Публикации

Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини. - К.: Наша культура і наука, 2002. - 452 с.

В книзі представлено аналіз внутрішньої структури, тенденцій еволюції і перспектив розвитку міжнародної інформаційної політики як нового наукового напряму міжнародної взаємодії, відображено основоположні ідеї провідних інформаційних парадигм дослідження сучасних процесів міжнародної інформаційної політики, проаналізовано нормативні моделі інформаційного суспільства західного і незахідного світу, розглянуто особливості системного характеру міжнародних відносин у сфері інформації і комунікації.

Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. – К.: Наша культура і наука, 2000. – 368 с.

В монографії розглянуто еволюцію глобальних комунікаційних процесів та їхній вплив на європейську інформаційну політику, висвітлено роль європейських міжурядових організацій у реалізації програм становлення інформаційного суспільства, проаналізовано інформаційну політику України в контексті трансформації міжнародних відносин, розкрито прикладні (суспільні, економічні, правові) аспекти глобалізації комунікації.

Макаренко Є.А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО. - К.: Наша культура і наука, 2001. – 384 с.

В монографії досліджується політика і практика діяльності спеціалізованої установи ООН з питань освіти, науки, культури і комунікації - ЮНЕСКО у галузі міжнародних інформаційних відносин, аналізується трансформація міжнародної інформаційної політики організації в останній чверті XX - початку XXI століття, розглядаються правові, соціокультурні, етичні та технологічні аспекти програм та проектів міжнародної організації.

Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія / Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 614 c.

 

В монографії представлено наукові праці, які відображають стан і тенденції інформаційно-аналітичних досліджень у сфері зовнішньої та  внутрішньої політики, розглядають стратегії міжнародної інформаційної безпеки та проблеми маніпулятивного впливу на суспільство, визначають  перспективи європейської інтеграції, з'ясовують специфіку технологій паблік рілейшнз у системі міжнародних відносин.

Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози/Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Центр вільної преси, 2006.

Книга присвячена проблемам теорії і практики міжнародної інформаційної безпеки та протидії маніпулятивним технологіям у сфері зовнішньої політики. У книзі представлено наукові дослідження, в яких висвітлюються стан і тенденції розвитку міжнародної системи підтримання миру в інформаційну добу, планування і здійснення спеціальних інформаційних операцій, сутність і методи протидії маніпулятивним технологіям, прикладні аспекти інформаційної безпеки у різних сферах суспільного життя.

 

Рижков М.М. "Grand Strategies": актуалізація американського досвіду стратегічного планування. – К.: Видавництво „Алькор”, 2006. – 247 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні особливості головних політичних стратегій США після Другої світової війни та їхній вплив на світову і європейську політику; розглянуто засади інституційного, організаційного і концептуального забезпечення зовнішньої політики США.

 

Запорожець О.Ю.

Кризовий комунікативний менеджмент у міжнародних відносинах: Монографія. - К.: ІМВ, 2006. - 102 с.

Монографія присвячена проблемі управління кризовими комунікаціями як фактору формування іміджу і репутації держав на міжнародній арені. У монографії розкрито теоретичні підходи до сутності і класифікації криз і кризових комунікативних стратегій; висвітлено особливості кризових комунікацій політичного керівництва Росії та України (2000-2004 рр.) та їхній вплив на міжнародну репутацію країн.

ЗМІСТ

Кучмій О.П.

Міжкультурне співробітництво у системі міжнародних відносин: Монографія. – К.: ІМВ, 2006. – 154 с.

Монографія присвячена політичному аналізу міжкультурного співробітництва на глобальному, регіональному та національному рівнях; визначенню ефективності зовнішньої та внутрішньої політики держав в контексті міжкультурної взаємодії; з’ясуванню ідеологічної специфіки культурного середовища провідних країн світу та виокремленню чинників культурного впливу на прикладі культурної експансії США, політики спрямованої Франкофонії Французької Республіки та мультикультуралізму як політичної ідеології Канади.

 

 

Рижков М.М., Бєлоусова Н.Б.

Інформаційне забезпечення прогнозно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах: Підручник. - К.: Центр вільної преси, 2009. – 204 с.

 

У підручнику розглянуто прикладні аспекти інформаційного забезпечення прогнозно-аналітичної діяльності, висвітлено сучасні методи прикладного аналізу даних політичного, соціального та економічного характеру у сфері зовнішніх й внутрішніх відносин та прийоми професійної обробки інформації в галузі міжнародних відносин з використанням прикладних пакетів статистичного аналізу даних.

 

Вступ до спеціальності «Міжнародна інформація»: підручник / В.П. Гондюл, М.М.Рижков, О.М. Андрєєва . К.: ВПЦ Київський ун-т, 2009. – 383 с.

В підручнику розкрито структуру системи вищої освіти України, галузеві стандарти підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародна інформація», висвітлено методологічні засади та зміст інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах, джерела і канали отримання міжнародної інформації, методи аналізу документів тощо.

 

 

Андрєєва О.М. Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 360 с.

У монографії розглянуто питання методології системи національної безпеки України; висвітлено шляхи формування української національної ідентичності з точки зору взаємовідносин з Росією.

 

Макаренко Є.А., Піпченко Н.О.

Віртуальна дипломатія. Підручник. – К.: Центр вільної преси, 2010. – 302 с.

В підручнику розкрито концепції та методологію віртуальної дипломатії, базові засади, типологію та практику віртуальних представництв у системі

міжнародних відносин провідних міжнародних акторів - США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Ізраїлю, Російської Федерації, Польщі, Японії та України.

ЗМІСТ

 

Европейские коммуникации. Учебник / Макаренко Е. А., Ожеван Н. А., Тихомирова Е. Б., Рыжков Н. Н. и др. – К., 2010.

В учебнике представлены концептуальные и теоретические основы формирования информационного общества в Европе, проанализированы политика европейских межправительственных организаций в сфере информации и коммуникации, показано институциональное обеспечение информационной деятельности, рассмотрены прикладные аспекты европейских коммуникаций в сфере безопасности, экономики, внешней политики и масс-медиа.

 

 

Запорожец О. Ю. Кризисные коммуникации в международных отношениях. Учебное пособие. – К.: ИМО, 2009. - 75 с.

Учебное пособие посвящено теории и практике кризисных коммуникаций в международных отношениях. В пособии раскрыты сущность и классификация кризисов и кризисных коммуникаций, структура и функции кризисной команды, а также принципы и правила эффективного управления коммуникациями в кризисных условиях. На конкретных примерах представлены эффективные и неэффективные подходы к коммуникативному управлению кризисными ситуациями.

Рыжков Н. Н., Добржанская Е. Л., Литвиненко Н. П., Панченко Ж. О. Информационные ресурсы государственной идентичности. Учебное пособие. – К., 2012. - 399 с.

В пособии представлены методологические подходы к оценке и измерению различных видов коллективной идентичности; рассмотрены особенности трансформации идентичности в постсоветском пространстве; раскрыты особенности базовых подходов к обеспечению общей политической идентичности как составляющей европейского интеграционного проекта; определены факторы и механизмы влияния на концептуальное обеспечение и политико-системную эволюцию идентичности Украины.

СОДЕРЖАНИЕ

Инновационный потенциал Украины в международных отношениях. Монография. – К.: Центр свободной прессы, 2014. - 284 с.

Авторский коллектив: Рыжков Николай Николаевич, Макаренко Евгения Анатольевна, Пискорская Галина Андреевна, Белоусова Наталья Борисовна, Кучмий Елена Петровна, Фролова Оксана Николаевна, Кост Ирина Анатольевна, Пипченко Наталья Александровна.

Книга посвящена исследованию инновационных аспектов международной интеграции Украины в сфере информации и коммуникации. В научной работе представлено международное сотрудничество Украины на глобальном, региональном и национальном уровнях в контексте инновационного развития государства, проанализированы прикладные аспекты интеграции Украины в глобальной информационной среде и инновации в позиционировании государства в международных отношениях.

СОДЕРЖАНИЕ

Америка и Европа в современных международных трансформациях. Монография. – К.: Центр свободной прессы, 2014. - 472 с.

Авторский коллектив: Макаренко Е. А., Погорская И. И., Рыжков Н. Н., Чекаленко Л. Д., Шергин С. А., Белоусова Н. Б., Васильева М. А., Врадий А. С., Ковалева А. И., Лакишик Д. М., Митрофанова О. А., Мовчан В. Н., Пипченко Н. А., Сушко О. В., Фесенко Н. В., Хорольский Р. Б.

Монография посвящена исследованию глобальных тенденций современного международного развития, системных трансформаций основ внешней политики и политики безопасности ведущих международных акторов, проблематике стратегического партнерства в контексте влияния современных трансформационных процессов. В научной работе представлены особенности политики США, ЕС и государств латиноамериканского региона на глобальном, региональном и национальном уровнях, проанализированы стратегии интеграции Украины в пространство международных взаимодействий.

Пипченко Н. А. Социальные медиа в структуре внешней политики ведущих международных акторов: Монография. – К.: Центр свободной прессы, 2014. - 334 с.

Монография посвящена исследованию теоретических и прикладных проблем международной интернет-коммуникации как составляющей внешнеполитической деятельности ведущих международных акторов, сравнительному анализу международной практики использования социальных медиа как инструмента обеспечения геополитических интересов США, ЕС, РФ и Китая. Проанализировано влияние интернет-технологий на систему международных отношений, рассмотрены особенности осуществления внешнеполитической коммуникации дипломатическими представительствами и правительственными учреждениями Украины в социальных сетях.

Международная информация: термины и комментарии. Учебное пособие / Макаренко Е. А., Рыжков Н. Н., Кучмий Е. П., Фролова О. Н. – К.: Центр свободной прессы, 2014. - 480 с.

Учебное пособие «Международная информация: термины и комментарии» посвящено теоретическим и прикладным вопросам международной информации как составляющей современных международных отношений. В пособии представлены толкования основных понятий международной информации и расширенный комментарий к ним, проанализированы современные теории и практики международных информационных отношений, представлена ​​тематическая антология. Пособие рассчитано на студентов, обучающихся по направлениям подготовки «международная информация», «международные отношения», «международное право», «международные экономические отношения», «международный бизнес», «международное регионоведение», а также на научных работников, преподавателей, аспирантов и специалистов.

Международная информация: сроки и комментарии. Учебное пособие / Макаренко Е. А., Рыжков Н. Н., Кучмий Е. П., Фролова О. Н. - Изд. 2-е, дополн. и передел. – К.: Центр свободной прессы, 2016. - 518 с.

Учебное пособие посвящено теоретическим и прикладным вопросам международной информации как составляющей современных международных отношений. В пособии представлены толкования основных понятий международной информации и расширенный комментарий к ним, проанализированы современные теории и практики международных информационных отношений, представлена тематическая антология. Пособие рассчитано на студентов, обучающихся по направлениям подготовки «международная информация», «международные отношения», «международное право», «международные экономические отношения», «международный бизнес», «международное регионоведение», а также на научных работников, преподавателей, аспирантов и специалистов.

СОДЕРЖАНИЕ

Международная информационная безопасность: теория и практика. Учебник. – К.: Центр свободной прессы, 2016. - 418 с.

Учебник посвящен теоретическим и прикладным исследованиям международной информационной и кибербезопасности как составляющей международной системы поддержания мира и стабильности. В учебнике представлены толкования основных понятий международной информационной безопасности, охарактеризованы современные теории информационной безопасности и информационного противостояния, рассмотрена классификация информационных и киберугроз для системы международной безопасности, проанализированы стратегии и практика международных организаций и национальных государств в сфере информационной безопасности, представлены правовые принципы международной информационной безопасности.

     

Взаимодействие стран БРИКС в постбиполярном мире

Монография / Рыжков Н.Н., Зайцева М.В.- К .: Центр свободной прессы, 2017. - 234 с.

Монография «Взаимодействие стран БРИКС в постбиполярном мире» посвящена целостному исследованию взаимодействия и потенциала стран неформального объединения БРИКС в современной системе международных отношений, определению их роли в глобальном управлении, а также анализу политических, экономических факторов и факторов безопасности структуризации БРИКС.

Монография рассчитана на научных работников, исследователей международных коммуникаций, специалистов по международным отношениям, парламентариев, чиновников, сотрудников дипломатических учреждений, аналитиков, а также студентов, обучающихся на специальностях : «Международная информация», «Международные отношения», «Страноведение», «Международный бизнес» , «Международные экономические отношения», «Международное право».

Региональные стратегии США и Европы: внешнеполитическое измерение и фактор безопасности. Монография.- К. Центр свободной прессы, 2016. - 528 с.

Авторский коллектив: Головченко В. И., Копейка В. В., Макаренко Е. А., Ожеван М. А., Пипченко Н. А., Погорская И. И., Ржевская Н. Ф., Рыжков Н. Н. , Тихомирова Е. Б., Федуняк С. Г., Чекаленко Л. Д., Шевчук А. В., Циватый В. Г., Добржанская Е. Л., Белоусова Н. Б., Кучмий А. П., Мингазутдинов И. А., Сербина Н. Ф., Сербина К. Ю.

Монография посвящена исследованию внешнеполитических аспектов и аспектов безопасности региональных стратегий США и Европы, анализу многостороннего сотрудничества США и Европы с ключевыми акторами международного взаимодействия, выяснению особенностей внешней политики и политики безопасности в современной системе международных отношений. Монография рассчитана на специалистов по международным отношениям, ученых-американистов, дипломатических представителей, парламентариев.

Внешняя политика и политика безопасности США: аналитические исследования. Монография / Макаренко Е. А., Рыжков Н. Н., Погорская И. И., Пипченко Н. А. - М.: Центр свободной прессы, 2016. - 456 с.

Монография посвящена исследованию концептуальных и прикладных аспектов современной внешней политики и политики безопасности США, эволюции стратегий американского глобального лидерства президентских администраций Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, анализу направлений двустороннего и многостороннего сотрудничества США с ключевыми акторами мирового глобального взаимодействия в нестационарной системе международных отношений, выяснению особенностей формирования и развития американской стратегической культуры, ее влияния на формирование внешних стратегий и стратегий безопасности Америки, рассмотрению современного коммуникативного инструментария во внешнеполитической деятельности американского государства. Монография рассчитана на специалистов по международным отношениям, ученых-американистов, дипломатических представителей, парламентариев и читателей, интересующихся внешнеполитической деятельностью США и развитием современной американистики.

 

Стратегическое партнерство в международных отношениях. Монография - М.: Вадекс, 2018. - 542 с.

Авторский коллектив: Брусиловская А. И., Бурдяк В. И., Зайцева Н. В., Копейка В. В., Кучмий А. П., Мазурец Ю. А., Макаренко Е. А., Мингазутдинов И. А. , Мингазутдинова Г. И., Ожеван М. А., Остапьяк В. И., Пипченко Н. А., Погорская И. И., Рыжков Н. Н., Тихомирова Е. Б., Федуняк С. Г., Фролова А. М., Шевченко А. В., Шевчук А. В.

Монография посвящена исследованию теоретических и прикладных аспектов стратегического партнерства, выяснению геостратегических интересов ведущих международных акторов, анализу сотрудничества ключевых субъектов в различных сферах международного взаимодействия, а также определению особенностей внешней политики и политики безопасности стран в современной системе международных отношений. Монография рассчитана на научных работников, исследователей международных отношений, парламентариев, чиновников, сотрудников дипломатических учреждений, экспертов-аналитиков и специалистов-практиков.

Коммуникативные тренды международных отношений. Монография - М.: Центр свободной прессы, 2016. - 614 с.

Авторский коллектив: Макаренко Е. А., Рыжков Н. Н., Пипченко Н. А., Москаленко Т. В., Погорская И. И., Белоусова Н.Б., Кучмий А. П., Сербина Н. Ф. , Сербина К. Ю., Фролова А. М., Шевченко А. В.

Монография посвящена исследованию информационной парадигмы внешней политики, определению и анализу коммуникативных трендов международных отношений, представлению типологии внешнеполитических коммуникативных технологий, выяснению роли инновационного инструментария в практике дипломатической деятельности ведущих международных акторов и Украины. Монография рассчитана на научных работников, исследователей международных коммуникаций, специалистов по международным отношениям, парламентариев, чиновников, сотрудников дипломатических учреждений, аналитиков, а также студентов, обучающихся на специальностях : «Международная информация», «Международные отношения», «Страноведение», «Международный бизнес», «Международные экономические отношения», «Международное право».

Внешнеполитические коммуникативные технологии. Учебник. - М.: Центр свободной прессы, 2016. - 416 с.

Авторский коллектив: Макаренко Е. А., Рыжков Н. Н., Пипченко Н. А., Москаленко Т.В., Кучмий А. П., Сербина Н. Ф., Сербина К. Ю., Фролова А. М., Шевченко А. В.

Учебник посвящен исследованию теоретических и практических проблем внешнеполитических коммуникативных технологий как составляющей дипломатической деятельности акторов международных отношений. В учебнике представлена ​​классификация внешнеполитических коммуникативных технологий, проанализировано использование инновационных инструментов в международных отношениях, рассмотрена практика внедрения внешнеполитических коммуникативных технологий в дипломатическую  деятельность Украины. Учебник рассчитан на студентов, обучающихся по специальностям направлений «Международная информация», «Международные отношения», «Страноведение», «Международный бизнес», «Международные экономические отношения», «Международное право», ученых, специалистов по международным отношениям, исследователей международных коммуникаций , парламентариев, чиновников, аналитиков.

Стратегические коммуникации. Учебник. - М.: Вадекс, 2019. - 446 с.

Авторский коллектив: Бебик В.М., Даниленко С. И., Копейка В.В., Макаренко Е.А., Мингазутдинов И.А., Мингазутдинова Г.И., Ожеван М.А., Пипченко Н.А., Рыжков Н.Н., Петров В.В., Погорская И.И., Тихомирова Е.Б., Шевченко А.В.

Учебник посвящен теории и практике стратегических коммуникаций как составляющей внешней политики международных акторов и системы международного взаимодействия. В учебнике представлены разъяснения основных понятий стратегических коммуникаций, охарактеризованы современные теории стратегического нарратива, рассмотрены составляющие стратегических коммуникаций, проанализирована практика использования стратегических коммуникаций международных организаций и национальных государств, представлены зарубежные и отечественные образовательные программы по стратегическим коммуникациям в сфере международных отношений, безопасности, правительственных коммуникаций, медиа и социальных сетей. Учебник рассчитан на студентов, обучающихся по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии», ученых, преподавателей, специалистов и аспирантов.