Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у 2018/2019 н.р.

З метою формування покоління молодих науковців та практиків в сфері міжнародних економічних відносин, сприяння реалізації їх здібностей та активізації науково-дослідної роботи студентів, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від від 18.09.2018 р. № 1010 Київський національний університет імені Тараса Шевченка призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Конкурс проводитиметься у два етапи:

  • перший етап – до 10 березня 2019 р. – заочний (рецензування наукових робіт);
  • другий етап – початок квітня 2019 р. – очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу).

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеними Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605.

Увага! Відповідно до п.3.1-3.7 Положення наукова робота виконується українською мовою, повинна мати назву, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, а також анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування переліку використаних джерелі додатків. На титульній сторінці наукової роботи вказується виключно назва роботи та шифр (шифр - не більше двох слів), який замінює прізвища, ініціали автора (авторів), наукового керівника та найменування вищого навчального закладу. Разом з роботою, але в окремому запечатаному конверті (пакеті) під тим самим шифром, надсилаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також за наявності копії патентів, наукових статей автора (авторів) тощо.

З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи надіслати електронну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word під назвою з шифру роботи; відомості про автора (авторів) та наукового керівника в електронному вигляді не надсилаються) на електронному носії (CD, RW) чи на електронну адресу оргкомітету Конкурсу konkursmev@gmail.com із обов’язковим заповненням форми 

 

Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ВНЗ) для участі у ІІ турі конкурсу − до 10.02.2019 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

Автори кращих робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться у квітні 2019 року. Учасники конференції повинні виступити з доповідями про результати проведеного ними наукового дослідження, що відображені у конкурсній роботі. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу після заслуховування наукових доповідей.

Запрошення будуть розіслані після 10 березня 2019 р. Усі витрати, пов’язані з участю студентів у підсумковій конференції, бере на себе вищий навчальний заклад, представником якого є учасник другого туру (п. 7.3. Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605).

Наукові роботи надсилаються за адресою:

04119

м. Київ,

вул. Мельникова, 36/1,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин,

кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин,

каб. 313,

з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні економічні відносини».

 

Офіційні листи від вищих навчальних закладів щодо включення до складу Галузевої конкурсної комісії надсилаються до 30 листопада 2018 р. за адресою:

04119

м. Київ,

вул. Мельникова, 36/1,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин,

кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин,

каб. 313,

з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні економічні відносини».

 

 

Контактна інформація:

З питань включення до складу галузевої та апеляційної комісії: +38 044 481 4512,  +38 097 926 1100;

З питань подання й оформлення студентських наукових робіт: +38 050 922 5321.

E-mailkonkursmev@gmail.com

 

Тут ви можете ознайомитися зі згаданими документами:

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Наказ МОН від 18.09.2018 № 1010 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році”      - https://drive.google.com/file/d/1UogTk7HpKO3OiXkxBXqmfLzqPuorP7Fy/view?usp=sharing

 

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у 2017/2018 н.р.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 32-32 від 23 січня 2018 р. «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» в 2017/2018 навчальному році на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 13 квітня 2018 року відбувся заключний етап  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Для участі у підсумковій науково-практичній конференції було запрошено 16 студентів. На конференції з доповідями виступили 15 студентів з 13 вищих навчальних закладів України. В роботі галузевої конкурсної комісії взяли участь 25 провідних науково-педагогічних працівників з 13 ВНЗ України та представники Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Рейтинг претендента на перемогу в Конкурсі визначався сумою балів, отриманих за виступ на науково-практичній конференції (максимум 10 балів від одного члена галузевої конкурсної комісії).

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

у 2017/2018 н.р.

 

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Кіль-кість балів

Найменування вищого

навчального закладу

Диплом І ступеня

Маліброда Святослав Богданович

219

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки і менеджменту

Волік  Олександр Максимович

217

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тананайко Тетяна

Сергіївна

216

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Диплом ІІ ступеня

Синківський Іоан

Ігорович

196

Тернопільський національний економічний університет

Вакарова Анна

Василівна

195

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Опрощенко Марина Владиславівна

195

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Дем’янова Юлія

Олексіївна

184

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Диплом ІІІ ступеня

Гайдаржі Альбіна

Олегівна

183

Київський національний торговельно-економічний університет

Нагребна Любов Володимирівна

164

Львівський торгово-економічний університет

Онопрієнко Катерина Володимирівна

153

Сумський державний університет

Лебідь Дарина

Русланівна

152

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки і менеджменту

Галицька Ольга

Вікторівна

137

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», Інститут банківських технологій та бізнесу

Залюбовська Аліна

Юріївна

135

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Марковець Анжеліка Андріївна

126

Херсонський державний університет

Литвиненко Ірина

Ігорівна

125

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Переможців, призерів та наукових керівників студентських конкурсних робіт привітали Голова організаційного комітету, директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, професор Копійка Валерій Володимирович та Голова ради Української асоціації економістів-міжнародників, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор Шнирков Олександр Іванович.

У виступах голови організаційного комітету, директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора політичних наук, професора Копійки Валерія Володимировича, членів оргкомітету завідувача кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, доктора економічних наук, професора Шниркова Олександра Івановича, членів галузевої комісії завідувача кафедри міжнародних економічних відносин Тернопільського національного економічного університету, доктора економічних наук, професора Сохацької Олени Миколаївни, в.о. завідувача кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», професора Чернобай Ліани Іванівни була відзначена важливість проведення таких наукових заходів з метою обміну досвідом, наукових дискусій з актуальних питань міжнародних економічних відносин, підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого та професійного зростання.

Разом з тим, членами галузевої конкурсної комісії було виокремлено основні моменти, на які варто звернути увагу при проведенні Конкурсу наступного року. Так, одне з основних зауважень стосувалося тематики конкурсних робіт. Окремі роботи не відповідали спеціальності міжнародні економічні відносини, а були присвячені розвитку світової економіки в цілому, економіки зарубіжних країн та галузей економіки. Другий момент стосувався оригінальності представлених на конкурс робіт, й питання узгодження на майбутній період єдиних підходів до виявлення факту плагіату. Члени комісії також обговорили підходи до оцінювання робіт й акцентували на необхідності уніфікованих критеріїв оцінювання, оскільки цього року по 18 роботах розбіжність в оцінці двох рецензентів становила 20 балів і вище. І, насамкінець, йшлося про оцінювання в майбутньому впровадження результатів рецензованого дослідження. Так, було наголошено на необхідності єдиних підходів оцінювання факту впровадження, походження документального підтвердження про впровадження.

Учасники фінального етапу Конкурсу, студенти та наукові керівники подякували організаторам Конкурсу за високий рівень проведення інтелектуальних змагань.

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» й бажаємо творчої наснаги,  професійного зростання та нових перемог!

 

Програма конференції 

 

 

 

 

 

 


Підсумки першого етапу ІІ туру

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 32-32 від 23 січня 2018 р. «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» в 2017/2018 навчальному році на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка в кінці лютого – на початку березня 2018 року відбувся перший етап  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Міжнародні економічні відносини».

На Конкурс надійшло 69 студентських наукових робіт із 36 ВНЗ, які представляють 18 міст України, допущено до рецензування 65. До складу галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Міжнародні економічні відносини» у 2017/2018 н. р., яку сформовано за поданнями ВНЗ і затверджено наказом ректора університету № 32-32 від 23 січня 2018 р., увійшов 31 провідний науково-педагогічний працівник із 16 ВНЗ України та трьох кафедр Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Рецензування кожної роботи проводилося двома незалежними членами галузевої конкурсної комісії за 100 бальною шкалою із наступним виведенням сумарного балу (максимум 200 балів) та рейтингуванням студентських наукових робіт. На засіданні галузевої комісії 21 березня 2018 р. було прийнято рішення скорегувати результати рецензування студентських наукових робіт, по яким відсутнє документальне підтвердження про впровадження результатів дослідження  (витяг з протоколу) (список робіт зі скорегованими балами) (рейтинг).   

На підставі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією  претендентами на перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Міжнародні економічні відносини» у 2017/2018 н.р. визначено і запрошено до участі у підсумковій науково-практичній конференції 13 квітня 2018 р. авторів 16 студентських робіт (табл. 2), що посіли 1-16 місця в рейтингу.

 

Тут ви можете ознайомитися зі згаданими документами:

Витяг з протоколу засідання галузевої комісії

Список робіт зі скорегованими балами

Рейтинг 

Таблиця 2 

Роботи 

Рецензії 


 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у 2017/2018 н.р.

 

З метою формування покоління молодих науковців та практиків в сфері міжнародних економічних відносин, сприяння реалізації їх здібностей та активізації науково-дослідної роботи студентів, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 Київський національний університет імені Тараса Шевченка призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Конкурс проводитиметься у два етапи:

  • перший етап – до 10 березня 2018 р. – заочний (рецензування наукових робіт);
  • другий етап – початок квітня 2018 р. – очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу).

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеними Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605.

Увага! Відповідно до п.3.1-3.7 Положення наукова робота виконується українською мовою, повинна мати назву, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, а також анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування переліку використаних джерелі додатків. На титульній сторінці наукової роботи вказується виключно назва роботи та шифр (шифр - не більше двох слів), який замінює прізвища, ініціали автора (авторів), наукового керівника та найменування вищого навчального закладу. Разом з роботою, але в окремому запечатаному конверті (пакеті) під тим самим шифром, надсилаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також за наявності копії патентів, наукових статей автора (авторів) тощо.

З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи надіслати електронну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word під назвою з шифру роботи; відомості про автора (авторів) та наукового керівника в електронному вигляді не надсилаються) на електронному носії (CD, RW) чи на електронну адресу оргкомітету Конкурсу konkursmev@gmail.com .

Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ВНЗ) для участі у ІІ турі конкурсу − до 12.02.2018 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

Автори кращих робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться на початку квітня 2018 року. Учасники конференції повинні виступити з доповідями про результати проведеного ними наукового дослідження, що відображені у конкурсній роботі. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу після заслуховування наукових доповідей.

Запрошення будуть розіслані після 10 березня 2018 р. Усі витрати, пов’язані з участю студентів у підсумковій конференції, бере на себе вищий навчальний заклад, представником якого є учасник другого туру (п. 7.3. Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605).

Наукові роботи та листи щодо включення до складу Галузевої конкурсної комісії надсилаються за адресою:

04119

м. Київ,

вул. Мельникова, 36/1,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин,

кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин,

каб. 313,

з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні економічні відносини».

 

Контактна інформація:

З питань включення до складу галузевої та апеляційної комісії: +38 044 481 4512,  +38 097 926 1100;

З питань подання й оформлення студентських наукових робіт: +38 050 922 5321.

E-mail: konkursmev@gmail.com

 

Тут ви можете ознайомитися зі згаданими документами:

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1364 від 10. 10. 2017 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей  у 2017/2018 навчальному році»

Додаток 1 до Наказу Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 32-32, від 23.01.2018 р. Про склад галузевої конкурсної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «міжнародні економічні відносини» у 2017/2018 навчальному році

Додаток 2 до Наказу Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 32-32, від 23.01.2018 р. Про склад апеляційної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «міжнародні економічні відносини» у 2017/2018 навчальному році