Announcements

SASA IRR is pleased to announce the start of registration for the annual scientific conference "Actual problems of international relations-2018", which will take place on October 25, 2018 at IRR (Kyiv, Melnikova street 36/1).

 

Для реєстрації необхідно:
1) заповнити реєстраційну форму за посиланням

Заявки на участь у конференції приймаються до 20 жовтня 2018 року.

2) надіслати тези доповідей на електронну адресу НТСА: sasp.iir@gmail.com (до 15 листопада 2018 року). У темі листа обов’язково зазначається прізвище, статус автора та назва секції.

Робочі мови конференції – українська, англійська.
Форма участі: очна/заочна.

СПИСОК СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Секція: Міжнародні відносини та зовнішня політика
Секція: Міжнародні організації та дипломатія
Секція: Регіональні студії
Секція: Міжнародне публічне право
Секція: Порівняльне і європейське право
Секція: Міжнародне приватне право
Секція: Світове господарство і міжнародні економічні відносини 
Секція: Актуальні проблеми міжнародних фінансів 
Секція: Міжнародний бізнес
Секція: Медіакомунікації
Секція: Міжнародна інформація

Вимоги до оформлення тез доповідей:
1. Обсяг тез - до 3 сторінок А4, не включаючи списку використних джерел.
2. Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5.
3. Поля – всі по 2 см.
4. Абзац – 1,25 см.
5. Зверху сторінки - прізвище, ініціали автора; після чого ставиться зноска зірочка «*»; внизу сторінки до зноски робиться запис 10 Шрифтом Times New Roman. Зазначається: перший рядок - статус автора: студент, аспірант, здобувач, викладач, тощо; курс, спеціальність (вирівнювання по ширині), другий рядок - місце навчання, роботи; третій рядок – науковий керівник, його науковий ступінь та посада. 
6. Список використаних джерел (не більше 10) розміщується після тексту тез доповіді. Джерела розташовуються в порядку їх згадування в тексті. Посилання по тексту оформлюються в квадратних дужках.