Вчена рада ІМВ

Вчена рада ІМВ

Згідно Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка для розгляду питань навчально-виховної та наукової діяльності структурного підрозділу діє Вчена рада Інституту.

До складу Вченої ради Інституту за посадами входять: директор, його заступники, вчений секретар, завідувачі кафедр, голова профспілкового бюро, керівники органів самоврядування студентів та аспірантів, а також виборні представники, які обираються з числа науково-педагогічних, наукових працівників та інших працівників органами громадського самоврядування Інституту за поданням підрозділів, в яких вони працюють (по одному представнику від кожного структурного підрозділу). При цьому не менш як сімдесят п'ять відсотків загальної чисельності складу Вченої ради Інституту мають становити науково-педагогічні працівники.

Порядок денний засідання Вченої ради формується директором з урахуванням пропозицій кафедр і підрозділів, а також за пропозиціями більшості членів Вченої ради .

Склад Вченої ради Інституту затверджується розпорядженням директора строком на 5 років. Рішення Вченої ради вводяться в дію розпорядженням директора.

 

Вчена рада Інституту:

·     визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту;

·     визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

·     розглядає освітні програми та навчальні плани спеціальностей, напрямів підготовки та перепідготовки фахівців;

·     визначає теми наукових досліджень та обговорює звіти про їх виконання;

·     затверджує теми докторських та кандидатських дисертацій, проводить атестацію аспірантів та докторантів;

·     розглядає питання заміщення посад завідувачів кафедр, професорів, наукових співробітників;

·     розглядає питання методики викладання навчальних дисциплін, організаційні питання навчально-виховної роботи;

·     заслуховує щорічний звіт директора, звіти завідувачів кафедр та інших осіб згідно з Положенням про Інститут;

·     обирає на посаду таємним голосуванням доцентів, асистентів, старших викладачів, викладачів;

·     ухвалює навчальні програми та навчальні плани;

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Копійка Валерій Володимирович Голова Вченої Ради, директор Інституту, професор

Мінгазутдінов Ігор Олександрович

Голубій Ігор Євгенович

Заступник директора з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Заступник директора з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри міжнародного бізнесу

Кост Ірина Анатоліївна Вчений секретар Ради, науковий співробітник 
Дайнеко Валентина Вікторівна Завідувач кафедри іноземних мов, професор

Даниленко Сергій Іванович

Дорошко Микола Савович

Завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, доцент

Завідувач кафедри країнознавства, професор

Задорожній Олександр Вікторович Завідувач кафедри міжнародного права, професор
Калакура Віктор Ярославович Завідувач кафедри міжнародного приватного права, доцент
Манжола Володимир Андрійович Завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, професор
Матвієнко Віктор Михайлович Завідувач кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби, професор
Муравйов Віктор Іванович Завідувач кафедри порівняльного і європейського права, професор
Расшивалов Дмитро Петрович Завідувач кафедри міжнародного бізнесу, доцент
Рижков Микола Миколайович Завідувач кафедри міжнародної інформації, професор
Рогач Олександр Ігорович Завідувач кафедри міжнародних фінансів, професор
Шнирков Олександр Іванович Завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, професор
Леонова Наталія Олександрівна Завідувач навчального відділу
Смирнова Ксенія Володимирівна Голова науково-методичної комісії ІМВ, доцент кафедри порівняльного і європейського права
Сербіна Наталя Федорівна Голова профспілкового бюро ІМВ, доцент кафедри країнознавства
Кирилюк Ольга Василівна Співголова Наукового товариства студентів та аспірантів ІМВ
Кладкова Олександра Олександрівна Голова Ради студентів ІМВ
Резніченко Володимир Вікторович Співголова Наукового товариства студентів та аспірантів ІМВ
   

Контакти:

2 поверх, кім. 255, тел.: 481-45-72

План роботи Вченої ради Інституту міжнародних відносин на 2016-2017 н.р.