Анонси

З нагоди 75-річчя від дня народження відомого вченого,засновника та фундатора школи порівняльного права в Україні, професора Володимира Костянтиновича Забігайло (1944-2005) кафедра порівняльного і європейського права ІМВ оголошує конкурс наук.статтей

Шановні студенти, аспіранти, слухачі!

Вшановуючи пам'ять фундатора кафедри порівняльного і європейського права кафедра пропонує наступні теми для участі у конкурсі наукових статей:

 

 1. Специфіка розуміння «загальних закономірностей» виникнення, становлення та розвитку держави і права, як основи предмету теорії держави і права.
 2. Багатоманітність теорій походження держави: причинний аналіз.
 3. Право і закон: проблеми їх співвідношення.
 4. Сучасні концепції праворозуміння.
 5. Актуальні проблеми реалізації та тлумачення правових норм.
 6. Сучасні проблеми механізму правового регулювання.
 7. Поняття норми права у різних правових системах.
 8. Формування та місце правової системи України на правовій карті світу.
 9. Правова аккультурація та її значення для правової системи України.
 10. Доктрина  верховенства  права  у  практиці  Європейського суду з прав людини.
 11. Сучасні проблеми правотворчості.
 12. Дія права: питання теорії та практики.
 13. Сучасні проблеми правореалізації.
 14. Сучасні проблеми формування правосвідомості і правової культури.
 15. Сучасні проблеми розвитку правових систем і формування світового правопорядку.
 16. Поняття «європейське право» та «європеїзація» правової системи України.
 17. Сучасні аспекти взаємодії правових систем.
 18. Сучасні доктрини прямої дії права Європейського Союзу з практики Суду ЄС.
 19. Поняття acquis в праві Європейського Союзу.
 20. Конституційні підстави обмеження прав людини: порівняльно-правовий аналіз
 21. Реалізація принципу децентралізації публічної влади у європейських державах та песпективи використання зарубіжного досвіду в Україні
 22. Права людини як найвища цінність для держави та їх охорона у кримінальному праві України і зарубіжних країн
 23. Порівняльно-правовий аналіз основних тенденцій розвитку трудового права європейських країн
 24. Проект трудового кодексу України та стандарти ЄС: порівняльно-правовий аналіз

 

Найкращі наукові здобутки будуть опубліковані у спеціальному випуску наукового фахового електронного Журналу порівняльного і європейського права (електронне фахове видання, включене до переліку електронних наукових фахових видань України з юридичних наук.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 року).

 

Строк приймання робіт – до 10 червня 2019 року

Направляти наукові статті на електронну адресу: contest.comparative.law@gmail.com

Зі всіма уточнюючими питаннями звертайтеся до кафедри порівняльного і європейського права (ауд.308) 481-4515

 

Вимоги до оформлення статті

 • текст виконаний в Microsoft Word 6.0 (7.0)
 • обсяг статті до 6 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 • поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – 20 мм;
 • шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • на першому аркуші, праворуч, зазначаються: прізвище і ініціали (вчене звання науковий ступінь, місце роботи і посада вказуються у підстрочнику),       далі, по центру, жирним шрифтом вказують             назву статті, після чого подається текст.

 ·   список    використаної літератури розміщується наприкінці тексту і оформлюється згідно  існуючих стандартів бібліографічного опису;

 • посилання по тексту розміщують у квадратних дужках;
 • сторінки не нумеруються;
 • студенти після списку використаної літератури вказують інформацію про наукового керівника.