Анонси

«Деокупація і реінтеграція інформаційного простору Криму: міжнародно-правові та медіакомунікативні інструменти».Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Всеукраїнська громадська організація

 

«Українська асоціація міжнародного права»

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

І Н С Т И Т У Т   М І Ж Н А Р О Д Н И Х

В І Д Н О С И Н

Кафедра міжнародного  права

Кафедра міжнародних медіакомунікацій

та комунікативних технологій

 

До 75-річчя

Інституту міжнародних відносин!

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Деокупація і реінтеграція інформаційного простору Криму: міжнародно-правові та медіакомунікативні інструменти»

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету

імені Тараса Шевченка (вул. Юрія Іллєнка , 36/1, зал засідань Вченої ради, 3-й поверх)

18 квітня 2019 року

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ДЕОКУПАЦІЯ І РЕІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ КРИМУ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА МЕДІАКОМУНІКАТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ»

 

Мета конференції: надати науково-методичне підґрунтя для захисту і забезпечення національних інтересів України в інформаційній сфері в період збройного конфлікту на сході та окупації (анексії) на півдні (АР Крим) України. Враховуючи наявні виклики й загрози суверенітету та територіальній цілісності держави, потребують ґрунтовного аналізу міжнародно-правові та медіакомунікативні засоби та інституційні важелі, що мають бути використані для повернення окупованої території та реінтеграції інформаційного простору Криму. 

До участі у науково-практичній конференції запрошуються політики і дипломати, представники урядових структур, дипломатичних місій та мас-медіа, неурядових організацій, експерти з міжнародних відносин, науковці, аспіранти, здобувачі.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Порушення Російською Федерацією міжнародного права та суверенних прав України на управління інформаційно-комунікаційними ресурсами і регулювання діяльності у сфері зв’язку і мовлення на тимчасово окупованій території.
 2. Захист національних інтересів України в інформаційній сфері: проблемні питання шляхи, методи та способи протидії агресору на міжнародній арені.
 3. Про забезпечення інформаційних прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України, протидія інформаційній блокаді і цензурі.
 4. Інструменти реалізації урядової Стратегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополь
 5. Формування контрнаративів як інструменту протидії спробам РФ легалізувати анексію Криму
 6. Спільні зусилля української дипломатії та національних медіа у інформаційній реінтеграції Автономної Республіки Крим.

Робочі мови конференції: українська, англійська

Організаційний комітет:

Співголови Оргкомітету:

Копійка В.В., директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, професор

Буткевич В.Г., президент ВГО Українська асоціація міжнародного права, Суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор

 

Члени Оргкомітету:

Даниленко С.І.,  завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук

Пазюк А.В., завідувач секції «Міжнародне інформаційне право» ВГО «УАМП», доцент кафедри міжнародного права ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук

Романенко Ю.В., професор кафедри міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, доктор соціологічних наук

Яковець А.В., доцент кафедри міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук

 

Секретар Оргкомітету

Хлистун Г.Ю., старший науковий співробітник ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат політичних наук

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

Для участі в конференції приймаються до 30 березня 2019 року на електронну адресу kafmmkt@ukr.net такі матеріали:

 • тези доповіді
 • заявка

Організатори забезпечують публікацію збірника тез доповідей в електронному форматі, а також публікацію найбільш цікавих доповідей з міжнародного права в Українському часописі міжнародного права. Тези доповіді повинні відповідати тематиці конференції.

 

Вимоги до оформлення тез:

 • обсяг тез не повинен перевищувати 5 сторінок формату А4 (включно зі списком використаних джерел та інформацією англійською мовою)
 • текст має бути виконаний у форматі Microsoft Word (розширення “doc” або “docx”); поля: верхнє, нижнє та ліве – 2 см, праве – 1 см; шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал між рядками – 1,5
 • назва тез друкується великими літерами посередині сторінки напівжирним шрифтом, через один інтервал праворуч – прізвище та ініціали (напівжирним),
 • науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи або навчання автора (авторів), місто, країна (зазначена інформація подається через одинарний міжрядковий інтервал)
 • посилання на джерело в тексті оформлюється у квадратних дужках із зазначенням сторінок (наприклад, [1, c. 22]), список використаних джерел подається наприкінці тексту через одинарний міжрядковий інтервал та оформлюється у відповідності до вимог ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” або Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA)
 • після списку використаних джерел подається така інформація англійською мовою: назва статті (напівжирним курсивом), прізвище та ім’я автора (курсивом), анотація (не більше 100 слів) та 3-4 ключових слова;
 • в тексті тез не допускається використання гіперпосилань, сторінки тексту не нумеруються
 • для аспірантів та студентів додатково подається сканована копія або фото-копія належним чином оформленої рецензії на тези від наукового керівника, завіреної печаткою відповідного закладу вищої освіти або наукової установи.

 

Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог.

 

Приклад оформлення тез:

ПОРУШЕННЯ СУВЕРЕННИХ ПРАВ УКРАЇНИ НА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ РЕСУРСИ В КРИМУ

Іванченко І.І.,

к.ю.н., доцент,

доцент кафедри міжнародного права,

Інститут … Університет …,

м. Київ, Україна

Анотація:

Ключові слова:

Текст:

Список використаних джерел:

1. …

2. …

Violation of Sovereign Rights of Ukraine on Information Communication Resources in Crimea

Ivanchenko Ivan

Abstract. …

Key words: …

Анкета для участі в конференції:

 

Прізвище, ім’я, по батькові автора

(авторів)

 

Науковий ступінь та вчене звання

 

Посада та місце роботи

(навчання), місто, країна

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Тема доповіді

 

Відомості про наукового

керівника (для аспірантів та

студентів)

 

 

КОНТАКТИ:

З усіх питань участі в конференції, будь ласка, звертайтесь до відповідального представника Оргкомітету Чорненко Алли Анатоліївни

(044) 481-44-21 (Пн.-Пт. 10:00-15:00).