Анонси

35 років кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Підготовку фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» розпочато в 1974 році. У цьому ж році на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету імені Тараса Шевченка було створено кафедру «Міжнародних економічних відносин» (МЕВ).
Кафедра була сформована у складі 5 викладачів: д.е.н., проф. В.С. Будкін, доц. к.е.н. О.К. Єременко, доц. к.е.н. В.І. Лукашенко, ст. викл., к.е.н. Г.М. Биков та ст. викл., к.е.н. В.В. Бугас. Очолив кафедру проф. В.С. Будкін. У різні роки кафедру очолювали: доц. О.К. Єременко, проф. Г.Н. Климко, доц. В.В. Волошин, проф. А.С. Філіпенко. З 2008 р. кафедру очолює д.е.н., проф. О.І. Шнирков. У зв’язку з переходом з 1998 р. від одно- до трьохступеневої системи освіти за рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр та суттєвим поглибленням змісту нормативних і спеціальних курсів, викладання яких забезпечується кафедрою, кафедру перейменовано на кафедру «Світового господарства і міжнародних економічних відносин».
На кафедрі у різні роки викладали: Биков Г.М., Бугас В.В., Бутенко О.В., Бураківський І.В., Дудченко М.А., Карпинський І.Ф., Климко Т.Н., Красильчук В.Я., Кушерець Д.В., Лашко В.В., Ліневич О.І., Лясота О.І., Максименцев М.Г., Речмедін А.І., Решетняк М.П., Ростов Є.Ф., Сікора В.Д., Троненко В.І., Усманов І.Х., Філоненко А.М., Фіногін С.І. За 35 років свого існування кафедра підготувала  понад 2500 фахівців у галузі міжнародних економічних відносин  для 64 країн світу. Розроблено понад 400 основних та спеціальних курсів з міжнародних економічних відносин. 
Кафедра підтримує міжнародні наукові зв’язки із спорідненими кафедрами університетів Бельгії, Болгарії, Великобританії, Італії, Ірану, Німеччини, Польщі, Росії, США, Франції та інших країн світу. У 1991 році при кафедрі створено Центр міжнародних економічних досліджень, у 2002 році – Центр досліджень глобалізації світової кон’юнктури.
Формуванню наукових шкіл сприяє діяльність з 1990 року Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій, на якій вчений ступінь кандидата і доктора наук отримали не лише представники України, а й громадяни практично з усіх континентів світу. Так, за всі роки функціонування Ради було захищено 169 кандидатських та 10 докторських дисертацій. 
Плідна праця науковців кафедри знайшла своє втілення у  31 підручнику, 33 наукових посібниках та 43 монографіях, понад 2000 наукових статях. 
За роки існування кафедри склалися наукові школи: професора О.І. Шниркова – Європейський Союз у глобальному економічному середовищі; професора А.С.Філіпенка – Світове господарство і міжнародні економічні відносини; професора А.П.Румянцева – Національні інтереси в міжнародних економічних відносинах.
Наразі на кафедрі навчальний процес забезпечують професори доктори економічних наук Шнирков О.І.,  Філіпенко А.С., Румянцев А.П.,  Луцишин З.О., Заблоцька Р.О., Гребельник О.П., доценти кандидати наук Батрименко В.В., Копистира А.М., Мазуренко В.І., Поліщук Л.С., НегодаА.В., Примаченко І.В., асистенти кандидати наук Чугаев О.А.,         Русак Д.М., Стаканов Р.Д. У науково-дослідній частині Інституту працюють к.е.н. Резнікова Н.В., Порфіренко М.В., Заблоцький А.В., Відякіна М.М., Рилач Н.М.