Підручники та навчальні посібники

Підручники викладачів і наукових співробітників Інституту

Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародні портфельні інвестиції: підручник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016. 950 с.

Березовенко С.М. Кон'юнктура світових товарних ринків: підручник. –  К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. - 271с.

Зленко А.М. Зовнішньополітична стратегія і дипломатія України / за ред. В.А.Манжоли – К: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 379 с.

Мазуренко В.П. Статистика: Підручник. –  К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. - 365 с.

Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар / За ред. проф. А.Довгерта. – Харків: Одіссей, 2008. - 352 с.

Міжнародні економічні відносини: теорія.: підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / А.С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2008. –  408 c.

Муравйов В.І. Вступ до права Європейського Союзу. Підручник. – К.: Інститут законодавства, 2008. –  303 с.

Основи міжнародних фінансів / О.І.Рогач, Т.С.Шемет, С.А. Циганов та ін., за ред. О.І. Рогача. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 496 с.

Ступницький О.І. Міжнародна міграція робочої сили та механізми її регулювання: Підручник. –  К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. - 272 с.

Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин: підручник / В.А.Манжола, В.Ю.Константинов, С.В.Андрущенко та ін.; кер.авт.кол. В.А.Манжола; за ред. Л.В.Губерського. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 512 с. 

Вступ до спеціальності. Міжнародна інформація: Підручник / Гондюл В.П., Рижков М.М, Андрєєва О.М. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 348 с.

Країнознавство: підручник / В.І. Головченко, М.С. Дорошко, П.М. Ігнатьєв та ін.; за ред. В.П. Крижанівського, В.І. Головченка. – К.: ВПЦ "Київський університет" , 2009. – 590 с.

Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві: міжнародно-правові механізми захисту: підручник для вузів.  - К., 2010. - 557 с.

Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О., Смирнова К.В. та ін. / заг. ред. В.А.Ліпкана. - К.: КНТ, 2009. -  752 с.

Міжнародний бізнес / За заг. ред. Вергуна В.А. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 720 с.

Міжнародні системи і глобальний розвиток: підручник / Кер. авт. колективу О.А.Коппель; за ред. Л.В.Губерського, В.А.Манжоли. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 601 с.

Муравйов В.І.. Вступ до права Європейського Союзу: Підручник (друге видання). – К.: ІМВ, 2009. -  257 с.

Румянцев А.П. Міжнародна економіка: підручник. – К.: Знання, 2009. – 541 с.

Транснаціональні корпорації: Підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 399 с.

Цивільний процес України. Академічний курс. Підручник / Фурса С.Я., Фурса Є.І, Шербак С.В. та ін. - К.: Видавець Фурса С.Я.:КНТ, 2009. – 1272 с.

Цивільний процес України. Кредитно-модульний посібник (практикум) / Фурса С.Я., Фурса Є.І,  Шербак С.В. та ін. - К.: Видавець Фурса С.Я.:КНТ, 2009. – 684 с.

Головченко В.І. Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець ХІХ – друга третина ХХ ст.). – К.: Либідь, 2010. - 520 с.

Задорожній О.В., Медведєва М.О. Міжнародне право навколишнього середовища. - К.: Видавничий дім «Промені», 2010. – 510 с.

Макаренко Є.А., Кучмій О.П., Ожеван М.А. Міжнародна інформаційна безпека: теорія і практика. – К.: Lat&K, 2010. – 295 с.

Макаренко Є.А., Піпченко Н.О. Віртуальна дипломатія. – К.: Lat&K, 2010. – 302 с.

Макаренко Є.А., Рижков М.М. та ін. Європейські комунікації. – К.:  Lat&K, 2010. - 536 с.

Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві: міжнародно-правові механізми захисту. / К.: Видавничий дім «Промені», 2010. – 722 с.

Міжнародні відносини та світова політика / Кер. авт. колективу В.Ю. Крушинський; за ред. В.А.Манжоли. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 863 с.

Муравйов В.І. Вступ до права Європейського Союзу (третє видання). – К.: ІМВ, 2010. – 213 с.

Право Європейського Союзу. За заг. ред. Муравйова В.І. – К.: Юрінком Інтер, 2010. - 970 с.

Скринька Д.В. Право Світової організації торгівлі: Підручник. / Бібліотека кафедри міжнародного права. - К.: Видавничий дім «Промені», 2010. – 337 с.

Цивільне право України. Загальна частина / за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010. –  976 с. (член авт. кол. Довгерт А.С.).

Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародний інвестиційний менеджмент: підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 495 с.

Екологічне право України: підручник / Медведєва М.О., Бондар Л.О., Гавриш Н.С., Годованюк А.В. та ін. – Одеса: «Фенікс», 2012. – 788 с.

Країнознавство: підручник / В.П.Крижанівський, М.С. Дорошко, , В.І. Головченко  та ін.; за ред. проф. Дорошка М.С. -  2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 439 с.+16 с. (карти)

Макаренко Є.А., Рижков М.М., та ін. Європейські комунікації. – К.: Видавничий дім LAt&K, 2012. – 632 с.

Міжнародна інформаційна безпека: теорія та практика / Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. - К.: Видавничий дім Lat&K, 2012. – 350 с.

Міжнародне приватне право. Загальна частина. Підручник. За ред. проф. А.С.Довгерта, проф. В.І.Кисіля. – К.: Правова єдність, 2012. – 374 с.

Страноведение: учебник / Дорошко Н.С., Есдаулетова А.М., Крыжановский В.П. и др. ( под. ред Н.С. Дорошко). − Астана, 2012. – 504 с.

Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. Мазуренка, О.І.Рогача. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 616с. 

Навчальні посібники викладачів і наукових співробітників Інституту, видані у 2008-2012 рр.

Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності: Навчальний посібник / О.Лазаренко, Р.Колишко – К.: «Енергія». 2008. – 96с.

Білас І.Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: ІМВ, 2008. -  212 с.

Вступ до спеціальності. Міжнародна інформація: Навчальний посібник / Рижков М.М, Андрєєва О.М. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 344 с.  

Дорошко М.С. Країнознавство. Країни СНД і Балтії: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 308 с.

Європейські дослідження: Навчальний посібник. / В.А.Манжола, В.В.Копійка, О.І.Шнирков та ін.; за ред. В.А.Манжоли. – К.: Либідь. – 510 с.

Інформаційна безпека держави: Навчальний посібник / Рижков М.М., МакаренкоА.Є., Ожеван М.А. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 476 с.

Інформаційне забезпечення прогнозно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах: Навчальний посібник / Рижков М.М., Бойчук С.І., Бєлоусова Н.Б. – К.: ІМВ, 2008. – 202 с.

Кузнєцова Н.В. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: контроль за рухом капіталу в сучасному світі: навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 447 с.

Матвієнко В.М., Головченко В.І. Дипломатія України з найдавніших часів.– К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. – 200 с.

Менеджмент: навчальні матеріали у схемах та формулах: Навч. посібник: 2-е вид., випр. та доп./За ред. А.І.Кредісова. - К.: Знання України, 2008. - 539 с.

Міжнародні відносини ХХ століття: Навчальний посібник. / О.А.Коппель, О.С. Пархомчук, 3-є видання. – К.: ФАДА, ЛТД, 2008. – 280 с.

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції-  К.,:УНЛ - 2008 р.- 144 c.

Організація зовнішньоекономічної діяльності - К.: УНЛ, 2008. - 192 c.

Основи інформаційної безпеки держави: Навчальний посібник / Гондюл В.П., Рижков М.М, Андрєєва О.М., Піпченко Н.О., Степко О.М. – К.: ІМВ, 2008. –  250 с.

Тексти для читання з мови фаху (іспанська мова): Навчальний посібник / Захаренко О.М. та ін. - К.: ІМВ, 2008. – 178с.

 «Acteurs de la justice»: Навчальний посібник / І.Г.Лісова, Л.В.Волошинова. - К.: ІМВ, 2008. - 60 с. 

«Diplomatic acts and Consular instruments»: Навчальний посібник / В.В. Дайнеко. - К.: ІМВ, 2008. - 40с.

«Diplomatic Correspondence. Study Guide. (Letters, Notes Verbales, Memoranda)»: Навчальний посібник / В.В. Дайнеко. - К.: ІМВ, 2008. - 75с.

«Simultaneous Interpretation Mastered»: Навчальний посібник / Г.Е.Мірам, В.В. Дайнеко, П.В.Амплєєв, С.В.Іванова. – К.:Ніка-Центр, 2008. -100 с.

«UN Correspondence. Study Guide»: Навчальний посібник / В.В.Дайнеко. -  К.: ІМВ, 2008.- 75с.

Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права: близько 70000 термінів / упоряд.: В.І. Муравйов [та інш.: В.В.Дайнеко, О.М.Шпакович, А.А.Демянюк, К.В.Смирнова, О.В.Святун, П.В.Шевченко, І.В.Шматко]; за ред.. Муравйова В.І., Шевченко Л.І. – К.: Арій, 2009. – 608 с.

Батрименко В.В Розрахунки та платежі у зовнішній торгівлі ЄС: навчальний посібник. – ВПЦ «Київський університет», 2009. - 297 с.

Вергун В.А. Економічна дипломатія. – Навчальний посібник. – К., 2009. - 365 с.

Ворончук Е.Є., Бабій О,В., Захаренко О.М. Глосарій міжнародно-політичних термінів (іспанська мова). – К.: ІМВ, 2009. – 128 с.

Дайнеко В.В., Васильєв С.В., Грищенко М.Б. Англійська мова в дипломатичному листуванні. – К.: «Три крапки», 2009. – 344 с.

Добржанська О.Л. Системні методи дослідження в міжнародних відносинах. Навчальний посібник – К.: ІМВ, 2009.  –  120 с.

Дорошко М.С. Проблеми національної та глобальної безпеки країн СНД: Навчально-методичний комплекс. – К.: ІМВ, 2009. – 216 с.

Європейські Союз: історія і засади функціонування: Навчальний посібник / В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко.; за ред. Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009. – 751 с.

Єременко О.К., Матвієнко В.М. ООН в документах. – К.: ІМВ, 2009. – 95 с.

Запорожець О.Ю. Кризові комунікації у міжнародних відносинах. Навчальний посібник. – К.: ІМВ, 2009.  –  82 с.

Інформаційна безпека держави в сучасних міжнародних відносинах / Рижков М.М., Макаренко Є.А., Даниленко С.І. та ін.: Навчальний посібник. – К.: ІМВ, 2009. – 456 с.

Інформаційно-аналітичне забезпечення прогнозно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах: Навчальний посібник / Рижков М.М., Бойчук С.І., Бєлоусова Н.Б. – К.: ІМВ, 2009. – 201 с.

Капітоненко М.Г. Міжнародні конфлікти: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2009. – 352 с.

Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: Навч. посіб. / М.С.Дорошко, Р.А.Кривонос, В.П.Крижанівський, Н.Ф.Сербіна. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 312 с.

Міжнародна інтеграція: Навч. посібник. Серія Євроінтеграція: український вимір. За ред. проф. Телешуна С.О., Бакуменка В.Д. - Ужгород: «Ліра», 2009. - 472 с.  (член авт.кол. Забара І.М.) 

Міжнародні відносини ХХ століття: Навчальний посібник / О.А.Коппель, О.С. Пархомчук, 4-е видання.  – К.: ФАДА, ЛТД, 2009. – 323 с.

Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В., Амплєєв П.В. Тренінг-курс з синхронного перекладу. – К.: «Арій», 2009. – 230 с.

Морозов В.С., Безнощенко М.В. Практичний посібник з пошуку роботи в умовах кризи – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Поліграфкнига», 2009. - 192 с.

Смирнова К.В. Антимонопольне право Євросоюзу: Навчальний посібник. – К.: ІМВ, 2009. – 196 с.

Фурса С.Я. Шлюбний договір. Договірне право. Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 228 с.

Фурса С.Я., Кармаза О.О. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів: судова та адвокатська практика: Науково-практичний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. – 1056 с.

Фурса С.Я., Коцюба В.О., Клименко О.М. Як звернутися до Європейського суду з прав людини. Навчальний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я., 2009. –  114 с.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадковий договір. Навчальний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я., 2009.  – 114 с.

Циганов С.А., Сизоненко В.О. Фінанси та підприємництво: Світовий досвід та практика України: Навчальний посібник. – Тернопіль: ”Навчальна книга – Богдан”, 2009. – 576 с.

Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет. 2-ге вид., доп. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2009. – 296 с. 

Вергун В.А. Економічна дипломатія. – Навчальний посібник. – К., 2010. - 365 с.

Гамов М.С., Шнирков О.І. Конкурентоспроможність регіонів в Україні. – Запоріжжя: ТОВ НВК «Інтер –М», 2010. – 330 с.

Головченко В.І., Рубель В.А. Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець ХІХ – друга третина ХХ ст.). - К.: «Либідь», 2010. – 520 с.

Добржанська О.Л., Литвиненко Н.П., Панченко Ж.О., Рижков М.М.. Інформаційні ресурси державної ідентичності: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 336с.

Загной М.О., Циганов С.А., Основи економічної теорії. – К.: КСУ, 2010. - 399 с.

Крушинський В.Ю., Манжола В.А. Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин: факти, події, коментарі – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. - 208 с.

Лісабонські консолідовані договори про Європейський союз і функціонування Європейського союзу / Переклад д.ю.н., проф. Муравйова В.І. - К.: ІМВ., 2010. – 231 с.

Матвієнко В.М., Головченко В.І., Солдатенко В.Ф. Дипломатична історія України. – Книга 2. (Кінець ХІХ – перша чверть ХХ століття) – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 728 с. 

Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В. Коучінг для усних перекладів. - К.: Арій. – 2010. – 220 с.

Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В. Тренінг-курс по синхронному перекладу. Навчальний посібник.- К.: Арій. - 2010. – 192 с.

Новий українсько-англійський юридичний словник / упоряд.: В.І. Муравйов та ін. – К.: Арій, 2010. - 528 с.

Приятельчук О.А. Аудит в схемах та таблицях / Аудит: конспект лекцій. – Навчально-наочний посібник. – К., 2010. - 265 с.

Рубцова М.Ю., Сльозко О.О. Макроекономічна політика у відкритій економіці: Навч. посіб. – К.: Освіта України, 2010. – 568 с.

Ступницький О.І., Коверда В.М. Сучасний факторинг: ефективність торговельних операцій та управління корпоративними фінансами / Серія «Міжнародний бізнес». - К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 255 с.

Фурса С.Я., Притика Ю.Д., Кармаза О.О., Клименко О.М., Черняк Ю.В., Філіп’єв А.О. Міжнародний цивільний процес України. Практикум. – К.: КНТ, 2010 – 327 с.

Шинкаренко Т.І., Гуменюк А.Г., Ковтун О.Ю. Мова дипломатичних документів: навчальний посібник. – К.., ВПЦ «Київський університет», 2009. – 112 с. 

Шпакович О.М. Право міжнародних організацій. Курс лекцій. – К.: ІМВ, 2010. - 129 с.

Ворончук Е.Є., Ніколаєва Л.О. «Глосарій міжнародно-політичних термінів (українсько-іспанський-французький)». – К.: ІМВ, 2011. – 136с.

Гамов М.С., Шнирков О.І. Регіональна конкурентоспроможність економіки України. – Запоріжжя: ТОВ НВК «Інтер –М», 2011. - 291 с.

Гон О.М., Морозов В.П., Нощенко М.О. Практикум з усного перекладу. Мультимедійний формат. Видання друге. – К.: Імідж-принт, 2011. – 170 с.

Григорова О.В., Гарань Л.М. та ін. «Euro-2012» (німецька мова). – К.: ІМВ, 2011. – 170 с.

Дорошко М.С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського простору. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 228 с.

Дорошко М.С., Шпакова Н.В. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 204 с.

Європейський Союз: економіка, політика, право. Енциклопедичний словник. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 368 с.

Ігнатьєв П.М. Країни Азії. Особливості культури та побуту.- Чернівці: Книги – ХХІ століття, 2011. – 339 с.

Кузнєцова. Н.В. Контроль, лібералізація та регулювання капіталів в сучасному світі – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 397 с.

Матвієнко В.М., Головченко В.І., Солдатенко В.Ф. Дипломатична історія України: кінець ХІХ – І чверть ХХ ст. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 527 с.

Михайленко Т.В., Полєєва Ю.С. «Euro-2012» (англійська мова). – К.: ІМВ, 2011. – 140 с.

Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В. Коучінг для усних перекладів. - К.: Ніка-Центр, 2011. -228с.

Муравйов В.І., Федорова А.Л. Курс лекцій з питань законотворчості / За ред. Копиленка О.Л., Богачової О.В. – К.: МП Леся, 2011. - 456 с.

Рудковська А.Ю., Плахотнюк Н.О. «Euro-2012» (французька мова). - К.: ІМВ, 2011. - 145 с.

Смирнова К.В. Антимонопольне право Європейського Союзу. - Черкаси: Вид-во «Відлуння-Плюс», 2011. - 186 с.

Фолішин С.В., Румянцев А.П., Циганов С.А. та ін. Міжнародна економіка / За ред. С.В. Фолішина. – Львів: Новий світ, 2011. – 446 с.

Чугаєв О.А. Валютна інтеграція в Європейському Союзі. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. - 192 с.

Яковенко Н.Л. Велика Британія в міжнародних організаціях. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – 400 с.

Бабій О.В., Захаренко О.М. та ін. Євро-2012 (іспанська мова). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 136 с.

Вергун В.А., Ступницький О.І., Якубовський В.В. Міжнародне корпоративне управління. Навч. посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 360 с.

Гарань Л.М., Григорова О.В. Євро-2012 (німецька мова). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 105 с.

Гончарук О.В. Римське право: Практикум: навч. посіб. – К.: ІМВ, 2012. – 85 с.

Дайнеко В.В., Грищенко М.В. Англійська мова в міжнародних договорах. – К.: Преса України, 2011. – 430 с.

Заблоцька Р.О. Кон’юнктура світового ринку послуг: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 303 с.

Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі: навчальний посібник / В.А. Вергун, О.І. Ступницький. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 415 с.

Конкурентоспроможність національної економіки / В.Д. Лагутін, В.А. Романенко, Ю.М. Уманців / за ред. В.Д. Лагутіна. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 296 с. 

Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: історія і засади функціонування: Навчальний посібник. 2-ге вид., виправлене і доповнене. – К.: «Знання», 2012. – 759 с.

Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи та Північної Америки: навч. посіб. / Дорошко М.С., Крижанівський В.П., Кривонос Р.А., Сербіна Н.Ф. − К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. − 335 с.

Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств: Навчальний посібник. – К.: «ДКС центр», 2011. – 188 с.

Матвієнко В.М., Головченко В.І. Дипломатична історія України (1923-1993 роки): навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 239 с.

Плахотнюк Н.О., Рудковська А.Ю. Євро 2012 (французька мова). – ВПЦ «Київський університет», 2012. – 157 с.

Полєєва Ю.С., Михайленко Т.В. Євро-2012 (футбол) (англійська мова). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 102 с.

Світова економіка: навчальний посібник. Ч.1 / Рогач О.І., Намонюк В.Є., Анісімова О.Ю. – К.: ІМВ, 2012. – 186 с.

Світова економіка: навчальний посібник. Ч.2  / Рогач О.І., Намонюк В.Є., Анісімова О.Ю. – К.: ІМВ, 2012. – 171 с.

Шевченко О.В. GR- та лобі технології в міжнародних відносинах: Навчальний посібник. – К.: ІМВ. 2012 – 197 с. 

Шевченко О.В. Державний брендінг в міжнародних відносинах: Навчальний посібник. – К.: ІМВ. 2012 – 167 с.

Шнирков О.І., Заблоцька Р.О. Міжнародні економічні відносини: конспект лекцій. 3-тє вид. – Дніпропетровськ, 2012. – 256 с.

Олександр Рогач. Багатонаціональні підприємства. Підручник. К.: ВПЦ Київський університет.- 2019.- 383 с.