Монографии

Монографії викладачів і наукових співробітників Інституту, видані у 2008-2018 рр.

 

Азійський напрямок зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. – К.:  Національний інститут стратегічних досліджень, 2008. – 220 с. (член авт. кол. Константинов В.Ю.).

Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: теорія і практика : Монографія. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. – 320 с.

Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін.-т пробл. міжнар. безпеки; відп. редактор Б.О.Парахонський. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2008. – 591 с. (члени авт. кол. Коппель О.А., Петюр Р.К., Єнько Є.Ю.)

Борділовська О.А. Зовнішня політика республіки Індія у постбіполярний період (1991-2008) – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 249 с.

Голубій І.Є. Зовнішньоторговельна політика України. - К.: Вид. «Товариство Знання», 2008. – 250 с.

Довгерт А.С. Теоретичні засади сучасної кодифікації цивільного права України. Правова система України: історія, стан та перспективи. В 5-ти т. // Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право. За заг. ред. Н.С. Кузнєцової. – Х.: Право, 2008. – власна частина – 180 с.

Дорошко М.С. Номенклатура: Керівна верхівка Радянської України (1917-1938 рр.): Монографія. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 368 с.

Заблоцька Р.О. Система інституційного регулювання світової торгівлі послугами: Монографія– К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. - 268 с.

Закони України „Про державну виконавчу службу”, „Про виконавче провадження”, „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”: Науково-практичний коментар: Монографія / Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. – К.: Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1172 с.

Зовнішня політика України 2007: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / За ред. Перепелиці Г.М. – К.: “Стилос”, 2008. – 312 с.

Інформаційна безпека держави: Монографія / Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Рижков М.М. та ін. – К.: Центр вільної преси, 2008. – 435 с.

Історія міжнародного права / Дмитрієв А.І., Дмитрієва Ю.А., Задорожній О.В. – К.: Вид. дім «Промені», 2008. – 384 с.

Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу та Україна. Монографія. – К.: Логос, 2008. – 352 с.

Манжола В.А, Хилько О.Л., Божко С.О. Україна в європейському безпековому просторі. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. - 312 с.

Международная и европейская  безопасность и Украина / Отв. ред. А.В.Крапивин. – Донецк: Вебер, 2008. – 443 с.  (члени авт. кол. Манжола В.А., Мінгазутдінов І.О.).

Міжнародне приватне право в Київському університеті / За ред. проф. А. Довгерта  – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 352 с.

Основні характеристики, показники і умови зовнішньої торгівлі України / За ред. І.І. Пузанова. – К.: ДАСОА Держкомстату України, 2008. – 130 с.

Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України / Колективна монографія. – К.: Ін Юре, 2008. - 272 с.

Скринька Д.В. Міжнародне право та економіка. Конституційний підхід. – К.: Вид. дім «Промені». - 2008. –  191с.

Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки. – Кн. 1: Рік 1917. – Харків, 2008. – 560 с.

Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства. / За ред. Левенця Ю.А. – К.: Знання України, 2008. – 320 с. (член авт. кол. Перепелиця Г.М.).

Цивилизационная структура современного мира. Коллективная монография. – Т.2. - К.: Наукова думка,  2008. – 690 с. 

Ukraine’s relations with the leading countries of Western Europe. / Foreign Policy of Ukraine 2007: Strategic Assesment, Forecast and Priorities. – Kyiv: “Stylos”, 2008. – 315 p.

Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства // Наук.-практ. коментар до Закону України «Про акціонерні товариства». - К.: «Юстініан», 2009. - 880 с.

Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула: монографія / наук. редактори  Г.М.Перепелиця, Посол Хо Сун Чьол (2006-2008). ) (члени авт. кол. Перепелиця Г.М., Копійка В.В.) – К.: ЗАТ «Видавничий дім «ДЕМІД», 2009. – 399 с.

Головченко В.І., Солдатенко В.Ф. Українське питання в роки Першої світової війни:  Монографія. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 448 с.

Енциклопедія цивільного права України [С.В. Антонов, А.Ю. Бабаскін, І.А. Безклубий,  С.Я. Фурса та ін.] ; відп. ред. Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. –– К.: Ін Юре, 2009. - 952 с. 

Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. Щорічник. / Під ред. Г.М.Перепелиці. (члени авт. кол. Манжола В.А., Перепелиця Г.М.). – К.: ВД «Стилос», 2009. – 236 с.

Ігнатьєв П.М. Шрі-Ланка: країнознавчий портрет. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 288 с.

Інформаційна безпека: контрманіпулятивні стратегії: Монографія / Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Білоусова Н.Б., Піскорська Г.А., Панченко Ж.О., Кучмій О.П., Рижков М.М., Піпченко Н.О., Даниленко С.І., Добржанська О.Л., Запорожець О.Ю., Литвиненко Н.П., Андрєєва О.М., Хлистун Г.Ю., Шевченко О.В. – К.: КНУ ІМВ, 2009. – 464 с.

Міжнародне приватне право в Київському університеті: антологія: у 2 т. - Т.1. 1835-1991 / за ред. А.Довгерта. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 495 с.

Міжнародне приватне право в Київському університеті: антологія: у 2 т. - Т.2. 1992-2007 / за ред. А.Довгерта. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 791 с.

Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму: прикладний аспект: Монографія / Романенко Ю.В., Яковенко А.К. – К.: ДУІКТ, 2009 – 360 с.

Проблеми систематизації приватного права України та Європи / За заг. ред. Ю.В.Білоусова. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – 204 с. (член авт. кол. Довгерт А.С.).  

Ступницький О.І., Вергун В.А. та ін. Інститути спільного інвестування в умовах глобалізації світових фінансових ринків. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. - 511 с. 

Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього» / за ред. А.І. Кудряченка. – К.: Інститут європейських досліджень НАНУ, 2009. – 680 с. (член авт. кол. Яковенко Н.Л.).

Бевзюк Е.В., Вергун В.А., Грин О.О., Ступницький О.І. Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-методологічний, політико-правовий  та економічний аспекти: Монографія. – Ужгород: ЗакДУ, 2010. – 368 с.

Білоцький С.Д. Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі (Бібліотека кафедри міжнародного права). - К.: Вид. дім «Промені», 2010. – 270 с.

Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 401 с.

Довгерт А.С. Наука міжнародного приватного права в Київському університеті. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2010. – 32 с.

Згуровський М.З., Пахомов Ю.М., Філіпенко А.С. та ін. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна. - К.: ВЦ «Академія», 2010. - 328 с.

Зовнішня політика України-2010: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / За ред. Г.М.Перепелиці.- К.: ВД «Стилос», 2010. – 352 с.

Копійка В.В., Миронова М.А., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз на сучасному етапі: структурні зміни та стратегія розвитку. - К.: Знання, 2010. - 94 с.

Личные неимущественные права: проблемы теории и практики применения / под ред. Р.О. Стефанчука. - К.: Юринком Інтер, 2010. - 1040 с. (член авт. кол. Довгерт А.С.).

Нариси повсякденного життя Радянської України в добу непу (1921-1928) / Відп. ред. С.В.Кульчицький. – К.: Інститут історії України, 2010. – - Ч.1. - 428 с. (член авт. кол. Дорошко М.С.).

Олександру Задорожньому – 50. Статті та есе учнів і колег / Одеса: Фенікс, 2010. – 475 с.

Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку / За ред. Ф.М. Рудича. К.: Парламентське видавництво, 2010. – 336 с.  (член авт. кол. Черінько І.П.).

Романенко Ю.В. та ін. Теоретичні засади соціологічної рефлексії проблем трудової адаптації в ЗМІ.  - Запоріжжя, ВПЦ Класичного приватного університету, 2010. - 216с.

Рубцова М.Ю., Гасім С., Голиков А.П. Співробітництво України з арабськими державами Перської затоки. – Харків, 2010. – 122 с.

Серажим В.І. Сучасна корпоративна логістика. – К.: Вид-до «Паливода», 2010. - 300 с.

Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки. У 4-х т.: Т.ІІІ. Рік 1919. – К.: Світогляд, 2010.  - 453 с.

Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки. У 4-х т.: Т. ІV. Рік 1920. – К.: Світогляд, 2010.  - 442 с.

Филипенко А.С. Экономическая глобализация: истоки и результаты. - М, 2010. – 511 с.

 Шемет Т.С. Міжнародні розрахунки та валютні операції. – К.: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2010. - 300 с.

Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів / О.В. Плотніков, О.О. Сльозко, М.Ю. Рубцова та ін. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. – 214 с.

Батрименко В.В. Експансія транснаціональних банків у нових ринкових економіках: Монографія. − К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 570 с.  

Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 230 с.

Відякіна М.М., Стаканов Р.Д. Трудова міграція з України до ЄС: макроекономічний вимір. – К.: ТОВ «ДКС», 2011. - 198 с.

Гріненко О.О. «Міжнародно-правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу: нормативний аспект». - К.: «Фенікс», 2011. – 447 с.

Дослідження практики Європейського суду з прав людини для визначення Національних стандартів компенсації порушення державою прав людини. Інформаційно-аналітичний звіт / Гнатовський М., Федорова А., Красовський К., Власенкова О. – К.: Атіка, 2011. – 184 с.

Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства: / за заг. ред. А.П. Румянцева. - К., 2011. - 278 с. (член авт. кол. Стаканов Р.Д.).

Льовін А.В. Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів. Нормативний аспект. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). - К.: Вид. дім «Промені», 2011. – 211 с.

Механізми символічної інтеракції в політиці, масових комунікаціях, мистецтві: візуально-аналітичний / Романенко Ю.В. та ін. – К.: Вид-во ДУІКТ, 2011. - 269 с.

Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. / Т. 3: Гражданско-правовые науки. Частное право / под общей ред. Н.С. Кузнецовой. – Х.: Право, 2011. – 490 с. (член авт. кол Довгерт А.С.).

Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / Губерський Л.В., Головченко В.І., Матвієнко В.М. та ін. – К.: Фенікс, 2011. – 500 с.

Хмара М.П. Високотехнологічні кластери Європейського Союзу. – К., 2011. - 154 с.

Хмара М.П. Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи.  За ред. Н.А. Тітової, В.Д. Рожка: Монографія – К., 2011. – 311 с.

Шпакович О.М. Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і практика: Монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 415 с.

Дорошко М.С. Номенклатура: керівна верхівка радянської України (1917-1938 рр.): монографія. − 2-ге вид., доп. − К.: Ніка-Центр, 2012. − 368 с.

Кулько А.Б. Міжнародно-правовий режим Дунаю: минуле, сьогодення, майбутнє. - К.: «Фенікс», 2011. – 270 с.

Макаренко Є.А., Рижков М.М. та ін. Інноваційна дипломатія 21 ст.: Монографія. – К.: Вид-во Лайт енд К, 2012. – 464 с.

Медведєва М.О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища. – К.: «Фенікс», 2012. – 483 с.

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Левенець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – 808 с. (Члени авт. кол. Головченко В.І., Дорошко М.С., Матвієнко В.М. та ін.).

Україна в європейському безпековому просторі: Монографія / В.А.Манжола, О.Л.Хилько, С.О.Божко, В.М.Вдовенко; кер. авт. кол. В.А.Манжола; за заг. ред. В.В.Копійки. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 320 с.

Україна та Європейський Союз / В.В. Копійка, В.А. Манжола, Н.М. Весела. – К.: Знання, 2012. – 78 с.

Українське радянське суспільство 30-х рр. ХХ ст.: нариси повсякденного життя. Колективна монографія. − К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – 786 с. (член авт. кол. Дорошко М.С.).

Яковенко Н.Л., Халаджи В.В. Європейська політика сусідства: роль та місце України: монографія. – К.: Науковий світ, 2012. – 218 с.

Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium: Monograph. / A. Andreeva, O. Anisimova, Yu. Bilenko and others. / Edited by O. Shnyrkov and A. Filipenko. – К. : Publishing center "Kyiv University", 2013. – 311 p.

Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях. Монографія. / Макаренко Є.А., Погорська І.І., Рижков М.М. та ін.  – К. : Центр вільної преси, 2014. – 472 с.

Піпченко Н. О. Соціальні медіа у структурі зовнішньої політики провідних міжнародних акторів : Монографія . – К. : Центр вільної преси, 2014. – 334 с.

Чугаєв О. А. Глобальні виміри економічної сили країни : монографія / О. А. Чугаєв. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. – 495 с.