Підручники та навчальні посібники

Підручники та навчальні посібники

Капітоненко М.Г. Міжнародні конфлікти: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2009. – 352 с.

Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: Навч. посіб. / М.С. Дорошко, Р.А. Кривонос, В.П. Крижанівський, Н.Ф. Сербіна. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 312 с.

Міжнародна інтеграція: Навч. посібник. Серія Євроінтеграція: український вимір. За ред. проф. Телешуна С.О., Бакуменка В.Д. - Ужгород: «Ліра», 2009. - 472 с.  (член авт.кол. Забара І.М.) 

Міжнародні відносини ХХ століття: Навчальний посібник / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук, 4-е видання.  – К.: ФАДА, ЛТД, 2009. – 323 с.

Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В., Амплєєв П.В. Тренінг-курс з синхронного перекладу. – К.: «Арій», 2009. – 230 с.

Морозов В.С., Безнощенко М.В. Практичний посібник з пошуку роботи в умовах кризи – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Поліграфкнига», 2009. - 192 с.

Смирнова К.В. Антимонопольне право Євросоюзу: Навчальний посібник. – К.: ІМВ, 2009.–196 с.

Фурса С.Я. Шлюбний договір. Договірне право. Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 228 с.

Фурса С.Я., Кармаза О.О. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів: судова та адвокатська практика: Науково-практичний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. – 1056 с.

Фурса С.Я., Коцюба В.О., Клименко О.М. Як звернутися до Європейського суду з прав людини. Навчальний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я., 2009. –  114 с.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадковий договір. Навчальний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я., 2009.  – 114 с.

Циганов С.А., Сизоненко В.О. Фінанси та підприємництво: Світовий досвід та практика України: Навчальний посібник. – Тернопіль: ”Навчальна книга – Богдан”, 2009. – 576 с.

Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет. 2-ге вид., доп. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2009. – 296 с. 

Вергун В.А. Економічна дипломатія. – Навчальний посібник. – К., 2010. - 365 с.

Гамов М.С., Шнирков О.І. Конкурентоспроможність регіонів в Україні. – Запоріжжя: ТОВ НВК «Інтер –М», 2010. – 330 с.

Головченко В.І., Рубель В.А. Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець ХІХ – друга третина ХХ ст.). - К.: «Либідь», 2010. – 520 с.

Добржанська О.Л., Литвиненко Н.П., Панченко Ж.О., Рижков М.М.. Інформаційні ресурси державної ідентичності: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 336с.

Загной М.О., Циганов С.А., Основи економічної теорії. – К.: КСУ, 2010. - 399 с.

Крушинський В.Ю., Манжола В.А. Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин: факти, події, коментарі – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. - 208 с.

Лісабонські консолідовані договори про Європейський союз і функціонування Європейського союзу / Переклад д.ю.н., проф. Муравйова В.І. - К.: ІМВ., 2010. – 231 с.

Матвієнко В.М., Головченко В.І., Солдатенко В.Ф. Дипломатична історія України. – Книга 2. (Кінець ХІХ – перша чверть ХХ століття) – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 728 с. 

Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В. Коучінг для усних перекладів. - К.: Арій. – 2010. – 220 с.

Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В. Тренінг-курс по синхронному перекладу. Навчальний посібник.- К.: Арій. - 2010. – 192 с.

Новий українсько-англійський юридичний словник / упоряд.: В.І. Муравйов та ін. – К.: Арій, 2010. - 528 с.

Приятельчук О.А. Аудит в схемах та таблицях / Аудит: конспект лекцій. – Навчально-наочний посібник. – К., 2010. - 265 с.

Рубцова М.Ю., Сльозко О.О. Макроекономічна політика у відкритій економіці: Навч. посіб. – К.: Освіта України, 2010. – 568 с.

Ступницький О.І., Коверда В.М. Сучасний факторинг: ефективність торговельних операцій та управління корпоративними фінансами / Серія «Міжнародний бізнес». - К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 255 с.

Фурса С.Я., Притика Ю.Д., Кармаза О.О., Клименко О.М., Черняк Ю.В., Філіп’єв А.О. Міжнародний цивільний процес України. Практикум. – К.: КНТ, 2010 – 327 с.

Шинкаренко Т.І., Гуменюк А.Г., Ковтун О.Ю. Мова дипломатичних документів: навчальний посібник. – К.., ВПЦ «Київський університет», 2009. – 112 с. 

Шпакович О.М. Право міжнародних організацій. Курс лекцій. – К.: ІМВ, 2010. - 129 с.

Ворончук Е.Є., Ніколаєва Л.О. «Глосарій міжнародно-політичних термінів (українсько-іспанський-французький)». – К.: ІМВ, 2011. – 136с.

Гамов М.С., Шнирков О.І. Регіональна конкурентоспроможність економіки України. – Запоріжжя: ТОВ НВК «Інтер –М», 2011. - 291 с.

Гон О.М., Морозов В.П., Нощенко М.О. Практикум з усного перекладу. Мультимедійний формат. Видання друге. – К.: Імідж-принт, 2011. – 170 с.

Григорова О.В., Гарань Л.М. та ін. «Euro-2012» (німецька мова). – К.: ІМВ, 2011. – 170 с.

Дорошко М.С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського простору. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 228 с.

Дорошко М.С., Шпакова Н.В. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 204 с.

Європейський Союз: економіка, політика, право. Енциклопедичний словник. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 368 с.

Ігнатьєв П.М. Країни Азії. Особливості культури та побуту.- Чернівці: Книги – ХХІ століття, 2011. – 339 с.

Кузнєцова. Н.В. Контроль, лібералізація та регулювання капіталів в сучасному світі – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 397 с.

Матвієнко В.М., Головченко В.І., Солдатенко В.Ф. Дипломатична історія України: кінець ХІХ – І чверть ХХ ст. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 527 с.

Михайленко Т.В., Полєєва Ю.С. «Euro-2012» (англійська мова). – К.: ІМВ, 2011. – 140 с.

Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Іванова С.В. Коучінг для усних перекладів. - К.: Ніка-Центр, 2011. -228с.

Муравйов В.І., Федорова А.Л. Курс лекцій з питань законотворчості / За ред. Копиленка О.Л., Богачової О.В. – К.: МП Леся, 2011. - 456 с.

Рудковська А.Ю., Плахотнюк Н.О. «Euro-2012» (французька мова). - К.: ІМВ, 2011. - 145 с.

Смирнова К.В. Антимонопольне право Європейського Союзу. - Черкаси: Вид-во «Відлуння-Плюс», 2011. - 186 с.

Фолішин С.В., Румянцев А.П., Циганов С.А. та ін. Міжнародна економіка / За ред. С.В. Фолішина. – Львів: Новий світ, 2011. – 446 с.

Чугаєв О.А. Валютна інтеграція в Європейському Союзі. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. - 192 с.

Яковенко Н.Л. Велика Британія в міжнародних організаціях. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – 400 с.

Бабій О.В., Захаренко О.М. та ін. Євро-2012 (іспанська мова). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 136 с.

Вергун В.А., Ступницький О.І., Якубовський В.В. Міжнародне корпоративне управління. Навч. посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 360 с.

Гарань Л.М., Григорова О.В. Євро-2012 (німецька мова). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 105 с.

Гончарук О.В. Римське право: Практикум: навч. посіб. – К.: ІМВ, 2012. – 85 с.

Дайнеко В.В., Грищенко М.В. Англійська мова в міжнародних договорах. – К.: Преса України, 2011. – 430 с.

Заблоцька Р.О. Кон’юнктура світового ринку послуг: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 303 с.

Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі: навчальний посібник / В.А. Вергун, О.І. Ступницький. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 415 с.

Конкурентоспроможність національної економіки / В.Д. Лагутін, В.А. Романенко, Ю.М. Уманців / за ред. В.Д. Лагутіна. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 296 с. 

Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: історія і засади функціонування: Навчальний посібник. 2-ге вид., виправлене і доповнене. – К.: «Знання», 2012. – 759 с.

Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи та Північної Америки: навч. посіб. / Дорошко М.С., Крижанівський В.П., Кривонос Р.А., Сербіна Н.Ф. − К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. − 335 с.

Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств: Навчальний посібник. – К.: «ДКС центр», 2011. – 188 с.

Матвієнко В.М., Головченко В.І. Дипломатична історія України (1923-1993 роки): навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 239 с.

Плахотнюк Н.О., Рудковська А.Ю. Євро 2012 (французька мова). – ВПЦ «Київський університет», 2012. – 157 с.

Полєєва Ю.С., Михайленко Т.В. Євро-2012 (футбол) (англійська мова). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 102 с.

Світова економіка: навчальний посібник. Ч.1 / Рогач О.І., Намонюк В.Є., Анісімова О.Ю. – К.: ІМВ, 2012. – 186 с.

Світова економіка: навчальний посібник. Ч.2  / Рогач О.І., Намонюк В.Є., Анісімова О.Ю. – К.: ІМВ, 2012. – 171 с.

Шевченко О.В. GR- та лобі технології в міжнародних відносинах: Навчальний посібник. – К.: ІМВ. 2012 – 197 с. 

Шевченко О.В. Державний брендінг в міжнародних відносинах: Навчальний посібник. – К.: ІМВ. 2012 – 167 с.

Шнирков О.І., Заблоцька Р.О. Міжнародні економічні відносини: конспект лекцій. 3-тє вид. – Дніпропетровськ, 2012. – 256 с.

Олександр Рогач. Багатонаціональні підприємства. Підручник. К.: ВПЦ Київський університет.- 2019.- 383 с.