Вчена рада ІМВ

Вчена рада ІМВ

Згідно зі Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для розгляду питань навчально-виховної та наукової діяльності структурного підрозділу діє Вчена рада Інституту.

До складу Вченої ради Інституту за посадами входять: директор, його заступники, вчений секретар, завідувачі кафедр, голова профспілкового бюро, керівники органів самоврядування студентів та аспірантів, а також виборні представники, які обираються з числа науково-педагогічних, наукових працівників та інших працівників органами громадського самоврядування Інституту за поданням підрозділів, в яких вони працюють (по одному представнику від кожного структурного підрозділу). При цьому науково-педагогічні представники мають становити не менше ніж сімдесят п'ять відсотків від загальної чисельності складу Вченої ради Інституту **видозмінена структура речення**.

Порядок денний засідання Вченої ради формується директором з урахуванням пропозицій кафедр і підрозділів, а також за пропозиціями більшості членів Вченої ради.

Склад Вченої ради Інституту затверджується розпорядженням директора строком на 5 років. Рішення Вченої ради вводяться в дію розпорядженням директора.

Вчена рада Інституту:

·     визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту;

·     визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

·     розглядає освітні програми та навчальні плани спеціальностей, напрямів підготовки та перепідготовки фахівців;

·     визначає теми наукових досліджень та обговорює звіти про їх виконання;

·     затверджує теми докторських та кандидатських дисертацій, проводить атестацію аспірантів та докторантів;

·     розглядає питання заміщення посад завідувачів кафедр, професорів, наукових співробітників;

·     розглядає питання методики викладання навчальних дисциплін, організаційні питання навчально-виховної роботи;

·     заслуховує щорічний звіт директора, звіти завідувачів кафедр та інших осіб згідно з Положенням про Інститут;

·     обирає на посаду таємним голосуванням доцентів, асистентів, старших викладачів, викладачів;

·     ухвалює навчальні програми та навчальні плани:

·     вирішує інші питання відповідно до повноважень.

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Копійка Валерій Володимирович

Голова Вченої Ради, директор Інституту, професор

Мінгазутдінов Ігор Олександрович

Заступник директора з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Нанавов Антон Семенович 

Заступник директора з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

Калініна Ольга Миколаївна

Вчений секретар Ради, науковий співробітник 

Дайнеко Валентина Вікторівна

Завідувач кафедри іноземних мов, професор

Даниленко Сергій Іванович

Завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, доцент

Дорошко Микола Савович

Завідувач кафедри країнознавства, професор

Калакура Віктор Ярославович

Завідувач кафедри міжнародного приватного права, доцент

Манжола Володимир Андрійович

Завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, професор

Матвієнко Віктор Михайлович

Завідувач кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби, професор

Мицик Всеволод Всеволодович

Завідувач кафедри міжнародного права, професор

Расшивалов Дмитро Петрович

Завідувач кафедри міжнародного бізнесу, доцент

Рижков Микола Миколайович

Завідувач кафедри міжнародної інформації, професор

Рогач Олександр Ігорович

Завідувач кафедри міжнародних фінансів, професор

Шнирков Олександр Іванович

Завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, професор

Леонова Наталія Олександрівна

Завідувач навчального відділу

Смирнова Ксенія Володимирівна

Голова науково-методичної комісії ІМВ, професор кафедри порівняльного і європейського права

Сербіна Наталя Федорівна

Голова профспілкового бюро ІМВ, доцент кафедри країнознавства

Сморжевська Анна Геннадіївна

Представник від аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів

Ляшенко Володимир Олександрович 

Голова Ради студентів ІМВ

Бойко Владислава Олексіївна

Голова Наукового товариства студентів та аспірантів ІМВ


Контакти:

2 поверх, кім. 255, тел.: 481-45-72

План роботи Вченої ради Інституту міжнародних відносин на 2016-2017 н.р.

План роботи Вченої ради Інституту міжнародних відносин на 2018-2019 н.р.

План роботи Вченої ради Інституту міжнародних відносин на 2019-2020 н.р.