Монографії

Монографії викладачів і наукових співробітників Інституту

Цивилизационная структура современного мира. Коллективная монография. – Т.2. - К.: Наукова думка,  2008. – 690 с. 

Ukraine’s relations with the leading countries of Western Europe. / Foreign Policy of Ukraine 2007: Strategic Assesment, Forecast and Priorities. – Kyiv: “Stylos”, 2008. – 315 p.

Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства // Наук.-практ. коментар до Закону України «Про акціонерні товариства». - К.: «Юстініан», 2009. - 880 с.

Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула: монографія / наук. редактори  Г.М.Перепелиця, Посол Хо Сун Чьол (2006-2008). ) (члени авт. кол. Перепелиця Г.М., Копійка В.В.) – К.: ЗАТ «Видавничий дім «ДЕМІД», 2009. – 399 с.

Головченко В.І., Солдатенко В.Ф. Українське питання в роки Першої світової війни:  Монографія. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 448 с.

Енциклопедія цивільного права України [С.В. Антонов, А.Ю. Бабаскін, І.А. Безклубий,  С.Я. Фурса та ін.] ; відп. ред. Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. –– К.: Ін Юре, 2009. - 952 с. 

Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. Щорічник. / Під ред. Г.М.Перепелиці. (члени авт. кол. Манжола В.А., Перепелиця Г.М.). – К.: ВД «Стилос», 2009. – 236 с.

Ігнатьєв П.М. Шрі-Ланка: країнознавчий портрет. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 288 с.

Інформаційна безпека: контрманіпулятивні стратегії: Монографія / Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Білоусова Н.Б., Піскорська Г.А., Панченко Ж.О., Кучмій О.П., Рижков М.М., Піпченко Н.О., Даниленко С.І., Добржанська О.Л., Запорожець О.Ю., Литвиненко Н.П., Андрєєва О.М., Хлистун Г.Ю., Шевченко О.В. – К.: КНУ ІМВ, 2009. – 464 с.

Міжнародне приватне право в Київському університеті: антологія: у 2 т. - Т.1. 1835-1991 / за ред. А.Довгерта. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 495 с.

Міжнародне приватне право в Київському університеті: антологія: у 2 т. - Т.2. 1992-2007 / за ред. А.Довгерта. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 791 с.

Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму: прикладний аспект: Монографія / Романенко Ю.В., Яковенко А.К. – К.: ДУІКТ, 2009 – 360 с.

Проблеми систематизації приватного права України та Європи / За заг. ред. Ю.В.Білоусова. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – 204 с. (член авт. кол. Довгерт А.С.).  

Ступницький О.І., Вергун В.А. та ін. Інститути спільного інвестування в умовах глобалізації світових фінансових ринків. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. - 511 с. 

Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / за ред. А.І. Кудряченка. – К.: Інститут європейських досліджень НАНУ, 2009. – 680 с. (член авт. кол. Яковенко Н.Л.).

Бевзюк Е.В., Вергун В.А., Грин О.О., Ступницький О.І. Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-методологічний, політико-правовий  та економічний аспекти: Монографія. – Ужгород: ЗакДУ, 2010. – 368 с.

Білоцький С.Д. Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі (Бібліотека кафедри міжнародного права). - К.: Вид. дім «Промені», 2010. – 270 с.

Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 401 с.

Довгерт А.С. Наука міжнародного приватного права в Київському університеті. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2010. – 32 с.

Згуровський М.З., Пахомов Ю.М., Філіпенко А.С. та ін. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна. - К.: ВЦ «Академія», 2010. - 328 с.

Зовнішня політика України-2010: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / За ред. Г.М.Перепелиці.- К.: ВД «Стилос», 2010. – 352 с.

Копійка В.В., Миронова М.А., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз на сучасному етапі: структурні зміни та стратегія розвитку. - К.: Знання, 2010. - 94 с.

Личные неимущественные права: проблемы теории и практики применения / под ред. Р.О. Стефанчука. - К.: Юринком Інтер, 2010. - 1040 с. (член авт. кол. Довгерт А.С.).

Нариси повсякденного життя Радянської України в добу непу (1921-1928) / Відп. ред. С.В.Кульчицький. – К.: Інститут історії України, 2010. – - Ч.1. - 428 с. (член авт. кол. Дорошко М.С.).

Олександру Задорожньому – 50. Статті та есе учнів і колег / Одеса: Фенікс, 2010. – 475 с.

Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку / За ред. Ф.М. Рудича. К.: Парламентське видавництво, 2010. – 336 с.  (член авт. кол. Черінько І.П.).

Романенко Ю.В. та ін. Теоретичні засади соціологічної рефлексії проблем трудової адаптації в ЗМІ.  - Запоріжжя, ВПЦ Класичного приватного університету, 2010. - 216с.

Рубцова М.Ю., Гасім С., Голиков А.П. Співробітництво України з арабськими державами Перської затоки. – Харків, 2010. – 122 с.

Серажим В.І. Сучасна корпоративна логістика. – К.: Вид-до «Паливода», 2010. - 300 с.

Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки. У 4-х т.: Т.ІІІ. Рік 1919. – К.: Світогляд, 2010.  - 453 с.

Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки. У 4-х т.: Т. ІV. Рік 1920. – К.: Світогляд, 2010.  - 442 с.

Филипенко А.С. Экономическая глобализация: истоки и результаты. –K, 2010. – 511 с.

 Шемет Т.С. Міжнародні розрахунки та валютні операції. – К.: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2010. - 300 с.

Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів / О.В. Плотніков, О.О. Сльозко, М.Ю. Рубцова та ін. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. – 214 с.

Батрименко В.В. Експансія транснаціональних банків у нових ринкових економіках: Монографія. − К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 570 с.  

Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 230 с.

Відякіна М.М., Стаканов Р.Д. Трудова міграція з України до ЄС: макроекономічний вимір. – К.: ТОВ «ДКС», 2011. - 198 с.

Гріненко О.О. «Міжнародно-правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу: нормативний аспект». - К.: «Фенікс», 2011. – 447 с.

Дослідження практики Європейського суду з прав людини для визначення Національних стандартів компенсації порушення державою прав людини. Інформаційно-аналітичний звіт / Гнатовський М., Федорова А., Красовський К., Власенкова О. – К.: Атіка, 2011. – 184 с.

Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства: / за заг. ред. А.П. Румянцева. - К., 2011. - 278 с. (член авт. кол. Стаканов Р.Д.).

Льовін А.В. Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів. Нормативний аспект. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). - К.: Вид. дім «Промені», 2011. – 211 с.

Механізми символічної інтеракції в політиці, масових комунікаціях, мистецтві: візуально-аналітичний / Романенко Ю.В. та ін. – К.: Вид-во ДУІКТ, 2011. - 269 с.

Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. / Т. 3: Гражданско-правовые науки. Частное право / под общей ред. Н.С. Кузнецовой. – Х.: Право, 2011. – 490 с. (член авт. кол Довгерт А.С.).

Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / Губерський Л.В., Головченко В.І., Матвієнко В.М. та ін. – К.: Фенікс, 2011. – 500 с.

Хмара М.П. Високотехнологічні кластери Європейського Союзу. – К., 2011. - 154 с.

Хмара М.П. Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи.  За ред. Н.А. Тітової, В.Д. Рожка: Монографія – К., 2011. – 311 с.

Шпакович О.М. Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і практика: Монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 415 с.

Дорошко М.С. Номенклатура: керівна верхівка радянської України (1917-1938 рр.): монографія. − 2-ге вид., доп. − К.: Ніка-Центр, 2012. − 368 с.

Кулько А.Б. Міжнародно-правовий режим Дунаю: минуле, сьогодення, майбутнє. - К.: «Фенікс», 2011. – 270 с.

Макаренко Є.А., Рижков М.М. та ін. Інноваційна дипломатія 21 ст.: Монографія. – К.: Вид-во Лайт енд К, 2012. – 464 с.

Медведєва М.О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища. – К.: «Фенікс», 2012. – 483 с.

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Левенець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – 808 с. (Члени авт. кол. Головченко В.І., Дорошко М.С., Матвієнко В.М. та ін.).

Україна в європейському безпековому просторі: Монографія / В.А.Манжола, О.Л.Хилько, С.О.Божко, В.М.Вдовенко; кер. авт. кол. В.А.Манжола; за заг. ред. В.В.Копійки. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 320 с.

Україна та Європейський Союз / В.В. Копійка, В.А. Манжола, Н.М. Весела. – К.: Знання, 2012. – 78 с.

Українське радянське суспільство 30-х рр. ХХ ст.: нариси повсякденного життя. Колективна монографія. − К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – 786 с. (член авт. кол. Дорошко М.С.).

Яковенко Н.Л., Халаджи В.В. Європейська політика сусідства: роль та місце України: монографія. – К.: Науковий світ, 2012. – 218 с.

Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium: Monograph. / A. Andreeva, O. Anisimova, Yu. Bilenko and others. / Edited by O. Shnyrkov and A. Filipenko. – К. : Publishing center "Kyiv University", 2013. – 311 p.

Чугаєв О. А. Глобальні виміри економічної сили країни : монографія / О. А. Чугаєв. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. – 495 с.

Кондратенко О.Ю. Геостратегічний вимір зовнішньої політики Російської Федерації: Монографія; К.: ВПЦ "Київський університет", 2017. - 607с.

Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти. Монографія./ Копійка В.В., Дорошко М.С., Кондратенко О.Ю. та ін.- К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 389с.

Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах. Монографія. – К. : Вадекс, 2019. – 442 с. Авторський колектив: Бебик Валерій Михайлович, Даниленко Сергій Іванович, Копійка Валерій Володимирович, Макаренко Євгенія Анатоліївна, Мінгазутдінов Ігор Олександрович, Мінгазутдінова Галина Ігорівна, Ожеван Микола Андрійович, Піпченко Наталія Олександрівна, Петров Валентин Володимирович, Погорська Ірина Іванівна, Тихомирова Євгенія Борисівна, Шевченко Олена Володимирівна.

Економічна асоціація України з Європейським Союзом: монографія/ І.О. Шнирков, В.І. Муравйов, Р.О. Заблоцька та ін.; за ред. О.І.Шниркова, В.І. Муравйова. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2015. - 415 ст.

Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття: монографія/ О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька та ін.; за редакцією О.І.Шниркова. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2016. - 415 с.

Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві: монографія/ О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Н.В.Резнікова та ін.; за ред. О.І. Шниркова. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 159 ст.

Економічні санкції у сучасному світовому господарстві: монографія/ І.О.Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О.Заблоцька та ін.; за ред. О.І.Шниркова. - К.: ВПЦ "Київський університет",  2019. - 239 ст.