Вчена рада Інституту

Згідно зі Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для розгляду питань навчально-виховної та наукової діяльності структурного підрозділу діє Вчена рада Інституту.

До складу Вченої ради Інституту за посадами входять: директор, його заступники, вчений секретар, завідувачі кафедр, голова профспілкового бюро, керівники органів самоврядування студентів та аспірантів, а також виборні представники, які обираються з числа науково-педагогічних, наукових працівників та інших працівників органами громадського самоврядування Інституту за поданням підрозділів, в яких вони працюють (по одному представнику від кожного структурного підрозділу). При цьому науково-педагогічні представники мають становити не менше ніж сімдесят п'ять відсотків від загальної чисельності складу Вченої ради Інституту.

Порядок денний засідання Вченої ради формується директором з урахуванням пропозицій кафедр і підрозділів, а також за пропозиціями більшості членів Вченої ради.

Склад Вченої ради Інституту затверджується розпорядженням директора строком на 5 років. Рішення Вченої ради вводяться в дію розпорядженням директора.

Вчена рада Інституту:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 • розглядає освітні програми та навчальні плани спеціальностей, напрямів підготовки та перепідготовки фахівців
 • визначає теми наукових досліджень та обговорює звіти про їх виконання
 • затверджує теми докторських та кандидатських дисертацій, проводить атестацію аспірантів та докторантів
 • розглядає питання заміщення посад завідувачів кафедр, професорів, наукових співробітників
 • розглядає питання методики викладання навчальних дисциплін, організаційні питання навчально-виховної роботи
 • заслуховує щорічний звіт директора, звіти завідувачів кафедр та інших осіб згідно з Положенням про Інститут
 • обирає на посаду таємним голосуванням доцентів, асистентів, старших викладачів, викладачів
 • ухвалює навчальні програми та навчальні плани
 • вирішує інші питання відповідно до повноважень.

 

Склад Вченої ради Інституту

Копійка Валерій Володимировичпрофесор, директор Інституту
Приятельчук Олена Анатоліївнавчений секретар, заступник директора, професор
Константинов Віктор Юрійовичв.о. заступника директора, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, доцент
Білас Іван Григоровичзавідувач кафедри порівняльного і європейського права, професор
Дайнеко Валентина Вікторівназавідувач кафедри іноземних мов, професор
Даниленко Сергій Івановичзавідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, професор
Дорошко Микола Савовичзавідувач кафедри міжнародного регіонознавства, професор
Калакура Віктор Ярославовичзавідувач кафедри міжнародного приватного права, доцент
Матвієнко Віктор Михайловичзавідувач кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби, професор
Мицик Всеволод Всеволодовичзавідувач кафедри міжнародного права, професор
Намонюк Василь Євгеновичзавідувач кафедри міжнародних фінансів, доцент
Расшивалов Дмитро Петровичзавідувач кафедри міжнародного бізнесу, доцент
Рижков Микола Миколайовичзавідувач кафедри міжнародної інформації, професор
Шнирков Олександр Івановичзавідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, професор
Леонова Наталія Олександрівназавідувач навчального відділу
Бєлоусова Наталія Борисівнадоцент кафедри міжнародної інформації, голова науково-методичної комісії
Сербіна Наталя Федорівнадоцент кафедри країнознавства, голова профспілкового бюро
Шейдаєва С.Е. кизипредставник від аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів
Петрик Юрій ПавловичГолова Ради студентів

 

Контакти

2 поверх, кім. 255, тел.: 481-45-72
 

План роботи Вченої ради Інституту на 2016-2017 н.р.

План роботи Вченої ради Інституту на 2018-2019 н.р.

План роботи Вченої ради Інституту на 2019-2020 н.р.

План роботи Вченої ради Інституту на 2021-2022 н.р.