Публікації

Дипломатична історія України : підручн. / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко. - Київ : Ніка-Центр, 2018. – 420 с

У підручнику за проблемно-хронологічним принципом і компаративним підходом розглянуто головні періоди дипломатичної історії України з найдавніших часів до початку XXI ст. Міжнародно-політичне становище українських земель і державних організмів, що існували на їхній території, а також особливості здійснення ними зовнішньополітичної діяльності розкриваються на тлі загальноєвропейської та світової історії, в контексті вітчизняних концепцій елітарності.

Міжнародні організації : підручник / В. В. Копійка, , Ю. С. Скороход, , В. М. Матвієнко [та ін.] ; за ред. В. В. Копійки ; кер. авт. кол. В. М. Матвієнко.

Розкрито основні поняття, терміни та категорії, що становлять суть теоpiї мiжнародних організацій, розглянуто їх принципи та механізми функціонування. Подано інформацію про історію створення, структуру основні напрями діяльності міжнародних організацій системи ООН, провідних міжнародних міжурядових багатоцільових і функціональних регіональних органiзацiй, а також регіональних організацій союзного типу.

Матвієнко В. М. Україна в міжнародних організаціях. Історія і сучасність : навч. посіб. / В. М. Матвієнко, А. П. Сапсай. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 287 с.

Розкрито концептуально-теоретичні основи розвитку та функціонування міжнародних організацій. Здійснено ретроспективний огляд підходів України щодо співробітництва з міжнародними багатосторонніми інститутами, а також проаналізовано діапазон сучасних концепцій участі України в дяльності міжнародних організацій. Розкрито сучасні цілі, практичні завдання й основні напрями взаємодії України з міжнародними глобальними та реriональними організаціями.

Діяльність міжнародних організацій із врегулювання ліванського конфлікту : навч. посіб. / Ю. С. Скороход ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський університет, 2012. - 207 с.

Висвітлено основні характерні особливості врегулювання ліванського конфлікту в регіоні Близького Сходу. Головна увага зосереджена на діяльності міжнародних організацій, націленої на вирішення проблеми До врегулювання ліванського конфлікту в різні періоди було залучено широке коло суб'єктів міжнародних відносин: ООН, Ліга арабських держав (ЛАД), США, Франція, інші європейські країни та окремі арабські країни (зокрема, Сирія) тощо. Окрім того, у процесі розблокування конфліктних ситуацій, що постійно виникали в Лівані, був апробований широкий спектр миротворчих засобів в діапазоні від військово-силових до політико-дипломатичних.

Міжнародні організації у сфері безпеки НАТО, ОБСЄ : навч. посіб. / Н. Л. Яковенко ; [за наук. ред. В. М. Матвієнка] ; Київ. нац. ун-т ім.

Висвітлено основні проблеми сучасного розвитку євроатлантичних відносин, досліджено роль і внесок НАТО й ОБСЄ у створення надійних механізмів гарантування європейської та євроатлантичної безпеки та співпрацю України із цими ключовими організаціями. Доведено, що НАТО й ОБCЄ відіграють важливу роль в успішному протистоянні України агресивній політиці Росії. Наголошено, що активна взаємодія України з Північноатлантичним альянсом та її участь у діяльності ОБСЄ позиціонує нашу державу як вагомогу гравця на міжнародній арені у сфері безпеки.

Російська Федерація в міжнародних організаціях : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. П. Сапсай ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - Київ, 2014. - 182 с.

Розкрито ключові особливості діяльності Російської Федерації в міжнародних механізмах багатосторонньої взаємодії на глобальному, регіональному та локальному рівнях. Головна увага приділяється аналізу основних проблем функціонування міжнародних організацій в сучасному світі і визначенні ролі та місця Росії в системі міжнародних організацій. Також висвітлено специфіку російських підходів до налагодження багатостороннього співробітництва з іншими державами на міжнародній арені.

США в міжнародних організаціях та структурах багатостороннього співробітництва: навчальний посібник / А. П. Сапсай. – К., 2020.

Пропонований посібник присвячено одному з ключових напрямів сучасної зовнішньої політики та дипломатії Сполучених Штатів Америки – її участі у роботі міжнародних організацій, а також міждержавних структур багатостороннього співробітництва. Метою посібника є розкриття концептуально-доктринальних засад та практичних зовнішньополітичних підходів США щодо взаємодії та участі в роботі глобальних (ООН, СОТ) і регіональних (ОБСЄ, ЄС, НАТО, АСЕАН, АТЕС, ШОС) міжнародних організацій, а також механізмах багатостороннього міжурядового співробітництва (на прикладі міждержавних «трикутників») на сучасному етапі.

Культурна дипломатія: навч. посібник / за заг. ред. І.Б. Матяш, В.М. Матвієнка; Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка; Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин. Київ: ДП «ГДІП», 2021. - 252 с.

Кафедра міжнародних організацій та дипломатичної служби у співпраці з Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин і Генеральною дирекцією з обслуговування іноземних представництв, за фінансової підтримки Представництва Фонда Ганса Зайделя в Україні взяла участь в підготовці навчального посібника «Культурна дипломатія», який стане в нагоді викладачам, аспірантам і студентам ВНЗ, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», а також для дипломатів і всім, хто цікавиться питаннями публічної і культурної дипломатії.

Заблоцька Л.Г., Федорова А.Л., Шинкаренко Т.І. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи: навчальний посібник. К.: Фенікс, 2007. 224.

В навчальному посібникові висвітлено історію, засади функціонування, основні напрямки діяльності Ради Європи. Розкрито особливості інституційної системи організації, охарактеризовано iї основоположні міжнародно-правові інструменти, показано особливості співробітництва Ради Європи з іншими міжнародними організаціями, а також з Україною. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають міжнародне право, міжнародні відносини, політологію, і всіх тих, хто цікавиться діяльністю Ради Європи.

Яковенко Н.Л. Велика Британія в сучасній системі міжнародних відносин: заявка на європейське лідерство. К.: Науковий світ, 2003. 227 с.

Пропонована книга є першим монографічним дослідженням сучасної історії та політики Великої Британії у вітчизняній суспільній науці. У монографії досліджуються основні аспекти зовнішньополітичної діяльності британських урядів з другої половини ХX столітя і чинники становлення просвропейського курсу Британії на сучасному етапі. Висвітлюється процес зосередження держави на сфері регіону намагання нею посісти позиції європейського лідера. В контексті глобальної трансформації міжнародного середовища розглядаються сучасні заходи новолейбористського уряду Тоні Блера, спрямовані на відродження статусу Великої Британії як великої держави та реалізацію ії претензій на континентальне лідерство. Певну увагу приділено проблемам україно-британського співробітництва.

Велика Британія в міжнародних організаціях: навчальний посібник / Н.Л.Яковенко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 – 400 с.

Висвітлено особливості політичного устрою Великої Британії, а також унікального об'єднання держав - Співдружності Націй. Показано внесок країни у створення та функціонування сучасних міжнародних організа­цій: ООН, ЄС, НАТО. Головну увагу зосереджено на діяльності Сполу­ченого Королівства в міжнародних організаціях як особливому аспекті зовнішньої політики держави, її прихильності до поглиблення багато­сторонності як головного інструменту в забезпеченні миру і стабільності в сучасному світі. Наголошено на особливостях британських підходів до багатьох принципових питань розвитку та діяльності міжнародних організацій на різних етапах їхнього функціонування.

Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет. Навч. посіб. — К. : ВПЦ Київ. ун–т, 2009. — 295 с.

Розкрито джерела, базові принципи, основні поняття, терміни та категорії, що складають сутність дипломатичного протоколу, церемоніалу та етикету. Висвітлено сучасні тенденції розвитку дипломатичного протоколу, а також особливості вітчизняної протокольної практики, церемоніалу, функціонування протокольної служби України. Охарактеризовано організаційно-протокольні положення роботи з іноземними партнерами.

Лобістська діяльність у країнах та інституціях ЄС: монографія / С.П.Сокур; Київськ. нац. унів. ім. Т.Г. Шевченка – Київ. 2020 – 256 ст.

Монографія присвячена розгляду комплексу питань, що пов'язані з лобістською більшістю в рамках ЄС. У ній розкрита практика здійснення лобіювання щодо інституцій ЄС та органів влади країн-членів ЄС. Також висвітлені концептуальні та теоретичні засади лобіювання, наведена велика кількість прикладів лобіювання, проаналізовано значну кількість законодавчих актів країн-членів ЄС та законодавства ЄС.

British History: Advanced Reading (Британська історія: поглиблене читання): навчальний посібник – К. – Богдана, 2007, - 376 ст.

Пропонований посібник е втіленням творчої ідеї авторів щодо неординарного висвітлення головних етапів британської історії на базі неадаптованої англомовної художньої літератури. Зміст посібника містить цікаві тексти, кожен з яких є завершеним драматичним або трагічним історичним сюжетом, довідковий і пояснювальний матеріал, лексичні та граматичні вправи, ключі для самоконтролю.

Матвієнко В. Українська дипломатія 1917–1921 років : на теренах постімперської Росії : монографія / В. Матвієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 2002, 397 ст.

У монографії розглядаються життєво важливі для утвердження суверенної України проблеми її взаємовідносин із суміжними та географічно близькими державами й дер­жавними утвореннями, що свого часу входили до спільного імперського політико-правового простору Росії. На багатому архівному матеріалі, публікаціях тогочасної пе­ріодичної преси та спогадах безпосередніх учасників подій проаналізовані стосунки УНР (як доби Центральної Ради, так і Директорії) та гетьманату П.Скоропадського з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Доном, Естонією, Кримом, Кубанню, Латвією, Литвою, Молдовою, Північним Кавказом, Польщею і Фінляндією. Особлива увага звертається на місце й роль України у формуванні системи регіональних міжнаро­дних відносин у Центральній та Східній Європі 1917-1921 pp., зокрема у становленні та спробах реалізації ідеї регіональних союзів "окраїнних держав".

Дипломатія Святого Престолу в постбіполярній системі міжнародних відносин за часів понтифікату Іоанна Павла ІІ: монографія. Вінниця – Книга-Вега; 2008, 192 ст.

Книга є першим як у вітчизняній, так і в зарубіжній політичній науці цілісним, спецiальним дослідженням дипломатії Святого Престолу в постбіполярний перiод міжнародних відносин за часів понтифікату loaнна Павла ІI. У книзі розглядаються засади функціонування сучасної дипломатичної служби Святого Престолу. Визначаються та висвітлюються основні напрями дипломатичної діяльності Святого Престолу постбіполярної доби міжнародних відносин, а саме: характер і особливості двосторонньої дипломатії Апостольської столиці, діяльність Святого Престол (Ватикану) в системі багатосторонньої дипломатії, а також миротворьча діяльність папства. Розкриваеться зміст та динаміка розвитку дипломатичних влносин між Святим Престолом і Україною та з'ясовуються проблемні питання у цих двосторонніх відносинах.

Європейський Союз: заснування і етапи становлення : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко; Ін-т міжнар. відносин Київ – Видавничий дім «Ін Юре» - 2001 р. – 448 ст.

Пропонована книга - одне з перших вітчизняних навчальних видань, яке присвячено історії та аналізу сучасного стану свропейської інтеграції. Структура навчального посібника побудована згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції. Подано послідовну характеристику основних етапів становления комунітарного економічного, валютно-фінансового, політико-правового і соціального простору. Належна увага приділена проблематиці входження України до Свропейського Союзу.

АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ. Стан та перспективи стратегічного партнерства Польщі та України. Погляд з Польщі та України   

Аналітичну доповідь «Стан та перспективи стратегічно- го партнерства Польщі та України. Погляд з Польщі та України» підготувала Міжнародна група з дослідження відносин Польщі та України у складі працівників Інсти- туту політичних наук і адміністрування УМКС, Інституту Центральної Європи у Любліні, Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.   

В аналітичній доповіді проведено аналіз різних площин двосторонніх відносин Польщі та України в контексті міжнародного середовища, котре змінюється. В документі відображено погляди польських та українських експертів на розвиток стратегічного партнерства Польщі і України та розроблено ряд рекомендацій для органів влади, які формують зовнішню політику держав.   

Польська версія видання.