Monographs

Монографії викладачів і наукових співробітників Інституту

 

Дзюба П. В. Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування: структура та детермінанти розвитку: монографія. Київ: Аграр Медіа Груп, 2017. 536 с.

Азійський напрямок зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. – К.:  Національний інститут стратегічних досліджень, 2008. – 220 с. (член авт. кол. Константинов В.Ю.).

Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: теорія і практика : Монографія. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. – 320 с.

Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін.-т пробл. міжнар. безпеки; відп. редактор Б.О.Парахонський. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2008. – 591 с. (члени авт. кол. Коппель О.А., Петюр Р.К., Єнько Є.Ю.)

Борділовська О.А. Зовнішня політика республіки Індія у постбіполярний період (1991-2008) – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 249 с.

Голубій І.Є. Зовнішньоторговельна політика України. - К.: Вид. «Товариство Знання», 2008. – 250 с.

Довгерт А.С. Теоретичні засади сучасної кодифікації цивільного права України. Правова система України: історія, стан та перспективи. В 5-ти т. // Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право. За заг. ред. Н.С. Кузнєцової. – Х.: Право, 2008. – власна частина – 180 с.

Дорошко М.С. Номенклатура: Керівна верхівка Радянської України (1917-1938 рр.): Монографія. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 368 с.

Заблоцька Р.О. Система інституційного регулювання світової торгівлі послугами: Монографія– К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. - 268 с.

Закони України „Про державну виконавчу службу”, „Про виконавче провадження”, „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”: Науково-практичний коментар: Монографія / Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. – К.: Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1172 с.

Зовнішня політика України 2007: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / За ред. Перепелиці Г.М. – К.: “Стилос”, 2008. – 312 с.

Інформаційна безпека держави: Монографія / Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Рижков М.М. та ін. – К.: Центр вільної преси, 2008. – 435 с.

Історія міжнародного права / Дмитрієв А.І., Дмитрієва Ю.А., Задорожній О.В. – К.: Вид. дім «Промені», 2008. – 384 с.

Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу та Україна. Монографія. – К.: Логос, 2008. – 352 с.

Манжола В.А, Хилько О.Л., Божко С.О. Україна в європейському безпековому просторі. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. - 312 с.

Международная и европейская  безопасность и Украина / Отв. ред. А.В.Крапивин. – Донецк: Вебер, 2008. – 443 с.  (члени авт. кол. Манжола В.А., Мінгазутдінов І.О.).

Міжнародне приватне право в Київському університеті / За ред. проф. А. Довгерта  – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 352 с.

Основні характеристики, показники і умови зовнішньої торгівлі України / За ред. І.І. Пузанова. – К.: ДАСОА Держкомстату України, 2008. – 130 с.

Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України / Колективна монографія. – К.: Ін Юре, 2008. - 272 с.

Скринька Д.В. Міжнародне право та економіка. Конституційний підхід. – К.: Вид. дім «Промені». - 2008. –  191с.

Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки. – Кн. 1: Рік 1917. – Харків, 2008. – 560 с.

Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства. / За ред. Левенця Ю.А. – К.: Знання України, 2008. – 320 с. (член авт. кол. Перепелиця Г.М.).

Цивилизационная структура современного мира. Коллективная монография. – Т.2. - К.: Наукова думка,  2008. – 690 с. 

Ukraine’s relations with the leading countries of Western Europe. / Foreign Policy of Ukraine 2007: Strategic Assesment, Forecast and Priorities. – Kyiv: “Stylos”, 2008. – 315 p.

Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства // Наук.-практ. коментар до Закону України «Про акціонерні товариства». - К.: «Юстініан», 2009. - 880 с.

Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула: монографія / наук. редактори  Г.М.Перепелиця, Посол Хо Сун Чьол (2006-2008). ) (члени авт. кол. Перепелиця Г.М., Копійка В.В.) – К.: ЗАТ «Видавничий дім «ДЕМІД», 2009. – 399 с.

Головченко В.І., Солдатенко В.Ф. Українське питання в роки Першої світової війни:  Монографія. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 448 с.

Енциклопедія цивільного права України [С.В. Антонов, А.Ю. Бабаскін, І.А. Безклубий,  С.Я. Фурса та ін.] ; відп. ред. Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. –– К.: Ін Юре, 2009. - 952 с. 

Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. Щорічник. / Під ред. Г.М.Перепелиці. (члени авт. кол. Манжола В.А., Перепелиця Г.М.). – К.: ВД «Стилос», 2009. – 236 с.

Ігнатьєв П.М. Шрі-Ланка: країнознавчий портрет. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 288 с.

Інформаційна безпека: контрманіпулятивні стратегії: Монографія / Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Білоусова Н.Б., Піскорська Г.А., Панченко Ж.О., Кучмій О.П., Рижков М.М., Піпченко Н.О., Даниленко С.І., Добржанська О.Л., Запорожець О.Ю., Литвиненко Н.П., Андрєєва О.М., Хлистун Г.Ю., Шевченко О.В. – К.: КНУ ІМВ, 2009. – 464 с.

Міжнародне приватне право в Київському університеті: антологія: у 2 т. - Т.1. 1835-1991 / за ред. А.Довгерта. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 495 с.

Міжнародне приватне право в Київському університеті: антологія: у 2 т. - Т.2. 1992-2007 / за ред. А.Довгерта. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 791 с.

Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму: прикладний аспект: Монографія / Романенко Ю.В., Яковенко А.К. – К.: ДУІКТ, 2009 – 360 с.

Проблеми систематизації приватного права України та Європи / За заг. ред. Ю.В.Білоусова. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – 204 с. (член авт. кол. Довгерт А.С.).  

Ступницький О.І., Вергун В.А. та ін. Інститути спільного інвестування в умовах глобалізації світових фінансових ринків. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. - 511 с. 

Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього» / за ред. А.І. Кудряченка. – К.: Інститут європейських досліджень НАНУ, 2009. – 680 с. (член авт. кол. Яковенко Н.Л.).

Бевзюк Е.В., Вергун В.А., Грин О.О., Ступницький О.І. Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-методологічний, політико-правовий  та економічний аспекти: Монографія. – Ужгород: ЗакДУ, 2010. – 368 с.

Білоцький С.Д. Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі (Бібліотека кафедри міжнародного права). - К.: Вид. дім «Промені», 2010. – 270 с.

Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 401 с.

Довгерт А.С. Наука міжнародного приватного права в Київському університеті. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2010. – 32 с.

Згуровський М.З., Пахомов Ю.М., Філіпенко А.С. та ін. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна. - К.: ВЦ «Академія», 2010. - 328 с.

Зовнішня політика України-2010: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / За ред. Г.М.Перепелиці.- К.: ВД «Стилос», 2010. – 352 с.

Копійка В.В., Миронова М.А., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз на сучасному етапі: структурні зміни та стратегія розвитку. - К.: Знання, 2010. - 94 с.

Личные неимущественные права: проблемы теории и практики применения / под ред. Р.О. Стефанчука. - К.: Юринком Інтер, 2010. - 1040 с. (член авт. кол. Довгерт А.С.).

Нариси повсякденного життя Радянської України в добу непу (1921-1928) / Відп. ред. С.В.Кульчицький. – К.: Інститут історії України, 2010. – - Ч.1. - 428 с. (член авт. кол. Дорошко М.С.).

Олександру Задорожньому – 50. Статті та есе учнів і колег / Одеса: Фенікс, 2010. – 475 с.

Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку / За ред. Ф.М. Рудича. К.: Парламентське видавництво, 2010. – 336 с.  (член авт. кол. Черінько І.П.).

Романенко Ю.В. та ін. Теоретичні засади соціологічної рефлексії проблем трудової адаптації в ЗМІ.  - Запоріжжя, ВПЦ Класичного приватного університету, 2010. - 216с.

Рубцова М.Ю., Гасім С., Голиков А.П. Співробітництво України з арабськими державами Перської затоки. – Харків, 2010. – 122 с.

Серажим В.І. Сучасна корпоративна логістика. – К.: Вид-до «Паливода», 2010. - 300 с.

Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки. У 4-х т.: Т.ІІІ. Рік 1919. – К.: Світогляд, 2010.  - 453 с.

Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки. У 4-х т.: Т. ІV. Рік 1920. – К.: Світогляд, 2010.  - 442 с.

Филипенко А.С. Экономическая глобализация: истоки и результаты. - М, 2010. – 511 с.

 Шемет Т.С. Міжнародні розрахунки та валютні операції. – К.: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2010. - 300 с.

Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів / О.В. Плотніков, О.О. Сльозко, М.Ю. Рубцова та ін. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. – 214 с.

Батрименко В.В. Експансія транснаціональних банків у нових ринкових економіках: Монографія. − К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 570 с.  

Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 230 с.

Відякіна М.М., Стаканов Р.Д. Трудова міграція з України до ЄС: макроекономічний вимір. – К.: ТОВ «ДКС», 2011. - 198 с.

Гріненко О.О. «Міжнародно-правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу: нормативний аспект». - К.: «Фенікс», 2011. – 447 с.

Дослідження практики Європейського суду з прав людини для визначення Національних стандартів компенсації порушення державою прав людини. Інформаційно-аналітичний звіт / Гнатовський М., Федорова А., Красовський К., Власенкова О. – К.: Атіка, 2011. – 184 с.

Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства: / за заг. ред. А.П. Румянцева. - К., 2011. - 278 с. (член авт. кол. Стаканов Р.Д.).

Льовін А.В. Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів. Нормативний аспект. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). - К.: Вид. дім «Промені», 2011. – 211 с.

Механізми символічної інтеракції в політиці, масових комунікаціях, мистецтві: візуально-аналітичний / Романенко Ю.В. та ін. – К.: Вид-во ДУІКТ, 2011. - 269 с.

Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. / Т. 3: Гражданско-правовые науки. Частное право / под общей ред. Н.С. Кузнецовой. – Х.: Право, 2011. – 490 с. (член авт. кол Довгерт А.С.).

Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / Губерський Л.В., Головченко В.І., Матвієнко В.М. та ін. – К.: Фенікс, 2011. – 500 с.

Хмара М.П. Високотехнологічні кластери Європейського Союзу. – К., 2011. - 154 с.

Хмара М.П. Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи.  За ред. Н.А. Тітової, В.Д. Рожка: Монографія – К., 2011. – 311 с.

Шпакович О.М. Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і практика: Монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 415 с.

Дорошко М.С. Номенклатура: керівна верхівка радянської України (1917-1938 рр.): монографія. − 2-ге вид., доп. − К.: Ніка-Центр, 2012. − 368 с.

Кулько А.Б. Міжнародно-правовий режим Дунаю: минуле, сьогодення, майбутнє. - К.: «Фенікс», 2011. – 270 с.

Макаренко Є.А., Рижков М.М. та ін. Інноваційна дипломатія 21 ст.: Монографія. – К.: Вид-во Лайт енд К, 2012. – 464 с.

Медведєва М.О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища. – К.: «Фенікс», 2012. – 483 с.

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Левенець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – 808 с. (Члени авт. кол. Головченко В.І., Дорошко М.С., Матвієнко В.М. та ін.).

Україна в європейському безпековому просторі: Монографія / В.А.Манжола, О.Л.Хилько, С.О.Божко, В.М.Вдовенко; кер. авт. кол. В.А.Манжола; за заг. ред. В.В.Копійки. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 320 с.

Україна та Європейський Союз / В.В. Копійка, В.А. Манжола, Н.М. Весела. – К.: Знання, 2012. – 78 с.

Українське радянське суспільство 30-х рр. ХХ ст.: нариси повсякденного життя. Колективна монографія. − К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – 786 с. (член авт. кол. Дорошко М.С.).

Яковенко Н.Л., Халаджи В.В. Європейська політика сусідства: роль та місце України: монографія. – К.: Науковий світ, 2012. – 218 с.

Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium: Monograph. / A. Andreeva, O. Anisimova, Yu. Bilenko and others. / Edited by O. Shnyrkov and A. Filipenko. – К. : Publishing center "Kyiv University", 2013. – 311 p.

Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях. Монографія. / Макаренко Є.А., Погорська І.І., Рижков М.М. та ін.  – К. : Центр вільної преси, 2014. – 472 с.

Піпченко Н. О. Соціальні медіа у структурі зовнішньої політики провідних міжнародних акторів : Монографія . – К. : Центр вільної преси, 2014. – 334 с.

Чугаєв О. А. Глобальні виміри економічної сили країни : монографія / О. А. Чугаєв. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. – 495 с.

 
 
Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах. Монографія. – К. : Вадекс, 2019. – 442 с. Авторський колектив: Бебик Валерій Михайлович, Даниленко Сергій Іванович, Копійка Валерій Володимирович, Макаренко Євгенія Анатоліївна, Мінгазутдінов Ігор Олександрович, Мінгазутдінова Галина Ігорівна, Ожеван Микола Андрійович, Піпченко Наталія Олександрівна, Петров Валентин Володимирович, Погорська Ірина Іванівна, Тихомирова Євгенія Борисівна, Шевченко Олена Володимирівна.