 кандидатських дисертацій.В Україні та за кордоном видано десятки монографій та сотні наукових статей. Регулярно проводяться міжнародні наукові конференції з актуальних проблем міжнародних відносин і світової політики. Важливим міжнародним науковим форумом стали щорічні «Цвєтковські читання».
У 90-і роки на кафедрі сформувалася методична школа підготовки міжнародників-політологів, яка забезпечує дві магістерські програми – "Європейська політика" та "Міжнародні стратегії та безпека".

Науково-дослідна частина

Науково-дослідна частина кафедри була створена у 2001 році. В рамках загальноінститутської теми “Міжнародні правові, політичні та економічні засади розвитку України” НДЧ працювало над темою “Моделювання місця і ролі України в процесі трансформації сучасної системи міжнародних відносин”. З 2006 року основны зусилля пыдроздылу зосереджено на проведенні науково-дослідних розробок за темою “Європейський вектор зовнішньої політики України в контексті міжнародних відносин” (науковий керівник підрозділу – д.і.н., професор В.А.Манжола).

Сьогодні в НДЧ кафедри працює 7 осіб (з них 1 доктор історичних наук – Манжола В.А., 5 кандидати політичних наук – Божко С.О., Весела Н.М., Гуменюк А.Г., Денисенко К.Ю., Хилько О.Л., та спеціаліст-політолог – Дальський В.Б.). Вони активно залучаються до науково-теоретичної та практичної діяльності кафедри: беруть участь у національних та міжнародних наукових конференціях, семінарах, круглих столах, займаються викладацькою роботою. На замовлення МЗС України підрозділом було підготовлено низку аналітичних матеріалів з такої проблематики: євроінтеграційна політика України, розробка Нової посиленої угоди між Україною та ЄС, запровадження ініціативи ЄС “Східне партнерство”. Співробітники НДЧ стали авторами та співавторами 5 підручників та навчальних посібників, 3 монографій, низки статей до Української дипломатичної енциклопедії, значної кількості наукових статей з міжнародної проблематики.

Докторантура і аспірантура

Будь-яка наукова школа визначається не лише здобутками її провідних представників, але також залученням молодих науковців, здатністю передавати їм необхідні знання й навички, й так відтворюватися в нових поколіннях вчених. Для кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ключову роль у збереженні та примноженні кращих наукових традицій відіграють аспірантура та докторантура.
Аспірантура і докторантура кафедри готують науково-педагогічні кадри найвищої кваліфікації для ІМВ КНУ, для інших профільних академічних та наукових закладів; випускники, що успішно захистили дисертації, працюють по всій Україні, а також в численних державах світу, зокрема у Азербайджані, Бангладеш, Білорусі, Болгарії, В’єтнамі, Гвінеї, Греції, Лівані, Лівії, Коморських островах, Мадагаскарі, Сирії, Танзанії, Республіці Чад, Швеції, Югославії та інші. За час роботи аспірантури й докторантури було підготовлено 12 докторських та більше 130 кандидатських робіт.
Не менш вагомою є роль аспірантів та докторантів у здійсненні науково-дослідних робіт кафедри: тематика дисертаційних робіт традиційно узгоджена із основними напрямами наукових досліджень кафедри; чималий науковий доробок аспірантів та докторантів покладено в основу численних монографій та наукових статей і представлено у виступах на багатьох міжнародних та національних наукових конференціях.
Всі викладачі кафедри, які навчались в докторантурі, захистили докторські дисертації: В.А. Манжола, О.А. Коппель, В.Ю. Крушинський, С.П. Галака, О.С. Пархомчук.

“Цвєтковські читання”. Міжнародні конференції

Щорічною традицією є проведення «Цвєтковских читань», до яких запрошуються як маститі, так і молоді вчені-міжнародники з України та зарубіжних країн. Вони відбуваються у першій половині листопада і присвячені річниці з дня смерті видатного вченого. 
Кафедра виступала організатором (або співорганізатором) великої кількості міжнародних наукових конференцій, серед яких: «Ялта-2000», «Моделювання міжнародних відносин», «Європейський вибір та багатовекторність: проблеми співіснування у зовнішній політиці України», «Досвід Вишеградської групи та зовнішня політика України», «Україна, Польща та НАТО: Регіональна безпека ЦСЄ в період трансформації НАТО», «Проблеми підготовки дипломатів Росії й України в умовах глобалізації», «Європейська безпека в нових геополітичних умовах», «Роль НАТО в сучасному світі», «Україна у пост-біполярній системі міжнародних відносин», «Україна – Росія: пошук оптимальної моделі відносин», «Європейський Союз як новий сусід: можливості, проблеми та кордони», «Розширення ЄС та національні інтереси України», «Польща та Україна перед новими викликами: інтеграційні процеси у Центральній та Східній Європі», «Російсько-українські відносини в контексті інтеграційних процесів в Європі», «Україна та проблеми диференціації в Політиці сусідства Європейського Союзу», «Україна-Росія-Європа», «Україна та проблеми диференціації в політиці Європейського Союзу» тощо.
Науковці кафедри та студенти старшокурсники регулярно беруть участь в щорічних «Академіях НАТО» у Києві, Донецьку, Львові, Одесі. 
Кафедра приділяє велику увагу організації студентської наукової роботи. Ключову роль у здійсненні дослідницьких робіт відіграють студентські наукові гуртки, створені на кафедрі, а також НТСА. Кафедра виступає організатором численних студентських наукових конференцій та семінарів, зокрема, в рамках «Цвєтковських читань»