Publications

With the support of the LLP of the European Union

Leaflet “Bachelor and Master Programs “Economics of European Integration”

Shnyrkov O. Economic Effects of the Agreement on the Association of Ukraine and the EU Considering Possible Reaction of Russia (Шнирков О. Економічні наслідки укладання угоди про асоціацію України з ЄС з урахуванням можливої реакції Росії // Національна безпека і оборона. – 2013. - №4-5. – С.90-93).

Shnyrkov O.I. Domestic and Foreign Factors of the Effects of Foreign Trade between Ukraine and the EU (Шнирков О.І. Внутрішні та зовнішні чинники ефектів вільної торгівлі України з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 113 (Ч.І). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – С. 25–32).

Shnyrkov O.I. Economic Effects of Possible Trade Reaction of Russia to the Agreement on the Association of Ukraine and the EU (Шнирков О.І. Економічні наслідки можливої торговельної реакції Росії на угоду про асоціацію України з ЄС //  Матеріали Наукового симпозіуму ["Творчий внесок професора А.С.Філіпенка у навчально-наукову спеціальність Світове господарство і міжнародні економічні відносини"], (Київ, 17 жовтня 2013 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин, Всеукраїнська громадська асоціація «Українська асоціація економістів-міжнародників». – К.: Відділ оперативної поліграфії  Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2013. – С.14-25).

International Economic Relations: Practical Guide (Міжнародні економічні відносини: практикум / О.І.Шнирков, Р.О.Заблоцька, З.О.Луцишин, В.І.Мазуренко та ін.; за ред. О.І.Шниркова. – Черкаси: видавець Ю.А. Чабаненко, 2013. – 387 с.)

18 articles (including “Еurope – 2020”, “Everything but arms Initiative”, “European payment  union”, “European currency system”, “Free trade zone”, “Customs union”,  “World trade organization”, “Regional trade agreements”) in Ukrainian Diplomatic Encyclopedia («Українська дипломатична енциклопедія» в 5 томах. – Київ,  2013).

Shnyrkov O. The Macroeconomic Impact of an FTA with the EU on the Ukrainian Economy / Post-Crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium: Monograph / A.Andreeva, O.Anisimova, Yu.Bilenko and others / Edited by O.Shnyrkov and Anton Filipenko. – K.: Publishing center “Kyiv University”, 2013. – 311 p.

Shnyrkov O. Deep and Comprehensive Free Trade Areas as a New Phenomenon in the World Economy (Шнирков О. Поглиблені та розширені зони вільної торгівлі як новий феномен світового господарства // Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття: монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, А.П. Румянцев та ін.; за ред. О.І. Шниркова, В.І. Муравйова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 399 с.)

Shnyrkov O.I. External aspects of Deep and Comprehensive Free Trade Area between Ukraine and the EU (Шнирков О.І. Зовнішні виміри поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі України з ЄС // Матеріали наукових заходів. Наукова конференція «Україна-ЄС: новий етап економічної інтеграції», 10 квітня 2014 року, м.Київ. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  Інститут міжнародних відносин, Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація економістів-міжнародників», 2014. – С.4-5).

Shnyrkov O. External factors of development of Deep and Comprehensive Free Trade Area between Ukraine and the EU (Шнирков О. Зовнішні фактори розвитку поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі України з ЄС // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: зб. тез доповідей (24 квітня 2014 року, м.Київ) / за заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2014. – С.32-35).

Shnyrkov O. , Kopiyka V. Political Association and Economic Integration with the EU as a driver of core reforms in Ukraine // EU Neighbourhood Policy – Survey and Perspectives / Herausgeber: Andreas Kellerhals, Tobias Baumgartner. 5th Network Europe Conference, Jerusalem, 20th – 23th October 2013. Schuthess Juristische Medien AG, Zürich, Basel, Genf, 2014. – P.95-108.

Shnyrkov O. Priorities for Foreign Trade Areas of Ukraine (Шнирков О.  Пріоритети зон вільної торгівлі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Міжнародні відносини. – 2012. – Вип.38/39. – С.37-38).

Shnyrkov O.I. External Aspects of Deep and Comprehensive Free Trade Area between Ukraine and the EU (Шнирков О.І. Зовнішні виміри поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі України з ЄС // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: наукове видання (24 квітня 2014 року, м.Київ). – К.: ДАУ при МЗС України, 2014. – С.60-62).

40 years of experience. Study and research programs in International Economic Relations in Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv (40 років досвіду. Освітні та наукові програми з міжнародних економічних відносин в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В.С. Будкін, Г.Н. Климко, А.С. Філіпенко, О.І.Шнирков, Л.О. Шворак. – К.: Друкарня «Аванпост», 2014. – 69 с.)

Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ТОВ «Видавництво «Укрбланковидав»», 2014. – 416 с.) – contains short information about the project.

Shnyrkov O. Economic Association of Ukraine with the EU: Opportunities for Implementation and Risks (Шнирков О.І. Економічна асоціація України з ЄС: можливості реалізації та ризики // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики : збірник тез доповідей (23 квітня 2015 року, м.Київ) / за заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. – С.152-158).

Shnyrkov O. Specific Feature and risks of the EU-Ukraine Economic Association Implementation (Шнирков О.І. Особливості та ризики для реалізації економічної асоціації України з ЄС // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць П’ятої науково-практичної конференції. – Одеса:  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2015. – С.7-10.).

Kopiyka V., Shnyrkov. O. EU-Ukraine Economic Association and Third Countries // Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development /  Edited by E.Siskos and O.Rogach. – Kastoria: Technological Educational Institute of Western Macedonia. – P.54-63.

O.Shnyrkov. Competition Policy of the EU: Collection of lectures (О Шнирков О.І. Конкурентна політика ЄС: конспект лекцій.– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015).

Shnyrkov O. Research report for Razumkov Centre  “Factors of the Ukraine’s Export Diversification under the Economic Disintegration with Russia” (in Ukrainian).

Shnyrkov O. Research report for Razumkov Centre  “The Competition Policy of  at the EU Markets and the Programs for Competitiveness and Innovation in the EU” (in Ukrainian).

Economic Association of Ukraine with the EU: Monograph / Edited by O.Shnyrkov (450 p. in Ukrainian) – submitted to the publishing house in April 2015.

Kopiyka V., Shnyrkov O. External Determinants of the EU-Ukraine Deep and Comprehensive  Free Trade Area // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. – 2014. – №  01 (01). – P. 42-46.

Shnyrkov O. The Best Option is EU Integration and Accession to the European Global and Regional Production Networks // Then Russian-Ukrainian conflict:  Current State. Implications. Scenarios. – Razumkov Centre, 2015. – P. 35-37.

Shnyrkov O., Reznikova N. Problem of Transorming the Export Specialization of Ukraine under Searching for New Markets (Шнирков О., Резнікова Н. Проблема трансформації товарної експортної спеціалізації України в умовах пошуку  нових ринків збуту //  Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 124 (частина ІІ).– К.: Київський  національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2015. – С. 121-129).

Shnyrkov O., Shvorak L. Disintegration of Ukrainian  and Russian Economies // Journal of Global Economy Review. – 2015. – Vol.1. – No. 3. – P.4-9.

Shnyrkov O. Economic Association between Ukraine and the EU and Agreements with the Third Countries (Шнирков О.  Економічна асоціація України з ЄС та угоди з іншими країнами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Міжнародні відносини». – 2014. – Вип. 1(42). – С.54-58).

Shnyrkov O. Determinants of export diversification in Ukraine under economic disintegration with Russian Federation // Перспективи виходу України на ринки висхідних країн. Аналітична доповідь.  – Київ: Заповіт, 2015. – С. 100-103.

Shnyrkov O. Free Trade Area between Ukraine and the EU under economic disintegration with Russian Federation (Шнирков О.  Зона вільної торгівлі України з ЄС за умов економічної дезінтеграції з РФ // Сучасні виклики розвитку світової економіки: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – C.168-172.)

Shnyrkov O.I. Economic Consequences of Possible Trade Reaction of Russia to the EU-Ukraine Association Agreement (Шнирков О.І. Економічні наслідки можливої торговельної реакції Росії на угоду про асоціацію України з ЄС // Україна в міжнародних інтеграційних процесах: монографія / В.В. Копійка, М.С. Дорошко, В.І. Головченко та ін.; за ред. В.В. Копійки. - К. : ВПЦ "Київский університет", 2015. - 575с. С.485-497).

Shnyrkov O.I. Economic Effects of the EU-Ukraine Free Trade Area (Шнирков О.І. Економічні ефекти зони вільної торгівлі України з ЄС // Економічна асоціація України з Європейським Союзом : монографія / О.І. Шнирков, В.І. Муравйов, Р.О. Заблоцька та ін. ; за ред. О.І. Шниркова, В.І. Муравйова. - ВПЦ "Київський університет", 2015. 415 с. с. 282-294).

Shnyrkov O.I. Legal Mechanisms of Provision of Competitive Environment in the EU-Ukraine Association Agreement. (Шнирков О.І. Правові механізми забезпечення конкурентного середовища в угоді про асоціацію між Україною та Європейським союзом // Економічна асоціація України з Європейським Союзом : монографія / О.І. Шнирков, В.І. Муравйов, Р.О. Заблоцька та ін. ; за ред. О.І. Шниркова, В.І. Муравйова. - ВПЦ "Київський університет", 2015. 415 с. с. 343-360).

O.I. Shnyrkov, O.I. Rogach, O.A. Chugaiev Russia’s Concerns for the EU-Ukraine Association: Myths and Realities // Journal Global Policy and Governance, Vol. 4, No.2, December 2015.

Shnyrkov O.I., Shvorak L.O. Solidarity Economics: New Conceptual Approach in Economic Theory (Шнирков О.І., Шворак Л.О. Solidarity Economics: New Conceptual Approach in Economic Theory// Матеріали міжнародного симпозіум: Соціальна та економічна солідарність – український вибір. ІМВ. – 2016. - С.140-142).

Shnyrkov O. Policy of Competition Regulation and Promotion of EU Competitiveness Development/ National Security and Defense №1-2 – Razumkov Centre, 2016. – P. 77-88.