National competition of students' scientific works of International Economic Relations specialization

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у 2017/2018 н.р.

 

З метою формування покоління молодих науковців та практиків в сфері міжнародних економічних відносин, сприяння реалізації їх здібностей та активізації науково-дослідної роботи студентів, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 Київський національний університет імені Тараса Шевченка призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Конкурс проводитиметься у два етапи:

  • перший етап – до 10 березня 2018 р. – заочний (рецензування наукових робіт);
  • другий етап – початок квітня 2018 р. – очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу).

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеними Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605.

Увага! Відповідно до п.3.1-3.7 Положення наукова робота виконується українською мовою, повинна мати назву, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, а також анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування переліку використаних джерелі додатків. На титульній сторінці наукової роботи вказується виключно назва роботи та шифр (шифр - не більше двох слів), який замінює прізвища, ініціали автора (авторів), наукового керівника та найменування вищого навчального закладу. Разом з роботою, але в окремому запечатаному конверті (пакеті) під тим самим шифром, надсилаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також за наявності копії патентів, наукових статей автора (авторів) тощо.

З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи надіслати електронну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word під назвою з шифру роботи; відомості про автора (авторів) та наукового керівника в електронному вигляді не надсилаються) на електронному носії (CD, RW) чи на електронну адресу оргкомітету Конкурсу konkursmev@gmail.com .

Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ВНЗ) для участі у ІІ турі конкурсу − до 12.02.2018 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

Автори кращих робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться на початку квітня 2018 року. Учасники конференції повинні виступити з доповідями про результати проведеного ними наукового дослідження, що відображені у конкурсній роботі. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу після заслуховування наукових доповідей.

Запрошення будуть розіслані після 10 березня 2018 р. Усі витрати, пов’язані з участю студентів у підсумковій конференції, бере на себе вищий навчальний заклад, представником якого є учасник другого туру (п. 7.3. Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605).

Наукові роботи та листи щодо включення до складу Галузевої конкурсної комісії надсилаються за адресою:

04119

м. Київ,

вул. Мельникова, 36/1,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин,

кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин,

каб. 313,

з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні економічні відносини».

 

Контактна інформація:

З питань включення до складу галузевої та апеляційної комісії: +38 044 481 4512,  +38 097 926 1100;

З питань подання й оформлення студентських наукових робіт: +38 050 922 5321.

E-mail: konkursmev@gmail.com

 

Тут ви можете ознайомитися зі згаданими документами:

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1364 від 10. 10. 2017 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей  у 2017/2018 навчальному році»

Додаток 1 до Наказу Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 32-32, від 23.01.2018 р. Про склад галузевої конкурсної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «міжнародні економічні відносини» у 2017/2018 навчальному році

Додаток 2 до Наказу Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 32-32, від 23.01.2018 р. Про склад апеляційної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «міжнародні економічні відносини» у 2017/2018 навчальному році