Country Studies

Intenational Regional Studies

 

Mykola Doroshko

Head of the Department - Professor, Doctor of History.

"Country Studies" is a new direction of training at the Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Training of experts in the field of country studies is carried out at the base of the Country Studies Department, which was established in 1995. Since September 2016 Master’s degree program has been launched. 

Про освітню програму

Головною метою  освітньої програми «Країнознавство (американістика, європеїстика та сходознавство)» освітнього рівня бакалавр та освітніх програм  «Регіональні студії» та «Міжнародно-політична регіоналістика» освітнього рівня магістр   є підготовка висококваліфікованих фахівців-міжнародників з країнознавчою та регіональною спеціалізацією, що отримують спеціалізовані знання з особливостей історичного, політичного, економічного розвитку країни та регіону. Студенти вивчають іноземні мови, що визначатиме їх регіональну спеціалізацію (англійська або іспанська – для спеціалізацій американістика та європеїстика, китайська або арабська для спеціалізації сходознавство, як  друга іноземна вивчаються – англійська, французька, німецька, іспанська, польська, арабська, китайська).

Навчальний процес за освітньою програмою здійснюється в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі кафедри країнознавства. Історія кафедри бере початок 1960 року, коли  у складі підготовчого факультету для іноземних громадян Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка було створено кафедру гуманітарних дисциплін. У 1995 році кафедру перейменовано у кафедру порівняльної політології і регіонознавства. У 2003 р. кафедра отримала свою сучасну назву – кафедра країнознавства.

 

Випускники бакалаврату отримують:
- освітню кваліфікацію:
бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
- професійну кваліфікацію:
фахівець з країнознавства
фахівець з перекладу

Випускники  бакалаврату мають академічне право вступу на одну з 2 магістерських освітніх програм:

 1. Регіональні студії отримують
  - освітню кваліфікацію:
  магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
  - професійну кваліфікацію:
  політолог-міжнародник, експерт з суспільно-політичних питань країн (регіонів)
  перекладач з іноземної мови
 1. Міжнародно-політична регіоналістика отримують
  - освітню кваліфікацію:
  магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
  - професійну кваліфікацію:
  політолог-міжнародник, експерт з суспільно-політичних питань країн (регіонів)

Підготовка фахівців – міжнародників освітнього рівня (ОР) бакалавр здійснюється за такими спеціалізаціями:
1.     Країни пострадянського простору;
2.     Країни Європи і Північної Америки;
3.     Країни Азії, Африки та Океанії;
4.     Країни Латинської Америки;
5.     Сходознавство;
6.     Американістика.

Підготовка фахівців – міжнародників освітнього рівня (ОР) магістр освітньої програми Регіональні студії здійснюється за такими спеціалізаціями:
1.     Азіатські та африканські студії;
2.     Євроатлантичні студії;
3.     Європейські та американські студії;
4.     Латиноамериканські студії;
5.     Орієнталістика;
6.     Регіональні студії країн пострадянського простору.

Підготовка фахівців – міжнародників освітнього рівня (ОР) магістр освітньої програми Міжнародно-політична регіоналістика здійснюється за такими спеціалізаціями:
1.     Регіональні студії країн пострадянського простору;
2.     Європейські та американські студії;
3.     Азіатські та африканські студії;
4.     Латиноамериканські студії.

 Навчальний процес забезпечують викладачі, перш за все, кафедри країнознавства, а також інших кафедр інституту міжнародних відносин: кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби, кафедри міжнародного права, кафедри міжнародного приватного права, кафедри порівняльного та європейського права, кафедри міжнародної інформації, кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів, міжнародного бізнесу, кафедри іноземних мов.

Крім того, до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються видатні вітчизняні та закордонні вчені, працівники Міністерства закордонних справ, інших міністерств та відомств України, співробітники Національної академії наук України, міжнародних організацій, українських та закордонних бізнес-структур, викладачі з провідних закордонних навчальних закладів тощо.

Сьогодні у складі кафедри країнознавства працює  9 викладачів: 2 доктори наук, професори; 4 кандидати наук, доценти;  3 кандидати наук, асистенти.

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом передбачено проведення таких видів практики:
- Виробнича практика (професійний переклад) (ОР «бакалавр»),
- Виробнича практика (переддипломна) (ОР «бакалавр»),
- Науково-виробнича практика (ОР «магістр»).

 

Базами практик для наших студентів є  Міністерство закордонних справ України (територіальні та функціональні департаменти), Верховна Рада України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин), Національна Академія наук України, міжнародні організації, національні та зарубіжні бізнес-структури.

Випускники освітньої програми можуть займати первинні посади:  у Міністерстві закордонних справ України, у департаментах міжнародного співробітництва та європейської інтеграції міністерств та відомств, у органах центральної та регіональної виконавчої влади,  викладача (асистента) вищого навчального закладу, експерта-аналітика з дослідження політичних, суспільних питань розвитку країни/регіону, перекладача, аташе, дипломатичного агента, дипломатичного кур’єра.

Наші випускники працюють:

- у центральних і регіональних органах влади і управління України та 90 країн світу;

- у представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;

- у міжнародних  міжурядових та неурядових організаціях;

- у бізнес-структурах всіх сфер економіки України та зарубіжних країн;

- у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн.

 

СТУДЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «КРАЇНОЗНАВСТВО» МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПРОХОДИТИ СТАЖУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ-ПАРТНЕРАХ

 

Детальніша інформація про спеціальність

БУКЛЕТ КАФЕДРИ

БУКЛЕТ КАФЕДРИ 2 

 

Контакти

Старший лаборант кафедри – Шахматова - Бондаренко Ольга

Методист спеціальності – Однолько Лариса Вікторівна

Телефон кафедри: (044) 481-45-32

c.studies345@gmail.com 

завідувач кафедри – (044) 481-44-02
doroshko7@ukr.net