Публікації

Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози/Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Центр вільної преси, 2006.

Анотація: Книга присвячена проблемам теорії і практики міжнародної інформаційної безпеки та протидії маніпулятивним технологіям у сфері зовнішньої політики. У книзі представлено наукові дослідження, в яких висвітлюються стан і тенденції розвитку міжнародної системи підтримання миру в інформаційну добу, планування і здійснення спеціальних інформаційних операцій, сутність і методи протидії маніпулятивним технологіям, прикладні аспекти інформаційної безпеки у різних сферах суспільного життя.

Європейські комунікації. Підручник /Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Тихомирова Є.Б., Рижков М.М. та ін. – К., 2010.

Анотація: У підручнику представлено концептуальні і теоретичні засади формування інформаційного суспільства в Європі, проаналізовано політику європейських міжурядових організацій в сфері інформації і комунікації, показано інституційне забезпечення інформаційної діяльності, розглянуто прикладні аспекти європейських комунікацій у сфері безпеки, економіки, зовнішньої політики та мас-медіа.

Рижков М.М., Добржанська О.Л., Литвиненко Н.П., Панченко Ж.О. Інформаційні ресурси державної ідентичності. Навчальний посібник. – К., 2012. – 399 с.

Анотація: У посібнику подано методологічні підходи до оцінки та виміру різних видів колективної ідентичності; розглянуто особливості трансформації ідентичності на пострадянському просторі; розкрито особливості базових підходів до забезпечення спільної політичної ідентичності як складової європейського інтеграційного проекту; визначено чинники та механізми впливу на концептуальне забезпечення та політико-системну еволюцію ідентичності України.

Даниленко С.І. Громадянський вимір комунікаційної революції:Модернізація суспільних комунікацій від друкарського верстата до соціальних мереж – К.2010.

Анотація: У роботі досліджується роль комунікації у процесі формування громадянського суспільства, вплив змін у інформаційно-комунікаційній сфері на перебіг та стан соціальної і політичної системи, як окремих країн, так і у масштабі світу.

Шевченко О.В. PR-технології в міжнародних відносинах (європейський досвід та перспективи України): Монографія – К.: Центр вільної преси, 2003р. – 187с.

Анотація: У монографії комплексно розкрито і систематизовано теоретичні і прикладні проблеми технологій паблік рілейшнз в сфері міжнародних відносин; подано авторську концепцію програми для формування іміджу України на міжнародній арені; визначено моделі і пріоритети зовнішньополітичних комунікацій на основі PR-технологій

Шевченко О.В. Європейська PR-практика: Посібник – К.: ІМВ, 2006. – 162 с.

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються сучасні тенденції та практика зв’язків з громадськістю в європейських країнах, лобіювання національних та корпоративних інтересів як PR-технологія в міжнародних відносинах, аналізуються PR-чинники, що супроводжують процес європейської інтеграції, а також PR-політика України в процесі входження в об’єднану Європу.

Шевченко О.В. Основи PR-практики (прикладний аспект): Посібник – К.: Центр вільної преси, 2007. – 157 с.

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються основні етапи впровадження PR-проекту: від підготовки та написання стратегії, до організації спеціальних заходів. Видання містить кейси успішних PR-стратегій, що були впроваджені в Україні

Шевченко О.В., Шевченко Г.В. Оцінка ефективності PR-діяльності: Антологія - К.: Центр вільної преси, 2007. – 234 с.

Анотація: У антології розглядаються західні та вітчизняні підходи щодо визначення ефективності кампаній зі зв’язків з громадськістю. Подано базові принципи і стандарти оцінки PR-діяльності, а також критерії і методи зв’язків з громадськістю. Видання містить огляд найуспішніших PR-кампаній в світовій практиці.

Шевченко О.В. Державний брендінг в міжнародних відносинах – Навчальний посібник. - К., ІМВ., 2011. - 152 с.

Анотація: Посібник присвячено теоретичним та прикладним питанням державного брендінгу як сучасної зовнішньополітичної комунікативної технології. У підручнику подано тлумачення основних понять державного брендінгу, проаналізовано сучасну наукову думку з питань державного брендінгу в міжнародних відносинах, охарактеризовано брендінгові стратегії та практики держав світу та окремих міст, представлено організаційно-правові аспекти державного брендінгу різних країн світу.

Шевченко О.В. GR- та лобі технології в міжнародних відносинах – Навчальний посібник. - К., ІМВ. 2011. - 185 с.

Анотація: Посібник присвячено теоретичним та прикладним питанням government relations (GR) та лобізму як комунікативних складових взаємодії бізнесових кіл, громадянського суспільства та органів влади. У підручнику подано тлумачення основних понять GR та лобізму, проаналізовано сучасні теорії інформаційного супроводження взаємодії влади і бізнесу, розглянуто типологію GR-технологій та лобізму у системі взаємодії владних інституцій і ділових кіл, охарактеризовано стратегії та практику транснаціональних корпорацій, національних бізнесових кіл, національних органів влади та наднаціональних інституцій у сфері лобізму та GR-взаємодії, проаналізовано правові засади застосування лобі і GR-технологій в Україні і світі.

Шевченко О.В., Яковець А.В. PR: теорія і практика. Підручник - К.: Бізнесполіграф, 2011. - 464с.

Анотація: Підручник ставить за мету розкрити концептуально-теоретичні засади та практичну-прикладу діяльність функціонування PR. Також розкриваються методи, прийоми, канали та форми комунікації у демократичному суспільстві.

Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах. 2019

Анотація:  Монографія присвячена дослідженню концептуальних і прикладних аспектів стратегічних комунікацій як інноваційного інструментарію у сфері міжнародних відносин, аналізу ролі стратегічних комунікацій у практиці дипломатичної діяльності провідних міжнародних акторів та України.

Стратегічні комунікації. Підручник. – К. : Вадекс, 2019. – 446 с.

Авторський колектив:Бебик В.М., Даниленко С.І., Копійка В.В., Макаренко Є.А., Мінгазутдінов І.О., Мінгазутдінова Г.І., Ожеван М.А., Піпченко Н.О., Рижков М.М., Петров В.В., Погорська І.І., Тихомирова Є.Б., Шевченко О.В.

Підручник присвячено теорії і практиці стратегічних комунікацій як складової зовнішньої політики міжнародних акторів і системи міжнародної взаємодії. У підручнику подано тлумачення основних понять стратегічних комунікацій, охарактеризовано сучасні теорії стратегічного наративу, розглянуто складові стратегічних комунікацій, проаналізовано практику використання стратегічних комунікацій міжнародних організацій та національних держав, представлено зарубіжні і вітчизняні освітні програми зі стратегічних комунікацій у сфері міжнародних відносин, безпеки, урядових комунікацій, медіа та соціальних мереж. Підручник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», науковців, викладачів, фахівців та аспірантів.

Глобальні тренди міжнародних відносин. Монографія. – К. : Вадекс, 2020. – 524 с.

Авторський колектив: Брусиловська О. І., Даниленко С.І., Добржанська О.Л.,  КопійкаВ.В., Коппель О.А., Кучмій О. П., Макаренко Є. А., Мінгазутдінов І. О., Мінгазутдінова Г.І. Пархомчук О. С., Піпченко Н. О., Погорська І. І., Рижков М. М., Сергійчук В. І., ТатаренкоН. О., Тихомирова Є. Б., Федуняк С. Г., Фесенко М.В., Фролова О. М., Чекаленко  Л. Д., Шевченко О. В.

Монографія присвячена дослідженню концептуальних і прикладних аспектів глобальних трендів міжнародних відносин у ретроспективному і проспективному форматі, аналізу впливу глобальних процесів на основні сфери міжнародної взаємодії, зокрема на політичну, економічну, безпекову, технологічну, енергетичну, гуманітарну, суспільну, кліматичну, з’ясуванню стратегічних ризиків потужності міжнародних акторів, розгляду прогностичних трендів міжнародних відносин. Монографія розрахована на науковців, дослідників міжнародних відносин, фахівців з глобального розвитку, парламентарів, урядовців, співробітників дипломатичних установ, аналітиків, а також студентів, які навчаються за спеціальностями «Міжнародні відносини», «Країнознавство», «Міжнародні комунікації», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право».

АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ. Стан та перспективи стратегічного партнерства Польщі та України. Погляд з Польщі та України

Аналітичну доповідь «Стан та перспективи стратегічно- го партнерства Польщі та України. Погляд з Польщі та України» підготувала Міжнародна група з дослідження відносин Польщі та України у складі працівників Інсти- туту політичних наук і адміністрування УМКС, Інституту Центральної Європи у Любліні, Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.

В аналітичній доповіді проведено аналіз різних площин двосторонніх відносин Польщі та України в контексті міжнародного середовища, котре змінюється. В документі відображено погляди польських та українських експертів на розвиток стратегічного партнерства Польщі і України та розроблено ряд рекомендацій для органів влади, які формують зовнішню політику держав. 

Польська версія видання. 

Українська версія видання.