Наука

Науково-дослідна робота в Інституті є невід'ємною складовою підготовки фахівців-міжнародників. Вчені Інституту досліджують теоретичні та практичні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики, країнознавства, міжнародних економічних відносин, міжнародного права, сучасних гуманітарних проблем, мовознавства. Результати дослідницької діяльності кафедр та науково-дослідної частини Інституту використовуються у навчальному процесі для підготовки та впровадження нових курсів та спецкурсів.

Науковий потенціал Інституту становить близько 190 штатних науково-педагогічних працівників, з них: докторів наук, професорів – 30, докторів наук, доцентів – 11, кандидатів наук, професорів – 4, кандидатів наук, доцентів – 81, кандидатів наук, асистентів – 21, асистентів та викладачів – 43. Складовою частиною наукового потенціалу Інституту є науково-дослідна частина (НДЧ), що нараховує 16 штатних співробітників.

Дбаючи про оновлення та підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, фахівців-міжнародників вищої кваліфікації, Інститут приділяє значну увагу роботі аспірантури та докторантури. В аспірантурі Інституту навчається понад 70 громадян України та іноземців, близько 20 осіб готують кандидатські дисертації на кафедрах Інституту як здобувачі наукових ступенів кандидата і доктора наук. В Інституті функціонують три спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій із 5 наукових спеціальностей: «політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку», «геополітика», «світове господарство і міжнародні економічні відносини», «міжнародне право», «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів Інституту здійснюється як у провідних науково-дослідних установах країни, так і в зарубіжних вищих навчальних закладах, з якими Інститут має угоди про співробітництво.

Вчені Інституту роблять суттєвий внесок у розвиток вітчизняної науки. В Інституті систематично проводяться міжнародні наукові конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи з проблем міжнародного права, міжнародних відносин, міжнародних економічних відносин та міжнародної інформації. Інститут має сучасну матеріально-технічну базу для друкування наукової та навчально-методичної літератури. Видаються фахові наукові збірники: «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Міжнародні відносини», «Актуальні проблеми міжнародних відносин», електронні видання «Міжнародні відносини», серії: «Політичні науки», «Економічні науки», «Європейське і порівняльне право».

Кафедри Інституту залучаються до здійснення експертних оцінок, рецензій, вироблення пропозицій щодо проектів законодавчих актів для Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради Національної безпеки та оборони України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства економіки України, Міністерства юстиції України тощо.

Активну участь у науково-дослідній роботі беруть студенти Інституту. Формами залучення студентів до наукової творчості є робота в наукових гуртках на кафедрах, проведення студентських наукових конференцій, круглих столів, Днів науки, Шевченківських читань, міжнародних олімпіад. Наукове товариство студентів та аспірантів сприяє отриманню молодими науковцями Інституту стипендій та грантів для науково-дослідної роботи і навчання за кордоном, публікації найбільш цікавих робіт.

З січня 2016 року колектив НДЧ Інституту працює над науковою темою № 16БФ048-01: Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Дорошко М.С.), яка є складовою комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З лютого 2019 року колектив НДЧ Інституту працює над науковими темами № 19БФ048-01 (державний реєстраційний номер 0119U100313) "Міжнародно-правові та соціальні механізми протидії сепаратизму в Україні" (науковий керівник - д.ю.н, доцент Буткевич О.В.) та №19БФ048-02 (державний реєстраційний номер 0119U100336) "Стратегія протистояння геополітичним викликам і загрозам національній безпеці України в умовах становлення нового світопорядку" (науковий керівник – д. і. н., професор Дорошко М.С.), які є складовими комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Колектив НДЧ Інституту з квітня 2023 почав працювати над актуальною науковою темою № 23БФ048-01 (державний реєстраційний номер 0123U102061) «Міжнародні механізми забезпечення ресурсами стратегічного значення для підвищення обороноздатності України» (науковий керівник – проф. Н.В.Резнікова), яка є невід’ємною складовою комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Про Раду молодих науковців


Наказ і положення про Раду молодих науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Звіт про роботу Ради молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2014-2019 рр.

 

Контакти

тел: (044) 481 4545, кім. 255